Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    apt-get - narzędzie zarządzania pakietami APT -- interfejs linii
    poleceń

SKŁADNIA

    apt-get [ -hvs ] [ -o=opcja konfiguracji ] [ -c=plik ] { update |
    upgrade | dselect-upgrade | install pakiet ... | remove pakiet ... |
    source pakiet ... | build-dep pakiet ... | check | clean | autoclean
    }

OPIS

    apt-get jest narzędziem do zarządzania pakietami działającym z linii
    poleceń, które może być za wewnętrzne narzędzie innych programów
    użuwająch biblioteki APT.  Istnieje wiele interfejsów użytkownika,
    takich jak dselect(8), aptitude, synaptic, gnome-apt oraz wajig.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana
    opcja -h lub --help:

    update update jest używane do zsynchronizowania zawartości plików
       indeksu pakietów z ich źródłem. Lista dostępnych pakietów jest
       pobierana   z   lokalizacji   określonych   w   pliku
       /etc/apt/sources.list. Na przykład, gdy używane jest archiwum
       Debiana, to polecenie pobiera i przegląda pliki Packages.gz, tak
       żeby udostępnić informacje o nowych i uaktualnionych pakietach.
       Polecenie update powinno być użyte zawsze przed upgrade lub
       dist-upgrade. Należy zauważyć, że licznik całkowitego postępu
       operacji jest błędny, ponieważ rozmiar plików Packages.gz nie
       jest wcześniej znany.

    upgrade
       upgrade instaluje najnowsze wersje wszystkich pakietów, obecnie
       zainstalowanych w systemie, na podstawie źródeł wymienionych w
       pliku /etc/apt/sources.list. Zainstalowane pakiety,  których
       nowsza wersja jest dostępna, są ściągane i uaktualniane; w
       żadnym wypadku podanie tej opcji nie spowoduje  usunięcia
       zainstalowanego  pakietu czy zainstalowania nowego pakietu,
       wcześniej nie zainstalowanego. Pakiety, których nowa wersja
       wymaga zmiany statusu (np. zainstalowania bądź usunięcia) innego
       pakietu, nie będą uaktualnione. Aby apt-get wiedział, że są
       dostępne nowe wersje pakietów, należy wcześniej wykonać update.

    dselect-upgrade
       dselect-upgrade jest  używane  w  połączeniu  z  programem
       dselect(8), tradycyjnym narzędziem do zarządzania pakietami w
       systemie Debian.  dselect-upgrade uwzględnia zmiany zrobione
       programem  dselect(8)  w  polu  Status pliku zawierającego
       informacje o dostępnych pakietach i wykonuje akcje potrzebne do
       zrealizowania  tych  zmian (na przykład: usunięcie starych
       pakietów i dodanie nowych).

    dist-upgrade
       dist-upgrade wykonuje to samo,  co  upgrade,  jednakże  w
       inteligentny sposób wykrywa zmiany zależności międzypakietowych
       w nowych wersjach pakietów.  apt-get ma wbudowany "sprytny"
       system rozwiązywania konfliktów i jeśli będzie to potrzebne,
       podejmie próbę zaktualizowania najważniejszych pakietów, kosztem
       tych mniej ważnych. Plik /etc/apt/sources.list zawiera listę
       adresów, z których będą pobierane żądane pakiety.  Zobacz
       również do apt_preferences(5) - znajduje się tam opis mechanizmu
       nadpisywania globalnych ustawień dla poszczególnych pakietów.

    install
       po install musi występować nazwa jednego lub więcej pakietów
       przeznaczonych do zainstalowania. Każdy argument jest nazwą
       pakietu, a nie pełną nazwą pliku, w którym się znajduje (na
       przykład w systemie Debian GNU/Linux, tym argumentem byłoby
       libc6, a nie libc6_1.9.6-2.deb). Wszystkie pakiety, które są
       potrzebne do zainstalowania żądanego(-ych) pakietu(-ów), będą
       także ściągnięte i zainstalowane.  Plik /etc/apt/sources.list
       zawiera listę adresów, z których będą pobierane żądane pakiety.
       Jeżeli po nazwie pakietu pojawi się minus (bez spacji pomiędzy
       minusem a nazwą pakietu), to ten pakiet zostanie usunięty, o ile
       oczywiście jest zainstalowany. Podobnie znak plusa może być
       użyty w celu zainstalowania pakietu. Ta ostatnia właściwość może
       być użyta do nadpisania decyzji  podjętych  przez  system
       rozwiązywania konfliktów programu apt-get.

       Konkretna wersja pakietu może być wybrana do zainstalowania
       przez umieszczenie po nazwie pakietu znaku równości, a za nim
       wybranej wersji pakietu. Podana wersja zostanie wyszukana i
       wybrana do zainstalowania. Również konkretna dystrybucja może
       być wybrana przez umieszczenie po nazwie pakietu znaku ukośnika,
       po którym następuje wersja dystrybucji bądź nazwa archiwum
       (stable, testing, unstable).

       Oba mechanizmy wyboru pakietów mogą zainstalować wcześniejsze
       wersje pakietów niż są już zainstalowane w systemie, dlatego
       muszą być używane ostrożnie.

       W  końcu,  mechanizm  apt_preferences(5)  pozwala  określić
       alternatywny sposób instalacji poszczególnych pakietów.

       Jeżeli żaden pakiet nie pasuje do podanego wyrażenia, a to
       wyrażenie zawiera jeden z następujących znaków: '.', '?' albo
       '*', to zakłada się, że jest to wyrażenie regularne zgodne z
       POSIX-em i jest ono stosowane do wszystkich nazw pakietów w
       bazie. Pakiety, których nazwy pasują  do  tego  wyrażenia
       regularnego, są instalowane (bądź usuwane). Należy zwrócić uwagę
       na to, że dopasowywany jest podciąg, tak więc 'lo*' pasuje
       zarówno  do  'how-lo', jak i do 'lowest'. Jeśli jest to
       niepożądane, można określić początek lub koniec dopasowania
       wyrażenia regularnego, używając znaków '^' lub '$', można też
       stworzyć bardziej specyficzne wyrażenie regularne.

    remove remove odpowiada poleceniu install z tą różnicą, że pakiety są
       usuwane, a nie instalowane. Jeżeli nazwa pakietu zostanie
       poprzedzona znakiem plusa (bez rozdzielającej spacji), wskazany
       pakiet zostanie zainstalowany zamiast zostać usunięty.

    source source powoduje, że apt-get ściąga pakiety ze źródłami. APT na
       podstawie listy dostępnych pakietów decyduje, który pakiet
       źródłowy ściągnąć. Następnie szuka najnowszej dostępnej wersji
       pakietu źródłowego i ładuje ją do bieżącego katalogu. Pakiety
       źródłowe są znajdowane inaczej niż pakiety binarne: przez linie
       z identyfikatorem deb-src w pliku sources.list(5). Może to
       oznaczać, że pakiet źródłowy, który otrzymasz, nie będzie
       odpowiadał pakietowi binarnemu, który jest zainstalowany (może
       być  zainstalowany). Jeżeli podano opcję --compile, pakiet
       źródłowy zostanie skompilowany do pakietu binarnego .deb za
       pomocą programu dpkg-buildpackage, podanie opcji --download-only
       spowoduje  natomiast,  że  pakiet  źródłowy  nie  zostanie
       rozpakowany.

       Konkretną wersję pakietu źródłowego można ściągnąć, umieszczając
       po nazwie pakietu źródłowego znak równości, a za nim numer
       wersji do ściągnięcia. Działa tu taki sam mechanizm jak w
       przypadku pakietów  binarnych.  Włączone  zostaje  dokładne
       dopasowywanie nazw i wersji pakietów źródłowych i pośrednio
       włączona zostaje opcja APT::Get::Only-Source.

       Uwaga. Pakiety źródłowe nie są traktowane tak samo, jak pakiety
       binarne - są przechowywane tylko w bieżącym katalogu, mniej
       więcej tak jakby zostały ściągnięte oryginalne źródła programu
       ze strony jego autorów.

    build-dep
       build-dep powoduje, że apt-get zainstaluje/usunie pakiety tak,
       żeby spełnić zależności (build dependencies)  wymagane  do
       zbudowania danego pakietu źródłowego.

    check check jest poleceniem diagnostycznym, które odświeża bufor
       (cache) pakietów i szuka zepsutych pakietów.

    clean clean czyści lokalne repozytorium  ściągniętych  plików  z
       pakietami.  Usuwa  wszystko  z  wyjątkiem  pliku  blokady
       /var/cache/apt/archives/       oraz       katalogu
       /var/cache/apt/archives/partial/. Gdy APT jest używane jako
       metoda  programu  dselect(8),  clean  jest  uruchamiane
       automatycznie.  Osoby nie używające dselect, mogą chcieć od
       czasu do czasu uruchamiać apt-get clean, aby zwolnić trochę
       miejsca na dysku.

    autoclean
       Podobnie  jak clean, autoclean czyści lokalne repozytorium
       pobranych plików z pakietami. Różnica jest taka, że autoclean
       usuwa tylko te pliki pakietów, które już nie mogą być ściągnięte
       i w większości są bezużyteczne.  Pozwala to na utrzymywanie
       bufora  (cache'a)  przed  długi  czas  i  na  uniknięcie
       niekontrolowanego  jego   wzrostu.   Wyłączenie   opcji
       konfiguracyjnej APT::Clean-Installed zapobiegnie usuwaniu plików
       zawierających zainstalowane pakiety.

OPCJE

    Wszystkie opcje  linii  poleceń  mogą  być  ustawione  w  pliku
    konfiguracyjnym.  Poniższe  opisy wskazują, którą opcję w pliku
    konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można
    unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-,--no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -d

    --download-only
       Tylko pobieranie; pliki z pakietami są tylko ściągane, ale nie
       rozpakowywane czy instalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       APT::Get::Download-Only.

    -f

    --fix-broken
       Popraw; podejmuje próbę poprawienia  zepsutych  zależności.
       Używanie tej opcji z install/remove może spowodować pominięcie
       któregokolwiek z pakietów podanych w linii poleceń, co pozwoli
       programowi APT znaleźć właściwe rozwiązanie problemu. Ta opcja
       jest czasami potrzebna przy pierwszym uruchomieniu APT, który
       nie pozwala, aby w systemie istniały zepsute zależności. Jest
       również prawdopodobne, że systemowa struktura zależności może
       być  tak zepsuta, że będzie wymagała ręcznej naprawy (co
       zazwyczaj oznacza użycie dselect(8) lub dpkg --remove w celu
       usunięcia  niektórych  naruszonych  pakietów).  W  pewnych
       sytuacjach użycie tej opcji łącznie z -m może spowodować błąd.
       Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Fix-Broken.

    -m

    --ignore-missing

    --fix-missing
       Ignoruj brakujące pakiety. Pakiety, które nie mogą być pobrane
       lub nie powiedzie się test spójności pakietu po jego pobraniu
       (plik z pakietem jest uszkodzony), zostają wstrzymane. W pewnych
       sytuacjach użycie tej opcji łącznie z -f może spowodować błąd.
       Pakiet, który jest wybrany do instalacji (w szczególności jest
       on wymieniony w linii poleceń), ale nie może zostać pobrany,
       zostanie  pominięty.  Pozycja  w  pliku  konfiguracyjnym:
       APT::Get::Fix-Missing.

    --no-download
       Wyłącza pobierania pakietów. Najlepiej stosować z --ignore-
       missing, aby wymusić na APT używanie tylko tych plików .deb,
       które  zostały  wcześniej  ściągnięte.  Pozycja  w  pliku
       konfiguracyjnym: APT::Get::Download.

    -q

    --quiet
       Cichy;  wypisuje  tylko informacje potrzebne do logowania,
       opuszczając wskaźniki postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze
       bardziej ciche wyjście, maksimum jest 2. Można także ustawić
       poziom cichości za pomocą -q=#, nadpisując tym samym opcję z
       pliku konfiguracyjnego.  Należy zauważyć, że poziom cichości
       równy 2 implikuje -y, dlatego -qq nigdy nie powinno być używane
       bez  opcji  typu -d, --print-uris lub -s, gdyż APT może
       zadecydować o zrobieniu czegoś, czego użytkownik się  nie
       spodziewa. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: quiet.

    -s

    --simulate

    --just-print

    --dry-run

    --recon

    --no-act
       Brak akcji; wykonuje symulację zdarzeń, które mogłyby się
       przytrafić, ale nic nie zmienia w systemie.  Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: APT::Get::Simulate.

       Symulacja powoduje wypisanie serii linii, z których każda
       reprezentuje operację programu dpkg: konfigurowanie (Conf),
       usunięcie  (Remv),  rozpakowanie (Inst). Nawiasy kwadratowe
       oznaczają zepsute pakiety, przy czym puste nawiasy kwadratowe
       oznaczają,  że  przyczyna zepsucia pakietu nie jest znana
       (rzadkość).

    -y

    --yes

    --assume-yes
       Automatycznie odpowiada "tak" na pytania. Zakładając odpowiedź
       "tak"  na  wszelkie  pytania,  uruchamia  się  w  trybie
       nieinteraktywnym. Jeśli wystąpi jakaś niepożądana sytuacja, na
       przykład zmiana wstrzymanego pakietu lub usunięcie pakietu
       mającego status Essential, apt-get przerwie działanie.  Pozycja
       w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Assume-Yes.

    -u

    --show-upgraded
       Pokaż uaktualnione pakiety. Wypisuje listę wszystkich pakietów,
       które będą uaktualnione.  Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       APT::Get::Show-Upgraded.

    -V

    --verbose-versions
       Wyświetla pełne wersje aktualizowanych pakietów Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: APT::Get::Show-Versions.

    -b

    --compile

    --build
       Skompiluj pakiety źródłowe po ich ściągnięciu. Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: APT::Get::Compile.

    --ignore-hold
       Ignoruje status hold (wstrzymany) pakietów. Ta opcja powoduje,
       że apt-get zignoruje status hold pakietów. Może to być użyteczne
       w połączeniu z dist-upgrade do unieważnienia dużej liczby
       niepożądanych wstrzymań.  Pozycja w pliku  konfiguracyjnym:
       APT::Ignore-Hold.

    --no-upgrade
       Nie aktualizuj pakietów. Użyte w połączeniu z install, no-
       upgrade spowoduje, że pakiety, które są już zainstalowane, nie
       zostaną  zaktualizowane.  Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       APT::Get::Upgrade.

    --force-yes
       Wymuszenie. Jest to niebezpieczna opcja, która powoduje, że apt-
       get  kontynuuje  swoje  działanie bez żadnej interakcji z
       użytkownikiem, nawet jeśli robi coś, co może być szkodliwe. Nie
       powinna być używana, z wyjątkiem bardzo szczególnych sytuacji.
       Używanie force-yes może zniszczyć Twój system! Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: APT::Get::force-yes.

    --print-uris
       Nie ściąga pakietów do zainstalowania, tylko wypisuje ich URI.
       Każdy URI składa się z lokalizacji, nazwy pliku przeznaczenia,
       rozmiaru oraz oczekiwanej sumy kontrolnej md5. Należy zauważyć,
       że nazwa pliku przeznaczenia nie musi być taka sama jak nazwa
       zdalnego pliku! Działa to także z poleceniami source i update.
       Używane z poleceniem update, nie wypisuje sum MD5 i rozmiaru, a
       także w gestii użytkownika leży wtedy rozpakowywanie spakowanych
       plików. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Print-URIs.

    --purge
       Podczas usuwania pakietu, usuwa także jego pliki konfiguracyjne.
       Obok pakietów, które są przeznaczone do takiego usunięcia,
       wyświetlana  jest  gwiazdka  ("*").  Pozycja  w  pliku
       konfiguracyjnym: APT::Get::Purge.

    --reinstall
       Ponownie zainstaluj pakiety, których najnowsza wersja już jest
       zainstalowana   Pozycja   w   pliku   konfiguracyjnym:
       APT::Get::ReInstall.

    --list-cleanup
       Ta opcja jest domyślnie włączona, można ją wyłączyć używając
       --no-list-cleanup.  Jeżeli  jest  włączona,  apt-get będzie
       automatycznie zarządzał zawartością /var/lib/apt/lists,tak aby
       przestarzałe  pliki były usuwane. Jedynym powodem dla jej
       wyłączenia mogłyby być częste zmiany w sources.list. Pozycja w
       pliku konfiguracyjnym: APT::Get::List-Cleanup.

    -t

    --target-release

    --default-release
       Ta opcja tworzy domyślny pin o priorytecie 990, używając
       podanego łańcucha znaków oznaczającego wersję dystrybucji. W
       pliku z preferencjami można unieważnić to ustawienie. W skrócie
       - ta opcja pozwala pozwala na prostą kontrolę, z których
       dystrybucji będą pobierane pakiety. Przykłady: -t '2.1*' lub -t
       unstable.  Pozycja w pliku  konfiguracyjnym:  APT::Default-
       Release; zobacz także stronę podręcznika apt_preferences(5).

    --trivial-only
       Wykonuje tylko 'banalne' (ang. 'trivial') operacje. Tę opcję
       można porównać z --assume-yes, ale tam gdzie --assume-yes
       odpowiedziałoby "tak" na pytanie, --trivial-only odpowie "nie".
       Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Trivial-Only.

    --no-remove
       Jeżeli jakikolwiek pakiet miałby zostać usunięty,  apt-get
       natychmiast kończy działanie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       APT::Get::Remove

    --only-source
       Ma znaczenie tylko dla polecenia source. Wskazuje na to, że
       podane nazwy pakietów źródłowych nie powinny być mapowane w
       tabeli pakietów binarnych.  Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       APT::Get::Only-Source

    --diff-only

    --tar-only
       Ściągnij tylko plik diff albo tar pakietu źródłowego. Pozycja w
       pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Diff-Only oraz APT::Get::Tar-
       Only

    --arch-only
       Przetwarza tylko te pakiety z zależnościami wymaganymi do
       zbudowania pakietu ze źródeł (build-dependencies), które są
       zależnie  od  architektury  komputera.  Pozycja  w  pliku
       konfiguracyjnym: APT::Get::Arch-Only

    -h

    --help Wyświetla krótkie informacje na temat użytkowania.

    -v

    --version
       Wyświetla wersję programu.

    -c

    --config-file
       Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia.
       Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a
       następnie plik podany jako argument tej opcji.  Informacje o
       składni pliku można znaleźć w apt.conf(5).

    -o

    --option
       Ustaw  opcję  konfiguracyjną.  Można ustawić dowolną opcję
       konfiguracyjną. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar.

PLIKI

    /etc/apt/sources.list
       Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/apt.conf
       Plik konfiguracyjny dla APT. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       Dir::Etc::Main.

    /etc/apt/apt.conf.d/
       Części  pliku  konfiguracyjnego  APT.  Pozycja  w  pliku
       konfiguracyjnym: Dir::Etc::Parts.

    /etc/apt/preferences
       Plik zawierający preferencje wyboru wersji. Jest to miejsce, w
       którym określa się tzw. "pinning", tj.  preferencje skąd brać
       pewne pakiety - z innego źródła, z innej dystrybucji lub o innej
       wersji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::Preferences.

    /var/cache/apt/archives/
       Składnica ściągniętych plików z pakietami Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: Dir::Cache::Archives.

    /var/cache/apt/archives/partial/
       Składnica ściąganych właśnie plików z pakietami Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: Dir::Cache::Archives (implicit partial).

    /var/lib/apt/lists/
       Składnica  informacji o stanie każdej lokalizacji pakietów
       podanej w sources.list(5) Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
       Składnica informacji o stanie w trakcie ściągania. Pozycja w
       pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (implicit partial).

ZOBACZ TAKŻE

    apt-cache(8), apt-cdrom(8), dpkg(8),  dselect(8),  sources.list(5),
    apt.conf(5), apt-config(8), "Przewodnik dla użytkowników programu APT"
    w /usr/share/doc/apt/, apt_preferences(5), APT Howto.

DIAGNOSTYKA

    apt-get zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku
    błędu.

BŁĘDY

    Zajrzyj na stronę błędów APT <URL:http://bugs.debian.org/src:apt>. Aby
    złożyć  raport  o  błędzie  w  APT,  prosimy   przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt   lub   użyć   polecenia
    reportbug(1).

AUTOR

    APT zostało napisane przez zespół APT <apt@packages.debian.org>.

                20 sierpnia 2003           APT-GET(8)