Provided by: adduser_3.105ubuntu1_all bug

NAZWA

    adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupę do systemu

SKŁADNIA

    adduser   [opcje]   [--home  KATALOG]  [--shell|-s  PROWŁOKA]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup
    GRUPA | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos
    GECOS] [--add_extra_groups] użytkownik

    adduser  --system  [opcje]  [--home  KATALOG]  [--shell  POWŁOKA]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPA | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] użytkownik

    addgroup [opcje] [--gid ID] grupa

    addgroup --system [opcje] [--gid ID] grupa

    adduser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÓLNE OPCJE
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf
    PLIK]

OPIS

    adduser and addgroup add users and groups to the system according to
    command  line  options  and  configuration  information  in
    /etc/adduser.conf.  They are friendlier front ends to the low level
    tools like useradd, groupadd and usermod programs, by default choosing
    Debian policy conformant UID and GID values, creating a home directory
    with skeletal configuration, running a custom script, and other
    features. adduser and addgroup can be run in one of five modes:

  Dodawanie zwykłych użytkowników
    adduser, wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji
    --system lub --group, doda zwykłego użytkownika.

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu przeznaczonego dla
    zwykłych użytkowników w pliku konfiguracyjnym. Ten UID może zostać
    nadpisany za pomocą opcji --uid.

    Zakres określony w pliku konfiguracyjnym również może zostać nadpisany
    opcjami --firstuid i --lastuid.

    Domyślnie każdemu użytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje
    przypisana grupa mająca tę samą nazwę i identyfikator, co użytkownik.
    Umieszczanie każdego użytkownika w grupie o tej samej nazwie pozwala na
    łatwe zarządzanie katalogami dostępnymi do zapisu dla grupy poprzez
    dodanie odpowiednich użytkowników do nowej grupy, ustawienie flagi
    set-group-ID na katalogu i ustawienie każdemu użytkownikowi wartości
    umask równej 002. Jeżeli ta opcja zostanie wyłączona przez ustawienie
    USERGROUPS na no, wszyscy nowo tworzeni użytkownicy będą  mieli
    identyfikator grupy ustawiony na USERS_GID. Grupy użytkowników mogą
    zostać również nadpisane przez podanie w linii poleceń opcji --gid lub
    --ingroup, które ustawiają grupę przez podanie, odpowiednio, jej id lub
    nazwy. Ponadto użytkowników można dodać do jednej lub większej liczby
    grup  zdefiniowanych  w  adduser.conf  albo  przez  ustawienie
    ADD_EXTRA_GROUPS na 1 w adduser.conf, albo przez podanie opcji linii
    poleceń --add_extra_groups.

    adduser utworzy katalog domowy użytkownika zgodnie z ustawieniami
    DHOME, GROUPHOMES, LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy
    może zostać nadpisany przez opcję linii poleceń --home, a powłoka -
    przez opcję --shell. Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na yes, to
    katalogowi domowemu użytkownika zostanie nadany bit set-group-ID, co
    powoduje, że jakikolwiek plik utworzony w tym katalogu będzie miał
    przydzieloną właściwą grupę.

    adduser  skopiuje  pliki  z  katalogu SKEL do katalogu domowego
    użytkownika, poprosi o dane użytkownika (GECOS) oraz o hasło. Dane
    użytkownika mogą być także ustawione opcją --gecos. Podanie opcji
    --disabled-login spowoduje utworzenie konta użytkownika, które będzie
    niedostępne (zablokowane), dopóki nie zostanie ustawione hasło. Opcja
    --disabled-password nie ustawi hasła, ale dostęp użytkownika do systemu
    będzie możliwy (na przykład przez użycie programu SSH z kluczami RSA).

    Po utworzeniu i ustawieniu konta użytkownika, jeżeli istnieje plik
    /usr/local/sbin/adduser.local,  to zostanie on uruchomiony w celu
    wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do adduser.local
    są nastepujące:
    nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy
    Zmienna środowiskowa VERBOSE jest ustawiana na:

    0, jeśli podano opcję --quiet

    1, jeśli nie podano żadnej z opcji --quiet i --debug

    2, jeśli podano opcję --debug

       (To  samo dotyczy zmiennej DEBUG, jednak ta zmienna jest
       przestarzała i zostanie usunięta w którejś z przyszłych wesji
       programu adduser).

  Dodawanie użytkowników systemowych
    adduser, gdy zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie będącym
    opcją, oraz z opcją --system, doda użytkownika systemowego. Jeżeli taki
    użytkownik z identyfikatorem użytkownika (uid) mieszczącym się w
    zakresie identyfikatorów użytkowników systemowych (lub jeżeli uid jest
    podany w linii poleceń, to z tym identyfikatorem) już istnieje, adduser
    wyświetli ostrzeżenie i zakończy działanie.

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu  identyfikatorów
    systemowych określonych w pliku konfiguracyjnym. UID ten może zostać
    nadpisany przez podanie opcji --uid.

    Domyślnie użytkownicy systemowi mają przypisaną grupę nogroup. Aby
    przypisać nowego użytkownika systemowego do istniejącej grupy, należy
    użyć opcji --gid lub --ingroup. Aby nowemu użytkownikowi systemowemu
    została przypisana nowa grupa z tym samym identyfikatorem, trzeba użyć
    opcji --group.

    Katalog domowy jest tworzony zgodnie z tymi samymi zasadami, co dla
    zwykłych użytkowników. Nowy użytkownik systemowy będzie miał powłokę
    /bin/false (chyba że zostanie to nadpisane opcją --shell)  oraz
    wyłączone hasło. Pliki z katalogu SKEL nie zostaną skopiowane.

  Dodawanie zwykłych grup
    Jeżeli adduser zostanie uruchomiony z opcją --group, ale bez opcji
    --system, lub jako program addgroup, to zostanie dodana grupa dla
    zwykłych użytkowników.

    A GID will be chosen from the range specified for group GIDs in the
    configuration file. The GID can be overridden with the --gid option.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

  Dodawanie grup systemowych
    Jeżeli addgroup zostanie wywołany z opcją --system, to będzie utworzona
    nowa grupa systemowa.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w
    pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów użytkowników systemowych,
    jednakże może zostać nadpisany opcją --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

  Przydzielanie istniejącego użytkownika do istniejącej grupy
    adduser  wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami doda
    istniejącego użytkownika do istniejącej grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Użyje pliku PLIK zamiast /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasła. Użytkownik
       nie będzie mógł używać swojego konta, dopóki hasło nie zostanie
       nadane.

    --disabled-password
       Jak --disabled-login, ale dostęp użytkownika do systemu będzie
       wciąż możliwy (na przykład przez użycie kluczy SSH RSA), ale bez
       autoryzacji za pomocą hasła.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the
       configurable regular expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM
       if --system is specified) specified in the configuration file.
       This option forces adduser and addgroup to apply only a weak
       check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Set the gecos field for the new entry generated.  adduser will
       not ask for finger information if this option is given.

    --gid ID
       Przy tworzeniu nowej grupy, ta opcja ustawia identyfikator grupy
       na podaną wartość. Przy tworzeniu użytkownika, użycie tej opcji
       spowoduje umieszczenie użytkownika w zadanej grupie.

    --group
       Użyte razem z --system, spowoduje utworzenie grupy o takiej
       samej nazwie i identyfikatorze, jak nowo tworzony użytkownik
       systemowy. Jeżeli nie zostanie użyte razem z opcją --system, to
       zostanie utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest opcją
       domyślną, jeżeli program został wywołany jako addgroup.

    --help Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

    --home KATALOG
       Używa katalogu KATALOG jako katalogu domowego użytkownika,
       nadpisując tym samym domyślną wartość określoną  w  pliku
       konfiguracyjnym. Jeżeli ten katalog nie istnieje, to będzie
       utworzony i zostaną skopiowane pliki z katalogu SKEL.

    --shell POWŁOKA
       Ustawia POWŁOKĘ jako powłokę logowania użytkownika, nadpisując
       domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym.

    --ingroup GRUPA
       Add the new user to GROUP instead of a usergroup or the default
       group defined by USERS_GID in the configuration file.

    --no-create-home
       Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeżeli on nie istnieje.

    --quiet
       Pomija informacje, pokazuje tylko ostrzeżenia i błędy.

    --debug
       Tryb gadatliwy, przydatny w czasie rozwiązywania problemów w
       programie adduser.

    --system
       Create a system user or group.

    --uid ID
       Force the new userid to be the given number. adduser will fail
       if the userid is already taken.

    --firstuid ID
       Override the first uid in the range that the uid is chosen from
       (overrides FIRST_UID specified in the configuration file).

    --lastuid ID
       Override the last uid in the range that the uid is chosen from (
       LAST_UID )

    --add_extra_groups
       Add new user to extra groups defined in the configuration file.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

EXIT VALUES

    0   The user exists as specified. This can have 2 causes: The user
       was created by adduser or the user was already present on the
       system before adduser was invoked. Invoking adduser a second
       time with the same parameters as before also returns 0.

    1   Creating the user or group failed because it was already present
       with other UID/GID than specified. The username or groupname was
       rejected because of a mismatch with the configured regular
       expressions, see adduser.conf(5). Adduser has been aborted by a
       signal.
       Or for many other yet undocumented reasons which are printed to
       console then.

PLIKI

    /etc/adduser.conf
       Default configuration file for adduser and addgroup

ZOBACZ TAKŻE

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8), usermod(8), punkt
    9.2.2 dokumentu Debian Policy.

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modifications by Roland
    Bauerschmidt and Marc Haber. Additional patches by Joerg Hoh and
    Stephen Gran.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyższej. Nie ma adnych gwarancji.