Provided by: dpkg_1.14.16.6ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    start-stop-daemon - uruchamia i zatrzymuje demony systemowe

SKŁADNIA

    start-stop-daemon [opcje] polecenie

OPIS

    start-stop-daemon is used to control the creation and termination of
    system-level processes.  Using  one  of  the  matching  options,
    start-stop-daemon can be configured to find existing instances of a
    running process.

    Proszę zauważyć, że  jeżeli  nie  podano  opcji  --pidfile,  to
    start-stop-daemon   zachowuje  się  podobnie  do  killall(1).
    start-stop-daemon przejrzy tabelę procesów, szukając jakiegokolwiek
    procesu o zgodniej nazwie, identyfikatorze użytkownika i/lub grupy
    (jeżeli je podano). Znalezienie jakiegokolwiek pasującego procesu
    spowoduje, że --start nie uruchomi procesu. W wypadku opcji --stop do
    wszystkich pasujących procesów zostanie wysłany sygnał KILL. Procesom,
    mającym długo żyjące dzieci, które muszą przeżyć operację --stop,
    należy określić plik pidfile.

POLECENIA

    -S, --start [--] argumenty
       Sprawdza, czy dany proces jest już uruchomiony. Jeśli tak jest,
       to start-stop-daemon nie wykonuje żadnych czynności i kończy
       się, zwracając kod błędu 1 (lub 0, jeśli podano opcję --oknodo).
       Jeśli dany proces nie jest jeszcze uruchomiony, to wykonywany
       jest program określony opcją --exec (lub jeśli podano, opcją
       --startas). Wszelkie argumenty podane tuż po opcji -- są
       przekazywane do wykonywanego polecenia.

    -K, --stop
       Sprawdza, czy dany proces jest już uruchomiony. Jeśli tak jest,
       to start-stop-daemon wysyła sygnał określony opcją --signal i
       kończy swoją pracę z kodem błędu 0. Jeśli proces nie istnieje,
       start-stop-daemon kończy się z kodem błędu 1 (lub 0, jeśli
       podano opcję --oknodo). Jeżeli podano opcję  --retry,  to
       start-stop-daemon sprawdzi, czy proces(y) się zakończył(y).

    -H, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu programu i kończy działanie.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji programu i kończy działanie.

MATCHING OPTIONS

    -p, --pidfile pid-file
       Sprawdzanie procesów, których pid jest podany w pliku plik-pid.

    -x, --exec plik-wykonywalny
       Sprawdza istnienie procesów, które byłyby wywołane uruchomieniem
       podanego  w  opcji  programu  (sprawdzana  jest  zawartość
       /proc/pid/exe).

    -n, --name nazwa-procesu
       Sprawdzanie procesów o nazwie nazwa-procesu (sprawdzana jest
       zawartość /proc/pid/stat).

    -u, --user username|uid
       Sprawdzanie procesów, których właścicielem jest użytkownik o
       nazwie uytkownik lub numerze uid.

OPCJE

    -g, --group group|gid
       Podczas uruchamiania procesu zmienia grupę na grup lub gid.

    -s, --signal sygna
       Przy operacji --stop, wysyłany jest sygnał o podanej wartości do
       zatrzymywanego procesu (domyślnie jest to 15).

    -R, --retry timeout|plan-dziaania
       W  czasie  operacji  --stop  powoduje  sprawdzenie  przez
       start-stop-daemon, czy proces(y) się zakończył(y). Sprawdzanie
       jest powtarzane, jeżeli działa jakikolwiek pasujący proces,
       dopóki wszystkie się nie skończą. Jeżeli procesy się nie
       zakończą, podejmowane są akcje  określone  przez  parametr
       plan-dziaania.

       Jeżeli  określono timeout zamiast plan-dziaania, to wtedy
       używany    jest    następujący    plan    działania:
       sygna/timeout/KILL/timeout, gdzie sygna jest określony za
       pomocą opcji --signal.

       plan-dziaania  jest  listą  co  najmniej  dwóch  wartości
       oddzielonych znakami ukośnika (/); każdą z tych wartości może
       być albo -numer-sygnau lub [-]nazwa-sygnau,  co  oznacza
       wysłanie tego sygnału, albo timeout, określający liczbę sekund,
       którą należy czekać na zakończenie procesu, albo forever,
       oznaczający, że reszta planu działania ma być powtarzana dopóki
       jest to konieczne.

       Jeżeli osiągnięto koniec planu działania, a opcja forever nie
       została użyta, to start-stop-daemon kończy działanie z kodem
       błędu 2. Jeżeli został określony plan działania, to sygnał
       podany w --signal jest ignorowany.

    -a, --startas nazwa-cieki
       Przy operacji --start, Uruchamiany jest program o określonej
       ciece. Jeśli brak tej opcji, domyślnie uruchamiany jest
       program podany w opcji --exec.

    -t, --test
       Wyświetlana jest czynność, jaką należałoby wykonać, a także
       zwracany jest odpowiedni kod błędu, jednakże opcja ta nie
       wykonuje żadnych operacji.

    -o, --oknodo
       Zwracany jest kod błędu 0, nawet gdyby operacja nie zakończyła
       się powodzeniem (zwróciłaby 1).

    -q, --quiet
       Nie są wyświetlane żadne informacje oprócz komunikatów  o
       błędach.

    -c, --chuid username|uid
       Zmiana użytkownika/uid przed uruchomieniem procesu. Można także
       zmienić grupę przez dołączenie : wraz z nazwą grupy bądź numerem
       gid,  podobnie jak w poleceniu `chown' (uytkownik:grupa).
       Podczas korzystania z tej opcji należy pamiętać, że grupa główna
       i poboczne zostaną ustawione, nawet gdy nie podano opcji
       --group. Opcja --group jest przydatna tylko dla grup, których
       podany użytkownik nie jest członkiem (na przykład przy dodawaniu
       procesowi członkostwa grupy dla takich użytkowników jak nobody).

    -r, --chroot root
       Zmienia katalog bieżący na root i czyni go głównym katalogiem
       (rootem) przed wystartowaniem procesu. Proszę zauważyć, że plik
       pidfile jest tworzony po wykonaniu chroot.

    -d, --chdir cieka
       Przed uruchomieniem procesu zmienia katalog bieżący na ciek.
       Robione jest to przed zmienieniem głównego katalogu (roota),
       jeżeli podano również opcję -r|--chroot. Jeśli nie podano tej
       opcji, to przed uruchomieniem procesu start-stop-daemon ustawi
       jego katalog bieżący na główny katalog (root).

    -b, --background
       Zwykle używa się tej opcji dla programów, które nie odłączają
       się od terminala (detach) samoistnie. Ta opcja spowoduje, że
       start-stop-daemon utworzy proces potomny przed uruchomieniem
       programu i będzie  kontynuować  go  w  tle.  OSTRZEŻENIE:
       start-stop-daemon nie może sprawdzić kodu błędu, jeżeli proces
       się nie wykona z jakiegokolwiek powodu. Ta opcja powinna być
       używana w ostateczności i jest przewidziana tylko dla programów,
       które same nie tworzą procesów potomnych i nie jest możliwe
       dodanie do samego programu kodu uruchamiającego proces potomny.

    -N, --nicelevel liczba
       Zmienia priorytet uruchamianego procesu.

    -k, --umask maska
       Ustawia maskę praw dostępu  (umask)  procesu  przed  jego
       uruchomieniem.

    -m, --make-pidfile
       Opcja używana, gdy program sam nie tworzy własnego pliku pid.
       Wykorzystanie tej opcji spowoduje, że start-stop-daemon utworzy
       plik, który został podany w opcji --pidfile i umieści w nim
       numer pid tuż przed uruchomieniem procesu. Należy zauważyć, że
       ta opcja nie skasuje tego pliku po zatrzymaniu programu. UWAGA:
       Ta opcja może nie zadziałać w każdym przypadku. Nie zadziała
       przede wszystkim wtedy, gdy uruchamiany program utworzy proces
       potomny. Z tego powodu opcja jest użyteczna jedynie wraz z opcją
       --background.

    -v, --verbose
       Wyświetlane są dodatkowe komunikaty.

AUTORZY

    Marek Michałkiewicz <marekm@i17linuxb.ists.pwr.wroc.pl> na podstawie
    poprzedniej   wersji   napisanej   przez   Iana   Jacksona
    <ijackson@gnu.ai.mit.edu>

    Podręcznik napisał Klee Dienes <klee@mit.edu>, a poprawił Ian Jackson.