Provided by: wesnoth_1.4-1_i386 bug

NAMN

    wesnoth  -  Kampen  om  Wesnoth, ett dragbaserat strategispel i
    fantasymiljö

SYNOPSIS

    wesnoth [FLAGGOR] [DATAMAPP]

BESKRIVNING

    Kampen om Wesnoth är ett dragbaserat strategispel som utspelar sig i
    fantasymiljö.

    Besegra alla fiendeledare med dina handplockade trupper och hushåll med
    dina resurser av guld och byar. Alla trupper har sina egna fördelar och
    nackdelar; för att vinna måste du använda trupperna där de kommer till
    störst nytta, samtidigt som du tvingar dina fiender till att slåss på
    sämre villkor. Dina trupper samlar erfarenhet och får nya förmågor och
    blir mäktigare. Spela på ditt eget språk och pröva dina färdigheter mot
    en smart datormotståndare, eller anslut dig till Wesnoths stora följe
    av nätverksspelare. Skapa dina egna truppslag, scenarier och kampanjer,
    och dela med dig av dem till andra spelare.

FLAGGOR

    --bpp nummer
       anger antalet bitar per pixel. Exempel: --bpp 32

    --compress infil utfil
       komprimerar en fil (infil) med ett sparat spel i WML-textformat
       till en fil i binärt WML-format (utfil).

    -d, --debug
       visar  extrainformation  för  debuggning  och  aktiverar
       debug-kommandon  för  kommandoradsläget  i  spelet  (se
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode för mer information om
       kommandoradsläge).

    --decompress infil utfil
       dekomprimerar en fil (infil) med ett sparat spel i binärt
       WML-format till en fil i WML-textformat (utfil).

    -f, --fullscreen
       kör spelet i helskärm.

    --fps visar antalet ramar per sekund som spelet körs i för närvarande
       i ena hörnet av fönstret.

    --gunzip infil.gz
       dekomprimerar  en  fil i gzip-format och sparar den utan
       .gz-suffix. Filen infil.gz raderas.

    --gzip infil
       komprimerar en fil till gzip-format, sparar den som infil.gz och
       raderar infil.

    -h, --help
       visar en sammanfattning av möjliga kommandoradsflaggor.

    --load sparat spel
       kör spelet som finns sparat i filen fil, som finns i spelets
       standardmapp för sparade spel.

    --log-niv=domn1,domn2,...
       anger allvarlighetsgraden för loggdomänerna. För att se allt kan
       all  användas.  Möjliga nivåer: error, warning, info, debug.
       Standardnivå: error.

    --logdomains
       visar en lista över loggningsdomänerna.

    --max-fps
       antal ramar per sekund som spelet kan visa; värdet skall ligga
       mellan 1 och 1000, standardvärdet är 50.

    --multiplayer
       kör ett gruppspel. Ytterligare flaggor kan användas tillsammans
       med --multiplayer såsom beskrivs nedan.

    --nocache
       stänger av cachning av speldata.

    --nosound
       kör spelet utan ljud och musik.

    --path visar namnet på speldatamappen.

    -r XxY, --resolution XxY
       anger skärmupplösningen. Exempel: -r 800x600

    -t, --test
       kör spelet i ett litet testscenario.

    -v, --version
       visar versionen.

    -w, --windowed
       kör spelet i fönsterläge.

    --no-delay
       kör spelet utan fördröjningar för prestandatest av grafiken.
       Detta används automatiskt om --nogui används.

    --nogui
       kör spelet utan det grafiska användargränssnittet. Måste anges
       före --multiplayer för att ha önskad effekt.

    --exit-at-end
       avslutar spelet så snart scenariot är över, utan att visa
       seger-/nederlagsdialogen, som kräver att användaren klickar OK.
       Detta används även för scriptade prestandatest.

Flaggor för --multiplayer

    De sidspecifika gruppspelsflaggorna markeras med nummer. nummer måste
    ersättas med ett sidnummer. Detta är vanligtvis 1 eller 2, men beror på
    det antal spelare som är möjligt i det valda scenariot.

    --algorithmnummer=vrde
       väljer en icke-standardalgoritm för AI:n som kontrollerar den
       angivna sidan. Tillgängliga värden är idle_ai och sample_ai.

    --controllernummer=vrde
       väljer hur sidan skall kontrolleras. Möjliga värden är human och
       ai.

    --era=vrde
       väljer vilken era som skall användas istället för Default. Eran
       väljs genom ett id-nummer. Valen finns beskrivna i filen
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --parmnummer=namn:vrde
       anger extra parametrar för den valda sidan. Denna parameter
       beror  på vilka flaggor som använts med --controller och
       --algorithm. Detta torde endast vara användbart för de som
       designar sin egen AI (ännu inte helt dokumenterat).

    --scenario=vrde
       väljer   ett  gruppspelsscenario.  Standardscenariot  är
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidenummer=vrde
       väljer en fraktion för angiven sida i den valda eran. Fraktionen
       väljs genom ett id-nummer. Fraktionerna finns beskrivna i filen
       data/multiplayer.cfg.

    --turns=vrde
       anger antalet drag för det valda scenariot. Standardvärdet är
       50.

    Exempel för att testa en egen AI mot standard-AI:n utan att starta det
    grafiska gränssnittet:
       wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
       --algorithm2=python_ai
       --parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py

FÖRFATTARE

    Skriven av David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redigerad av Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>
    och Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Denna  manualsida  skrevs  ursprungligen  av  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Besök den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Detta är fri mjukvara; denna mjukvara är licensierad under GPL version
    2, såsom publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti ges;
    inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

SE ÄVEN

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)