Provided by: dpkg_1.14.16.6ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    dpkg-divert - nadpisywanie plików z pakietów

SKŁADNIA

    dpkg-divert [opcje] polecenie

OPIS

    dpkg-diver jest narzędziem używanym do tworzenia i aktualizowania listy
    nadpisań plików.

    "Nadpisania" plików są sposobem na wymuszenie na programie dpkg(1)
    instalowania  pliku  nie w domyślnej lokalizacji, lecz w nowej,
    nadpisanej lokalizacji. Nadpisania mogą być używane w  skryptach
    pakietów Debiana do przeniesienia plików, które powodują konflikty.
    Administrator systemu może ich także użyć do nadpisania  plików
    konfiguracyjnych pewnych pakietów, albo wtedy gdy niektóre pliki
    (nieoznaczone jako "pliki konfiguracyjne") muszą być zachowane przez
    dpkg podczas instalacji nowej wersji pakietu zawierającego te pliki.

POLECENIA

    [--add] plik
       Dodaje nadpisanie pliku.

    --remove plik
       Usuwa nadpisanie pliku.

    --list wzorzec-glob
       Wyświetla nadpisania pasujące do wzorca-glob.

    --truename plik
       Wyświetla rzeczywistą nazwę nadpisanego pliku.

OPCJE

    --admindir katalog
       Ustawia  katalog  bazy  danych dpkg na katalog (domyślnie
       /var/lib/dpkg).

    --divert nadpisz-do
       nadpisz-do jest lokalizacją, do której zostaną nadpisane wersje
       pliku dostarczane przez inne pakiety.

    --local
       Określa, że zostaną nadpisane wszystkie wersje tego pliku.
       Oznacza to ,że bez żadnych wyjątków, plik jest nadpisywany,
       niezależnie  od  tego,  który  pakiet  jest  instalowany.
       Administrator może tego użyć  do  zainstalowania  lokalnie
       zmodyfikowanej wersji pliku.

    --package pakiet
       pakiet jest nazwą pakietu, którego kopia pliku nie będzie
       nadpisana, tj. plik będzie nadpisany dla wszystkich pakietów
       oprócz podanego pakietu.

    --quiet
       Tryb cichy, bez rozwlekłych komunikatów.

    --rename
       Przenosi plik w jedną lub drugą stronę. dpkg-divert przerwie
       działanie, jeżeli plik docelowy już istnieje.

    --test Tryb testowy, tzn. nie wykonuje żadnych akcji, tylko pokazuje,
       co zostałoby zrobione.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

UWAGI

    Podczas  dodawania  domyślnymi  opcjami  są  --local  i --divert
    <oryginalny>.distrib. Podczas usuwania --package  lub  --local  i
    --divert, jeśli zostały podane, to muszą pasować.

    Za pomocą dpkg-divert nie można nadpisać katalogów.

    Należy być ostrożnym podczas nadpisywania bibliotek współdzielonych.
    ldconfig(8) tworzy dowiązania symboliczne na podstawie pola DT_SONAME
    ustawionego w bibliotece. Ponieważ ldconfig nie honoruje nadpisań
    (tylko dpkg to robi), dowiązanie symboliczne może wskazywać  na
    nadpisaną bibliotekę, jeżeli ta nadpisana biblioteka ma takie samo
    SONAME, co nienadpisana.

PRZYKŁADY

    Aby  nadpisać  wszystkie  kopie  pliku  /usr/bin/przykad  do
    /usr/bin/przykad.bla,  tj.  spowodować,  że  wszystkie  pakiety
    dostarczające  /usr/bin/przykad  zainstalują  ten  plik  jako
    /usr/bin/przykad.bla i zmienią nazwę pliku, jeśli jest to wymagane:

    dpkg-divert --divert /usr/bin/przykład.bla --rename /usr/bin/przykład

    Aby usunąć to nadpisanie:

    dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/przykład

    Aby napisać /usr/bin/przykad jako /usr/bin/przykad.bla wszystkim
    pakietom, próbującym zainstalować ten plik, oprócz pakietu wibble:

    dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/przykład.bla --rename
       /usr/bin/przykład

    Aby usunąć to nadpisanie:

    dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/przykład

PLIKI

    /var/lib/dpkg/diversions
       Plik zawierający obecną listę nadpisań plików w systemie.
       Zlokalizowany jest w katalogu administracyjnym dpkg, łącznie z
       innymi  plikami  ważnymi dla dpkg, takimi jak status lub
       available.
       Uwaga: przed zastąpieniem pliku nową  wersją,  dpkg-divert
       zachowuje starą kopię w pliku z rozszerzeniem "-old".

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.