Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wait3, wait4 - oczekiwanie na zakończenie procesu (styl BSD)

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait3(int *status, int opcje,
       struct rusage *ruzycie);

    pid_t wait4(pid_t pid, int *status, int opcje,
       struct rusage *ruzycie);

OPIS

    Funkcja wait3 zawiesza wykonywanie bieżącego procesu aż jego potomek
    nie zakończy działania, lub aż nie zostanie dostarczony sygnał, którego
    akcją jest zakończenie bieżącego procesu lub wywołanie funkcji obsługi
    sygnału.  Jeśli potomek zakończył działanie przed wywołaniem tej
    funkcji  (tzw.  "zombie" - proces duch), zakończy ona działanie
    natychmiast. Wszelkie zasoby systemowe używane przez potomka  są
    zwalniane.

    Funkcja wait4 zawiesza wykonywanie bieżącego procesu aż potomek,
    określony przez argument pid nie zakończy działania, lub aż nie
    zostanie dostarczony sygnał, którego akcją jest zakończenie bieżącego
    procesu lub wywołanie funkcji obsługi sygnału. Jeśli potomek określony
    przez pid już zakończył działanie (proces duch), funkcja kończy
    działanie natychmiast. Wszelkie zasoby systemowe używane przez potomka
    są zwalniane.

    Wartość pid może być jednym z:

    < -1  oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, którego identyfikator
       grupy procesów jest równy modułowi wartości pid.

    -1   co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to
       równoważne wywołaniu wait3.

    0   oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, którego identyfikator
       grupy procesów jest równy identyfikatorowi procesu wołającego.

    > 0  oznacza oczekiwanie na potomka, którego PID jest równy wartości
       pid.

    Wartość argumentu opcje jest bitowym OR zera lub więcej spośród
    następujących stałych:

    WNOHANG
       oznacza zwrócenie wartości natychmiast w wypadku gdy nie ma
       potomka, na którego można by czekać.

    WUNTRACED
       oznacza również nieobsługiwanie zatrzymanych potomków oraz tych,
       których status nie został zgłoszony.

    Jeśli status nie wynosi NULL, wait3 i wait4 zapisują w miejscu
    wskazywanym przez status informacje o stanie.

    Stan ten może być określony za pomocą następujących makr (pobierających
    jako argument bufor stanu (wartość int), --  nie wskaźnik do tego
    bufora:

    WIFEXITED(status)
       jest niezerowe, gdy potomek zakończył pracę normalnie.

    WEXITSTATUS(status)
       wyraża  ostatnich  osiem  znaczących  bitów  kodu  powrotu
       zakończonego potomka (który mógł być ustawiony jako argument
       funkcji exit lub jako argument instrukcji return w programie
       głównym. Makro to może być przetwarzane tylko jeśli WIFEXITED
       zwróciło wartość niezerową.

    WIFSIGNALED(status)
       zwraca prawdę, jeśli potomek zakończył działanie z powodu
       nieprzechwyconego sygnału.

    WTERMSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zakończenie procesu
       potomnego. Makro to może być wyliczane tylko po zwróceniu przez
       WIFSIGNALED wartości niezerowej.

    WIFSTOPPED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny, który spowodował wyjście
       jest obecnie zatrzymany. Jest to możliwe tylko jeśli wywołanie
       wykonano z użyciem WUNTRACED.

    WSTOPSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zatrzymanie potomka.
       Makro to może być wyliczane tylko po zwróceniu przez WIFSTOPPED
       wartości niezerowej.

    Jeśli ruzycie nie jest równe NULL, zdefiniowana w <sys/resource.h>
    struktura struct rusage, na którą ruzycie wskazuje, zostanie wypełniona
    informacjami o wykorzystywaniu zasobów.  Szczegóły znajdują się w
    getrusage(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Identyfikator  zakończonego procesu lub -1 w przypadku błędu (w
    szczególności, gdy nie istnieje proces potomny zadanego rodzaju, na
    który można by oczekiwać), lub zero jeśli użyto WNOHANG i nie był
    dostępny żaden potomek. W ostatnich dwóch  przypadkach  zostanie
    odpowiednio ustawione errno.

BŁĘDY

    ECHILD Nie istnieje żaden odpowiedni proces potomny, na który można by
       oczekiwać.

    EINTR Jeśli nie ustawiono WNOHANG a został przechwycony niezablokowany
       sygnał lub SIGCHLD.

    UWAGI Dołączenie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, lecz zwiększa
       przenośność.  (Faktycznie, <sys/resource.h> zawiera  definje
       struktury rusage z polami typu struct timeval zdefiniowanego w
       <sys/time.h>.)

    Prototyp dla tych funkcji jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowano
    _BSD_SOURCE (jawnie lub pośrednio, nie definiując _POSIX_SOURCE lub
    kompilując z opcją -ansi).

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

    signal(2), getrusage(2), wait(2), signal(7)