Provided by: po-debconf_1.0.10_all bug

TN
    podebconf-display-po õ hiỏằn thỏằ nỏằi dung cỏằĐa tỏẲp tin PO trẪên
    giao diỏằn debconf

TM TỏẲđT
    podebconf-display-po [-h] [-f GIAO_DIN] tp_tin.po

MTỏẲÂ
    ẤẪẲng nhặ̀ mỏằi cẬ̃ng viỏằc Ấỏằa phặ̀ặĂng hoẪĂ, ngặ̀ỏằi dỏằch nẪên
    kiỏằm tra bỏẲÊn dỏằch bỏẲ̉ng cẪĂch chỏẲĂy chặ̀ặĂng trẪơnh Ấang dỏằch.
    Tuy nhiẪên, ẤẪÂy lẪ tiỏẲẴn trẪơnh rỏẲƠt khẪ́, dẪạng cẪĂc vẤn lỏằnh
    cỏẲƠu hẪơnh phỏằâc tỏẲĂp, vẪơ chặ̀a cẪ́ phặ̀ặĂng phẪĂp tỏằ̉ Ấỏằng hiỏằn
    thỏằ mỏằi chuỏằi ẤẪÊ dỏằch.

    Chặ̀ặĂng trẪơnh podebconf-display-po cỀâng cẪ́ thỏằ Ấặ̀ỏằÊc gỏằi lẪ
    B Kim Tra Nhanh Bn a Ho cho debconf. NẪ́ phẪÂn tẪĂch tỏẲp
    tin PO, thỏằ ẤoẪĂn hẪơnh thỏằâc cỏằĐa tỏẲp tin mỏẲôu gỏằc, vẪ hiỏằn
    thỏằ cẪĂc chuỏằi trẪên giao diỏằn debconf.

    KhẬ̃ng cỏẲĐn ẤẤng nhỏẲp dặ̀ỏằi ngặ̀ỏằi chỏằĐ (root), vẪ podebconf-
    display-po khẬ̃ng tặ̀ặĂng tẪĂc vỏằi bỏẲƠt kỏằ́ thiỏẲẴt lỏẲp toẪ n hỏằ
    thỏằng.

TY CHỏằN
    -h, --help
      Hiỏằn thỏằ bỏẲÊn tẪ́m tỏẲẰt cẪĂch sỏằ dỏằƠng, rỏằi thoẪĂt.

    -f, --frontend=GIAO_DIN
      Chỏằn giao diỏằn debconf khẪĂc.

CỏẲăN THỏẲơN
    o  As podebconf-display-po relies on "debconf" to display questions,
      your environment must be setup to display localized questions in
      the language of the PO file. If you want to check a translation in
      another language, you need to temporarily change your settings,
      e.g.

       $ LANGUAGE=vi podebconf-display-po vi.po

      If the PO file cannot be converted into your current encoding,
      English strings are displayed instead of the localized ones. You
      then have to switch to a UTF-8 environment to prevent encoding
      mismatch.

    o  Trặ̀ỏằc phiẪên bỏẲÊn 0.8.3, "po-debconf" chỏằ chẪăn vẪ o tỏẲp tin
      PO tẪên cỏằĐa trặ̀ỏằng. Tuy nhiẪên, mỏằt sỏằ cuỏằc thỏẲÊo luỏẲn
      trong hỏằp thặ̀ chung ẤẪÊ giỏẲÊi thẪch rỏẲ̉ng Ấỏằnh dỏẲĂng vẤn
      bỏẲÊn phỏằƠ thuỏằc vẪ o kiỏằu mỏẲôu, v.d. chuỏằi vẪ luỏẲn lẪẵ cẪ́
      kiỏằu khẪĂc nhau vẪơ chuỏằi lẪ cẪÂu hỏằi mỏằ, vẪ o ẤẪ́ ngặ̀ỏằi
      dẪạng nẪên gẪà vẤn bỏẲÊn, cẪ̃n luỏẲn lẪẵ cặĂ bỏẲÊn lẪ cẪÂu hỏằi
      CẪ́/KhẬ̃ng, chỏằ cẪ́ hai ẤẪĂp ỏằâng cẪ́ thỏằ. TẪĂc giỏẲÊ vẪ
      ngặ̀ỏằi dỏằch nẪên suy tẪnh trặ̀ỏằng hỏằÊp nẪ y khi tỏẲĂo vẪ dỏằch
      chuỏằi.

      TỏẲp tin PO Ấặ̀ỏằÊc tỏẲĂo ra bỏằi po-debconf >= 0.8.3 cỀâng chẪăn
      vẪ o tỏẲp tin PO kiỏằu cỏằĐa mỏẲôu. Ấỏằi vỏằi phiẪên bỏẲÊn cỀâ,
      podebconf-display-po dẪạng thuỏẲt toẪĂn ẤặĂn giỏẲÊn Ấỏằ quyỏẲẴt
      Ấỏằnh kiỏằu mỏẲôu, ẤẬ̃i khi chỏẲĂy sai.

    o  Giao diỏằn "dialog", khi dỏằ̉a vẪ o "whiptail", bỏẲẰt cẪĂc kẪẵ
      hiỏằu cỏằĐa hỏằ thỏằng, thẪơ podebconf-display-po khẬ̃ng thỏằ bỏằ
      "Ctrl-C" giẪĂn ẤoỏẲĂn khi dẪạng giao diỏằn nẪ y.

XEM CăNG
    debconf(1)

TC GIỏẲÂ
     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                 2007-11-05      PODEBCONF-DISPLAY-PO(1)