Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    msgget - pobranie identyfikatora kolejki komunikatów

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/msg.h>

    int msgget(key_t key, int msgflg);

OPIS

    Funkcja  zwraca  identyfikator  kolejki komunikatów skojarzonej z
    wartością parametru key. Jeśli key ma wartość IPC_PRIVATE lub jeśli
    nie istnieje kolejka o zadanym kluczu key, a w parametrze msgflg
    zostanie przekazany znacznik IPC_CREAT (tzn.  msgflg&IPC_CREAT będzie
    różne  od  zera), to zostanie utworzona nowa kolejka.  Obecność
    znaczników IPC_CREAT i IPC_EXCL w parametrze msgflg ma to samo
    znaczenie, jeśli chodzi o istnienie kolejki komunikatów, co obecność
    znaczników O_CREAT i O_EXCL w argumencie mode funkcji systemowej
    open(2): tzn. funkcja msgget nie wykona się prawidłowo, jeśli msgflg
    będzie zawierać jednocześnie oba znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL, zaś
    kolejka komunikatów skojarzona z key już będzie istnieć.

    Podczas tworzenia, dziewięć najmniej znaczących bitów argumentu msgflg
    definiuje prawa dostępu do kolejki. Prawa te mają one taką samą postać
    i znaczenie (semantykę) jak parametr funkcji systemowych open(2) i
    creat(2) określający prawa dostępu. (Prawa do uruchamiania nie są
    używane.)

    Jeśli  tworzona  jest  nowa kolejka komunikatów, wywołanie to w
    następujący sposób inicjalizuje strukturę danych msqid_ds opisującą
    systemową kolejkę komunikatów:

       msg_perm.cuid  i msg_perm.uid przyjmują wartość efektywnego
       identyfikatora właściciela procesu wywołującego.

       msg_perm.cgid i msg_perm.gid przyjmują wartość  efektywnego
       identyfikatora grupy procesu wywołującego.

       9 najmniej znaczących bitów pola msg_perm.mode jest kopiowanych
       z 9 najmniej znaczących bitów msgflg.

       msg_qnum, msg_lspid, msg_lrpid, msg_stime i msg_rtime przyjmują
       wartość 0.

       msg_ctime jest ustawiane na aktualny czas.

       msg_qbytes przyjmuje wartość równą ograniczeniu systemowemu
       MSGMNB.

    Jeśli kolejka istnieje to prawa dostępu są weryfikowane i system
    sprawdza, czy kolejka nie jest przeznaczona do usunięcia.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W  przypadku pomyślnego zakończenia, funkcja zwraca identyfikator
    kolejki komunikatów (liczbę nieujemną), a w przeciwnym przypadku zwraca
    -1 i przypisuje zmiennej errno stosowną wartość.

BŁĘDY

    W  przypadku  niepowodzenia, zmienna errno może przyjąć jedną z
    następujących wartości:

    EACCES   Kolejka skojarzona z key, istnieje, ale proces wywołujący
         funkcję nie ma wystarczających praw dostępu do tej kolejki.

    EEXIST   Kolejka skojarzona z wartością key istnieje a msgflg zawiera
         jednocześnie oba znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL.

    ENOENT   Kolejka skojarzona z wartością key nie istnieje, zaś msgflg
         nie zawiera flagi IPC_CREAT.

    ENOMEM   Kolejka komunikatów powinna zostać utworzona, ale w systemie
         brak jest pamięci na utworzenie nowej struktury danych.

    ENOSPC   Kolejka  komunikatów  powinna  zostać  utworzona,  ale
         przekroczone zostałoby systemowe ograniczenie (MSGMNI) na
         ilość istniejących kolejek komunikatów.

UWAGI

    IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem tylko szczególną wartością typu key_t.
    Jeśli wartość ta zostanie użyta jako parametr key, to system uwzględni
    jedynie  9 najniższych bitów parametru msgflg, stanowiących bity
    uprawnień, i (w razie powodzenia) utworzy nową kolejkę.

    Wywołania msgget dotyczą następujące ograniczenia systemowe:

    MSGMNI   Maksymalna liczba kolejek komunikatów w systemie: zależne od
         lokalnej strategii (policy dependent).

USTERKI

    Wybrana nazwa, IPC_PRIVATE, prawdopodobnie nie jest najszczęśliwsza.
    IPC_NEW w sposób bardziej przejrzysty odzwierciedlało by rolę tej
    wartości.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID.  Do wersji 2.3.20, Linux zwracał EIDRM dla msgget na
    kolejce komunikatów przeznaczonej do skasowania.

ZOBACZ TAKŻE

    ftok(3), ipc(5), msgctl(2), msgsnd(2), msgrcv(2).