Provided by: dpkg_1.14.16.6ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    update-alternatives - zarządzanie linkami symbolicznymi określającymi
    domyślne polecenia

SKŁADNIA

    update-alternatives [opcje] polecenie

OPIS

    update-alternatives tworzy, usuwa, wyświetla informacje o linkach
    symbolicznych składających się na system alternatyw Debiana oraz nimi
    zarządza.

    Kilka programów mających tę samą lub podobną funkcjonalność może zostać
    zainstalowanych w systemie w tym samym czasie. Na przykład w wielu
    systemach jest zainstalowanych jednocześnie kilka edytorów tekstu.
    Stanowi to ułatwienie dla użytkowników takiego systemu, z których każdy
    może uruchomić inny edytor, jeśli ma na to ochotę. Z drugiej strony
    jest to jednak utrudnienie dla programów chcących podjąć właściwą
    decyzję, który edytor uruchomić, jeżeli użytkownik nie określił swoich
    preferencji co do edytora.

    Celem systemu alternatyw Debiana jest rozwiązanie tego problemu. Ogólna
    nazwa w systemie plików jest współdzielona przez wszystkie pliki
    dostarczające zmieniającą się funkcjonalność. System alternatyw wraz z
    administratorem systemu określają, do którego obecnego pliku prowadzi
    ta ogólna nazwa. Na przykład jeżeli zainstalowano zarówno edytor ed(1),
    jak i nvi(1), to system alternatyw spowoduje, że nazwa  ogólna
    /usr/bin/editor będzie się odnosić do /usr/bin/nvi. Administrator
    systemu może zmienić to ustawienie na /usr/bin/ed, a system alternatyw
    tego nie zmieni, chyba że administrator każe mu tak zrobić.

    Nazwa ogólna nie jest bezpośrednim linkiem symbolicznym do wybranej
    alternatywy, ale jest linkiem do pliku w katalogu alternatyw, który to
    z kolei jest linkiem do właściwego pliku. Jest tak zrobione dlatego,
    żeby zmiany administratora systemu były połączone ze zmianami w
    katalogu /etc: standard FHS wymienia powody, aby tak zrobić.

    Kiedy pakiet dostarczający pliku o określonej funkcjonalności jest
    instalowany,  zmieniany  lub  usuwany,  wywoływany  jest  program
    update-alternatives,  aby zaktualizować informacje o tym pliku w
    systemie alternatyw. update-alternatives jest zazwyczaj wywoływany ze
    skryptów postinst lub prerm w pakietach Debiana.

    Często  użyteczne  jest,  aby  pewna  liczba  alternatyw  była
    zsynchronizowana, tak żeby była zmieniana jako grupa. Na przykład
    jeżeli jest zainstalowane kilka wersji edytora vi(1), to strona
    podręcznika /usr/share/man/man1/vi.1 powinna odpowiadać wersji programu
    zainstalowanego jako /usr/bin/vi. update-alternatives obsługuje to przy
    pomocy linków gwnych i podrzdnych - zmiana linku głównego powoduje
    zmianę skojarzonych linków podrzędnych. Link główny i skojarzone z nim
    linki podrzędne tworzą grup linkw.

    W dowolnym czasie każda grupa linków może być w jednym z dwu trybów:
    automatycznym lub ręcznym. W trybie automatycznym podczas instalacji
    lub usuwania pakietu system alternatyw automatycznie zdecyduje, czy i
    jak aktualizować linki. W trybie ręcznym system alternatyw nie będzie
    zmieniał linków i zostawi wszystkie decyzje administratorowi systemu.

    Grupa linków jest trybie automatycznym, kiedy jest po raz pierwszy
    wprowadzana do systemu. Jeżeli administrator systemu wprowadzi zmiany
    do automatycznych ustawień, będą one wzięte pod  uwagę  podczas
    następnego uruchomienia update-alternatives na takiej zmienionej grupie
    linków, a grupa ta automatycznie przejdzie w tryb ręczny.

    Z każdą alternatywą skojarzony jest priorytet. Jeżeli grupa linków jest
    w trybie automatycznym, to wybraną alternatywą będzie ta, która ma
    najwyższy priorytet.

    update-alternatives użyte z opcją --config wyświetli listę wszystkich
    alternatyw dla grupy linków, dla której podana nazwa jest nazwą linku
    głównego. Bieżąca alternatywa zostanie oznaczona znakiem '*',  a
    alternatywa o najwyższym priorytecie będzie oznaczona przez '+'.
    Użytkownik zostanie poproszony o wybór alternatywy, która będzie
    używana dla tej grupy linków. Po dokonaniu zmiany grupa linków nie
    będzie już w trybie automatycznym. Aby przywrócić tryb automatyczny,
    należy użyć opcji --auto.

    Aby skonfigurować nieinteraktywnie, można użyć opcji --set (patrz
    niżej).

    Opiekunowie różnych pakietów dostarczających tych samych plików powinni
    współpracować  ze  sobą.  Oznacza  to,  że  używanie  programu
    update-alternatives jest obowiązkowe dla wszystkich takich pakietów -
    nie jest możliwe nadpisanie pewnych plików w pakiecie, który nie używa
    mechanizmu update-alternatives.

TERMINOLOGIA

    Ponieważ operacje programu update-alternatives są  dość  złożone,
    wprowadzimy parę terminów, które pomogą je zrozumieć.

    nazwa ogólna
       Nazwa, taka jak /usr/bin/editor, która odnosi się przez system
       alternatyw do jednego z kilku plików o podobnej funkcjonalności.

    link symboliczny
       Bez  żadnego  szczegółowego  dookreślenia, oznacza to link
       symboliczny w katalogu alternatyw: ten, który administrator
       systemu powinien poprawiać.

    alternatywa
       Nazwa określonego pliku w systemie plików, który w systemie
       alternatyw może być dostępny przez nazwę ogólną.

    katalog alternatyw
       Katalog   zawierający   linki   symboliczne,   domyślnie
       /etc/alternatives.

    katalog administracyjny
       Katalog zawierający informacje o stanie update-alternatives,
       domyślnie /var/lib/dpkg/alternatives.

    grupa linków
       Zbiór powiązanych linków, zarządzany jako grupa.

    link główny
       Link w grupie linków, który określa sposób konfigurowania innych
       linków z grupy.

    link podrzędny
       Link w grupie linków, który jest kontrolowany przez ustawienie
       linku głównego.

    tryb automatyczny
       Kiedy grupa linków jest w  trybie  automatycznym,  system
       alternatyw zapewni, że linki tej grupy wskazują na alternatywę o
       najwyższym priorytecie.

    tryb ręczny
       Kiedy grupa linków jest w trybie ręcznym, system alternatyw nic
       nie zmieni w ustawieniach administratora systemu.

POLECENIA

    --install nazwa-oglna symlink altern priorytet [--slave nazwa-oglna
    symlink altern]...
       Dodaje grupę alternatyw do systemu. nazwa-oglna jest ogólną
       nazwą głównego linku, link-symboliczny  jest  nazwą  linku
       symbolicznego  w  katalogu  alternatyw, a alternatywa jest
       wprowadzaną alternatywą dla głównego linku. Argumentami opcji
       --slave są nazwa ogólna, nazwa linku symbolicznego w katalogu
       alternatyw i alternatywa dla linku symbolicznego. Można podać
       zero lub więcej opcji --slave, po każdej muszą następować jej
       trzy argumenty.

       Jeżeli główny link symboliczny już  istnieje  w  systemie
       alternatyw, to podana informacja będzie dodana jako nowy zbiór
       alternatyw dla tej grupy. W przeciwnym  wypadku  zostanie
       utworzona nowa grupa, ustawiona w tryb automatyczny. Jeżeli
       grupa jest w trybie automatycznym, a priorytet nowo dodawanej
       alternatywy  jest  większy  od priorytetu każdej z innych
       zainstalowanych alternatyw w tej grupie, to linki symboliczne
       będą  zaktualizowane tak, żeby prowadziły do nowo dodanej
       alternatywy.

    --set nazwa cieka
       Ustawia program cieka jako alternatywę dla nazwy. Jest to
       nieinteraktywny,  a  więc  możliwy do użycia w skryptach,
       odpowiednik opcji --config.

    --remove nazwa cieka
       Usuwa alternatywę i wszystkie linki podrzędne z nią skojarzone.
       nazwa jest nazwą w katalogu alternatyw, cieka jest absolutną
       nazwą pliku, do której nazwa mogłaby być linkiem. Jeżeli nazwa
       rzeczywiście  jest  linkiem do cieki, to nazwa zostanie
       zaktualizowana, tak żeby wskazywała  na  inną  odpowiednią
       alternatywę, albo zostanie usunięta, jeżeli nie pozostanie ani
       jedna  alternatywa.  Skojarzone  linki  podrzędne  zostaną
       odpowiednio  zaktualizowane  lub usunięte. Jeżeli link nie
       prowadzi obecnie do cieki, to  żadne  linki  nie  będą
       aktualizowane;  zostanie  tylko  usunięta  informacja  o
       alternatywie.

    --remove-all nazwa
       Usuwa wszystkie linki alternatyw i wszystkie skojarzone z nimi
       linki podrzędne. nazwa jest nazwą w katalogu alternatyw.

    --all Wywołuje --config dla wszystkich alternatyw.

    --auto link
       Przełącza główny link link w tryb automatyczny. Podczas tego
       procesu, link ten wraz z jego linkami podrzędnymi będzie
       zaktualizowany tak, żeby wskazywał na alternatywę o najwyższym
       priorytecie.

    --display link
       Wyświetla informacje o grupie linków, której link jest linkiem
       nadrzędnym. Informacje te zawierają tryb grupy (automatyczny lub
       ręczny), określają, na którą alternatywę obecnie link wskazuje,
       jakie  są  inne  dostępne alternatywy (i odpowiadające im
       alternatywy podrzędne) oraz obecnie zainstalowaną alternatywę o
       najwyższym priorytecie.

    --list link
       Wyświetla wszystkie cele w grupie linków.

    --config link
       Wyświetla  dostępne alternatywy w grupie linków i pozwala
       użytkownikowi interakcyjnie wybrać, której należy użyć. Grupa
       linków zostanie zaktualizowana, a tryb automatyczny zostanie
       wyłączony.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --altdir katalog
       Określa katalog alternatyw, jeżeli ma być inny niż domyślny.

    --admindir katalog
       Określa katalog administracyjny, jeżeli ma być  inny  niż
       domyślny.

    --verbose
       Podaje   więcej  informacji  o  przebiegu  wykonywania
       update-alternatives.

    --quiet
       Nie wyświetla żadnych komentarzy, chyba że wystąpi błąd. Opcja
       jeszcze niezaimplementowana.

PLIKI

    /etc/alternatives/
       Domyślny katalog alternatyw. Można go zmienić opcją -altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Domyślny  katalog  administracyjny. Można go zmienić opcją
       -admindir.

KOD WYJŚCIA

    0   Akcja zakończyła się powodzeniem.

    2   Wystąpiły problemy podczas przetwarzania linii poleceń lub
       wykonywania akcji.

DIAGNOSTYKA

    update-alternatives wypisuje nieustannie informacje o podejmowanych
    działaniach  do  standardowego  wyjścia.  Jeżeli  wystąpi  błąd
    update-alternatives wyświetla komunikaty błędu do standardowego wyjścia
    błędów i kończy działanie z kodem wyjścia 2. Wypisywana diagnostyka
    powinna wszystko wyjaśniać, jeżeli tak nie jest, proszę zgłosić to jako
    błąd.

PRZYKŁADY

    Mamy klika pakietów, które dostarczają edytora tekstu kompatybilnego z
    edytorem vi, na przykład nvi i vim. To, który pakiet będzie używany,
    kontrolowane jest przez grupę linków vi, zawierającą linki do samego
    programu i skojarzonych stron podręcznika.

    Aby wyświetlić listę dostępnych pakietów, które dostarczają vi oraz
    jego bieżące ustawienie, należy użyć akcji --display:

       update-alternatives --display vi

    Aby wybrać określoną implementację edytora vi, należy użyć tego
    polecenia jako użytkownik root i wybrać liczbę z listy:

       update-alternatives --config vi

    Aby przywrócić automatyczne wybieranie implementacji programu vi,
    należy jako użytkownik root wykonać:

       update-alternatives --auto vi

BŁĘDY

    W razie znalezienia błędu, prosimy o jego zgłoszenie, używając systemu
    śledzenia błędów Debiana, a jeżeli nie jest to możliwe, to przez
    wysłanie bezpośredniego e-maila do autora.

    Rozbieżności pomiędzy działaniem update-alternatives a tą  stroną
    podręcznika stanowią błąd albo w implementacji, albo w dokumentacji. W
    razie znalezienia jakichkolwiek rozbieżności, prosimy o ich zgłoszenie.

AUTOR

    Copyright (C) 1995 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

    Copyright tej strony podręcznika: 1997,1998 Charles Briscoe-Smith.

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKŻE

    ln(1), FHS - standard hierarchii systemu plików.