Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sched_setscheduler,  sched_getscheduler  -  ustawienie  i pobranie
    algorytmu/parametrów szeregowania zadań

SKŁADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, const struct sched_param
    *p);

    int sched_getscheduler(pid_t pid);

    struct sched_param {
      ...
      int sched_priority;
      ...
    };

OPIS

    sched_setscheduler ustawia dla procesu identyfikowanego przez pid
    politykę szeregowania zadań oraz związane z nią parametry. Jeśli pid
    jest równe zeru, to skonfigurowane zostanie szeregowanie dla procesu
    wołającego tę funkcję. Interpretacja parametru p zależy od wybranej
    polityki.  Obecnie, pod Linuksem obsługiwane są następujące trzy
    polityki: SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER; ich semantyki są opisane
    poniżej.

    sched_getscheduler zapytuje o bieżącą politykę szeregowania zadań,
    która dotyczy procesu określonego przez pid. Jeśli pid jest równe zeru,
    to pobierana jest polityką dotycząca procesu wywołującego tę funkcję.

  Polityki szeregowania zadań
    Procedura szeregująca jest częścią jądra, która decyduje o kolejności
    wykonywania działających procesów przez procesor. Linuksowa procedura
    szeregująca oferuje trzy różne polityki szeregowania zadań: jedną dla
    zwykłych procesów oraz dwie dla aplikacji czasu rzeczywistego. Każdemu
    procesowi  przypisywana  jest  wartość  priorytetu  statycznego,
    sched_priority, która może być zmieniana tylko poprzez wywołania
    systemowe.  Koncepcyjnie,  procedura  szeregująca zarządza listami
    działających procesów przypisanymi każdej z  możliweych  wartości
    sched_priority, która to wartość musi mieścić się w zakresie od 0 do
    99. Aby zdecydować, który proces należy uruchomić jako następny,
    procedura  szeregująca  poszukuje  niepustej  listy  o najwyższym
    priorytecie statycznym i bierze proces z początku tej listy. Polityka
    szeregowania zadań określa dla każdego z procesów o danyej wartości
    priorytetu statycznego, gdzie zostanie on wstawiony na listę i jak
    będzie się w jej obrębie przemieszczał.

    SCHED_OTHER  jest domyślną, uniwersalną polityką dzielenia czasu,
    używaną przez większość procesów. SCHED_FIFO i SCHED_RR są przeznaczone
    dla specjalnych aplikacji, dla których czas jest sprawą krytyczną i
    które muszą mieć dokładną kontrolę nad sposobem, w jaki podejmowane są
    decyzje o wykonywaniu działających procesów. Procesy korzystające z
    polityki szeregowania SCHED_OTHER muszą mieć przypisany priorytet
    statyczny równy 0, a procesy korzystające z SCHED_FIFO lub SCHED_RR
    mogą mieć wartość tego priorytetu z zakresu od 1 do 99. Priorytet
    statyczny wyższy niż 0 mogą uzyskiwać tylko procesy działające z
    uprawnieniami superużytkownika i wobec tego tylko one mogą korzystające
    z polityk szeregowania SCHED_FIFO i SCHED_RR. Wywołania systemowe
    sched_get_priority_min i sched_get_priority_max służą do określania
    zakresów priorytetów odpowiadających określonym politykom w sposób
    przenośny, właściwy dla systemów zgodnych z POSIX.1b.

    Szeregowanie zadań jest wywłaszczające: jeśli proces  o  wyższym
    priorytecie statycznym staje się gotowy do działania, proces bieżący
    zostanie wywłaszczony i wróci do swojej kolejki oczekiwania. Polityka
    szeregowania zadań określa tylko kolejność na liście działających
    procesów o tym samym priorytecie statycznym.

  SCHED_FIFO: Szeregowanie typu pierwszy na wejściu-pierwszy na wyjściu
    (First In-First Out), SCHED_FIFO, może być używane tylko ze statycznymi
    priorytetami wyższymi niż 0 oznaczającymi, że gdy proces SCHED_FIFO
    stanie się gotowy do działania, to zawsze i natychmiast wywłaszczy
    wszystkie aktualnie działające procesy SCHED_OTHER. SCHED_FIFO jest
    prostym algorytmem szeregowania bez kwantowania  czasu.  Procesów
    szeregowanych według polityki SCHED_FIFO dotyczą następujące reguły:
    Proces SCHED_FIFO, który został wywłaszczony przez inny proces o
    wyższym priorytecie pozostanie na początku listy dla swojego priorytetu
    i jego wykonywanie zostanie wznowione, gdy tylko procesy o wyższym
    priorytecie zostaną znów zablokowane. Gdy proces SCHED_FIFO staje się
    gotowy do działania, jest on wstawiany na koniec listy dla swojego
    priorytetu. Wywołanie sched_setscheduler lub sched_setparam wstawia
    proces SCHED_FIFO (lub SCHED_RR), określony przez pid na początek listy
    (o ile był on uruchamialny). W wyniku tego, może on wywłaszczyć
    aktualnie działający proces, jeśli oba mają ten sam priorytet. (POSIX
    1003.1 określa, że proces powinien trafiać na koniec listy.) Proces
    wywołujący sched_yield zostanie wstawiony na koniec listy. Żadne inne
    zdarzenia nie mogą przesunąć procesu, szeregowanego wedłu polityki
    SCHED_FIFO, a znajdującego się na liście procesów oczekujących o
    jednakowych statycznych priorytetach. Proces SCHED_FIFO działa dopóki
    nie zostanie zablokowany przez żądanie we/wy, wywłaszczenie przez
    proces o wyższym priorytecie, lub przez wywołanie (samodzielne) funkcji
    sched_yield.

  SCHED_RR: Szeregowanie typu cyklicznego (Round Robin),
    SCHED_RR, jest prostym  rozszerzeniem  SCHED_FIFO.  Wszystko,  co
    powiedziano o SCHED_FIFO, dotyczy także SCHED_RR, z tym że każdy z
    procesów może działać tylko przez określony okres (kwant) czasu. Jeśli
    proces działający według polityki SCHED_RR działa przez czas dłuższy
    lub równy temu okresowi, zostanie on wstawiony na koniec listy dla
    swojego priorytetu. Proces SCHED_RR, który został wywłaszczony przez
    proces o  wyższym  priorytecie  i  wznowił  działanie,  dokończy
    niewykorzystaną część cyklicznego kwantu czasu. Długość kwantu czasu
    można odczytać za pomocą funkcji sched_rr_get_interval.

  SCHED_OTHER: Domyślne szeregowanie linuksowe,
    SCHED_OTHER, może być używane tylko ze statycznym priorytetem równym 0.
    SCHED_OTHER jest standardową linuksową procedurą szeregowania zadań
    poprzez przydzielanie czasu, przeznaczoną dla wszystkich procesów,
    które  nie mają specjalnych wymagań odnośnie czasu rzeczywistego
    wymagających wykorzystania mechanizmu priorytetów statycznych. Proces,
    który ma być uruchomiony, jest wybierany z listy dla priorytetu
    statycznego 0 w oparciu o określany jedynie wewnątrz tej listy
    priorytet dynamiczny. Wspomniany priorytet dynamiczny jest oparty na
    wartości "nice" (ustawianej za pomocą funkcji systemowych nice i
    setpriority) i zwiększany w każdym kwancie czasu, w którym proces jest
    gotów do działania, lecz procedura szeregująca mu tego zabrania.
    Zapewnia to uczciwy postęp wszystkim procesom polityki SCHED_OTHER.

  Czas odpowiedzi
    Zablokowany proces o wysokim priorytecie, oczekujący na we/wy ma
    określony czas odpowiedzi przed ponownym jego szeregowaniem. Autor
    sterownika  urządzenia  może znacznie zmniejszyć czas odpowiedzi,
    używając procedury obsługi przerwań typu "slow interrupt".

  Różne
    Procesy potomne dziedziczą poprzez fork(2) algorytm szeregowania i
    parametry.

    Procesom  czasu  rzeczywistego do unikania opóźnień stronicowania
    zazwyczaj potrzebne jest blokowanie pamięci. Może ono być wykonane za
    pomocą mlock(2) lub mlockall(2).

    Ponieważ nieblokująca nieskończona pętla w procesie, szeregowanym
    wegług polityki SCHED_FIFO lub SCHED_RR będzie (wiecznie) blokować
    wszystkie procesy o niższym priorytecie, twórca oprogramowania powinien
    na konsoli zawsze trzymać dostępną powłokę, szeregowaną z wyższym
    priorytetem statycznym niż testowana aplikacja. Umożliwi ona awaryjne
    ubicie testowanych aplikacji czasu rzeczywistego, które nie blokują,
    lub nie kończą się zgodnie z oczekiwaniami. Jako że procesy SCHED_FIFO
    i SCHED_RR mogą wywłaszczać inne procesy na zawsze, tylko procesy roota
    mogą włączać te polityki szeregowania zadań.

    Systemy  POSIX-owe,  na których dostępne są sched_setscheduler i
    sched_getscheduler, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, sched_setscheduler zwraca zero. Po pomyślnym
    zakończeniu, sched_getscheduler zwraca politykę dla procesu (nieujemna
    liczba  całkowita).  Po błędzie, zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    ESRCH Proces o identyfikatorze pid nie został znaleziony.

    EPERM Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Tylko procesy
       roota mogą włączać polityki SCHED_FIFO oraz SCHED_RR. Proces
       wołający sched_setscheduler musi mieć efektywny uid równy euid
       lub uid procesu identyfikowanego przez pid lub musi być procesem
       superużytkownika.

    EINVAL Polityka szeregowania zadań policy nie jest żadną ze znanych
       polityk lub parametr p nie ma sensu dla danej polityki.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI

    W systemie linux-1.3.81 polityka SCHED_RR nie została jeszcze dokładnie
    przetestowana i może nie zachowywać się dokładnie tak, jak opisano w
    POSIX.1b.

UWAGA

    Standardowy Linux jest systemem operacyjnym do ogólnych zastosowań i
    wspiera: procesy drugoplanowe, aplikacje interakcyjne i aplikacje
    miękkiego czasu rzeczywisyego (aplikacje, które zazwyczaj napotykają na
    nieprzekraczalne terminy w przebiegach czasowych). Niniejsza strona
    podręcznika jest zorientowana na te rodzaje aplikacji.

    Standardowy Linux nie jest zaprojektowany do obsługi aplikacji twardego
    czasu rzeczywistego, to znaczy aplikacji, w których nieprzekraczalne
    terminy (często znacznie krótsze niż sekunda) muszą być zagwarantowane
    lub system zawiedzie katastroficznie. Podobnie, jak wszystkie systemy
    do ogólnych zastosowań, Linux został zaprojektowany aby zmaksymalizować
    wydajność dla przypadków  przeciętnych,  zamiast  wydajności  dla
    przypadków najgorszych. Wydajność Linuksa w obsłudze przerwań jest dla
    przypadków najgorszych znacznie gorsza niż dla przypadków przeciętnych.
    Jego liczne blokady kernela (takie, jak dla SMP) powodują długie
    maksymalne czasy oczekiwania, a wiele z zastosowanych w nim technik
    zwiększających wydajność, zmniejsza średni czas poprzez zwiększenie
    czasu dla przypadków najgorszych. W większości sytuacji jest to to,
    czego się oczekuje, lecz gdy rzeczywiście rozwijana jest aplikacja
    twardego czasu rzeczywistego, należy rozważyć zastosowanie rozszerzeń
    twardego  czasu  rzeczywistego  dla  Linuksa, takich jak RTLinux
    (http://www.rtlinux.org) lub skorzystać z innego systemu operacyjnego,
    zaprojektowanego specjalnie dla aplikacji twardego czasu rzeczywistego.

ZOBACZ TAKŻE

    sched_setaffinity(2),   sched_getaffinity(2),   sched_setparam(2),
    sched_getparam(2),   sched_yield(2),   sched_get_priority_max(2),
    sched_get_priority_min(2),   sched_rr_get_interval(2),   nice(2),
    setpriority(2), getpriority(2), mlockall(2), munlockall(2), mlock(2),
    munlock(2)

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996 - jest to nowa rewizja (1996) POSIX.1, która
    zawiera jako jednolity tekst standardy POSIX.1(1990), POSIX.1b(1993),
    POSIX.1c(1995) i POSIX.1i(1995).