Provided by: aptitude_0.4.9-2ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    aptitude - interfejs wysokiego poziomu dla menedżera pakietów.

SKŁADNIA

    aptitude [ -S plik ] [ -u | -i ]

    aptitude [ opcje ] [ update | upgrade | forget-new | clean | autoclean
    ]

    aptitude [ opcje ] [ remove | hold | purge | markauto | unmarkauto |
    dist-upgrade ] pakiety...

    aptitude [ opcje ] search wzorce...

    aptitude [ opcje ] download pakiety...

OPIS

    aptitude jest tekstowym interfejsem do systemu pakietów dystrybucji
    Debian GNU/Linux.

    Pozwala użytkownikowi przeglądać listę pakietów i wykonywać zadania
    związane z zarządzaniem nimi, takie jak instalowanie, uaktualnianie czy
    usuwanie. Zadania te można wykonywać w trybie interaktywnym lub z
    wiersza poleceń.

WIERSZ POLECEŃ

    Pierwszy  argument nie zaczynający się znakiem minus ("-") jest
    traktowany jako akcja, którą ma wykonać program. Jeśli akcja nie
    zostanie  podana  w  wierszu poleceń aptitude startuje w trybie
    interaktywnym.

    Dostępne są następujące akcje:

    install
       Instaluje pakiety. Nazwy pakietów należy podać po poleceniu
       "install".  Nazwy zawierające znak "~" będą traktowane jak
       wzorce wyszukiwania i spowodują  zainstalowanie  wszystkich
       pasujących pakietów.

       Dodanie na końcu nazwy znaku "-", "+", "_" lub "=" spowoduje, że
       pakiety  zostaną  odpowiednio  usunięte,  zainstalowane,
       wyczyszczone lub wstrzymane. Można to wykorzystać na przykład
       do przeprowadzenia z wiersza poleceń wielu różnych akcji na raz.

       Jako szczególny przypadek, "install" bez dodatkowych argumentów
       przeprowadzi wszystkie zaplanowane wcześniej akcje.

       UWAGA: Polecenie "install" modyfikuje zapisane informacje o
       zaplanowanych akcjach.  Dlatego po wydaniu komendy "aptitude
       install foo bar" i przerwaniu następnie instalacji należy
       uruchomić  np.  "aptitude remove foo bar" aby odwołać to
       polecenie.

    remove, purge, hold
       Te polecenia działają podobnie do "install", ale wykonują
       odpowiednio usunięcie, wyczyszczenie lub wstrzymanie pakietów o
       ile nie podano inaczej.

       (Na przykład "aptitude remove '~ndeity'" usunie  wszystkie
       pakiety, których nazwa zawiera ciąg "deity".)

    markauto, unmarkauto
       Zaznaczają pakiety jako odpowiednio automatycznie lub ręcznie
       zainstalowane. Można podawać pakiety korzystając z tej samej
       składni co dla poprzednich poleceń, włączjąc w to specyfikację
       akcji do wykonania. Na przykład "aptitude markauto '~slibs'"
       zaznaczy wszystkie pakiety w sekcji "libs" jako zainstalowane
       automatycznie.

    update Uaktualnia listę dostępnych pakietów  danymi  z  serwerów.
       (Równoważne "apt-get update".)

    upgrade
       Uaktualnia  zainstalowane  pakiety  do  najnowszych wersji.
       Zainstalowane pakiety nie są usuwane, chyba, że nie są używane.
       Żadne niezainstalowane pakiety nie są instalowane.

       Jeśli  pakietu  nie  można uaktualnić bez naruszania tych
       ograniczeń nie zostaje uaktualniony.

    forget-new
       Usuwa informacje, które pakiety są nowe (równoważne wciśnięciu
       "f" w trybie interaktywnym).

    search Wyszukuje pakiety pasujące do wzorców podanych po poleceniu.
       Zostaną wypisane wszystkie pakiety pasujące do tych wzorców. Na
       przykład "aptitude search '~N'" pokaże wszystkie nowe pakiety.

    clean Usuwa wszystkie pobrane pliki pakietów.

    autoclean
       Usuwa pobrane pliki pakietów, które nie są już dostępne.

    download
       Pobiera do bieżącego katalogu plik .deb najnowszej wersji
       podanego pakietu.

    Następujące argumenty zaczynające się od znaku minus określają akcje
    dla trybu interaktywnego. Są one jednak używane wewnętrznie przez
    program i nie powinna zajść potrzeba samodzielnego ich podawania.

    -S plik
       Wczytuje z pliku rozszerzone informacje o stanie.

    -u   Bezpośrednio po starcie programu rozpoczyna uaktualnianie listy
       pakietów. Nie można używać tej opcji oraz -i jednocześnie.

    -i   Bezpośrednio po starcie programu wyświetla ekran pobierania
       plików (równoważne uruchomieniu programu i wciśnięciu "g"). Nie
       można używać tej opcji oraz -u jednocześnie.

OPCJE

    Następujące opcje modyfikują działanie powyższych poleceń. Nie każde
    polecenie respektuje wszystkie opcje (wiele opcji nie miałoby sensu w
    połączeniu z pewnymi poleceniami).

    Wiele opcji jest powiązanych z dyrektywami pliku konfiguracyjnego.
    Umieszczenie  odpowiedniej  dyrektywy  w  /etc/apt/apt.conf  lub
    ~/.aptitude/config spowoduje, że aptitude zawsze będzie działać tak,
    jakby opcja została podana.

    -h, --help
       Wyświetla krótki tekst pomocy.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i informacje o środowisku
       kompilacji.

    -s, --simulate
       Wypisuje akcje, które zostałyby wykonane, bez ich rzeczywistego
       przeprowadzania. Nie są wymagane uprawnienia administratora.

       W pliku konfiguracyjnym: Aptitude::CmdLine::Simulate.

    -d, --download-only
       Tylko pobiera pakiety, bez ich instalacji czy usuwania.

       W pliku konfiguracyjnym: Aptitude::CmdLine::Download-Only

    -P, --prompt
       Zawsze wyświetla pytanie o potwierdzenie, nawet gdy nie są
       wykonywane żadne dodatkowe akcje.

       W pliku konfiguracyjnym: Aptitude::CmdLine::Always-Prompt

    -y, --assume-yes
       Przyjmuje odpowiedź "tak" na pytania typu tak/nie. Nie wpływa
       na potwierdzenia szczególnie niebezpiecznych akcji, takich jak
       usuwanie istotnych (Essential) pakietów. Ma pierwszeństwo nad
       -P.

       W pliku konfiguracyjnym: Aptitude::CmdLine::Assume-Yes

    -F format, --display-format format
       Określa format wyświetlania wyników polecenia search.  Na
       przykład "%p %V %v" spowoduje wypisywanie nazwy pakietu, jego
       zainstalowanej wersji i jego najnowszej dostępnej  wersji.
       (Sekcja "COLUMNS" podręcznika zawiera więcej informacji).

       W  pliku konfiguracyjnym: Aptitude::CmdLine::Package-Display-
       Format

    -w szeroko, --width szeroko
       Określa szerokość wyświetlania  wyników  polecenia  search.
       (Domyślnie jest używana szerokość terminala.)

       W  pliku konfiguracyjnym: Aptitude::CmdLine::Package-Display-
       Width

    -f   Agesywnie próbuje naprawić niespełnione zależności.

       W pliku konfiguracyjnym: Aptitude::CmdLine::Fix-Broken

    --with-recommends, --with-suggests
       Powodują traktowanie odpowiednio rekomendacji i sugestii jako
       zależności  przy  instalowaniu  nowych  pakietów.  (Mają
       pierwszeństwo  nad  ustawieniami  w  /etc/apt/apt.conf  i
       ~/.aptitude/config.)

       W  pliku  konfiguracyjnym:  Aptitude::Recommends-Important,
       Aptitude::Suggests-Important

    --without-recommends, --without-suggests
       Wyłączają traktowanie odpowiednio rekomendacji i sugestii jako
       zależności przy instalowaniu nowych pakietów.

TRYB INTERAKTYWNY

    Standardowo w trybie interaktywnym aptitude udostępnia następujące
    klawisze i polecenia:

    q   Zamyka aktualny kontekst zapisując zmiany.

    x   Zamyka aktualny kontekst bez zapisywania zmian.

    ?   Wyświetla ekran pomocy.

    Góra, k
       Przesuwa kursor o jedną pozycję w górę.

    Dół, j Przesuwa kursor o jedną pozycję w dół.

    ^   Przesuwa kursor do elementu nadrzędnego.

    Enter Zwija lub rozwija grupę pakietów.

    [   Rozwija całe poddrzewo pakietów.

    ]   Zwijja całe poddrzewo pakietów.

    Enter, i
       Wyświetla informacje o pakiecie.

    +   Zaznacza pakiet do instalacji lub uaktualnienia albo przywraca
       możliwość uaktualnienia wstrzymanego pakietu.

    -   Zaznacza pakiet do usunięcia.

    =   Wstrzymuje uaktualnienia pakietu.

    _   Zaznacza pakiet do wyczyszczenia (usunięcia wraz z plikami
       konfiguracyjnymi).

    L   Zaznacza pakiet do reinstalacji.

    u   Uaktualnia listę dostępnych pakietów.

    g   Wykonuje wszystkie instalacje,  uaktualnienia  i  usunięcia
       pakietów.

    Control-u
       Cofa ostatnią akcję lub grupę akcji.

    /   Wyszukuje pakiety.

    Powtarza ostatnie wyszukiwanie.

    D   Wyświetla/ukrywa dodatkowy obszar informacyjny.

    v   Wyświetla dostępne wersje pakietu.

    d   Wyświetla zależności pakietu.

    r   Wyświetla pakiety zależące od danego pakietu.

    a   Przewija rozszerzony opis w górę.

    z   Przewija rozszerzony opis w dół.

ZOBACZ TAKŻE

    apt-get(1), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/README.

AUTOR

    Ta strona podręcznika systemowego została napisana przez Daniela
    Burrowsa <dburrows@debian.org>.

                  9/8/00             APTITUDE(8)