Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    useradd - create a new user or update default new user information

SKŁADNIA

    useradd [opcje] LOGIN

    useradd -D

    useradd -D [opcje]

OPIS

    useradd is a low level utility for adding users. On Debian,
    administrators should usually use adduser(8) instead.

    When invoked without the -D option, the useradd command creates a new
    user account using the values specified on the command line plus the
    default values from the system. Depending on command line options, the
    useradd command will update system files and may also create the new
    user's home directory and copy initial files.

OPCJE

    Polecenie useradd posiada następujące opcje:

    -c, --commentKOMENTARZ
      Any text string. It is generally a short description of the login,
      and is currently used as the field for the user's full name.

    -b, --base-dirKAT_BAZOWY
      The default base directory for the system if -d dir is not
      specified. BASE_DIR is concatenated with the account name to
      define the home directory. If the -m option is not used, BASE_DIR
      must exist.

    -D
      See below, the subsection "Changing the default values".

    -d, --homeKAT_DOMOWY
      The new user will be created using HOME_DIR as the value for the
      user's login directory. The default is to append the LOGIN name to
      BASE_DIR and use that as the login directory name. The directory
      HOME_DIR does not have to exist but will not be created if it is
      missing.

    -e, --expiredateDATA_WAN
      Data, od której konto danego użytkownika zostanie wyłączone. Data
      podawana jest w formacie MM/DD/RR.

    -f, --inactiveNIEAKTYWNE
      Liczba dni po wygaśnięciu hasła do stałego wyłączenia konta.
      Wartość 0 wyłącza konto natychmiast po przeterminowaniu hasła, zaś
      wartość -1 wyłącza tę cechę. Domyślną wartością jest -1.

    -g, --gidGRUPA
      The group name or number of the user's initial login group. The
      group name must exist. A group number must refer to an already
      existing group.

    -G, --groupsGRUPA1[,GRUPA2,...[,GRUPAN]]]
      A list of supplementary groups which the user is also a member of.
      Each group is separated from the next by a comma, with no
      intervening whitespace. The groups are subject to the same
      restrictions as the group given with the -g option. The default is
      for the user to belong only to the initial group.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -m, --create-home
      The user's home directory will be created if it does not exist. The
      files contained in SKEL_DIR will be copied to the home directory if
      the -k option is used, otherwise the files contained in /etc/skel
      will be used instead. Any directories contained in SKEL_DIR or
      /etc/skel will be created in the user's home directory as well. The
      -k option is only valid in conjunction with the -m option. The
      default is to not create the directory and to not copy any files.
      This option may not function correctly if the username has a / in
      it.

    -n
      A group having the same name as the user being added to the system
      will be created by default (when -g is not specified). This option
      will turn off this behavior. When this option is used, users by
      default will be placed in whatever group is specified in the GROUP
      variable of /etc/default/useradd. If no default group is defined,
      group 100 (users) will be used.

    -K, --keyKLUCZ=WARTO
      Overrides /etc/login.defs defaults (UID_MIN, UID_MAX, UMASK,
      PASS_MAX_DAYS and others).

      Example: -K PASS_MAX_DAYS=-1 can be used when creating system
      account to turn off password ageing, even though system account has
      no password at all. Multiple -K options can be specified, e.g.: -K
      UID_MIN=100
      -K UID_MAX=499

      Note: -K UID_MIN=10,UID_MAX=499 doesn't work yet.

      For the compatibility with previous Debian's useradd, the -O option
      is also supported.

    -o, --non-unique
      Allow the creation of a user account with a duplicate (non-unique)
      UID.

    -p, --passwordHASO
      The encrypted password, as returned by crypt(3). The default is to
      disable the account.

    -s, --shellSHELL
      The name of the user's login shell. The default is to leave this
      field blank, which causes the system to select the default login
      shell.

    -u, --uidUID
      The numerical value of the user's ID. This value must be unique,
      unless the -o option is used. The value must be non-negative. The
      default is to use the smallest ID value greater than 999 and
      greater than every other user. Values between 0 and 999 are
      typically reserved for system accounts.

  Changing the default values
    When invoked with only the -D option, useradd will display the current
    default values. When invoked with -D plus other options, useradd will
    update the default values for the specified options. Valid
    default-changing options are:

    -b, --base-dirKAT_BAZOWY
      The path prefix for a new user's home directory. The user's name
      will be affixed to the end of BASE_DIR to form the new user's home
      directory name, if the -d option is not used when creating a new
      account.

    -e, --expiredateDATA_WAN
      The date on which the user account is disabled.

    -f, --inactiveNIEAKTYWNE
      The number of days after a password has expired before the account
      will be disabled.

    -g, --gidGRUPA
      The group name or ID for a new user's initial group. The named
      group must exist, and a numerical group ID must have an existing
      entry.

    -s, --shellSHELL
      The name of a new user's login shell.

UWAGI

    The system administrator is responsible for placing the default user
    files in the /etc/skel/ directory.

OSTRZEŻENIA

    You may not add a user to a NIS group. This must be performed on the
    NIS server.

    Similarly, if the username already exists in an external user database
    such as NIS, useradd will deny the user account creation request.

    It is usually recommended to only use usernames that begin with a lower
    case letter or an underscore, and are only followed by lower case
    letters, digits, underscores, dashes, and optionally terminated by a
    dollar sign. In regular expression terms: [a-z_][a-z0-9_-]*[$]? On
    Debian, the only constraints are that usernames must neither start with
    a dash ('-') nor contain a colon (':') or a whitespace (space:' ', end
    of line: '\n', tabulation: '\t', etc.).

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

    /etc/group
      Informacje o grupach użytkowników.

    /etc/default/useradd
      Default values for account creation.

    /etc/skel/
      Directory containing default files.

    /etc/login.defs
      Konfiguracja pakietu shadow.

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie useradd kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:

    0
      poprawne zakończenie działania programu

    1
      nie można zaktualizować pliku z hasłami

    2
      niepoprawna składnia polecenia

    3
      nieprawidłowy argument opcji

    4
      UID juz jest używany (i nie uzyto opcji -o)

    6
      specified group doesn't exist

    9
      username already in use

    10
      nie można zaktualizować pliku z grupami

    12
      can't create home directory

    13
      can't create mail spool

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8),
    groupmod(8), login.defs(5), newusers(8), userdel(8), usermod(8).