Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    hier - Popis hierarchie souborového systému

POPIS

    Typická instalace Linuxu má, mimo jiné, následující adresáře:

    /   Kořenový adresář. Zde začíná celý adresářový strom.

    /bin  Obsahuje  spustitelné  programy,  které  jsou  potřeba pro
       jednouživatelský režim a pro spuštění systému či jeho opravu.

    /boot Obsahuje statické soubory pro zavaděč operačního systému. Tento
       adresář obsahuje jen soubory, které jsou potřeba v čase zavádění
       operačního systému.  Program na  vytvoření  map-souboru  a
       konfigurační soubory mají být v /sbin a /etc.

    /dev  Speciální soubory a ovladače fyzických zařízení. Viz mknod(1).

    /etc  Obsahuje soubory s lokálním nastavením počítače. Některé větší
       programové balíky, jako X11, používají své vlastní podadresáře
       pod /etc. Některá nastavení také mohou ležet v /usr/etc. Ale v
       každém případě mají programy hledat svoje soubory s nastavením v
       /etc, přičemž zde mohou být symbolické odkazy do /usr/etc.

    /etc/opt
       Individuální konfigurační soubory pro nestandardní aplikace
       nainstalované v /opt.

    /etc/sgml
       Obsahuje konfigurační soubory pro SGML a XML (volitelné).

    /etc/skel
       Při vytváření nového uživatelského účtu se obvykle kopírují
       soubory  z  tohoto adresáře do domovského adresáře nového
       uživatele.

    /etc/X11
       Nastavení pro X11 okenní systém (volitelné).

    /home Na počítačích s domovskými adresáři pro uživatele je toto jejich
       obvyklé místo, ať už přímo či nepřímo. Struktura plně závisí na
       rozhodnutí místního správce.

    /lib  Tento adresář obsahuje sdílené knihovny nutné pro start systému
       a běh příkazů z kořenového souborového systému.

    /media Tento adresář obsahuje přípojné body pro výměnná média, jako
       jsou CD a DVD disky nebo USB flash disků.  /mnt je místo pro
       připojení dočasně připojeného souborového systému. V některých
       distribucích obsahuje /mnt podadresáře určené jako přípojné body
       pro několik dočasných souborových systémů.

    /opt  Tento adresář by měl obsahovat dodatečné balíčky se statickými
       soubory.

    /proc Toto je připojovací místo pro souborový systém proc, který
       poskytuje informace o jádře a o běžících procesech. Více o tomto
       pseudo-souborovém systému viz proc(5).

    /root Tento adresář je obvykle domovským adresářem uživatele root
       (volitelné).

    /sbin Tak jako /bin, tento adresář obsahuje programy nutné pro
       spuštění systému. U těchto se ovšem nepředpokládá jejich použití
       běžným uživatelem.

    /tmp  Tento adresář obsahuje dočasné soubory, které mohou být smazány
       bez jakékoliv upozornění, například při startu systému nebo v
       rámci pravidelného úklidu.

    /usr  Tento adresář je obvykle připojen jako oddělený svazek. Měl byl
       obsahovat pouze sdílitelná data jen pro čtení, takže jej lze
       snadno použít několika Linuxovými systémy najednou.

    /usr/X11R6
       Systém X-Window, verze 11 release 6 (volitelné).

    /usr/X11R6/bin
       Binární soubory pro X-Window system; sem je často odkazováno z
       tradičnějšího /usr/bin/X11.

    /usr/X11R6/lib
       Data pro X-Window system.

    /usr/X11R6/lib/X11
       Obsahuje různé soubory potřebné pro běh X; často je sem
       odkazováno z /usr/lib/X11.

    /usr/X11R6/include/X11
       Obsahuje soubory potřebné pro překlad programů používajících
       X11. Často je sem odkazováno z /usr/inlcude/X11.

    /usr/bin
       Toto je hlavní místo pro spustitelné programy. Většina programů
       používaných běžným uživatelem, které nejsou potřeba pro start
       nebo opravu systému, nebo nejsou instalovány lokálně, by měla
       být zde.

    /usr/bin/X11
       Tradiční místo pro programy pro X11; pro Linux je to obvykle
       odkaz na /usr/X11R6/bin.

    /usr/dict
       Nahradil jej /usr/share/dict.

    /usr/doc
       Nahradil jej /usr/share/doc.

    /usr/etc
       Nastavení, která mohou být sdílena několika počítači, mohou být
       uložena zde.  K těmto souborům by se však mělo přistupovat
       pomocí odkazu z adresáře /etc. Odkazy z /etc by měly ukazovat
       na odpovídající soubory v /usr/etc.

    /usr/games
       Binární soubory her a výukových programů (volitelné).

    /usr/include
       Hlavičkové soubory pro překladač jazyka C.

    /usr/include/X11
       Hlavičkové soubory pro překladač jazyka C a X-Window system.
       Obvykle odkaz na /usr/X11R6/include/X11.

    /usr/include/asm
       Hlavičkové soubory s deklaracemi některých funkcí assembleru.
       Obvykle odkaz na /usr/src/linux/include/asm.

    /usr/include/linux
       Tento adresář obsahuje informace, které se mohou měnit se změnou
       jádra  či  libc.  Obvykle  se  jedná  o  odkaz  na
       /usr/src/linux/include/linux pro získání informací zavislých na
       konkrétním systému. (Note that one should have include files
       there that work correctly with the current libc and in user
       space. However, Linux kernel source is not designed to be used
       with user programs and does not know anything about the libc you
       are using. It is very likely that things will break if you let
       /usr/include/asm and /usr/include/linux point at a random kernel
       tree. Debian systems don't do this and use headers from a known
       good kernel version, provided in the libc*-dev package.)

    /usr/include/g++
       Hlavičkové soubory pro překladač GNU C++.

    /usr/lib
       Knihovny, včetně sdílených, a některé programy, které se
       obvykle nespouštějí přímo. Složitější programy zde mohou
       mít podadresáře.

    /usr/lib/X11
       Obvyklé místo pro data pro programy z X windows a
       nastavení X. Pro Linux je  to  obvykle  odkaz  na
       /usr/X11R6/lib/X11.

    /usr/lib/gcc-lib
       programy a hlavičky pro překladač GNU C, gcc(1).

    /usr/lib/groff
       Soubory pro formátovací systém GNU groff.

    /usr/lib/uucp
       Soubory  pro uucp(1).  /usr/local Obvyklé místo pro
       lokální soubory.

    /usr/local/bin
       Spustitelné lokální programy.

    /usr/local/doc
       Lokální dokumentace.

    /usr/local/etc
       Nastavení pro lokální programy.

    /usr/local/games
       Spustitelné soubory lokálně nainstalovaných her.

    /usr/local/lib
       Pomocné soubory pro lokální programy.

    /usr/local/include
       Hlavičkové soubory pro lokální překladač C.

    /usr/local/info
       Stránky info pro lokální programy.

    /usr/local/man
       Stránky man pro lokální programy.

    /usr/local/sbin
       Lokální programy pro správu systému.

    /usr/local/share
       Lokální data aplikací, která mohou být sdílena
       mezi různými architekturami stejného OS.

    /usr/local/src
       Zdrojový kód pro lokální programy.

    /usr/man
       Nahradil jej /usr/share/man.

    /usr/sbin
       Spustitelné programy pro správu systému, které
       nejsou nutné pro zavedení, opravu či připojení
       souborového systému /usr.

    /usr/share
       Obsahuje podadresáře s daty jednotlivých aplikací,
       která  mohou  být  sdílena  mezi  různými
       architekturami stejného OS.  Často se jedná o
       věci, které byly kdysi v /usr/doc nebo /usr/lib
       nebo /usr/man.

    /usr/share/dict
       Obsahuje seznamy slov pro korektory pravopisu.

    /usr/share/doc
       Dokumentace k nainstalovaným programům.

    /usr/share/games
       Statické datové soubory k hrám z /usr/games.

    /usr/share/info
       Info stránky.

    /usr/share/locale
       Informace o locale

    /usr/share/man
       Manuálové stránky v podadresářích podle sekcí.

    /usr/share/man/<locale>/man[1-9]
       Tyto podadresáře obsahují manuálové stránky pro
       dané  locale  ve  zdrojovém  tvaru.  Systémy
       používající jediný jazyk a znakovou stránku pro
       všechny manuálové stránky mohou řetězec <locale>
       vynechat.

    /usr/share/misc
       Různá data, která mohou být sdílena mezi různými
       architekturami stejného OS.

    /usr/share/nls
       Katalogy zpráv pro nativní podporu jazyků

    /usr/share/sgml
       Soubory pro SGML a XML.

    /usr/share/terminfo
       Databáze pro terminfo.

    /usr/share/tmac
       Makra troff, která nejsou distribuována s groff.

    /usr/share/zoneinfo
       Soubory pro informace o časové zóně.

    /usr/src
       Zdrojový kód pro komponenty systému, spolu s
       některými referenčními balíčky. Nepracujte zde s
       vlastními projekty - soubory v /usr by měly být
       jen  ke čtení, s výjimkou okamžiku instalace
       software.

    /usr/src/linux
       Toto bylo tradičně místo pro zdrojový kód jádra.
       Některé distribuce zde dávají zdrojový kód svého
       výchozího jádra. Při tvorbě vlastního jádra by
       měl být použit jiný adresář.

    /usr/tmp
       Zastaralý. Měl by to být odkaz na /var/tmp. Tento
       odkaz je zde jen z důvodů kompatibility a neměl by
       se používat.

    /var  Obsahuje soubory, které mohou měnit velikost, jako
       např. spool a logy.

    /var/adm
       Tento adresář je nahrazen /var/log a měl by být
       odkazem na /var/log.

    /var/backups
       Rezervováno z historických důvodů.

    /var/cache
       Obsahuje cachovaná data programů.

    /var/catman/cat[1-9] nebo /var/cache/man/cat[1-9]
       Předformátované manuálové stránky podle sekcí.
       (Používání předformátovaných manuálových stránek
       je zastaralé.)

    /var/cron
       Rezervováno z historických důvodů.

    /var/lib
       Proměnlivé stavové informace pro programy.

    /var/local
       Proměnná data pro /usr/local.

    /var/lock
       Zde se ukládají zámky. Zámky pro zařízení mají
       vypadat takto: LCK..<device> kde <device> je jméno
       zařízení v souborovém systému. Jména zámků mají
       obsahovat (stejně jako pro HDU UUCP) PID jako
       10-znakové  desítkové číslo kódované v ASCII,
       končící znakem nový řádek.

    /var/log
       Různé protokoly o běhu systému.

    /var/opt
       Proměnná data pro /opt.

    /var/mail
       Poštovní   schránky   uživatelů.   Nahrazuje
       /var/spool/mail.

    /var/msgs
       Rezervováno z historických důvodů.

    /var/preserve
       Rezervováno z historických důvodů.

    /var/run
       Soubory obsahující proměnné běžícího systému, jako
       soubory s identifikacemi procesů (PID) a záznamy o
       přihlášených uživatelích (utmp). Tyto soubory se
       obvykle mažou při startu systému.

    /var/spool
       Sdílená data (případně jejich fronty) různých
       programů.

    /var/spool/at
       Data pro at(1).

    /var/spool/cron
       Data pro cron(8).

    /var/spool/lpd
       Data pro tisk.

    /var/spool/mail
       Nahradil jej /var/mail.

    /var/spool/mqueue
       Fronta odchozí pošty.

    /var/spool/news
       Sdílený adresář pro news.

    /var/spool/rwho
       Sdílené soubory pro rwhod(8).

    /var/spool/smail
       Sdílená data pro smail(1) (poštovní agent).

    /var/spool/uucp
       Sdílena data pro uucp(1).

    /var/tmp
       Jako /tmp, tento adresář obsahuje dočasné soubory
       po neurčenou dobu.

    /var/yp
       Databázové soubory pro NIS.

STANDARDY

    The  Filesystem  Hierarchy  Standard,  Version  2.2
    <http://www.pathname.com/fhs/>

CHYBY

    Tento seznam není vyčerpávající; různé systémy mohou být
    nastaveny různě.

VIZ TÉŽ

    find(1), ln(1), proc(5), mount(1)

    The Filesystem Hierarchy Standard

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis
    projektu  a  informace  o  hlášení chyb najdete na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.