Provided by: po-debconf_1.0.10_all bug

TN
    po2debconf õ trỏằn tỏẲp tin mỏẲôu chỏằĐ vỏằi cẪĂc tỏẲp tin PO

TM TỏẲđT
    po2debconf [-v] [-h] [--podir=TH_MC] [-o TP_TIN] [-e CHUI]
    ch

MTỏẲÂ
    Chặ̀ặĂng trẪơnh nẪ y Ấỏằc mỏằi tỏẲp tin PO vẪ mỏằt tỏẲp tin templates
    riẪêng lỏẲằ, vẪ tỏẲĂo mỏằt tỏẲp tin mỏẲôu Debconf chỏằâa mỏằi bỏẲÊn
    dỏằch, tặ̀ặĂng tỏằ̉ vỏằi tỏẲp tin Ấặ̀ỏằÊc tỏẲĂo bỏằi
    debconf-mergetemplate(1) (tỏằô gẪ́i "debconf-utils"). MỏẲãc Ấỏằnh lẪ
    cẪĂc tỏẲp tin PO Ấặ̀ỏằÊc tẪơm trong thặ̀ mỏằƠc con po bẪên dặ̀ỏằi vỏằ
    trẪ cỏằĐa tỏẲp tin chỏằĐ.

    Ấỏằ giẪẲp chuyỏằn tiỏẲẴp mẪÊ ngẬ̃n ngỏằẰ cho tiỏẲẴng Na Uy Bokmaal, mẪÊ
    ngẬ̃n ngỏằẰ no vẪ nb Ấặ̀ỏằÊc xỏằ lẪẵ ẤỏẲãc biỏằt. ẤẪÊ cẪ́ tỏẲp tin
    no.po thẪơ nẪ́ nẪên bỏằ thay tẪên thẪ nh nb.po. DẪạng nb.po sỏẲẵ lẪ m
    cho cẪĂc bỏẲÊn dỏằch kiỏằu cỏẲÊ "-no" lỏẲôn "-nb" Ấỏằu sỏẲàn sẪ ng
    trong tỏẲp tin mỏẲôu.

    Lines beginning with a number sign ("#") are comments in templates
    files. They are useful to give hints to translators, and are discarded
    by po2debconf. Special comments have been introduced in "po-debconf"
    1.0. They are in the form "#flag:directive". The "#flag:partial" is
    the only directive interpreted by po2debconf. Normally when a field is
    composed of several paragraphs (like "__Choices" and "_Description"),
    it is translated if all paragraphs are translated. When a field
    contains "#flag:partial", translated strings may be mixed with
    untranslated strings.

TY CHỏằN
    -h, --help
      Hiỏằn thỏằ bỏẲÊn tẪ́m tỏẲẰt cẪĂch sỏằ dỏằƠng, rỏằi thoẪĂt.

    -v, --verbose
      Xỏằ lẪẵ ỏằ chỏẲẴ Ấỏằ chi tiỏẲẴt (xuỏẲƠt nhiỏằu dỏằẰ liỏằu diỏằn
      tỏẲÊ tiỏẲẴn trẪơnh, hỏằẰu Ẫch Ấỏằ gỏằĂ lỏằi).

    --podir=TH_MC
      ẤỏẲãt thặ̀ mỏằƠc chỏằâa cẪĂc tỏẲp tin PO. MỏẲãc Ấỏằnh lẪ tẪơm cẪĂc
      tỏẲp tin PO trong thặ̀ mỏằƠc con po bẪên dặ̀ỏằi vỏằ trẪ cỏằĐa tỏẲp
      tin chỏằĐ.

    -o, --output=TP_TIN
      ẤỏẲãt tẪên tỏẲp tin xuỏẲƠt (mỏẲãc Ấỏằnh lẪ thiỏẲẴt bỏằ xuỏẲƠt
      chuỏẲân).

    -e, --encoding=CHUI
      Convert encoding. Argument can take 3 values: "utf8" (convert to
      UTF-8), "po" (do not change encoding) and "popular" (convert
      encoding of input files depending on their language; the
      "PODEBCONF_ENCODINGS" environment variable must point to a name of
      a file containing the encoding map).

      TẪên tỏẲp tin nhặ̀ vỏẲy hẪơnh nhặ̀ :

       #
       #  Number is comment sign
       #
       cs    ISO-8859-2
       da    ISO-8859-1
       de    ISO-8859-1
       el    ISO-8859-7

      v.v.

      BỏẲÊng mẪÊ mỏẲãc Ấỏằnh tỏằông lẪ "popular": nẪ́ ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc
      chuyỏằn Ấỏằi sang "utf8" kỏằ tỏằô po-debconf 0.9.0.

ẤỏằNH DỏẲ NG XUỏẲÔT
    Kỏằ tỏằô debconf 1.2.0, Ấỏằnh dỏẲĂng cỏằĐa mỏẲôu ẤẪÊ thay Ấỏằi: bỏẲÊng
    mẪÊ thuỏằc vỏằ tẪên trặ̀ỏằng, tỏằâc lẪ tẪên trặ̀ỏằng lẪ
    "foo-ngẬ̃n_ngỏằẰ.bỏẲÊng_mẪÊ". PhiẪên bỏẲÊn debconf cỀâ gỏẲãp trặ̀ỏằng
    nẪ y thẪơ bỏằ qua, khẬ̃ng xuỏẲƠt thẬ̃ng Ấiỏằp: chỏằ hiỏằn thỏằ vẤn
    bỏẲÊn gỏằc.

    If present, a po/output file can override defaults for encoding and
    output format. It contains a single line with two fields. The first
    field is the output format (currently valid values are 1 for fields in
    the form "foo-lang", and 2 for "foo-lang.encoding") and the second
    field is the encoding, e.g.

     echo '2 utf8' > po/output

    cho phẪâp po2debconf chuyỏằn Ấỏằi vẤn bỏẲÊn sang UTF-8.

    BỏẲÊng mẪÊ Ấặ̀ỏằÊc ẤỏẲãt thẪ nh "po" hay "utf8" thẪơ Ấỏằnh dỏẲĂng
    xuỏẲƠt luẬ̃n luẬ̃n Ấặ̀ỏằÊc ẤỏẲãt thẪ nh 2, Ấỏằ mẪ phiẪên bỏẲÊn debconf
    cỀâ sỏẲẵ khẬ̃ng thỏằ hiỏằn thỏằ vẤn bỏẲÊn theo bỏẲÊng mẪÊ sai.

XEM CăNG
    debconf-gettextize(1), debconf-updatepo(1), po-debconf(7).

TC GIỏẲÂ
     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                 2007-11-05           PO2DEBCONF(1)