Provided by: po-debconf_1.0.10_all bug

TN
    po-debconf õ giỏằi thiỏằu

MTỏẲÂ
    MỏằƠc ẤẪch cỏằĐa "debconf" lẪ lẪ m cho tiỏẲẴn trẪơnh cỏẲƠu hẪơnh gẪ́i
    lẪ thẪÂn thiỏằn vỏằi ngặ̀ỏằi dẪạng. Ấỏằ ẤỏẲĂt Ấặ̀ỏằÊc, quan trỏằng lẪ
    ẤỏẲÊm bỏẲÊo mỏằi ngặ̀ỏằi dẪạng sỏẲẵ thỏẲƠy cẪÂu hỏằi bỏẲ̉ng ngẬ̃n ngỏằẰ
    cỏằĐa mẪơnh. Ngặ̀ỏằi dỏằch cỏẲĐn mỏằt khuẬ̃n khỏằ Ấỏằ dỏằch dỏằ dẪ ng,
    khẬ̃ng cỏẲĐn theo dẪài tiỏẲẴn trẪơnh phẪĂt triỏằn gẪ́i. "po-debconf"
    ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc thiỏẲẴt kỏẲẴ Ấỏằ chỏẲĂy Ấặ̀ỏằÊc vỏằi cẪĂc cẬ̃ng cỏằƠ
    "gettext" chuỏẲân khi dỏằch tỏẲp tin mỏẲôu debconf.

THM Hỏằ TRỏằÂ I18N VO TỏẲơP TIN MỏẲêU DEBCONF
    Muỏằn thẪêm hỏằ trỏằÊ debconf vẪ o gẪ́i thẪơ bỏẲĂn ẤẪÊ ghi mỏằt tỏẲp
    tin mỏẲôu chỏằâa vẤn bỏẲÊn tiỏẲẴng Anh (ngẬ̃n ngỏằẰ gỏằc). Ấỏằ thẪêm
    khỏẲÊ nẤng hỏằ trỏằÊ tiỏẲẴn trẪơnh quỏằc tỏẲẴ hoẪĂ (i18n) vẪ o gẪ́i,
    bỏẲĂn cỏẲĐn phỏẲÊi:

    õÂ TỏẲĂo debian/po/POTFILES.in
      This file contains the list of master templates. It typically
      contains a single line:

       [type: gettext/rfc822deb] templates

      Ấặ̀ỏằng dỏẲôn tặ̀ặĂng Ấỏằi vỏằi thặ̀ mỏằƠc cha.

    õÂ ThẪêm mỏằt dỏẲƠu gỏẲĂch dặ̀ỏằi vẪ o trặ̀ỏằc mỏằi trặ̀ỏằng cẪ́ thỏằ
    dỏằch Ấặ̀ỏằÊc
      BẪơnh thặ̀ỏằng cẪ́ thỏằ dỏằch Ấặ̀ỏằÊc cẪĂc trặ̀ỏằng kiỏằu
      "Description", "Choices" vẪ ẤẬ̃i khi "Default".

    õÂ ChỏẲĂy debconf-updatepo
      TiỏẲẴn trẪơnh nẪ y sỏẲẵ tỏẲĂo tỏẲp tin debian/po/templates.pot mẪ
      ngặ̀ỏằi dỏằch sỏẲẵ dỏằch sang ngẬ̃n ngỏằẰ khẪĂc.

    õÂ ThẪêm vẪ o debian/control mỏằt quan hỏằ phỏằƠ thuỏằc xẪÂy dỏằ̉ng
    vẪ o "po-debconf".

CỏẲơP NHỏẲơT MỏẲêU
    Ấỏằ cho ngặ̀ỏằi dỏằch duy trẪơ bỏẲÊn dỏằch hiỏằn thỏằi, bỏẲĂn cỀâng
    nẪên duy trẪơ cẪĂc tỏẲp tin PO hiỏằn thỏằi. KhẬ̃ng thẪơ chỏằ cẪ́ bỏẲÊn
    dỏằch cỀâ. Ấỏằ cỏẲp nhỏẲt cẪĂc tỏẲp tin PO, ẤặĂn giỏẲÊn hẪÊy gỏằi lỏằnh
    nẪ y (khẬ̃ng cẪ́ Ấỏằi sỏằ):

     $ debconf-updatepo

    Ấỏằ duy trẪơ cẪĂc tỏẲp tin PO hiỏằn thỏằi, bỏẲĂn nẪên chỏẲĂy lỏằnh nẪ y
    mỏằi lỏẲĐn thay Ấỏằi chuỏằi tiỏẲẴng Anh trong mỏẲôu. CỀâng nẪên chỏẲĂy
    nẪ́ khi bỏẲĂn nhỏẲn bỏẲÊn dỏằch mỏằi hay bỏẲÊn dỏằch ẤẪÊ cỏẲp nhỏẲt,
    vẪơ ngặ̀ỏằi dỏằch cẪ́ thỏằ ẤẪÊ dỏằch tỏẲp tin PO cỀâ.

    NỏẲẴu bỏẲĂn thay tẪên, thẪêm hay gỏằĂ bỏằ bỏẲƠt kỏằ́ tỏẲp tin mỏẲôu,
    cỀâng nhỏằ Ấỏằ chỏằnh sỏằa tỏẲp tin debian/po/POTFILES.in mỏằt cẪĂch
    tặ̀ặĂng ỏằâng. KhẬ̃ng thẪơ mỏằt sỏằ chuỏằi tiỏẲẴng Anh bỏằ thiỏẲẴu
    trong tỏẲp tin PO; cẪĂc chuỏằi tiỏẲẴng Anh nẪ y sỏẲẵ Ấặ̀ỏằÊc hiỏằn thỏằ
    cho ngặ̀ỏằi dẪạng xem, thỏẲm chẪ nỏẲẴu cẪĂc tỏẲp tin PO ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc
    dỏằch hoẪ n toẪ n.

    Chặ̀ặĂng trẪơnh debconf-updatepo lẪ luỏằạ ẤỏẲ́ng: nẪ́ sỏằa Ấỏằi tỏẲp
    tin PO chỏằ nỏẲẴu nỏằi dung bỏằ cỏẲp nhỏẲt. VẪơ vỏẲy phặ̀ặĂng phẪĂp
    tỏằt nhỏẲƠt Ấỏằ cung cỏẲƠp cẪĂc tỏẲp tin PO hiỏằn thỏằi trong gẪ́i mẪÊ
    nguỏằn lẪ gỏằi lỏằnh nẪ y tỏằô ẤẪch "clean" cỏằĐa tỏẲp tin
    debian/rules.

    Ghi chẪẲ rỏẲ̉ng bỏẲĂn cỏẲĐn phỏẲÊi chỏẲĂy debconf-updatepo thỏẲm chẪ
    nỏẲẴu bỏẲĂn sỏằ dỏằƠng dh_installdebconf. HẪ m thỏằâ hai nẪ y gỏằi
    po2debconf mẪ tỏằông gỏằi debconf-updatepo nỏẲẴu phẪĂt hiỏằn tỏẲp tin
    bỏằ lỏằi thỏằi, nhặ̀ng khẬ̃ng cẪ̃n lẪ trặ̀ỏằng hỏằÊp lỏẲĂi vẪơ hai lẪẵ
    do :

    1. po2debconf nhỏằ nhẪÊn giỏằ Ấỏằ phẪĂt hiỏằn tỏẲp tin bỏằ lỏằi thỏằi,
     vẪ cẪ́ thỏằ khẬ̃ng chỏẲĂy ẤẪẲng khi dẪạng "pbuilder" hoỏẲãc nỏẲẴu
     bỏẲÊn dỏằch cỀâ ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc lặ̀u vẪ o ẤẤâa sau khi mỏẲôu bỏằ sỏằa
     Ấỏằi.

    2. dh_installdebconf Ấặ̀ỏằÊc gỏằi ẤẪÊ lẪÂu sau khi tỏẲĂo ra tỏẲp tin
     ".diff.gz".

TRỏằN BỏẲÂN DỏằCH VỏằI BỏẲÂN GỏằC
    You have to make sure that when your package is compiled, translations
    will get into the built package. You can do that manually, or
    automatically using the dh_installdebconf script (make sure to have a
    versioned build dependency against "debhelper (>= 4.1.16)").

    Ấỏằ tỏằ̉ kiỏằm tra, bỏẲĂn cỏẲĐn phỏẲÊi trỏằn cẪĂc mỏẲôu vỏằi cẪĂc bỏẲÊn
    dỏằch vẪ o lẪẲc biẪên dỏằch (vẪ ẤỏẲãt quan hỏằ phỏằƠ thuỏằc xẪÂy
    dỏằ̉ng vỏằi "po-debconf") nhặ̀ thỏẲẴ:

     $ po2debconf debian/templates > debian/tmp/DEBIAN/templates

    BE CAREFUL: the two files called templates are not the same at all.
    The first one contains only the English text, with marks to denote some
    fields to be translated while the second contains all languages. That
    is to say that you CANNOT keep only the merged templates, or you won't
    be able to deal with translations as people submit them to you.

MỏẲêU CHỏằƯ MỏằI
    Ấỏằnh dỏẲĂng nguỏằn tỏẲp tin mỏẲôu mỏằi lẪ gỏẲĐn trẪạng vỏằi mỏằt
    cỏằĐa nhỏằẰng tỏẲp tin mỏẲôu ẤẪÊ phẪĂt hẪ nh, nhặ̀ng mỏằi trặ̀ỏằng cẪ́
    thỏằ dỏằch Ấặ̀ỏằÊc cẪ́ dỏẲƠu gỏẲĂch dặ̀ỏằi nỏẲ̉m trặ̀ỏằc. ThẪ dỏằƠ :

     Template: debconf/frontend
     Type: select
     _Choices: Dialog, Readline, Gnome, Editor, Noninteractive
     Default: Dialog
     _Description: Interface to use for configuring packages:
     Packages that use debconf for configuration share a common look and
     feel. You can select the type of user interface they use.
     .
     The dialog frontend is a full-screen, character based interface,
     while the readline frontend uses a more traditional plain text
     interface, and the gnome frontend is a modern X interface. The
     editor frontend lets you configure things using your favorite text
     editor. The noninteractive frontend never asks you any questions.

    XỏẲẲ DANH SCH TY CHỏằN

    Kỏằ tỏằô "po-debconf" 0.6.0, trặ̀ỏằng ẤẪÊ Ấỏằa phặ̀ặĂng hoẪĂ cẪ́ thỏằ
    chỏằâa hai dỏẲƠu gỏẲĂch dặ̀ỏằi nỏẲ̉m trặ̀ỏằc. Trong trặ̀ỏằng hỏằÊp
    nẪ y, giẪĂ trỏằ trặ̀ỏằng nẪên lẪ danh sẪĂch cẪĂc giẪĂ trỏằ Ấỏằnh giỏằi
    bỏẲ̉ng dỏẲƠu phỏẲây, mẪ Ấặ̀ỏằÊc chia ra cẪĂc chuỏằi msgid riẪêng. VẪơ
    vỏẲy, nỏẲẴu thẪ dỏằƠ trặ̀ỏằc ẤẪÊ chỏằâa:

     __Choices: Dialog, Readline, Gnome, Editor, Noninteractive

    thẪơ tỏẲĂo 5 chuỏằi msgid khẪĂc nhau. Ghi chẪẲ rỏẲ̉ng dỏẲƠu cẪĂch nỏẲ̉m
    sau dỏẲƠu phỏẲây khẬ̃ng cẪ́ nghẤâa.

    Vỏằ cặĂ bỏẲÊn thẪơ "_Choices" thẪch hỏằÊp vỏằi danh sẪĂch tẪạy chỏằn
    khẬ̃ng thay Ấỏằi, nhặ̀ng "__Choices" thẪch hỏằÊp vỏằi cẪĂc trặ̀ỏằng
    khẪĂc.

    TiỏẲẴc lẪ nỏẲẴu bỏẲĂn chỏằn chuyỏằn Ấỏằi giỏằẰa hai dỏẲĂng nẪ y, mỏằi
    chuỏằi dỏằch sỏẲẵ cẪ́ nhẪÊn Ẩô dỏằch mỏằ Ẩằ (fuzzy). VỏẲôn cẪ̃n cẪ́
    thỏằ thay Ấỏằi, khẬ̃ng mỏẲƠt bỏẲÊn dỏằch (cỏẲĐn thiỏẲẴt "po-debconf" >=
    1.0). GiỏẲÊ sỏằ lẪ chẪẲng ta muỏằn chuyỏằn Ấỏằi thẪ dỏằƠ trặ̀ỏằc sang
    "__Choices". VỏẲy bỏẲĂn nẪên sao chẪâp tỏẲp tin templates vẪ o tỏẲp tin
    tỏẲĂm thỏằi.

     $ cp debian/templates debian/foo

    Sỏằa debian/foo, giỏằẰ chỏằ nhỏằẰng trặ̀ỏằng "Template", "Type" vẪ
    "_Choices" mẪ nỏẲ̉m trong thẪ dỏằƠ nẪ y.

     Template: debconf/frontend
     Type: select
     _Choices: Dialog, Readline, Gnome, Kde, Editor, Noninteractive

    ChỏẲĂy debconf-gettextize vỏằi hai cỏằ "--merge" vẪ "--choices" Ấỏằ
    xẪÂy dỏằ̉ng cẪĂc tỏẲp tin PO nhặ̀ thỏằ lẪ "__Choices" ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc ghi,
    vẪ trỏằn cẪĂc tỏẲp tin PO nẪ y vỏằi cẪĂc tỏẲp tin ẤẪÊ tỏằn tỏẲĂi:

     $ debconf-gettextize --merge --choices debian/foo

    Cuỏằi cẪạng bỏẲĂn cỏẲĐn phỏẲÊi gỏằĂ bỏằ foo vẪ tỏằ̉ chỏằnh sỏằa
    debian/templates Ấỏằ thay thỏẲẴ "_Choices" bỏẲ̉ng "__Choices" trặ̀ỏằc
    khi chỏẲĂy debconf-updatepo.

    GHI CHCHO NGặẰỏằI DỏằCH

    CẪĂc nhẪ duy trẪơ "Dpkg" ẤẪÊ quyỏẲẴt Ấỏằnh rỏẲ̉ng theo quy ặ̀ỏằc mỏằi
    dẪ̃ng bỏẲẰt ẤỏẲĐu vỏằi dỏẲƠu thẤng ("#") lẪ chẪẲ thẪch trong tỏẲp tin
    debian/control, vẪ "po-debconf" cẪ́ phỏẲÊi theo quy ặ̀ỏằc nẪ y. Kỏằ
    tỏằô "po-debconf" 0.8.0, cẪĂc chẪẲ thẪch nhặ̀ vỏẲy Ấặ̀ỏằÊc ghi vẪ o
    tỏẲp tin PO, vẪ cẪ́ thỏằ chỏằâa thẬ̃ng tin cẪ́ Ẫch cho ngặ̀ỏằi dỏằch.
    HặĂn nỏằẰa, cẪĂc phiẪên bỏẲÊn "po-debconf" trặ̀ỏằc sỏẲẵ bỏằ qua mỏằi
    dẪ̃ng khẬ̃ng chỏằâa dỏẲƠu hai chỏẲƠm, vẪơ vỏẲy nỏẲẴu chẪẲ thẪch khẬ̃ng
    chỏằâa dỏẲƠu hai chỏẲƠm, khẬ̃ng cỏẲĐn thẪêm quan hỏằ phỏằƠ thuỏằc xẪÂy
    dỏằ̉ng ẤỏẲãt phiẪên bỏẲÊn vỏằi "po-debconf". ThẪ dỏằƠ :

     Template: debconf/button-yes
     Type: text
     # Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
     _Description: Yes

    ChẪẲ thẪch ẤỏẲãc biỏằt ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc giỏằi thiỏằu trong "po-debconf" 1.0
    Ấỏằ quỏẲÊn lẪẵ chuỏằi chỏằâa vẪ i mỏằƠc khẪĂc nhau (nhặ̀ trong trặ̀ỏằng
    Choices) hay vẪ i ẤoỏẲĂn vẤn khẪĂc nhau (nhặ̀ Description). Hai chỏằ
    thỏằ nẪ y cho nhẪ phẪĂt triỏằn Ấiỏằu khiỏằn hỏằẰu Ẫch hặĂn thẬ̃ng tin
    Ấặ̀ỏằÊc hiỏằn thỏằ cho ngặ̀ỏằi dỏằch. ChẪẲ thẪch nẪ y theo dỏẲĂng
    "#flag:directive"; cẪĂc chỏằ thỏằ Ấặ̀ỏằÊc diỏằn tỏẲÊ bẪên dặ̀ỏằi.

    translate:spec, translate!:spec
     ẤẪĂnh dỏẲƠu chỏằ mỏằt sỏằ mỏằƠc lẪ Ẩô cẪ́ thỏằ dỏằch Ấặ̀ỏằÊc Ẩằ;
     spec lẪ danh sẪĂch con sỏằ Ấỏằnh giỏằi bỏẲ̉ng dỏẲƠu phỏẲây, nẪ́
     xẪĂc Ấỏằnh nhỏằẰng chuỏằi nẪ o sỏẲẵ Ấặ̀ỏằÊc in ra tỏẲp tin PO. CỀâng
     cẪ́ thỏằ xẪĂc Ấỏằnh phỏẲĂm vi bỏẲ̉ng dỏẲƠu trỏằô (v.d. "2-6"), vẪ
     dỏẲƠu sao ("*") cẪ́ nghẤâa Ẩô mỏằi chuỏằi Ẩằ. ChỏẲ́ng hỏẲĂn, Ấỏằi
     vỏằi

      Template: partman-basicfilesystems/fat_mountpoint
      Type: select
      #flag:translate:3,4
      __Choices: /dos, /windows, Enter manually, Do not mount it
      _Description: Mount point for this partition:

     Hai mỏằƠc "Enter manually" vẪ "Do not mount it" sỏẲẵ xuỏẲƠt hiỏằn
     trong tỏẲp tin PO, nhặ̀ngkhẬ̃ng phỏẲÊi hai mỏằƠc "/dos" vẪ
     "/windows". CẪ́ dỏẲƠu chỏẲƠm than nỏẲ̉m sau tỏằô khoẪĂ translate
     thẪơ spec xẪĂc Ấỏằnh nhỏằẰng chuỏằi nẪ o sỏẲẵ bỏằ hỏằĐy ra tỏẲp tin
     PO: cẪĂc chuỏằi khẪĂc Ấặ̀ỏằÊc in ra. ThẪ dỏằƠ trặ̀ỏằc tặ̀ặĂng tỏằ̉
     vỏằi

      Template: partman-basicfilesystems/fat_mountpoint
      Type: select
      #flag:translate!:1,2
      __Choices: /dos, /windows, Enter manually, Do not mount it
      _Description: Mount point for this partition:

     CẪ́ thỏằ ẪĂp dỏằƠng cẪạng tỏằô khoẪĂ cho trặ̀ỏằng Description Ấỏằ
     ẤỏẲÊm bỏẲÊo mỏằt sỏằ chuỏằi riẪêng sỏẲẵ khẬ̃ng Ấặ̀ỏằÊc dỏằch.

      Template: partman-crypto/options_missing
      Type: error
      #flag:translate!:3
      _Description: Required encryption options missing
       The encryption options for ${DEVICE} are incomplete. Please
       return to the partition menu and select all required options.
       .
       ${ITEMS}

     Nhặ̀ng mẪ trặ̀ỏằng hỏằÊp nẪ y nguy hiỏằm, vẪơ ngỏằẰ cỏẲÊnh cẪ́ thỏằ
     bỏằ hỏằĐy ra tỏẲp tin PO: hẪÊy ghi chẪẲ Ấỏằ cho ngặ̀ỏằi dỏằch thẬ̃ng
     tin cỏẲĐn thiỏẲẴt.

    comment:spec, comment!:spec
     The comment just below this directive applies to the strings
     specified by spec, which is defined above. By default, a comment
     written before a translatable field is printed along with all
     strings belonging to this field. (Note: with "po-debconf" < 1.0,
     the comment was printed only with the first string)

      Template: arcboot-installer/prom-variables
      Type: note
      # Translators, the 4th string of this description has been dropped
      # from PO files. It contains shell commands and should not be
      # translated.
      #flag:comment:3
      # "Stop for Maintenance" should be left in English
      #flag:translate!:4
      _Description: Setting PROM variables for Arcboot
       If this is the first Linux installation on this machine, or if the
       hard drives have been repartitioned, some variables need to be set
       in the PROM before the system is able to boot normally.
       .
       At the end of this installation stage, the system will reboot.
       After this, enter the command monitor from the "Stop for
       Maintenance" option, and enter the following commands:
       .
        setenv OSLoader arcboot
        setenv OSLoadFilename Linux
       .
       You will only need to do this once. Afterwards, enter the "boot"
       command or reboot the system to proceed to the next stage of the
       installation.

     The example above has a comment without "#flag:comment" directive,
     where an implicit "#flag:comment:*" is added. This comment appears
     with all strings, but the one about Stop for Maintenance is printed
     only before the relevant string.

    partial
     Tỏằô khoẪĂ nẪ y bẪĂo po2debconf nẪên giỏằẰ lỏẲĂi cẪĂc chuỏằi ẤẪÊ
     dỏằch, thỏẲm chẪ nỏẲẴu chặ̀a dỏằch mỏằi chuỏằi. HẪÊy sỏằ dỏằƠng
     cỏẲân thỏẲn: tỏằô khoẪĂ nẪ y ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc giỏằi thiỏằu nhỏẲ̉m mỏằƠc
     ẤẪch chẪnh xẪĂc.

    THNG BO NGặẰỏằI DỏằCH TRặẰỏằC KHI TỏẲÂI LN

    Usually translators notice on the status web pages (see below) that
    translations are outdated, and send patches which will be included in
    future uploads. But developers are encouraged to ask maintainers of
    outdated translations for an update before an upload, for instance one
    week in advance. A dedicated tool, podebconf-report-po, has been
    written for this purpose. Do not hesitate to abuse it!

CỏẲăN THỏẲơN
    o "Debconf" 1.2.0 recognizes fields in the form Name-lang.encoding,
     e.g. "Description-de.ISO-8859-1" or "Choices-ru.KOI8-R". By default
     po2debconf writes templates files in that new format. Older
     "debconf" will ignore these fields, and English text is displayed.
     See po2debconf(1) to know how to change encoding and output format.

    o Mỏằt chuỏằi tiỏẲẴng Anh ẤẪÊ cho cẪ́ thỏằ chỏằ cẪ́ mỏằt bỏẲÊn dỏằch
     duy nhỏẲƠt bỏẲ̉ng ngẬ̃n ngỏằẰ ẤẪÊ cho. KhẬ̃ng thỏằ cung cỏẲƠp hai
     bỏẲÊn dỏằch khẪĂc nhau, phỏằƠc thuỏằc vẪ o ngỏằẰ cỏẲÊnh. Ấỏằ giỏẲÊi
     quyỏẲẴt vỏẲƠn Ấỏằ nẪ y, bỏẲĂn cỏẲĐn phỏẲÊi thẪêm dỏẲƠu ẤỏẲãc biỏằt
     vẪ o lỏẲĐn gỏẲãp chuỏằi khẪĂc nhau, Ấỏằ tỏẲĂo chuỏằi riẪêng. (DỏẲƠu
     nẪ y chỏằ hiỏằn thỏằ cho ngặ̀ỏằi dỏằch, nẪ́ bỏằ gỏằĂ bỏằ ra chuỏằi
     trặ̀ỏằc khi ngặ̀ỏằi dẪạng xem.)

     DỏẲƠu nhặ̀ vỏẲy phỏẲÊi Ấặ̀ỏằÊc phỏằƠ thẪêm vẪ o chuỏằi cỏẲĐn dỏằch:
     nẪ́ phỏẲÊi bỏẲẰt ẤỏẲĐu vỏằi "[ " (dỏẲƠu ngoỏẲãc mỏằ cẪ́ dỏẲƠu cẪĂch
     theo sau) vẪ kỏẲẴt thẪẲc vỏằi "]" (dỏẲƠu ngoỏẲãc ẤẪ́ng), vẪ cẪ́
     thỏằ chỏằâa bỏẲƠt cỏằâ kẪẵ tỏằ̉ nẪ o trỏằô dỏẲƠu ngoỏẲãc hay kẪẵ tỏằ̉
     dẪ̃ng mỏằi. ChỏẲ́ng hỏẲĂn, "[ bi_bẬ̃]" lẪ dỏẲƠu hỏằÊp lỏằ, cẪ̃n "[
     bi[bẬ̃]bi]" khẬ̃ng phỏẲÊi. CẪĂc dỏẲƠu nẪ y bỏằ gỏằĂ bỏằ bỏẲ̉ng biỏằu
     thỏằâc chẪnh quy nẪ y:

      $msg =~ s/\[\s[^\[\]]*\]$//s;

    o Spacing is not handled exactly the same way by "po-debconf" and
     "debconf-utils"; with the latter, paragraphs are reformatted when
     updating and merging translations, so "debconf-utils" is very smart
     and spaces are not considered as being part of strings when
     determining fuzzy entries. (i.e., the ones needing translator's
     attention because the original changed)

     MỏẲãt khẪĂc, "po-debconf" nhỏằ "gettext" phẪĂt hiỏằn chuỏằi dỏằch
     mỏằ, vẪ nẪ́ khẬ̃ng xỏằ lẪẵ dỏẲƠu cẪĂch nhặ̀ kẪẵ tỏằ̉ ẤỏẲãc biỏằt.
     VẪơ vỏẲy, cẪĂc dỏẲƠu cẪĂch thỏằôa phỏẲÊi bỏằ gỏằĂ bỏằ ra kỏẲẴt thẪẲc
     dẪ̃ng trong mỏằi mỏẲôu chỏằĐ, Ấỏằ trẪĂnh xuỏẲƠt hiỏằn trong cẪĂc tỏẲp
     tin PO va POT.

     For the same reason, debconf-gettextize can mark text fuzzy because
     of mismatch with space characters, and translators have to manually
     unfuzzy such strings. This only happens once when converting
     templates to "po-debconf" format, unless you randomly change spaces
     in master templates files, which will be painful for translators.

    o BẪơnh thặ̀ỏằng khẬ̃ng nẪên dỏằch trặ̀ỏằng Default: khi mỏẲôu cẪ́
     kiỏằu Select hay Multiselect. Trong rỏẲƠt Ẫt trặ̀ỏằng hỏằÊp (v.d. khi
     chỏằn ngẬ̃n ngỏằẰ mỏẲãc Ấỏằnh cho ỏằâng dỏằƠng), giẪĂ trỏằ ẤẪÊ Ấỏằa
     phặ̀ặĂng hoẪĂ cỀâng cẪ́ Ẫch.

     KhẬ̃ng nẪên dỏằch giẪĂ trỏằ ẤẪÊ Ấỏằa phặ̀ặĂng hoẪĂ: nẪên chỏằn nẪ́
     trong nhỏằẰng giẪĂ trỏằ tiỏẲẴng Anh Ấặ̀ỏằÊc liỏằt kẪê trong trặ̀ỏằng
     Choices. Phặ̀ặĂng phẪĂp tỏằt nhỏẲƠt Ấỏằ lẪ m nhặ̀ thỏẲẴ lẪ ghi chẪẲ
     vẪ o tỏẲp tin mỏẲôu : chẪẲ thẪch nẪ y sỏẲẵ cỀâng Ấặ̀ỏằÊc sao chẪâp
     vẪ o cẪĂc tỏẲp tin PO.

      Template: geneweb/lang
      Type: select
      __Choices: Danish (da), Dutch (nl), English (en), Esperanto (eo)
      # You must NOT translate this string, but you can change its value.
      # The comment between brackets is used to distinguish this msgid
      # from the one in the Choices list; you do not have to worry about
      # them, and have to simply choose a msgstr among the English values
      # listed in the Choices field above, e.g. msgstr "Dutch (nl)"
      _Default: English (en)[ default language]
      _Description: Geneweb default language

     GiẪĂ trỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỀâng xuỏẲƠt hiỏằn trong trặ̀ỏằng Choices, vẪ
     mỏằi giẪĂ trỏằ cẪ́ bỏẲÊn dỏằch riẪêng: giẪĂ trỏằ thỏằâ nhỏẲƠt lẪ
     giẪĂ trỏằ chặ̀a Ấặ̀ỏằÊc dỏằch mẪ Ấặ̀ỏằÊc chỏằn trong cẪĂc giẪĂ trỏằ
     Choices, cẪ̃n giẪĂ trỏằ thỏằâ hai lẪ bỏẲÊn dỏằch chuỏẲân. VẪơ
     "gettext" khẬ̃ng thỏằ chỏằâa hai bỏẲÊn dỏằch khẪĂc nhau cho cẪạng
     mỏằt msgid, mỏằi msgids phỏẲÊi Ấặ̀ỏằÊc khẪĂc biỏằt bỏẲ̉ng chẪẲ thẪch
     nỏẲ̉m trong dỏẲƠu ngoỏẲãc, nhặ̀ diỏằn tỏẲÊ trong phỏẲĐn con trẪên.

     Trặ̀ỏằc "po-debconf" 0.8.0, khẬ̃ng cẪ́ khỏẲÊ nẤng ghi chẪẲ nhặ̀ vỏẲy
     nẪên nhẪ duy trẪơ phỏẲÊi thay thỏẲẴ trặ̀ỏằng _Default: bỏẲ̉ng
     _DefaultChoice: Ấỏằ phẪÂn biỏằt trặ̀ỏằng riẪêng trong tỏẲp tin PO:

      #. DefaultChoice
      msgid ""
      "English[ default: do not translate bracketed material, put your "
      "own language here but UNTRANSLATED. If it is not in the list, "
      "put English (without bracketed material)]"
      msgstr ""
      "Swedish"

     ChẪẲ thẪch chuỏẲân trong tỏẲp tin mỏẲôu Ẫt bỏằ lỏằi hặĂn thẪơ
     khuyỏẲẴn khẪch.

TRANG WEB TRỏẲ NG THI
    Statistics for "po-debconf" translations are available at
    <http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/> (or from mirrors); they
    are automatically updated when new packages are uploaded. Only
    packages shipping debian/po/templates.pot and debian/po/POTFILES.in
    files are considered, so you should make sure your source package
    provides them.

    Ngặ̀ỏằi dỏằch cẪ́ thỏằ lỏẲƠy tỏẲp tin PO vẪ POT tỏằô trang trỏẲĂng
    thẪĂi, nhặ̀ng cỀâng nẪên liẪên lỏẲĂc vỏằi ngặ̀ỏằi dỏằch trặ̀ỏằc (Ấỏằa
    chỏằ thặ̀ Ấiỏằn tỏằ nỏẲ̉m trong phỏẲĐn ẤỏẲĐu cỏằĐa tỏẲp tin PO) vẪ /hay
    nhẪ́m dỏằch trong hỏằp thặ̀ chung
    debian-l10n-<language>@lists.debian.org (nỏẲẴu cẪ́ : mỏằt sỏằ nhẪ́m
    dỏằch dẪạng hỏằp thặ̀ chung bẪên ngoẪ i) Ấỏằ kiỏằm tra khẬ̃ng cẪ́
    ngặ̀ỏằi dỏằch khẪĂc ẤỏẲÊm nhỏẲn cẪạng bỏẲÊn dỏằch, vẪ Ấỏằc cẪĂc bẪĂo
    cẪĂo lỏằi hiỏằn thỏằi vỏằ gẪ́i ẤẪ́ Ấỏằ kiỏằm tra bỏẲÊn dỏằch ẤẪÊ
    Ấặ̀ỏằÊc Ấỏằ trẪơnh chặ̀a.

    After translating these files, they should submit their work to the
    maintainer as bug report of severity wishlist with the patch tag.

XEM CăNG
    debconf-gettextize(1), debconf-updatepo(1), dh_installdebconf(1),
    podebconf-report-po(1). po2debconf(1).

TC GIỏẲÂ
     Martin Quinson <Martin.Quinson@ens-lyon.fr>
     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                 2007-11-05           PO-DEBCONF(7)