Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    read - odczyt z deskryptora pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

OPIS

    read() próbuje odczytać maksymalnie count bajtów z deskryptora plików
    fd do bufora, którego początek znajduje się w buf.

    Jeśli count jest równe zero, read() zwraca zero i nic więcej się nie
    dzieje.  Jeśli  count  jest  większe niż SSIZE_MAX, wynik jest
    nieokreślony.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracana jest liczba odczytanych bajtów (zero
    oznacza koniec pliku), oraz o tę wartość przesuwana jest pozycja w
    pliku. Nie jest błędem, jeśli liczba ta jest mniejsza niż liczba
    żądanych bajtów; może się to zdarzyć np. ponieważ chwilowo dostępnych
    jest mniej bajtów (może z powodu bliskości końca plików, a może z
    powodu czytania z potoku lub z terminala), lub ponieważ read() zostało
    przerwane sygnałem.  Po błędzie zwracane jest -1 i  odpowiednio
    ustawiane errno. W tym wypadku nie jest określone czy pozycja w pliku
    się zmieni.

BŁĘDY

    EINTR Wywołanie zostało przerwane sygnałem przed odczytaniem danych.

    EAGAIN Przy użyciu O_NONBLOCK wybrano nieblokujące we/wy, a nie ma
       akurat danych dostępnych do odczytania natychmiast.

    EIO  Błąd we/wy. Zdarza się to na przykład, gdy proces jest w grupie
       procesów tła próbuje czytać z kontrolującego tty, i blokuje lub
       ignoruje  sygnał  SIGTTIN,  lub  jego grupa procesów jest
       osierocona. Może się  to  również  zdarzyć,  gdy  wystąpi
       niskopoziomowy błąd we/wy podczas odczytu z dysku lub taśmy.

    EISDIR fd odnosi się do katalogu.

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty
       dla odczytu.

    EINVAL fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do odczytu.

    EINVAL fd jest skojarzony z obiektem, który nie jest odpowiedni dla
       odczytu.

    EFAULT buf wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    Mogą się pojawić inne błędy, zależnie od obiektu skojarzonego z fd.
    POSIX zezwala by read którego przerwano po odczytaniu fragmentu danych
    zwrócił -1 (z errno ustawionym na EINTR) lub by zwróćił ilość
    odczytanych bajtów.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

OGRANICZENIA

    Na systemach plików NFS, odczytanie niewielkiej ilości danych spowoduje
    uaktualnienie znacznika czasu tylko za pierwszym razem. Następne
    wywołania tego nie uczynią. Jest to związana z buforowaniem atrybutów
    po stronie klienta, gdyż większość (jeżeli nie wszystkie) klienty NFS
    pozostawiają uaktualnianie atime serwerowi, a odczyty po stronie
    klienta, odbywające się z buforów klienta nie spowodują  uaktualnienia
    atime na serwerze, gdyż nie ma wówczas odczytów po stronie serwera.
    Semantykę UNIX-a można uzyskać poprzez wyłączenie buforowania atrybutów
    po stronie klienta. Jednakże, w większości przypadków spowoduje to
    istotny wzrost obciążenia serwera i zmniejszy wydajność.

    Wiele systemów plików i dysków jest uważane za dostatecznie szybkie,
    aby  implementacja O_NONBLOCK była uważana za zbędną. Tak więc,
    O_NONBLOCK może nie być dostępne dla plików i/lub dysków.

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), fcntl(2), ioctl(2), lseek(2),  readdir(2),  readlink(2),
    select(2), write(2), fread(3)