Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getrlimit, getrusage, setrlimit - pobranie/ustawienie limitów i zużycia
    zasobów

SKŁADNIA

    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <unistd.h>

    int getrlimit(int resource, struct rlimit *rlim);
    int getrusage(int who, struct rusage *usage);
    int setrlimit(int resource, const struct rlimit *rlim);

OPIS

    getrlimit i setrlimit odpowiednio pobierają i ustawiają limity zasobów.
    Z każdym z zasobów stowarzyszone jest miękkie i sztywne ograniczenie
    zdefiniowane w strukturze rlimit (argument rlim w getrlimit() i
    setrlimit()):

      struct rlimit {
        rlim_t rlim_cur;  /* ograniczenie miękkie */
        rlim_t rlim_max;  /* ograniczenie sztywne (górna
                   granica dla rlim_cur) */
      };

    Ograniczenie miękkie jest wartością odpowiedniego zasoby wymuszną przez
    jądro.  Ograniczenie sztywne działa jak wartość  maksymalna  dla
    ograniczenia miękkiego: proces nieuprzywilejowany może sobie ustawić
    ograniczenie miękkie tylko w zakresie od 0 do ograniczenia sztywnego
    oraz  (nieodwracalnie) obniżyć swoje ograniczenie sztywne. Proces
    uprzywilejowany może dowolnie zmieniać każdą z wartości ograniczenia.

    Wartość RLIM_INFINITY określa brak ograniczenia dla zasobu (zarówno w
    strukturze  zwracanej  przez  getrlimit(),  jak  i  w strukturze
    przekazywanej do setrlimit()).

    resource musi być jednym z:

    RLIMIT_CPU
       Ograniczenie czasu procesora (CPU) w sekundach.  Gdy proces
       osiąga swoje ograniczenie miękkie, jest do niego wysyłany sygnał
       SIGXCPU.  Domyślną reakcją na ten sygnał jest  przerwanie
       procesu.  Jednakże, sygnał może zostać przechwycony i procedura
       obsługi może przekazać sterowanie to programu głównego. Jeśli
       proces nadal będzie zużywać zasoby procesora, będzie do niego co
       sekundę wysyłany sygnał SIGXCPU aż do osiągnięcia ograniczenia
       sztywnego, kiedy to wysyłane jest sygnał SIGKILL. (Ostatni
       punkt opisuje zachowanie Linuksa 2.2 i 2.4. W zależności od
       implementacji procesy kontynuujące zużywanie zasobów procesora
       po osiągnięciu ograniczenia miękkiego są różnie traktowane.
       Aplikacje przenośne, które mają potrzebę przechwycenia tego
       sygnału, powinny zakończyć się w sposób kontrolowany w chwili
       otrzymaniu pierwszego SIGXCPU.)

    RLIMIT_DATA
       Maksymalny   rozmiar  segmentu  danych  procesu  (dane
       zainicjalizowane,  dane  niezainicjalizowane  i  sterta).
       Ograniczenie to wpływa na wywołania brk() and sbrk(), które
       kończą się niepomyślnie, zgłaszając błąd ENOMEM w momencie
       natrafienia na miękkie ograniczenie tego zasobu.

    RLIMIT_FSIZE
       Maksymalny rozmiar plików tworzonych przrz dany proces. Próba
       rozszerzenia pliku ponad to ograniczenie kończy się otrzymaniem
       sygnału  SIGXFSZ.  Domyślnie, sygnał ten kończy działanie
       procesu, ale proces może go przechwycić. Wówczas odpowiednia
       funkcja systemowa (np. write(), truncate()) kończy się błędem.
       EFBIG.

    RLIMIT_LOCKS
       Ograniczenie łącznej liczby blokad flock() i dzierżaw fcntl(),
       które proces może ustanowić (Linux 2.4 i późniejsze).

    RLIMIT_MEMLOCK
       Maksymalna  liczba  bajtów pamięci wirtualnej, które można
       zablokować w pamięci RAM za pomocą mlock() i mlockall().

    RLIMIT_NOFILE
       Określa wartość o jeden  większą  niż  maksymalna  liczba
       deskryptorów plików, które dany proces może otworzyć. Próby
       wykonania (open(), pipe(), dup(), itd.)  przekraczające tę
       granicę dają błąd EMFILE.

    RLIMIT_NPROC
       Maksymalna liczba procesów, które można utworzyć dla danego
       rzeczywistego identyfikatora użytkownika procesu wywołującego.
       Po napotkaniu tego ograniczenia, fork() kończy się błędem
       EAGAIN.

    RLIMIT_RSS
       Określa ograniczenie ilości rezydentnych stron procesu (liczba
       stron pamięci wirtualnej pozostających w RAM). Ograniczenie to
       działa począwszy od Linuksa 2.4 i dotyczy jedynie wywołań
       madvise() z użyciem MADVISE_WILLNEED.

    RLIMIT_STACK
       Maksymalny  rozmiar  stosu  procesu  w bajtach.  W chwili
       osiągnięcia tego ograniczenia, generowany jest sygnał SIGSEGV.
       W celu obsłużenia tego sygnału proces musi założyć alternatywny
       stos dla sygnałów (sigaltstack(2)).

    RLIMIT_OFILE jest nazwą BSD dla RLIMIT_NOFILE.

    getrusage zwraca bieżące zużycie zasobów dla who będącego  albo
    RUSAGE_SELF albo RUSAGE_CHILDREN. W pierwszym przypadku zwracane jest
    zużycie zasobów przez bieżący proces, a w dugim - przez tych spośród
    jego potomków, którzy zakończyli działanie i na które to zakończenie
    oczekiwano.

      struct rusage {
        struct timeval ru_utime; /* użyty czas użytkownika */
        struct timeval ru_stime; /* użyty czas systemowy */
        long  ru_maxrss;    /* maximum resident set size */
        long  ru_ixrss;     /* całkowity rozmiar pamięci dzielonej */
        long  ru_idrss;     /* całkowity rozmiar danych niedzielonych */
        long  ru_isrss;     /* całkowity rozmiar niedzielonego stosu */
        long  ru_minflt;    /* page reclaims */
        long  ru_majflt;    /* page faults */
        long  ru_nswap;     /* swapy */
        long  ru_inblock;    /* blokowe operacje wejścia */
        long  ru_oublock;    /* blokowe operacje wyjścia */
        long  ru_msgsnd;    /* wysłane komunikaty */
        long  ru_msgrcv;    /* otrzymane komunikaty */
        long  ru_nsignals;   /* otrzymane sygnały */
        long  ru_nvcsw;     /* ochotnicze przełączenia kontekstu */
        long  ru_nivcsw;    /* nieochotnicze przełączenia kontekstu */
      };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT rlim lub usage wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową.

    EINVAL getrlimit lub setrlimit zostało wywołane ze złym resource, lub
       też getrusage zostało wywołane ze złym who.

    EPERM Użytkownik nie  będący  superużytkownikiem  próbuje  używać
       setrlimit() do zwiększenia miękich lub twardych limitów, lub też
       superużytkownik próbuje zwiększyć RLIMIT_NOFILE powyżej maksimum
       jądra.

ZGODNE Z

    SVr4, BSD 4.3

UWAGA

    Włączenie  <sys/time.h>  nie jest obecnie wymagane, ale zwiększa
    przenośność.  (Rzeczywiście, struct timeval jest  zdefiniowane  w
    <sys/time.h>.)

    W Linuksie, jeśli rozporządzenie SIGCHLD ustawiono jako SIG_IGN, to
    zasobów wykorzystywane przez procesy potomne są automatycznie dołączane
    do  wartości  zwracanej  przez  RUSAGE_CHILDREN, pomimo że POSIX
    1003.1-2001 jawnie tego zabrania.

    Powyższa struktura została przejęta z BSD 4.3 Reno. Nie wszystkie pola
    mają  znaczenie pod Linuksem.  Obecnie (Linux 2.4) jedynie pola
    ru_utime, ru_stime, ru_minflt, ru_majflt i ru_nswap są pielęgnowane.

ZOBACZ TAKŻE

    dup(2), fcntl(2), fork(2), mlock(2), mlockall(2), mmap(2), open(2),
    quotactl(2),  sbrk(2),  wait3(2),  wait4(2), malloc(3), ulimit(3),
    signal(7)