Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wait, waitpid - oczekiwanie na zakończenie procesu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait(int *status);
    pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);

OPIS

    Funkcja wait zatrzymuje wykonywanie bieżącego procesu aż do zakończenia
    procesu potomka lub aż do dostarczenia sygnału kończącego bieżący
    proces lub innego, dla którego wywoływana jest funkcja obsługi sygnału.
    Jeśli potomek zakończył działanie przed wywołaniem tej funkcji (tak
    zwany proces-duch - "zombie"), to funkcja kończy się natychmiast.
    Wszelkie zasoby potomka są zwalniane.

    Funkcja waitpid zawiesza wykonywanie bieżącego procesu dopóki potomek
    określony przez pid nie zakończy działania lub dopóki nie zostanie
    dostarczony sygnał, którego akcją jest zakończenie  procesu  lub
    wywołanie funkcji obsługującej sygnały.  Jeśli potomek, podany jako
    pid, zakończył swoje działanie przed wywołaniem tej funkcji (tak zwany
    proces "zombie"), funkcja kończy się natychmiast. Wszelkie zasoby
    potomka są zwalnianie.

    Wartość pid może być:

    < -1  co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny, którego ID
       grupy procesów jest równy wartości bezwzględnej pid.

    -1   co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to takie
       samo zachowanie, jakie wykazuje wait.

    0   co oznacza oczekiwanie na każdy proces potomny, którego ID grupy
       procesu jest równe ID grupy procesu wywołującego funkcję.

    > 0  oznacza oczekiwanie na potomka, którego ID procesu jest równy
       wartości pid.

    Wartość options jest sumą OR zera lub więcej spośród następujących
    stałych:

    WNOHANG
       oznacza natychmiastowy powrót z funkcji, jeśli potomek nie
       zakończył pracy.

    WUNTRACED
       oznacza zakończenie także dla zatrzymanych (ale nie śledzonych)
       procesów potomnych, których stan jeszcze nie został zgłoszony.
       Stan śledzonych procesów potomnych, które zostały zatrzymane,
       jest udostępniany również bez tej opcji.

    (Poniższe opcje dotyczą wyłącznie Linuksa.)

    Jeśli status nie jest równe NULL, wait lub waitpid zapisuje dane o
    stanie w buforze wskazywanym przez status.

    Stan ten można zanalizować następującymi makrami (makra te pobierają
    jako argument bufor stat (typu int), -- nie wskaźnik do bufora!):

    WIFEXITED(status)
       jest niezerowe, jeśli potomek normalnie zakończył pracę.

    WEXITSTATUS(status)
       analizuje  osiem  najmniej  znaczących  bitów kodu powrotu
       zakończonego potomka, które mogły być ustawione jako argument
       wywołania exit() lub jako argument instrukcji return w programie
       głównym. Makro to może być przetworzone, tylko jeśli WIFEXITED
       zwróciło wartość niezerową.

    WIFSIGNALED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny zakończył pracę z powodu
       nieprzechwyconego sygnału.

    WTERMSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zakończenie procesu
       potomnego.  Makro  to  może być przetworzone, tylko jeśli
       WIFSIGNALED zwróciło wartość niezerową.

    WIFSTOPPED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny jest obecnie zatrzymany;
       jest to możliwe tylko gdy w wywołaniu użyto WUNTRACED oraz gdy
       proces potomny jest śledzony (zobacz ptrace(2)).

    WSTOPSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zatrzymanie potomka.
       Makro to może być przetworzone, tylko jeśli WIFSTOPPED zwróciło
       wartość niezerową.

    Niektóre wersje Uniksa (np. Linux, Solaris, ale nie AIX, SunOS)
    definiują  także makro WCOREDUMP(status) sprawdzające, czy proces
    potomny dokonał zrzutu pamięci. Należy go używać tylko pomiędzy
    dyrektywami kompilatora #ifdef WCOREDUMP ... #endif.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    PID zakończonego potomka lub zero, jeśli użyto WNOHANG, a nie było
    dostępnego żadnego potomka, albo -1 w przypadku błędu (w tym ostatnim
    wypadku odpowiednia wartość jest nadawana errno).

BŁĘDY

    ECHILD jeśli proces o zadanym pid nie istnieje lub nie jest potomkiem
       procesu wywołującego. (Może się to zdarzyć również w przypadku
       potomka, który ustawił akcję obsługi sygnału SIGCHLD na SIG_IGN.
       Zobacz także: wątki w sekcji UWAGI LINUKSOWE.)

    EINVAL jeśli argument options jest niepoprawny.

    EINTR jeśli WNOHANG nie było ustawione, a  został  przechwycony
       niezablokowany sygnał lub SIGCHLD.

UWAGI

    Specyfikacja Single Unix Specification opisuje znacznik SA_NOCLDWAIT
    (nieobsługiwany pod Linuksem) taki, że jeżeli jest ustawiony ten
    znacznik albo akcja dla SIGCHLD jest ustawiona na SIG_IGN, to procesy
    potomne po zakończeniu nie stają się procesami-duchami ("zombies") i
    wywołanie funkcji wait() lub waitpid() zablokuje proces do czasu, gdy
    wszystkie procesy potomne zakończą działanie, a następnie zakończy się
    błędem z errno ustawionym na ECHILD.

    Oryginalny standard POSIX nie określa zachowania w przypadku ustawienia
    SIGCHLD na SIG_IGN. Późniejsze standardy, włączając SUSv2 i POSIX
    1003.1-2001 określają zachowanie w sposób taki, jaki opisano w opcji
    zgodności z XSI. Linux nie spełnia tego drugiego w dwóch opisanych
    powyżej punktach: jeśli wywołanie wait() lub waitpid() jest wykonywane
    z ignorowaniem SIGCHLD, zachowuje się ono tak, jakby SIGCHLD nie były
    ignorowane,  to  znaczy, wywołanie zostaje zablokowane do chwili
    zakończenia następnego potomka, a następnie zwraca PID i kod powrotu
    tego potomka.

UWAGI LINUKSOWE

    Pod Linuksem, wątek zarządzany przez jądro nie jest uruchamiany inaczej
    niż zwykły proces. Zamiast tego wątek jest po prostu  procesem
    stworzonym  przez wywołanie dostępnej tylko pod Linuksem funkcji
    systemowej clone(2).  Inne funkcje, jak  na  przykład  przenośne
    pthread_create(3) są zaimplementowane przez wywołania funkcji clone(2).
    W wersjach Linuksa poprzedzających 2.4,  wątek  był  po  prostu
    specyficznym przypadkiem procesu. W związku z tym nie mógł on czekać na
    potomków innego wątku nawet w przypadku, gdy ten drugi wątek należał do
    tej samej grupy wątków. Jednakże, POSIX zaleca taką funkcjonalność,
    więc począwszy od Linuksa 2.4 wątek może (i domyślnie będzie) czekać na
    potomków innych wątków należących do tej samej grupy wątków.

    Następujące, specyficzne dla Linuksa opcje w options są przeznaczone
    dla potomków utworzonych za pomocą clone(2).

    __WCLONE
       Oczekiwanie tylko na potomków typu "clone". Jeśli opcja ta
       zostanie pominięta będzie oczekiwanie tylko na potomków typu
       "nie-clone". (Potomek typu "clone" to taki, który po zakończeniu
       nie  dostarcza swojemu procesowi macierzystemu sygnału lub
       dostarcza sygnał inny niż SIGCHLD.) Opcja ta jest ignorowana,
       jeśli ustawiona jest również opcja __WALL.

    __WALL (Począwszy od Linuksa 2.4) Oczekiwanie na procesy potomne
       niezależnie od ich typu ("clone" lub "non-clone").

    __WNOTHREAD
       (Począwszy od Linuksa 2.4) Nie oczekiwać na procesy potomne
       innych wątków w obrębie tej samej grupy wątków. Było to w
       Linuksie domyślne przed wersją 2.4.

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

    clone(2), ptrace(2), signal(2), wait4(2), pthread_create(3), signal(7)