Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    depmod - obsługa opisu zależności pomiędzy modułami jądra

SKŁADNIA

    depmod  -[aA]  [-enqsvVru] [-C plikkofiguracyjny] [-F symbolejądra]
    [-b katalogbazowy] [wymuszona_wersja]
    depmod [-enqsvru] [-F symbolejądra] moduł1.o moduł2.o ...

OPCJE

    -a   Poszukuje modułów we wszystkich katalogach wymienionych  w
       (opcjonalnym) pliku kofiguracyjnym /etc/modules.conf.

    -A   Porównuje znaczniki czasowe plików i, jeśli trzeba, działa jak
       depmod -a. Ta opcja aktualizuje zależności jedynie, gdy coś się
       zmieniło.

    -e   Pokazuje wszystkie nierozwiązane symbole dla poszczególnych
       modułów.

    -n   Wypisuje plik zależności na standardowe wyjście, zamiast do
       drzewa /lib/modules.

    -s   Wypisuje komunikaty o błędach za pośrednictwem demona syslog,
       zamiast na standardową diagnostykę.

    -v   Wypisuje nazwy poszczególnych modułów podczas ich przetwarzania.

    -q   Każe depmodowi zamilknąć i nie narzekać na brakujące symbole.

    -V   Wypisuje numer wersji programu depmod

    -r   Niektórzy użytkownicy kompilują moduły jako użytkownik inny niż
       root, a następnie instalują je jako root. W wyniku tego
       właścicielem modułów nie będzie root, nawet jeśli jest on
       właścicielem katalogu modułów.  Jeśli dopuści  się  innego
       użytkownika niż root jako właściciela modułów, umożliwi się
       nieproszonemu gościowi nadpisanie istniejących modułów będących
       własnością tego użytkownika i wykorzystanie załadowania go do
       uzyskania uprawnień roota.

       Domyślnie, modutils odrzucą próbę załadowania  modułu  nie
       należącego do root-a. Podanie -r zniesie błąd i pozwoli root-owi
       załadować moduły, które nie są jego własnością.

       Używanie -r jest poważnym naruszeniem bezpieczeństwa i nie jest
       zalecane.

    -u   depmod 2.4 nie ustawia kodu powrotu, gdy występują nierozwiązane
       symbole. Następna główna wersja modutils (2.5) będzie to robić.
       Niektóre dystrybucje wymagają niezerowego kodu powrotu przy
       nierozwiązanych symbolach, ale taka zmiana mogłaby spowodować
       problemy u użytkowników oczekujących starego zachowania. Jeśli
       niezerowy kodu powrotu jest potrzebny w depmod 2.4, należy podać
       -u.  depmod 2.5 będzie milcząco ignorować flagę -u i będzie
       zawsze zwracać niezerowy kodu powrotu przy nierozwiązanych
       symbolach.

    Następujące opcje są przydatne dla osób zarządzających dystrybucjami:

    -b katalogbazowy
       Jeśli  drzewo  katalogów /lib/modules zawierające poddrzewa
       modułów zostanie przeniesione gdzie indziej, aby obsługiwać
       moduły w innym środowisku, opcja katalogbazowy mówi depmodowi,
       gdzie szukać  przeniesionego  obrazu  drzewa  /lib/modules.
       Odwołania do plików w pliku wynikowym depmoda, modules.dep,
       który  zostanie  utworzony  nie  będą  zawierać  ścieżki
       katalogbazowy.  Oznacza to, że gdy drzewo plików zostanie
       przeniesione  z  powrotem  z  katalogbazowy/lib/modules  do
       /lib/modules w ostatecznej dystrybucji, wszystkie odwołania będą
       poprawne.

    -C plikkofiguracyjny
       Każe  korzystać  z  pliku  plikkofiguracyjny   zamiast
       /etc/modules.conf.
       Do  wybrania  innego  pliku  konfiguracyjnego niż domyślny
       /etc/modules.conf (lub /etc/conf.modules (przestarzałe)) można
       również wykorzystać zmienną środowiska MODULECONF.

    -F symbolejdra
       Podczas  budowania  pliku zależności dla innego jądra niż
       aktualnie działąjące ważne jest, aby depmod  korzystał  z
       właściwego zbioru symboli jądraa przy rozwiązywaniu odwołań do
       jądra z poszczególnych modułów. Symbole te mogą być kopią albo
       kopią pliku System.map z właściwego jądra, albo kopią zawartości
       /proc/ksyms.  Jeśli jądro używa a wersjonowanych  symboli,
       najlepiej korzystać z kopii zawartości /proc/ksyms, gdyż plik
       ten zawiera  wersje  symboli  jądra.  Jednakże,  nawet  z
       wersjonowanymi symbolami, można używać System.map.

OPIS

    Programy  narzędziowe  depmod  i  modprobe  służą do zarządzania
    zmodularyzowanym  jądrem  Linuksa  przez  zwykłych  użytkowników,
    administratorów i twórców dystrybucji.

    depmod tworzy podobny do "Makefile" plik z zależnościami, oparty na
    symbolach, które znajdzie w zbiorze modułów podanych w linii poleceń
    lub w katalogach wymienionych w pliku konfiguracyjnym. Plik zależności
    może być potem wykorzystany przez modprobe w celu automatycznego
    ładowania odpowiednich modułów lub zestawów modułów.

    Typowe użycie depmod polega na umieszczeniu linii /sbin/depmod -a
    gdzieś w skryptach startowych w /etc/rc.d tak, aby  odpowiednie
    powiązania modułów były dostępne zaraz po uruchomieniu się systemu.
    Należy zauważyć, że parametr -a jest obecnie  opcjonalny.  Dla
    stosowania podczas startu systemu opcja -q może być bardziej właściwa,
    gdyż wycisza ona depmoda w kwestii nierozwiązanych symboli.

    Istnieje także możliwość utworzenia pliku  zależności  zaraz  po
    skompilowaniu nowego jądra. Wydanie polecenia "depmod -a 2.2.99" po
    wcześniejszej kompilacji jądra 2.2.99 i jego modułów po raz pierwszy,
    używając wciąż jądra 2.2.98, spowoduje utworzenie pliku we właściwym
    miejscu. Jednakże w tym przypadku, wygenerowane zależności mogą nie
    być poprawne. Zobacz opis opcji -F, -C i -b powyżej aby uzyskać więcej
    informacji na temat obsługi tej sytuacji.

    Podczas tworzenia związków pomiędzy modułami i symbolami udostępnionymi
    przez inne moduły depmod nie bierze pod uwagę stosunku modułu lub
    udostępnionych syboli do licencji GPL. To znaczy, depmod nie zgłosi
    błędu jeśli moduł na licencji niezgodnej z GPL będzie się odwoływać to
    symboli zastrzeżonych dla GPL (EXPORT_SYMBOL_GPL w jądrze). Jednakże,
    insmod odmówi rozwiązania symboli zastrzeżonych dla GPL dla modułów
    nie-GPL, więc modułu nie uda się załadować.

KONFIGURACJA

    Zachowanie się depmod i modprobe  może  być  dostosowane  przez
    (opcjonalny) plik konfiguracyjny /etc/modules.conf.
    Zajrzyj do modprobe(8) i modules.conf(5) po pełny opis.

STRATEGIA

    Za każdym razem podczas kompilacji nowego jądra, polecenie make
    modules_install stworzy nowy katalog, ale  nie  zmieni  katalogu
    domyślnego.

    Kiedy otrzyma się moduł nie związany z konkretnym jądrem należy go
    umieścić w jednym z katalogów nie zależnych od wersji jądra w
    /lib/modules.

    Takie jest standardowe zachowanie, które jednakże może być zmienione
    poprzez odpowiednie wpisy do /etc/modules.conf.

PLIKI

    /etc/modules.conf (alternatywnie, przestarzały /etc/conf.modules)
    /lib/modules/*/modules.dep,
    /lib/modules/*

ZOBACZ TAKŻE

    modules.conf(5), modprobe(8), modinfo(8), lsmod(8), ksyms(8)

AUTOR

    Jacques Gelinas (jack@solucorp.qc.ca)
    Bjorn Ekwall (bj0rn@blox.se)