Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    apt-cache - narzędzie zarządzania pakietami APT -- manipulator bufora

SKŁADNIA

    apt-cache [-hvsn] [-o=opcja-konfiguracji] [-c=plik] {add plik... |
         gencaches | showpkg pakiet... | showsrc pakiet... | stats |
         dump | dumpavail | unmet | search regex | show pakiet... |
         depends pakiet... | rdepends pakiet... | pkgnames prefiks |
         dotty pakiet... | policy pakiety... | madison pakiety...}

OPIS

    apt-cache wykonuje różnorodne operacje na buforze (cache) pakietów
    programu APT. apt-cache nie zmienia stanu systemu, ale dostarcza
    mechanizmów  przeszukiwania  metadanych  pakietów  i  generowania
    interesującego wyjścia.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana
    opcja -h lub --help:

    add plik(i)
       dodaje pliki zawierające indeks nazw pakietów do bufora. Ta
       opcja jest przydatna głównie w celu odpluskwiania.

    gencaches
       gencaches wykonuje te same operacje, co apt-get check. Buduje
       bufor  pakietów  oraz źródeł pakietów na podstawie źródeł
       wymienionych w sources.list(5) oraz pliku /var/lib/dpkg/status.

    showpkg pakiet(y)
       showpkg wyświetla informacje na temat pakietów podanych w linii
       poleceń. Wymaganymi argumentami są nazwy pakietów. Wyświetlane
       są dostępne wersje oraz odwrotne zależności każdego z podanych
       pakietów, jak również zwykłe zależności dla każdej z wersji
       Normalne (zwykłe) zależności to są pakiety, od których dany
       pakiet zależy, odwrotne zależności stanowią te pakiety, które
       zależą od danego pakietu.  Tak więc, pakiet musi spełniać
       normalne zależności, ale odwrotnych zależności - nie musi.  Na
       przykład, apt-cache showpkg libreadline2 wypisze wyjście podobne
       do poniższego:

       Package: libreadline2
       Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),
       Reverse Depends:
        libreadlineg2,libreadline2
        libreadline2-altdev,libreadline2
       Dependencies:
       2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))
       Provides:
       2.1-12 -
       Reverse Provides:

       Jak widać libreadline2 w wersji 2.1-12 zależy od libc5 i
       ncurses3.0, które muszą być zainstalowane, aby libreadline2
       działała. Z kolei libreadlineg2 i libreadline2-altdev zależą od
       libreadline2. Jeżeli libreadline2 jest zainstalowany, to libc5 i
       ncurses3.0 (i ldso) muszą być także zainstalowane; natomiast
       libreadlineg2  oraz  libreadline2-altdev  nie  muszą  być
       zainstalowane. W celu zrozumienia, co oznaczają pozostałe linie,
       najlepiej przejrzeć kod źródłowy programu apt.

    stats stats wyświetla statystyki dotyczące bufora pakietów.  Nie
       wymaga żadnych argumentów. Wypisywane są następujące statystyki:

       o Całkowita liczba nazw pakietów (Total package names) - liczba
         nazw pakietów znajdujących się w buforze.

       o Zwykłe pakiety (Normal packages) jest to liczba zwykłych,
         regularnych nazw pakietów;  są to pakiety, dla których
         istnieje relacja "jeden do jednego" między ich nazwami a
         nazwami  używanymi  przez inne pakiety jako zależności.
         Większość pakietów należy do tej kategorii.

       o Czyste pakiety wirtualne (Pure virtual packages) określa
         liczbę pakietów, które istnieją tylko jako nazwa pakietu
         wirtualnego; to jest pewne pakiety "dostarczają" tej nazwy
         wirtualnej, ale żaden pakiet nie używa tej nazwy.  Na
         przykład "mail-transport-agent" w systemie Debian GNU/Linux
         jest czystym pakietem wirtualnym; kilka pakietów dostarcza
         "mail-transport-agenta", ale żaden pakiet nie nazywa się
         "mail-transport-agent".

       o Pojedyncze pakiety wirtualne (Single virtual packages) -
         liczba pakietów, dla których istnieje tylko jeden pakiet,
         który dostarcza danego pakietu wirtualnego. Na przykład, w
         systemie Debian GNU/Linux "X11-text-viewer" jest pakietem
         wirtualnym, ale tylko jeden pakiet - xless - dostarcza
         "X11-text-viewer".

       o Mieszane pakiety wirtualne (Mixed virtual packages) - liczba
         pakietów, które albo dostarczają poszczególnych pakietów
         wirtualnych, albo nazywają się tak, jak nazwa  pakietu
         wirtualnego.  Na  przykład w systemie Debian GNU/Linux
         "debconf" jest zarówno zwykłym pakietem, jak i jest pakietem
         dostarczanym przez pakiet debconf-tiny.

       o Brakujące (Missing) jest liczbą nazw pakietów, do których
         odnoszą się jakieś zależności, ale które nie są spełnione
         przez żaden z dostępnych pakietów. Brakujące pakiety mogą być
         dowodem, że nie ma dostępu do całej dystrybucji albo że
         pakiet  (rzeczywisty  lub  wirtualny) został usunięty z
         dystrybucji. Zazwyczaj odniesienia takie znajdują się w
         zależnościach typu "Conflicts".

       o Całkowita liczba różnych wersji (Total distinct versions)
         jest to liczba wersji pakietów znajdujących się w buforze,
         tak więc ta wartość jest co najmniej równa liczbie wszystkich
         nazw pakietów. Jeżeli pobierane są pakiety z więcej niż
         jednej dystrybucji (na przykład zarówno "stable", jak i
         "unstable"), wartość ta może być znacznie większa niż liczba
         wszystkich nazw pakietów.

       o Całkowite zależności (Total dependencies) to liczba więzów
         zależności wymaganych przez wszystkie pakiety w buforze.

    showsrc pakiet(y)
       showsrc wyświetla wszystkie pakiety źródłowe, które odpowiadają
       podanym nazwom pakietów. Wyświetlone zostaną wszystkie wersje
       tych pakietów oraz pakiety binarne, które są z tych pakietów
       budowane.

    dump  dump pokazuje krótką listę wszystkich pakietów w buforze. Jest
       używany głównie w celu odpluskwiania.

    dumpavail
       dumpavail wypisuje na standardowe wyjście  (stdout)  listę
       dostępnych pakietów. Jest to polecenie odpowiednie do użycia z
       programem dpkg(8) i jest używane w metodzie programu dselect(8)

    unmet unmet pokazuje podsumowanie wszystkich niespełnionych zależności
       w buforze pakietów

    show pakiet(y)
       show spełnia funkcje podobne do dpkg --print-avail; pokazuje
       szczegółowe informacje o podanych pakietach.

    search wyraenie regularne [ wyraenie regularne ... ]
       search wykonuje pełne wyszukiwanie podanego wzorca (wyrażenia
       regularnego)  we  wszystkich  dostępnych  listach pakietów.
       Przeszukuje nazwy pakietów i ich szczegółowe (długie) opisy,
       szukując w nich podanego wyrażenia regularnego i wypisuje nazwę
       pakietu i jego krótki opis. Jeżeli podana jest opcja --full, to
       wtedy dla każdego znalezionego pakietu informacje na wyjściu są
       podobne do tego, co pokazuje akcja show. Jeżeli podano opcję
       --names-only, to są przeszukiwane tylko nazwy pakietów, a nie
       ich długie opisy.

       Oddzielne argumenty mogą być używane do podania kilku wzorców,
       które będą traktowane jakby były połączone spójnikiem logicznym
       "i".

    depends pakiet(y)
       depends wyświetla listę wszystkich zależności danego pakietu i
       wszystkie możliwe pakiety, które mogą spełnić te zależności.

    rdepends pakiet(y)
       rdepends pokazuje listę wszystkich odwrotnych zależności danego
       pakietu.

    pkgnames [ prefiks ]
       To polecenie wyświetla nazwy wszystkich pakietów zainstalowanych
       w systemie.  Opcjonalnym argumentem jest przedrostek nazwy
       pakietów. Wynik jest odpowiedni do użycia z funkcją powłoki
       (shella) uzupełniania nazw za pomocą klawisza tabulacji, a wynik
       jest wypisywany bardzo szybko. Tego polecenia najlepiej używać
       z opcją --generate.

    dotty pakiet(y)
       dotty bierze jako argument listę pakietów i generuje wyjście
       odpowiednie  dla  programu  dotty  z  pakietu  GraphVis
       <URL:http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/>  Wynikiem
       będzie zbiór wierzchołków i krawędzi reprezentujących powiązania
       między pakietami. Domyślnie podane pakiety wyśledzą wszystkie
       pakiety zależne. Może to spowodować wypisanie bardzo dużego
       grafu. Aby wypisać powiązania tylko pomiędzy pakietami podanymi
       w linii poleceń, należy użyć opcji APT::Cache::GivenOnly.

       Wynikowe wierzchołki będą miały różnorakie kształty: zwykłe
       pakiety są prostokątami, czyste pakiety wirtualne to trójkąty,
       mieszane pakiety wirtualne są rombami, sześciokąty oznaczają
       brakujące pakiety . Pomarańczowe prostokąty oznaczają koniec
       rekursji (liście), niebieskie linie to pre-zależności, linie
       zielone - to konflikty.

       Uwaga: dotty nie potrafi narysować większego zbioru pakietów.

    policy [ pakiet(y) ]
       policy jest pomyślane w celu debugowania zagadnień związanych z
       plikiem preferencji. Jeżeli nie podano żadnych opcji, wypisane
       zostaną informacje o priorytecie każdego źródła. W przeciwnym
       wypadku, wypisuje szczegółowe informacje o priorytecie danego
       pakietu.

    madison [ pakiet(y) ]
       polecenie madison z apt-cache próbuje naśladować format wyjścia
       i część funkcjonalności programu madison - narzędzia zarządzania
       archiwum Debiana. Wyświetla dostępne wersje pakietów w formacie
       tabeli. W przeciwieństwie do  oryginału,  może  wyświetlić
       informacje tylko dla tych architektur, dla których APT pobrało
       listy pakietów (APT::Architecture).

OPCJE

    Wszystkie opcje  linii  poleceń  mogą  być  ustawione  w  pliku
    konfiguracyjnym.  Poniższe  opisy wskazują, którą opcję w pliku
    konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można
    unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-,--no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -p, --pkg-cache
       Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora pakietów, który jest
       podstawowym buforem używanym we wszystkich operacjach. Pozycja
       w pliku konfiguracyjnym: Dir::Cache::pkgcache.

    -s, --src-cache
       Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora źródeł. Jest używany
       tylko przez akcję gencaches i przechowuje sparsowaną wersję
       informacji o pakietach pobraną ze zdalnych źródeł. Podczas
       budowania bufora pakietów, bufor źródeł jest używany w celu
       uniknięcia ponownego parsowania wszystkich plików pakietów.
       Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Cache::srcpkgcache.

    -q, --quiet
       Cichy;  wypisuje  tylko informacje potrzebne do logowania,
       opuszczając wskaźniki postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze
       bardziej ciche wyjście, maksimum jest 2. Można także ustawić
       poziom cichości za pomocą -q=#, nadpisując tym samym opcję z
       pliku konfiguracyjnego. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: quiet.

    -i, --important
       Wyświetla tylko ważne zależności; do używania z akcją unmet.
       Powoduje wypisanie tylko zależności typu Depends i Pre-Depends.
       Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::Important.

    -f, --full
       Podczas szukania wypisuj pełną informację o pakiecie. Pozycja w
       pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::ShowFull.

    -a, --all-versions
       Akcja show wypisuje wszystkie rekordy dla wszystkich dostępnych
       wersji. Jest to opcja domyślna, aby ją wyłączyć, proszę użyć
       --no-all-versions.  Jeżeli podano --no-all-versions, to będzie
       wyświetlana tylko wersja-kandydat (czyli ta, która  byłaby
       wybrana  do instalacji). Ta opcja ma znaczenie tylko dla
       polecenia  show.   Pozycja  w  pliku  konfiguracyjnym:
       APT::Cache::AllVersions.

    -g, --generate
       Automatycznie  odbudowuje  bufor  pakietów,  zamiast używać
       istniejącego bufora. Ta opcja jest domyślnie włączona, aby ją
       wyłączyć,  należy  użyć  --no-generate.  Pozycja  w pliku
       konfiguracyjnym: APT::Cache::Generate.

    --names-only, -n
       Przeszukaj tylko nazwy pakietów, pomijając szczegółowe opisy.
       Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::NamesOnly.

    --all-names
       Powoduje, że akcja pkgnames wypisze nazwy wszystkich pakietów,
       łącznie z pakietami wirtualnymi  oraz  pakietami  mającymi
       brakujące  zależności.  Pozycja  w  pliku konfiguracyjnym:
       APT::Cache::AllNames.

    --recurse
       Czyni zależności rekursyjnymi, tak że wszystkie wymienione
       pakiety  będą  wypisane  tylko  raz.  Pozycja  w  pliku
       konfiguracyjnym: APT::Cache::RecurseDepends.

    --installed
       Ogranicza wyjście poleceń depends i rdepends tylko do pakietów,
       które  są  obecnie  zainstalowane.   Pozycja  w  pliku
       konfiguracyjnym: APT::Cache::Installed.

    -h, --help
       Wyświetla krótki komunikat pomocy.

    -v, --version
       Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
       Plik konfiguracyjny. Określa plik konfiguracyjny, którego należy
       użyć. Program przeczyta domyślny plik konfiguracyjny, następnie
       plik podany jako argument tej opcji. Informacje na temat
       składni pliku konfiguracyjnego można znaleźć w apt.conf(5).

    -o, --option
       Ustawia opcję konfiguracyjną. Można ustawić  dowolną opcję
       konfiguracyjną, używając składni: -o Foo::Bar=bar.

PLIKI

    /etc/apt/sources.list
       Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceList.

    /var/lib/apt/lists/
       Składnica  informacji o stanie każdej lokalizacji pakietów
       podanej w sources.list(5) Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
       Składnica informacji o stanie w trakcie ściągania. Pozycja w
       pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (implikuje partial).

ZOBACZ TAKŻE

    apt.conf(5), sources.list(5), apt-get(8)

DIAGNOSTYKA

    apt-cache zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku
    błędu.

BŁĘDY

    Strona błędów APT: http://bugs.debian.org/src:apt. Aby złożyć raport o
    błędzie     w     APT,      prosimy      przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt   lub   użyć   polecenia
    reportbug(1).

AUTORZY

    Jason Gunthorpe, zespół APT.