Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    msgop - przekazywanie komunikatów

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/msg.h>

    int msgsnd(int msqid, struct msgbuf *msgp, size_t msgsz, int msgflg);

    ssize_t msgrcv(int msqid, struct msgbuf *msgp, size_t msgsz, long
    msgtyp, int msgflg);

OPIS

    W celu wysłania lub odebrania komunikatu, proces powinien zaalokować
    strukturę danych o następującej postaci ogólnej:

      struct msgbuf {
         long mtype;   /* rodzaj komunikatu, musi być > 0 */
         char mtext[1]; /* przekazywane dane */
      };

    Pole mtext jest tablicą (lub inna strukturą) o rozmiarze określonym
    przez msgsz, będącym nieujemną liczbą całkowitą.  Dozwolone  są
    komunikaty o zerowej długości (tzn. nie zawierające pola mtext) Wartość
    pola mtype musi być liczbą ściśle dodatnią, która może służyć procesowi
    odbierającemu  komunikaty  do filtrowania kolejki.  (zobacz część
    dotyczącą msgrcv).

    Proces wywołujący funkcję musi mieć prawo zapisu do kolejki, aby wysłać
    komunikat, natomiast prawo odczytu jest niezbędne, aby komunikat
    odebrać.

    Wywołanie systemowe msgsnd dołącza kopię komunikatu wskazywanego przez
    msgp do kolejki o identyfikatorze określonym przez msqid.

    Gdy  w  kolejce jest dość miejsca, msgsnd kończy się pomyślnie
    natychmiast (Pojemność kolejki określona jest w  polu  msg_bytes
    struktury danych stowarzyszonej z kolejką. Podczas tworzenia kolejki
    nadawana jest mu wartość inicjalna wynosząca MSGMNB bajtów, lecz
    ograniczenie to może zostać zmienione za pomocą msgctl.) Gdy w kolejce
    nie ma dość miejsca, to domyślne zachowanie msgsnd  polega  na
    wstrzymaniu wykonywania funkcji do czasu, gdy miejsce stanie się
    dostępne. If Ustawienie w msgflg znacznika IPC_NOWAIT spowoduje, że
    zamiast tego wywołanie systemowe zakończy się niepomyślnie, zgłaszając
    błąd EAGAIN.

    Wstrzymane wywołanie msgsnd może również zakończyć się niepomyślnie,
    gdy  kolejka  zostanie  usunięta (i wtedy wywołanie to powoduje
    przypisanie zmiennej errno wartości  EIDRM),  lub  gdy  zostanie
    przechwycony sygnał (i wtedy wywołanie to powoduje przypisanie zmiennej
    errno wartości EINTR). (msgsnd i msgrcv po przerwaniu przez obsługę
    sygnału nie są nigdy automatycznie restartowane, nie zależnie od
    ustawienia znacznika SA_RESTART podczas ustanaiwiania funkcji obsługi
    sygnału.)

    W wyniku pomyślnego wykonania operacji, struktura danych opisująca
    kolejkę komunikatów zostanie zmodyfikowana następująco:

       msg_lspid przypisany zostanie identyfikator procesu wykonującego
       tę operację.

       msg_qnum zostanie zwiększone o 1

       msg_stime zostanie przypisany aktualny czas.

    Wywołanie systemowe msgrcv odczyta komunikat z kolejki wskazanej przez
    parametr msqid do struktury msgbuf wskazywanej przez parametr msgp
    usuwając odczytany komunikat z kolejki.

    Parametr msgsz określa maksymalny rozmiar (w bajtach) pola mtext
    struktury wskazywanej przez parametr msgp.  Jeśli dane komunikatu
    zajmują więcej bajtów, niż msgsz, a parametr msgflg zawiera znacznik
    MSG_NOERROR, wówczas dane komunikatu zostaną obcięte (obcięta część
    zostanie utracona). Jeśli znacznik nie jest ustawiony a (a komunikat
    jest za długi), wówczas nie zostanie on usunięty z kolejki, natomiast
    system zgłosi błąd a zmiennej errno zostanie przypisana wartość E2BIG.

    Parametr msgtyp określa rodzaj komunikatu w następujący sposób:

       Jeśli msgtyp jest równy 0, to czytany jest pierwszy dostępny
       komunikat w kolejce (czyli najdawniej wysłany).

       Jeśli msgtyp ma wartość większą niż 0, to z kolejki odczytywany
       jest pierwszy komunikat tego typu, chyba że w parametrze msgflg
       zostanie ustawiony znacznik MSG_EXCEPT, kiedy to z kolejki
       zostanie odczytany pierwszy komunikat o typie innym niż podany w
       msgtyp.

       Jeśli msgtyp ma wartość mniejszą niż 0, to z kolejki zostanie
       odczytany pierwszy komunikat o najniższym numerze typu, o ile
       jest on mniejszy lub równy wartości bezwzględnej msgtyp .

    Parametr msgflg zawiera bitową alternatywę (OR) żadnego, jednego lub
    więcej spośród następujących znaczników:

       IPC_NOWAIT Wywołanie nie będzie wstrzymywać pracy procesu, jeśli
       w kolejce nie ma komunikatów odpowiedniego typu. Wywołanie
       systemowe zgłosi wówczas błąd, przypisując zmiennej  errno
       wartość ENOMSG.

       MSG_EXCEPT Używane jest wtedy, gdy msgtyp ma wartość większą niż
       0, spowoduje odczytanie z kolejki pierwszego komunikatu innego
       typu, niż msgtyp.

       MSG_NOERROR Spowoduje obcięcie komunikatu, jeśli jego dane są
       dłuższe niż msgsz bajtów.

    Jeśli w kolejce nie ma komunikatu spełniającego te warunki, zaś
    znacznik IPC_NOWAIT nie został przekazany w msgflg, to proces zostanie
    wstrzymany, dopóki nie nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:

       Komunikat odpowiedniego typu zostanie umieszczony w kolejce.

       Kolejka zostanie usunięta z systemu. W tym przypadku wywołanie
       systemowe zgłosi błąd, przypisując zmiennej errno wartość EIDRM.

       Proces wywołujący otrzyma sygnał wymagający przechwycenia. W tym
       przypadku wywołanie systemowe zgłosi błąd, przypisując zmiennej
       errno wartość EINTR.

    Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, to struktura danych opisująca
    kolejkę zostanie następująco zmodyfikowana:

       msg_lrpid przyjmie wartość równą identyfikatorowi wołającego
       procesu

       msg_qnum zostanie zmniejszone o 1.

       msg_rtime zostanie przypisany aktualny czas.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku niepowodzenia, obydwa wywołania zwrócą -1 i przypiszą
    zmiennej  errno  wartość określającą rodzaj błędu.  W przeciwnym
    przypadku, msgsnd zwróci 0, zaś  msgrvc  zwróci  liczbę  bajtów
    skopiowanych z kolejki do tablicy mtext.

BŁĘDY

    Jeśli wywołanie msgsnd nie powiedzie się, to zmienna errno przyjmie
    jedną z poniższych wartości:

    EAGAIN   Komunikat nie może zostać wysłany do kolejki, z powodu
         ograniczenia  msg_qbytes,  a znacznik IPC_NOWAIT został
         przekazany w parametrze mgsflg.

    EACCES   Proces nie ma prawa zapisu do kolejki komunikatów.

    EFAULT   dres wskazywany przez msgp jest niedostępny.

    EIDRM   Kolejka została w międzyczasie usunięta.

    EINTR   Podczas oczekiwania na zwolnienie miejsca w kolejce, proces
         przechwycił sygnał.

    EINVAL   Niewłaściwa wartość msqid, mtype (powinna być dodatnia) lub
         msgsz (powinna być większa lub równa 0 i mniejsza lub równa
         MSGMAX).

    ENOMEM   Brak w systemie pamięci na skopiowanie podanego msgbuf.

    Jeśli wywołanie msgrcv nie powiedzie się, to zmiennej errno zostanie
    przypisana jedna z poniższych wartości:

    E2BIG   Tekst komunikatu jest dłuższy niż msgsz , zaś znacznik
         MSG_NOERROR nie został w parametrze msgflg ustawiony.

    EACCES   Proces nie ma prawa do odczytu danej kolejki komunikatów.

    EFAULT   Adres wskazywany przez msgp jest niedostępny.

    EIDRM   Proces oczekiwał na komunikat, ale w międzyczasie kolejka
         została usunięta.

    EINTR   Proces oczekiwał na komunikat, ale dotarł do niego jakiś
         wymagający obsłużenia sygnał.

    EINVAL   Niewłaściwa wartość msgqid lub msgsz (powinna być większa
         lub równa 0).

    ENOMSG   Znacznik IPC_NOWAIT został przekazany w msgflg , ale w
         kolejce nie ma komunikatu żądanego typu.

UWAGI

    Wywołanie msgsnd obowiązują następujące ograniczenia systemowe:

    MSGMAX   Maksymalny  rozmiar danych komunikatu: ta implementacja
         ogranicza wielkość do 8192 bajty.

    MSGMNB   Domyślny maksymalny łączny rozmiar (w bajtach) wszystkich
         komunikatów w kolejce: 16384 bajty. Administrator systemu
         może przekroczyć to ograniczenie, przy pomocy wywołania
         msgctl.

    W tej implementacji nie ma jawnego systemowego ograniczenia liczby
    komunikatów przechowywanych w kolejce (MSGTQL) i na rozmiar obszaru (w
    bajtach) przeznaczonego na komunikaty (MSGPOOL).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID.

UWAGA

    Parametr będący wskaźnikiem jest w ibc4, libc5, glibc 2.0 i glibc 2.1
    zadeclarowany jako struct msgbuf *. W glibc 2.2 jest zadeklarowany jako
    void * (const void * dla msgsnd()), zgodnie z SUSv2.

ZOBACZ TAKŻE

    ipc(5), msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2)