Provided by: wesnoth-server_1.4-1_i386 bug

NAMN

    wesnothd - Kampen om Wesnoths nätverksdaemon

SYNOPSIS

    wesnothd [-dv] [-c skvg] [-p port] [-t antal] [-T antal]
    wesnothd -V

BESKRIVNING

    Kampen   om   Wesnoths  nätverksdaemon  för  gruppspel.  Se
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration för information  om
    vilka kommandon servern accepterar via wesnoth-klienten eller sockeln.

FLAGGOR

    -c skvg, --config skvg
       anger var wesnothd skall leta efter konfigurationsfilen. Se
       avsnittet  om  SERVERKONFIGURATION  nedan  för  syntaxen.
       Konfigurationen laddas om när signalen SIGHUP skickas till
       serverprocessen.

    -d, --daemon
       kör wesnothd som en daemon.

    -h, --help
       visar en sammanfattning av möjliga kommandoradsflaggor.

    --log-niv=domn1,domn2,...
       anger allvarlighetsgraden för loggdomänerna. För att se allt kan
       all användas. Möjliga  nivåer:  error, warning, info, debug.
       Standardnivå är error och info för server-domänen.

    -p port, --port port
       knyter servern till den specificerade porten. Om ingen port
       anges så används port 15000.

    -t antal, --threads antal
       anger maximalt antal väntande  trådar  för  nätverkstrafik
       (standardvärde: 5, max: 30).

    -T antal, --max-threads antal
       anger maximalt antal trådar som skapas för nätverkstrafik. Om 0
       anges sätts ingen övre gräns (standardvärde: 0).

    -V, --version
       visar versionen.

    -v, --verbose
       ger mer utförlig information.

SERVERKONFIGURATION

  Den allmänna syntaxen är:
    [tag]

       parameter="vrde"

       parameter="vrde,vrde,..."

    [/tag]

  Globala parametrar:
    connections_allowed
       The number of allowed connections from the same IP. 0 means
       infinite. (default: 5)

    disallow_names
       Spelarnamn som ej accepteras av servern. ’*’ och ’?’ är tillåtna
       för att matcha flera tecken. Se  glob(7)  för  detaljer.
       Standardvärden  (som  används  om  inget  anges)  är
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    max_messages
       Antal  tillåtna  meddelanden  inom  messages_time_period
       (standardvärde: 4).

    messages_time_period
       Tidsperioden (i sekunder) under vilken meddelandeöversvämning
       detekteras (standardvärde: 10 sekunder).

    motd  Meddelandet för dagen.

    passwd Lösenordet för administrationsrättigheter. Börjar ofta  med
       ‘admin ’.

    versions_accepted
       En komma-separerad lista med versionssträngar som accepteras av
       servern. ’*’ och ’?’ är tillåtna för att matcha flera tecken.
       (Standardvärdet är aktuell version av Wesnoth.)
       Exempel: versions_accepted="*" accepterar alla versionssträngar.

  Globala taggar:
    [redirect] En tag som anger vart en server skall omdirigera vissa
    klientversioner.

       host  Värdadressen att omdirigera till.

       port  Porten att ansluta till.

       version
           En komma-separerad lista av versioner att omdirigera.
           Fungerar på samma sätt som versions_accepted vad gäller
           strängmatchning.

    [proxy] En tag som anger att servern skall agera som proxy och
    vidarebefordra klientförfrågningar till den angiva servern. Accepterar
    samma parametrar som [redirect].

FÖRFATTARE

    Skriven av David White <davidnwhite@verizon.net>. Redigerad av Nils
    Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>  och  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>. Denna manualsida skrevs ursprungligen av Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Besök den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Detta är fri mjukvara; denna mjukvara är licensierad under GPL version
    2, såsom publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti ges;
    inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

SE ÄVEN

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)