Provided by: po-debconf_1.0.10_all bug

TN
    debconf-updatepo õ cỏẲp nhỏẲt cẪĂc tỏẲp tin PO vỏằ mỏẲôu cỏẲƠu hẪơnh
    debconf

TM TỏẲđT
    debconf-updatepo [-v] [-h] [--podir=TH_MC] [--skip-pot]
    [--skip-merge] [--msgid-bugs-address=A_CHằ]

MTỏẲÂ
    This program reads po/POTFILES.in to determine which master files need
    to be processed, then extracts new gettext strings into
    po/templates.pot and updates all po/*.po files. This script can be
    called either in the top-level directory, or in the debian or debian/po
    subdirectories. It is run by developer and/or translator to update PO
    files when the English text is modified in templates files.

TY CHỏằN
    -h, --help
      Hiỏằn thỏằ bỏẲÊn tẪ́m tỏẲẰt cẪĂch sỏằ dỏằƠng, rỏằi thoẪĂt.

    -v, --verbose
      Xỏằ lẪẵ ỏằ chỏẲẴ Ấỏằ chi tiỏẲẴt (xuỏẲƠt nhiỏằu dỏằẰ liỏằu diỏằn
      tỏẲÊ tiỏẲẴn trẪơnh, hỏằẰu Ẫch Ấỏằ gỏằĂ lỏằi).

    --podir=TH_MC
      ẤỏẲãt thặ̀ mỏằƠc chỏằâa cẪĂc tỏẲp tin PO. MỏẲãc Ấỏằnh lẪ tẪơm
      kiỏẲẴm cẪĂc tỏẲp tin PO trong thặ̀ mỏằƠc debian/po, po vẪ ../po
      theo thỏằâ tỏằ̉ ẤẪ́.

    --skip-pot
      Ấỏằông tỏẲĂo ra tỏẲp tin po/templates.pot mỏằi.

    --skip-merge
      Ấỏằông trỏằn cẪĂc tỏẲp tin PO ẤẪÊ tỏằn tỏẲĂi vỏằi po/templates.pot.

    --msgid-bugs-address=A_CHằ
      ẤỏẲãt Ấỏằa chỏằ thặ̀ Ấiỏằn tỏằ sỏẲẵ Ấặ̀ỏằÊc hiỏằn thỏằ trong
      trặ̀ỏằng Report-Msgid-Bugs-To cỏằĐa tỏẲp tin POT. KhuyẪên bỏẲĂn
      ẤỏẲãt giẪĂ trỏằ nẪ y: nẪ́ giẪẲp ngặ̀ỏằi dỏằch thẬ̃ng bẪĂo lỏằi vẪ
      hỏằi cẪÂu vỏằ chuỏằi gỏằc, vẪơ vỏẲy tỏẲĂo cỏẲÊ chuỏằi gỏằc lỏẲôn
      chuỏằi dỏằch Ấỏằu tỏằt hặĂn.

      MỏẲãc Ấỏằnh lẪ trặ̀ỏằng nẪ y cẪ́ giẪĂ trỏằ
      <tẪên_gẪ́i>@package.debian.org.

      NẪ́ dỏằ̉ Ấỏằnh cho nhẪ duy trẪơ bỏẲÊn phẪĂt hẪ nh dỏằ̉a vẪ o
      Debian, vẪ nẪên Ấặ̀ỏằÊc dẪạng trong trặ̀ỏằng hỏằÊp nẪ y:

      o  GẪ́i khẬ̃ng nỏẲ̉m trong Debian (thẪơ Ấỏằa
        chỏằ<tẪên_gẪ́i>@packages.debian.org khẬ̃ng tỏằn tỏẲĂi).

      o  NhẪ duy trẪơ ẤẪÊ thay Ấỏằi ẤẪĂng kỏằ cẪĂc mỏẲôu debconf
        (hoỏẲãc thẪêm mỏẲôu vẪ o gẪ́i Debian khẬ̃ng cẪ́ mỏẲôu), vẪ
        khẬ̃ng muỏằn lẪ m phiỏằn nhẪ duy trẪơ Debian ẤẪĂp ỏằâng bẪĂo
        cẪĂo lỏằi khẬ̃ng thẪch hỏằÊp.

      The default address is preferred to avoid corrections in the Debian
      based distribution without a notification to the Debian maintainer.

XEM CăNG
    debconf-gettextize(1), po2debconf(1), podebconf-report-po(1),
    po-debconf(7).

TC GIỏẲÂ
     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                 2007-11-05        DEBCONF-UPDATEPO(1)