Provided by: stunnel4_4.21-1_i386 bug

NAZWA

    stunnel - uniwersalny tunel protokołu SSL

SKŁADNIA

    Unix:
      stunnel [<plik>] | -fd n | -help | -version | -sockets

    WIN32:
      stunnel [ [-install | -uninstall | -start | -stop ]
        [-quiet] [<plik>] ] | -help | -version | -sockets

OPIS

    Program stunnel został zaprojektowany do opakowywania w protokół SSL
    połączeń pomiędzy zdalnymi klientami a lokalnymi lub zdalnymi
    serwerami. Przez serwer lokalny rozumiana jest aplikacja przeznaczona
    do uruchamiania przy pomocy inetd. Stunnel pozwala na proste
    zestawienie komunikacji serwerów nie posiadających funkcjonalności SSL
    poprzez bezpieczne kanały SSL.

    stunnel pozwala dodać funkcjonalność SSL do powszechnie stosowanych
    demonów inetd, np. pop3 lub imap, do samodzielnych demonów, np. nntp,
    smtp lub http, a nawet tunelować ppp poprzez gniazda sieciowe bez zmian
    w kodzie źródłowym.

OPCJE

    <plik>
      użyj podanego pliku konfiguracyjnego

    -fd n (tylko Unix)
      wczytaj konfigurację z podanego deskryptora pliku

    -help
      drukuj listę wspieranych opcji

    -version
      drukuj wersję programu i domyślne wartości parametrów

    -sockets
      drukuj domyślne opcje gniazd

    -install (tylko NT/2000/XP)
      instaluj serwis NT

    -uninstall (tylko NT/2000/XP)
      odinstaluj serwis NT

    -start (tylko NT/2000/XP)
      uruchom serwis NT

    -stop (tylko NT/2000/XP)
      zatrzymaj serwis NT

    -quiet (tylko NT/2000/XP)
      nie wyświetlaj okienka informującego o pomyślnym zainstalowaniu lub
      odinstalowaniu

PLIK KONFIGURACYJNY

    Linia w pliku konfiguracyjnym może być:

    o  pusta (ignorowana)

    o  komentarzem rozpoczynającym się znakiem ';' (ignorowana)

    o  parą 'nazwa_opcji = wartość_opcji'

    o  tekstem '[nazwa_usługi]' wskazującym początek definicji usługi

    OPCJE GLOBALNE

    chroot = katalog (tylko Unix)
      katalog roboczego korzenia systemu plików

      Opcja określa katalog, w którym uwięziony zostanie proces programu
      stunnel tuż po jego inicjalizacji, a przed rozpoczęciem odbierania
      połączeń. Ścieżki podane w opcjach CApath, CRLpath, pid oraz exec
      muszą być umieszczone wewnątrz katalogu podanego w opcji chroot i
      określone względem tego katalogu.

      W przypadku wykorzystania kontroli dostępu przy pomocy biblioteki
      libwrap (TCP wrappers) jej pliki konfiguracyjne (/etc/hosts.allow i
      /etc/hosts.deny) muszą zostać skopiowane do podkatalogu etc/
      umieszczonego wewnątrz katalogu podanego w opcji chroot.

    compression = zlib | rle
      wybór algorytmu kompresji przesyłanych danych

      domyślnie: bez kompresji

    debug = poziom[.podsystem]
      szczegółowość logowania

      Poziom logowania można określić przy pomocy jednej z nazw lub
      liczb: emerg (0), alert (1), crit (2), err (3), warning (4), notice
      (5), info (6) lub debug (7). Zapisywane są komunikaty o poziomie
      niższym (numerycznie) lub równym podanemu. Do uzyskania
      najwyższego poziomu szczegółowości można użyć opcji debug = debug
      lub debug = 7. Domyślnym poziomem jest notice (5).

      O ile nie wyspecyfikowano podsystemu użyty będzie domyślny: daemon.
      Podsystemy nie są wspierane przez platformę Win32.

      Wielkość liter jest ignorowana zarówno dla poziomu jak podsystemu.

    EGD = ścieżka_do_EGD (tylko Unix)
      ścieżka do gniazda programu Entropy Gathering Daemon

      Opcja pozwala określić ścieżkę do gniazda programu Entropy
      Gathering Daemon używanego do zainicjalizowania generatora ciągów
      pseudolosowych biblioteki OpenSSL. Opcja jest dostępna z
      biblioteką OpenSSL 0.9.5a lub nowszą.

    engine = auto | <identyfikator urządzenia>
      wybór sprzętowego urządzenia kryptograficznego

      domyślnie: bez wykorzystania urządzeń kryptograficznych

      Przykład wykorzystania w sekcji 'PRZYKŁADY'.

    engineCtrl = <command>[:<parameter>]
      konfiguracja urządzenia kryptograficznego

      Specjalne komendy "LOAD" i "INIT" pozwalają na załadowanie i
      inicjalizację modułu kryptograficznego urządzenia.

    foreground = yes | no (tylko Unix)
      tryb pierwszoplanowy

      Użycie tej opcji powoduje, że stunnel nie przechodzi w tło logując
      swoje komunikaty na konsolę zamiast przez syslog (o ile nie użyto
      opcji output).

    output = plik
      plik, do którego dopisane zostaną logi

      Użycie tej opcji zmienia domyślne zachowanie programu polegające na
      logowaniu swoich komunikatów poprzez syslog.

      Do przekierowania komunikatów na standardowe wyjście (na przykład
      po to, żeby zalogować je programem splogger z pakietu daemontools)
      można podać jako parametr urządzenie /dev/stdout.

    pid = plik (tylko Unix)
      położenie pliku z numerem procesu

      Jeżeli argument jest pusty plik nie zostanie stworzony.

      Jeżeli zdefiniowano katalog chroot, to ścieżka do pid jest
      określona względem tego katalogu.

    RNDbytes = liczba_bajtów
      liczba bajtów do zainicjowania generatora pseudolosowego

      W wersjach biblioteki OpenSSL starszych niż 0.9.5a opcja ta określa
      również liczbę bajtów wystarczających do zainicjowania PRNG.
      Nowsze wersje biblioteki mają wbudowaną funkcję określającą, czy
      dostarczona ilość losowości jest wystarczająca do zainicjowania
      generatora.

    RNDfile = plik
      ścieżka do pliku zawierającego losowe dane

      Biblioteka OpenSSL użyje danych z tego pliku do zainicjowania
      generatora pseudolosowego.

    RNDoverwrite = yes | no
      nadpisz plik nowymi wartościami pseudolosowymi

      domyślnie: yes (nadpisz)

    service = nazwa_serwisu
      użyj parametru jako nazwy serwisu

      Unix: nazwa serwisu dla biblioteki TCP Wrapper w trybie inetd.

      NT/2000/XP: nazwa serwisu NT w Panelu Sterowania.

      domyślnie: stunnel

    setgid = identyfikator_grupy (tylko Unix)
      grupa z której prawami pracował będzie stunnel

    setuid = identyfikator_użytkownika (tylko Unix)
      użytkownik, z którego prawami pracował będzie stunnel

    socket = a|l|r:option=value[:value]
      ustaw opcję na akceptującym/lokalnym/zdalnym gnieździe

      Dla opcji linger wartości mają postać l_onof:l_linger. Dla opcji
      time wartości mają postać tv_sec:tv_usec.

      Przykłady:

        socket = l:SO_LINGER=1:60
          ustaw jednominutowe przeterminowanie
          przy zamykaniu lokalnego gniazda
        socket = r:TCP_NODELAY=1
          wyłącz algorytm Nagle'a na zdalnych
          gniazdach
        socket = r:SO_OOBINLINE=1
          umieść dane pozapasmowe (out-of-band)
          bezpośrednio w strumieniu danych
          wejściowych dla zdalnych gniazd
        socket = a:SO_REUSEADDR=0
          zablokuj ponowne używanie portu
          (domyślnie włączone)
        socket = a:SO_BINDTODEVICE=lo
          przyjmuj połączenia wyłącznie na
          interfejsie zwrotnym (ang. loopback)

    taskbar = yes | no (tylko WIN32)
      włącz ikonkę w prawym dolnym rogu ekranu

      domyślnie: yes (włącz)

    OPCJE USŁUG

    Każda sekcja konfiguracji usługi zaczyna się jej nazwą ujętą w nawias
    kwadratowy. Nazwa usługi używana jest do kontroli dostępu przez
    bibliotekę libwrap (TCP wrappers) oraz pozwala rozróżnić poszczególne
    usługi w logach.

    Jeżeli stunnel ma zostać użyty w trybie inetd, gdzie za odebranie
    połączenia odpowiada osobny program (zwykle inetd, xinetd lub
    tcpserver), należy przeczytać sekcję TRYB INETD poniżej.

    accept = [adres:]port
      nasłuchuje na połączenia na podanym adresie i porcie

      Jeżeli nie został podany adres, stunnel domyślnie nasłuchuje na
      wszystkich adresach IP lokalnych interfejsów.

    CApath = katalog_CA
      katalog Centrum Certyfikacji

      Opcja określa katalog, w którym stunnel będzie szukał certyfikatów,
      jeżeli użyta została opcja verify. Pliki z certyfikatami muszą
      posiadać specjalne nazwy XXXXXXXX.0, gdzie XXXXXXXX jest skrótem
      kryptograficznym reprezentacji DER nazwy podmiotu certyfikatu (4
      pierwsze bajty skrótu MD5 począwszy od najmniej znaczacego).

      Jeżeli zdefiniowano katalog chroot, to ścieżka do CApath jest
      określona względem tego katalogu.

    CAfile = plik_CA
      plik Centrum Certyfikacji

      Opcja pozwala określić położenie pliku zawierającego certyfikaty
      używane przez opcję verify.

    cert = plik_pem
      plik z łańcuchem certyfikatów

      Opcja określa położenie pliku zawierającego certyfikaty używane
      przez program stunnel do uwierzytelnienia się przed drugą stroną
      połączenia. Certyfikat jest konieczny, aby używać programu w
      trybie serwera. W trybie klienta certyfikat jest opcjonalny.

    ciphers = lista_szyfrów
      lista dozwolonych szyfrów SSL

      Parametrem tej opcji jest lista szyfrów, które będą użyte przy
      otwieraniu nowych połączeń SSL, np.: DES-CBC3-SHA:IDEA-CBC-MD5

    client = yes | no
      tryb kliencki (zdalna usługa używa SSL)

      domyślnie: no (tryb serwerowy)

    connect = [adres:]port
      połącz się ze zdalnym serwerem na podany port

      Jeżeli nie został podany adres, stunnel domyślnie łączy się z
      lokalnym serwerem.

      Komenda może byc użyta wielokrotnie w pojedynczej sekcji celem
      zapewnienia wysokiej niezawodności lub rozłożenia ruchu pomiędzy
      wiele serwerów.

    CRLpath = katalog_CRL
      katalog List Odwołanych Certyfikatów (CRL)

      Opcja określa katalog, w którym stunnel będzie szukał list CRL,
      jeżeli użyta została opcja verify. Pliki z listami CRL muszą
      posiadać specjalne nazwy XXXXXXXX.0, gdzie XXXXXXXX jest skrótem
      listy CRL.

      Jeżeli zdefiniowano katalog chroot, to ścieżka do CRLpath jest
      określona względem tego katalogu.

    CRLfile = plik_CRL
      plik List Odwołanych Certyfikatów (CRL)

      Opcja pozwala określić położenie pliku zawierającego listy CRL
      używane przez opcję verify.

    delay = yes | no
      opóźnij rozwinięcie adresu DNS podanego w opcji connect

    engineNum = <numer urządzenia>
      wybierz urządzenie do odczyta klucza prywatnego

      Urządzenia są numerowane od 1 w górę.

    exec = ścieżka_do_programu (tylko Unix)
      wykonaj lokalny program przystosowany do pracy z superdemonem inetd

      Jeżeli zdefiniowano katalog chroot, to ścieżka do exec jest
      określona względem tego katalogu.

    execargs = $0 $1 $2 ... (tylko Unix)
      argumenty do opcji exec włącznie z nazwą programu ($0)

      Cytowanie nie jest wspierane w obecnej wersji programu. Argumenty
      są rozdzielone dowolną liczbą białych znaków.

    ident = nazwa_użytkownika
      weryfikuj nazwę zdalnego użytkownika korzystając z protokołu IDENT
      (RFC 1413)

    key = plik_klucza
      klucz prywatny do certyfikatu podanego w opcji cert

      Klucz prywatny jest potrzebny do uwierzytelnienia właściciela
      certyfikatu. Ponieważ powinien on być zachowany w tajemnicy, prawa
      do jego odczytu powinien mieć wyłącznie właściciel pliku. W
      systemie Unix można to osiągnąć komendą:

        chmod 600 keyfile

      domyślnie: wartość opcji cert

    local = serwer
      IP źródła do nawiązywania zdalnych połączeń

      Domyślnie używane jest IP najbardziej zewnętrznego interfejsu w
      stronę serwera, do którego nawiązywane jest połączenie.

    OCSP = URL
      serwer OCSP do weryfikacji certyfikatów

    OCSPflag = flaga
      flaga serwera OCSP

      aktualnie wspierane flagi: NOCERTS, NOINTERN NOSIGS, NOCHAIN,
      NOVERIFY, NOEXPLICIT, NOCASIGN, NODELEGATED, NOCHECKS, TRUSTOTHER,
      RESPID_KEY, NOTIME

      Aby wyspecyfikować kilka flag należy użyć OCSPflag wielokrotnie.

    options = opcje_SSL
      opcje biblioteki OpenSSL

      Parametrem jest nazwa opcji zgodnie z opisem w
      SSL_CTX_set_options(3ssl), ale bez przedrostka SSL_OP_. Aby
      wyspecyfikować kilka opcji należy użyć options wielokrotnie.

      Na przykład dla zachowania kompatybilności z błędami implementacji
      SSL w programie Eudora można użyć opcji:

        options = DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS

    protocol = protokół
      negocjuj SSL podanym protokołem aplikacyjnym

      aktualnie wspierane protokoły: cifs, connect, imap, nntp, pop3,
      smtp

    protocolAuthentication = uwierzytelnienie
      rodzaj uwierzytelnienia do negocjacji protokołu

      aktualnie wspierane: basic, NTLM

      Obecnie typ uwierzytelnienia ma zastosowanie wyłącznie w protokole
      'connect'.

      domyślnie: basic

    protocolHost = adres:port
      adres docelowy do negocjacji protokołu

    protocolPassword = hasło
      hasło do negocjacji protokołu

    protocolUsername = użytkownik
      nazwa użytkownika do negocjacji protokołu

    pty = yes | no (tylko Unix)
      alokuj pseudoterminal dla programu uruchamianego w opcji 'exec'

    retry = yes | no (tylko Unix)
      połącz ponownie sekcję connect+exec po rozłączeniu

      domyślnie: no

    session = przeterminowanie_pamięci_podręcznej_sesji
      czas w sekundach, po którym sesja SSL zostanie usunięta z pamięci
      podręcznej

    sslVersion = wersja
      wybierz wersję protokołu SSL

      Dozwolone opcje: all, SSLv2, SSLv3, TLSv1

    TIMEOUTbusy = liczba_sekund
      czas oczekiwania na spodziewane dane

    TIMEOUTclose = liczba_sekund
      czas oczekiwania na close_notify (ustaw na 0, jeżeli klientem jest
      MSIE)

    TIMEOUTconnect = liczba_sekund
      czas oczekiwania na nawiązanie połączenia

    TIMEOUTidle = liczba_sekund
      maksymalny czas utrzymywania bezczynnego połączenia

    transparent = yes | no (tylko Unix)
      tryb przezroczystego proxy

      Przepisz adres, aby nawiązywane połączenie wydawało się pochodzić
      bezpośrednio od klienta, a nie od programu stunnel. Opcja działa
      tylko w trybie lokalnym (opcja exec) przez załadowanie przy pomocy
      LD_PRELOAD biblioteki env.so, albo w trybie zdalnym (opcja connect)
      na systemie Linux 2.2 z włączoną opcją transparent proxy.

    verify = poziom
      weryfikuj certyfikat drugiej strony połączenia

        poziom 1 - weryfikuj, jeżeli został
          przedstawiony
        poziom 2 - weryfikuj z zainstalowanym
          certyfikatem Centrum Certyfikacji
        poziom 3 - weryfikuj z lokalnie
          zainstalowanym certyfikatem drugiej strony
        domyślnie - nie weryfikuj

ZWRACANA WARTOŚĆ

    stunnel zwraca zero w przypadku sukcesu, lub wartość niezerową w
    przypadku błędu.

PRZYKŁADY

    Szyfrowanie połączeń do lokalnego serwera imapd można użyć:

      [imapd]
      accept = 993
      exec = /usr/sbin/imapd
      execargs = imapd

    albo w trybie zdalnym:

      [imapd]
      accept = 993
      connect = 143

    W połączeniu z programem pppd stunnel pozwala zestawić prosty VPN. Po
    stronie serwera nasłuchującego na porcie 2020 jego konfiguracja może
    wyglądać następująco:

      [vpn]
      accept = 2020
      exec = /usr/sbin/pppd
      execargs = pppd local
      pty = yes

    Poniższy plik konfiguracyjny może być wykorzystany do uruchomienia
    programu stunnel w trybie inetd. Warto zauważyć, że w pliku
    konfiguracyjnym nie ma sekcji [nazwa_usugi].

      exec = /usr/sbin/imapd
      execargs = imapd

    Przykładowa konfiguracja umożliwiająca odczytanie klucza prywatnego z
    urządzenia zgodnego z OpenSC

      engine=dynamic
      engineCtrl=SO_PATH:/usr/lib/opensc/engine_pkcs11.so
      engineCtrl=ID:pkcs11
      engineCtrl=LIST_ADD:1
      engineCtrl=LOAD
      engineCtrl=MODULE_PATH:/usr/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so
      engineCtrl=INIT

      [service]
      engineNum=1
      key=id_45

PLIKI

    stunnel.conf
      plik konfiguracyjny programu

    stunnel.pem
      certyfikat i klucz prywatny

BŁĘDY

    Opcja execargs nie obsługuje cytowania.

OGRANICZENIA

    stunnel nie może być używany do szyfrowania protokołu FTP, ponieważ do
    przesyłania poszczególnych plików używa on dodatkowych połączeń
    otwieranych na portach o dynamicznie przydzielanych numerach. Istnieją
    jednak specjalne wersje klientów i serwerów FTP pozwalające na
    szyfrowanie przesyłanych danych przy pomocy protokołu SSL.

NOTKI

    TRYB INETD (tylko Unix)

    W większości zastosowań stunnel samodzielnie nasłuchuje na porcie
    podanym w pliku konfiguracyjnym i tworzy połączenie z innym portem
    podanym w opcji connect lub nowym programem podanym w opcji exec.
    Niektórzy wolą jednak wykorzystywać oddzielny program, który odbiera
    połączenia, po czym uruchamia program stunnel. Przykładami takich
    programów są inetd, xinetd i tcpserver.

    Przykładowa linia pliku /etc/inetd.conf może wyglądać tak:

      imaps stream tcp nowait root /usr/bin/stunnel
        stunnel /etc/stunnel/imaps.conf

    Ponieważ w takich przypadkach połączenie na zdefiniowanym porcie (tutaj
    imaps) nawiązuje osobny program (tutaj inetd), stunnel nie może używać
    opcji accept. W pliku konfiguracyjnym nie może być również
    zdefiniowana żadna usługa ([nazwa_usugi]), ponieważ konfiguracja taka
    pozwala na nawiązanie tylko jednego połączenia. Wszystkie OPCJE USUG
    powinny być umieszczone razem z opcjami globalnymi. Przykład takiej
    konfiguracji znajduje się w sekcji PRZYKADY.

    CERTYFIKATY

    Protokół SSL wymaga, aby każdy serwer przedstawiał się nawiązującemu
    połączenie klientowi prawidłowym certyfikatem X.509. Potwierdzenie
    tożsamości serwera polega na wykazaniu, że posiada on odpowiadający
    certyfikatowi klucz prywatny. Najprostszą metodą uzyskania certyfikatu
    jest wygenerowanie go przy pomocy wolnego pakietu OpenSSL. Więcej
    informacji na temat generowania certyfikatów można znaleźć na
    umieszczonych poniżej stronach.

    Istotną kwestią jest kolejność zawartości pliku .pem. W pierwszej
    kolejności powinien on zawierać klucz prywatny, a dopiero za nim
    podpisany certyfikat (nie żądanie certyfikatu). Po certyfikacie i
    kluczu prywatnym powinny znajdować się puste linie. Jeżeli przed
    certyfikatem znajdują się dodatkowe informacje tekstowe, to powinny one
    zostać usunięte. Otrzymany plik powinien mieć następującą postać:

      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      [zakodowany klucz]
      -----END RSA PRIVATE KEY-----
      [pusta linia]
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      [zakodowany certyfikat]
      -----END CERTIFICATE-----
      [pusta linia]

    LOSOWOŚĆ

    stunnel potrzebuje zainicjować PRNG (generator liczb pseudolosowych),
    gdyż protokół SSL wymaga do bezpieczeństwa kryptograficznego źródła
    dobrej losowości. Następujące źródła są kolejno odczytywane aż do
    uzyskania wystarczającej ilości entropii:

    o  Zawartość pliku podanego w opcji RNDfile.

    o  Zawartość pliku o nazwie określonej przez zmienną środowiskową
      RANDFILE, o ile jest ona ustawiona.

    o  Plik .rnd umieszczony w katalogu domowym użytkownika, jeżeli
      zmienna RANDFILE nie jest ustawiona.

    o  Plik podany w opcji '--with-random' w czasie konfiguracji programu.

    o  Zawartość ekranu w systemie Windows.

    o  Gniazdo egd, jeżeli użyta została opcja EGD.

    o  Gniazdo egd podane w opcji '--with-egd-socket' w czasie
      konfiguracji programu.

    o  Urządzenie /dev/urandom.

    Współczesne (>=0.9.5a) wersje biblioteki OpenSSL automatycznie
    zaprzestają ładowania kolejnych danych w momencie uzyskania
    wystarczającej ilości entropii. Wcześniejsze wersje biblioteki
    wykorzystają wszystkie powyższe źródła, gdyż nie istnieje tam funkcja
    pozwalająca określić, czy uzyskano już wystarczająco dużo danych.

    Warto zwrócić uwagę, że na maszynach z systemem Windows, na których
    konsoli nie pracuje użytkownik, zawartość ekranu nie jest wystarczająco
    zmienna, aby zainicjować PRNG. W takim przypadku do zainicjowania
    generatora należy użyć opcji RNDfile.

    Plik RNDfile powinien zawierać dane losowe -- również w tym sensie, że
    powinny być one inne przy każdym uruchomieniu programu stunnel. O ile
    nie użyta została opcja RNDoverwrite jest to robione automatycznie. Do
    ręcznego uzyskania takiego pliku użyteczna może być komenda openssl
    rand dostarczana ze współczesnymi wersjami pakietu OpenSSL.

    Jeszcze jedna istotna informacja -- jeżeli dostępne jest urządzenie
    /dev/urandom biblioteka OpenSSL ma zwyczaj zasilania nim PRNG w trakcie
    sprawdzania stanu generatora. W systemach z /dev/urandom urządzenie to
    będzie najprawdopodobniej użyte, pomimo że znajduje się na samym końcu
    powyższej listy. Jest to właściwość biblioteki OpenSSL, a nie programu
    stunnel.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

    tcpd(8)
      biblioteka kontroli dostępu do usług internetowych

    inetd(8)
      'super-serwer' internetowy

    http://stunnel.mirt.net/
      strona domowa programu stunnel

    http://www.stunnel.org/
      najczęściej zadawane pytania na temat programu stunnel

    http://www.openssl.org/
      strona projektu OpenSSL

AUTOR

    Michał Trojnara
      <Michal.Trojnara@mirt.net>