Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    mmap, munmap - mapowanie lub usunięcie mapowania plików lub urządzeń w
    pamięci

SKŁADNIA

    #include <sys/mman.h>

    #ifdef _POSIX_MAPPED_FILES

    void * mmap(void *start, size_t length, int prot , int flags, int fd,
    off_t offset);

    int munmap(void *start, size_t length);

    #endif

OPIS

    Funkcja mmap zleca zamapowanie do pamięci, najchętniej pod adres start,
    length bajtów pliku (lub innego obiektu) zadanego przez deskryptor fd,
    przesuniętych względem początku o offset.  Adres start jest jednak
    tylko propozycją i zazwyczaj jest przekazywany jako 0.  Rzeczywiste
    miejsce zamapowania obiektu jest zwracane przez mmap i nigdy nie jest
    zerem.

    Argument prot opisuje oczekiwany sposów ochrony pamięci (i nie może być
    sprzeczny z trybem otwarcia pliku). Może on być równy PROT_NONE lub
    może być logicznym OR jednego lub więcej spośród innych znaczników
    PROT_*.

    PROT_EXEC Strony mogą być wykonywane.

    PROT_READ Strony mogą być odczytywane.

    PROT_WRITE Strony mogą być zapisywane.

    PROT_NONE Strony nie mogą być dostępne.

    Patametr flags określa rodzaj mapowanego obiektu, opcje mapowania i czy
    modyfikacje na zmapowanej kopii strony są prywatne dla procesu, czy też
    powinny być współdzielone z innymi odniesieniami. Ma on bity

    MAP_FIXED Polecenie nie wybierania innego adresu niż podany. Jeśli
         podanego adresu nie można użyć, mmap zawiedzie. Jeśli podano
         MAP_FIXED, start musi być wielokrotnością rozmiaru strony.
         Używanie tej opcji nie jest zalecane.

    MAP_SHARED Polecenie współdzielenia mapowania ze wszystkimi innymi
         procesami, które mapują ten obiekt. Zapisywanie danych w
         danym obszarze będzie równoważne z zapisywaniem do pliku.
         Plik może w rzeczywistości nie zostać zaktualizowany aż do
         wywołania msync(2) lub munmap(2).

    MAP_PRIVATE
         Polecenie utworzenia prywatnego mapowania, typu "kopiowanie
         podczas zapisu".  Zapisywanie danych w danym obszarze nie
         będzie wpływać na zawartość oryginalnego pliku. Nie jest
         określone, czy zmiany zawartości pliku wykonane po wywołaniu
         mmap będą uwidocznione w mapowanym obszarze.

    Trzeba podać dokładnie jedno spomiędzy MAP_SHARED i MAP_PRIVATE.

    Powyższe trzy znaczniki są opisane w POSIX.1b (poprzednio POSIX.4) oraz
    SUSv2. Linux obsługje dodatkowo następujące znaczniki niestandardowe:

    MAP_DENYWRITE
       Ten znacznik jest ignorowany. (Dawno temu sygnalizował on, że
       próba zapisu to mapowanego pliku powinna zawieść z ETXTBUSY. Ale
       było to źródłem ataków blokujących usługę (DoS).)

    MAP_EXECUTABLE
       Ten znacznik jest ignorowany.

    MAP_NORESERVE
       (Używany łącznie z MAP_PRIVATE.) Poleca nie rezerwować stron
       przestrzeni wymiany dla tego mapowania. Gdy przestrzeń wymiany
       jest zarezerwowana, ma się gwarancję, że istnieje możliwość
       modyfikacji tego prywatnego  "kopiowanego  podczas  zapisu"
       obszaru. Gdy nie jest ona zarezerwowana, można otrzymać SIGSEGV
       podczas zapisu, jeżeli braknie pamięci.

    MAP_LOCKED
       Ten znacznik jest ignorowany.

    MAP_GROWSDOWN
       Używany do stosów. Sygnalizuje systemowi zarządzania pamięcią
       wirtualną w jądrze, że to mapowanie powinno być rozszerzane w
       pamięci w dół.

    MAP_ANONYMOUS
       Mapowanie nie jest oparte na żadnym pliku; argumenty fd i offset
       zostaną zignorowane. Ten znacznik w połączeniu z MAP_SHARED jest
       zaimplementowany w Linuksie począwszy od 2.4.

    MAP_ANON
       Alias dla MAP_ANONYMOUS. Porzucony.

    MAP_FILE
       Znacznik służący zgodności. Ignorowany.

    MAP_32BIT
       Umieszczenie mapowania w pierwszych 2GB przestrzeni adresowej
       procesu. Ignorowany gdy ustawiony jest MAP_FIXED. Znacznik ten
       jest obecnie wspierany jedynie przez 64-bitowe programy na
       architekturze x86-64.

    Niektóre  systemy  dokumentują  dodatkowe  znaczniki MAP_AUTOGROW,
    MAP_AUTORESRV, MAP_COPY i MAP_LOCAL.

    fd powinno być prawidłowowym deskryptorem pliku; jeżeli ustawiono
    MAP_ANONYMOUS, to argument ten jest ignorowany.

    offset powinno być wielokrotnością rozmiaru strony zwracanego przez
    getpagesize(2).

    Pamięć zamapowana za pomocą mmap jest zachowywana poprzez fork(2) z
    tymi samymi atrybutami.

    Plik jest mapowany w wielokrotnościaćh rozmiaru strony. Dla plików,
    które nie są wielokrotnościami rozmiaru strony, pozostała pamięć jest
    zerowana podczas mapowania, a zapisy do tego obszaru nie są zapisywane
    w pliku. Efektem zmiany rozmiaru zamapowanego pliku na zamapowane
    strony, które odpowiadają dodanym lub usuniętym obszarom pliku, jest
    nieokreślony.

    Funkcja systemowa munmap usuwa mapowanie z podanego zakresu adresów i
    powoduje, że dalsze odwołania do adresów z tego zakresu będą generować
    nieprawidłowe odwołania do pamięci.  Mapowanie obszaru jest również
    automatycznie usuwane, gdy proces się zakończy. Z drugiej strony,
    zamknięcie deskryptora pliku nie usuwa mapowania obszaru.

    Adres start musi być wielokrotnością rozmiaru strony. Usuwane jest
    mapowanie  wszystkich stron zawierających fragmenty ze wskazanego
    zakresu, wszystkie późniejsze odwołania do tych stron wygenerują
    SIGSEGV. Nie jest błędem, gdy brak w podanym zakresie zamapowanych
    stron.

    Dla mapowań opartych na plikach pole st_atime zamapowanego pliku może
    zostać zaktualizowane w dowolnym momencie pomiędzy mmap() i usunięciem
    odpowiedniego mapowania; pierwsze odwołanie do zamapowanej strony
    spowoduje zaktualizowanie tego pola, jeśli nie stało się to wcześniej.

    Pola st_ctime i st_mtime pliku zamapowanego z PROT_WRITE i MAP_SHARED
    zostanie zaktualizowane po zapisie do mapowanego obszaru, a przed
    późniejszym wywołaniem msync() ze znacznikiem MS_SYNC lub MS_ASYNC,
    jeśli taki wywołanie wystąpi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu B mmap zwraca wskaźnik do mapowanego obszaru.
    Po błędzie zwracane jest MAP_FAILED (-1) i odpowiednio ustawiane jest
    errno.  Po pomyślnym zakończeniu munmap zwraca 0, a po błędzie -1 i
    ustawia errno (prawdopodobnie na EINVAL).

UWAGI

    To, czy PROT_READ zawiera PROT_EXEC, czy nie, zależy od architektury. W
    przenośnych programach należy zawsze ustawiać PROT_EXEC, gdy planowane
    jest uruchamianie przez nie kodu w nowym mapowaniu.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku (a nie ustawiono
       MAP_ANONYMOUS).

    EACCES Deskryptor  pliku nie odnosi się do zwykłego pliku.  Lub
       zgłoszono MAP_PRIVATE, lecz fd nie jest otwarty dla odczytu.
       Lub zgłoszono MAP_SHARED i ustawiono PROT_WRITE, a fd nie jest
       otwarte w trybie odczytu i zapisu (O_RDWR).  Lub zgłoszono
       PROT_WRITE, lecz plik jest otwarty tylko do dopisywania.

    EINVAL Niewłaściwe start, length lub offset. (Np., mogą być zbyt duże
       lub niewyrównane do granicy strony (PAGESIZE).)

    ETXTBUSY
       Ustawiono MAP_DENYWRITE, lecz obiekt wskazywany przez fd jest
       otwarty do zapisu.

    EAGAIN Plik został zablokowany lub zablokowano zbyt wiele pamięci.

    ENOMEM Brak dostępnej pamięci lub zostałaby przekroczona maksymalna
       liczba mapowań dla procesu. ENODEV System plików, na którym
       znajduje sie podany plik nie wspiera mapowania w pamięci.

    Użycie zamapowanego obszaru może spowodować wystąpienie następujących
    sygnałów:

    SIGSEGV
       Próba zapisu do obszaru podanego dla mmap jako tylko do odczytu.

    SIGBUS Próba dostępu do fragmentu bufora, który nie odpowiada plikowi
       (na przykład, za końcem pliku, włączając w to przypadek obcięcia
       pliku przez inny process).

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1b (poprzednio POSIX.4), 4.4BSD, SUSv2. SVr4 dokumentuje
    dodatkowe błędy ENXIO i ENODEV.  SUSv2 dokumentuje dodatkowe błędy
    EMFILE i EOVERFLOW.

    MAP_32BIT jest rozszerzeniem linuksowym.

ZOBACZ TAKŻE

    getpagesize(2),  mmap2(2),  mremap(2), msync(2), shm_open(2), B.O.
    Gallmeister, POSIX.4, O'Reilly, str. 128-129 i 389-391.