Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    msgctl - sterowanie kolejkami komunikatów

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/msg.h>

    int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);

OPIS

    Funkcja ta wykonuje operację określoną przez parametr cmd na kolejce
    komunikatów o identyfikatorze msqid.

    Struktura danych msqid_ds jest zdefiniowana w <sys/msg.h> następująco:

      struct msqid_ds {
        struct ipc_perm msg_perm;   /* Własności i uprawnienia */
        time_t     msg_stime;  /* Czas ostatniego msgsnd() */
        time_t     msg_rtime;  /* Czas ostatniego msgrcv() */
        time_t     msg_ctime;  /* Czas ostatniej zmiany */
        unsigned long  __msg_cbytes; /* Bieżąca liczba bajtów w
                        kolejce (niestandardowy) */
        msgqnum_t    msg_qnum;   /* Bieżąca liczba komunikatów
                        w kolejce */
        msglen_t    msg_qbytes;  /* Maksymalna liczba dostępnych
                        bajtów w kolejce */
        pid_t      msg_lspid;  /* PID ostatniego msgsnd() */
        pid_t      msg_lrpid;  /* PID ostatniego msgrcv() */

      };

    Struktura ipc_perm jest zdefiniowana  w  <sys/ipc.h>  następująco
    (wyróżnione pola można ustawić za pomocą IPC_SET):

      struct ipc_perm {
        key_t key;      /* Klucz podany w msgget() */
        uid_t uid;      /* Efektywny UID właściciela */
        gid_t gid;      /* Efektywny GID właściciela */
        uid_t cuid;      /* Efektywny UID twórcy */
        gid_t cgid;      /* Efektywny GID twórcy */
        unsigned short mode; /* Uprawnienia */
        unsigned short seq;  /* Numer sekwencji */
      };
    Dozwolone wartości cmd to:

    IPC_STAT
       Kopiowanie  informacji  ze  struktury  kontrolnej  kolejki
       komunikatów, skojarzonej z msqid, do struktury wskazywanej przez
       buf. Wywołujący musi mieć prawo odczytu kolejki komunikatów.

    IPC_SET
       Zapis wartości niektórych pól struktury msqid_ds wskazywanej
       przez parametr buf do struktury kontrolnej kolejki komunikatów.
       Pole   msg_ctime  zostanie  automatycznie  uaktualnione.
       Zaktualizowane mogą również zostać  następujące  pola  tej
       struktury:   msg_qbytes,  msg_perm.uid,  msg_perm.gid  i
       (przynajmniej 9 najmniej znaczących bitów z) msg_perm.mode.
       Efektywny  identyfikator  użytkownika  musi  wskazywać  na
       właściciela (msg_perm.uid) lub na twórcę (msg_perm.uid) kolejki
       komunikatów albo proces wywołujący musi być uprzywilejowany.
       Odpowiednie uprawnienia (Linux: zdolność CAP_IPC_RESOURCE) są
       również wymagane, aby nadać polu msg_qbytes wartość większą niż
       parametr systemowy MSGMNB.

    IPC_RMID
       Natychmiastowe usunięcie kolejki komunikatów i skojarzonej z nią
       struktury danych. Wszystkie procesy oczekujące na zapis lub
       odczyt z kolejki zostaną  wznowione  i  wywołania,  które
       wykonywały  zasygnalizują  błąd (przypisując zmiennej errno
       wartość EIDRM).  Proces wywołujący tę funkcję  musi  mieć
       odpowiednie uprawnienia (prawdopodobnie uprawnienia użytkownika
       root), ewentualnie jego efektywny identyfikator użytkownika musi
       wskazywać na twórcę lub na właściciela kolejki komunikatów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, funkcja zwróci wartość 0, w przeciwnym
    przypadku -1, a zmiennej errno zostanie nadana wartość określająca
    rodzaj błędu.

BŁĘDY

    W przypadku niepomyślnego zakończenia funkcji, zmiennej errno zostanie
    nadana jedna z następujących wartości:

    EACCES   Parametr cmd jest równy IPC_STAT lub MSG_STAT , ale proces
         wywołujący funkcję nie ma prawa do odczytu wskazywanej przez
         msqid  kolejki  komunikatów  ani  nie  ma  zdolności
         CAP_IPC_OWNER.

    EFAULT   Parametr cmd ma wartość IPC_SET lub IPC_STAT, ale buf
         wskazuje na niedostępny obszar pamięci.

    EIDRM   Kolejka komunikatów została usunięta.

    EINVAL   Niewłaściwa wartość parametru cmd lub msqid.

    EPERM   Parametr cmd jest równy IPC_SET lub IPC_RMID, ale proces
         wywołujący  funkcję  nie  jest  twórcą  (określonym  w
         msg_perm.cuid) ani właścicielem (określonym w msg_perm.uid)
         kolejki komunikatów, a proces nie jest uprzywilejowany
         (Linux: nie ma zdolności CAP_SYS_ADMIN).  Niektóre pola
         struktury struct msqid_ds były w Linuksie 2.2 typu short a
         stały się typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystać,
         powinna wystarczyć rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowszą.
         (Jądro rozróżnia stare i nowe wywołania za pomocą znacznika
         IPC_64 w cmd).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. Kod błędu EIDRM nie został udokumentowany w SVID.

ZOBACZ TAKŻE

    msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), ipc(5), capabilities(7)