Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    svipc - System V meziprocesový komunikační mechanismus

SYNTAXE

    # include <sys/types.h>
    # include <sys/ipc.h>
    # include <sys/msg.h>
    # include <sys/sem.h>
    # include <sys/shm.h>

POPIS

    Tato manuálová stránka popisuje implementaci System V meziprocesových
    komunikačních mechanismů v Linuxu: fronty zpráv, sady semaforů a
    sdílenou paměť.  V následujícím textu slovo resource znamená instanci
    jednoho z těchto mechanismů.

  Přístupová práva pro Resource
    Pro každé resource používá systém společnou strukturu typu struct
    ipc_perm pro ukládání informací potřebných k určení práva na provedení
    ipc operace. Struktura ipc_perm definovaná v systémovém hlavičkovém
    souboru <sys/ipc.h>, obsahuje následující členy:

      struct ipc_perm {
        uid_t  cuid; /* uid toho, kdo objekt vytvořil */
        gid_t  cgid; /* gid toho, kdo objekt vytvořil */
        uid_t  uid; /* uid vlastníka */
        gid_t  gid; /* gid vlastníka */
        unsigned short mode; /* práva pro čtení/zápis */
      };

    Člen mode ze struktury ipc_perm definuje ve svých spodních 9 bitech
    přístupová práva pro resource pro proces vykonávající systémové voláni
    ipc takto:

      0400  Uživatel smí číst.
      0200  Uživatel smí zapisovat.
      0040  Skupina smí číst.
      0020  Skupina smí zapisovat.
      0004  Kdokoli smí číst.
      0002  Kdokoli smí zapisovat.

    Bity 0100, 0010 a 0001 (právo na spuštění) nejsou použity. Navíc,
    "zápis" ve skutečnosti znamená "změnu" pro sadu semaforů.

    Tentýž hlavičkový soubor  definuje  také  následující  symbolické
    konstanty:

    IPC_CREAT   Vytvoř, neexistuje-li.

    IPC_EXCL   Ukonči chybou, existuje-li.

    IPC_NOWAIT  Způsobí chybu, má-li se čekat.

    IPC_PRIVATE  Privátní klíč.

    IPC_RMID   Vymaž resource.

    IPC_SET    Nastav parametry pro resource.

    IPC_STAT   Zjisti nastavení resource.

    Poznamenejme, že IPC_PRIVATE je typu key_t, zatímco všechny ostatní
    symbolické konstanty jsou vlajky, které lze logickým součtem kombinovat
    do proměnné typu int.

  Fronty zpráv
    Fronta událostí je jednoznačně identifikována kladným celým číslem
    (jejím msqid) a má asociovanou datovou strukturu typu struct msquid_ds,
    definovanou v <sys/msg.h>, obsahující následující členy:

      struct msqid_ds {
        struct ipc_perm msg_perm;
        msgqnum_t    msg_qnum;  /*počet zpráv ve frontě */
        msglen_t    msg_qbytes; /*max počet bytů ve frontě */
        pid_t      msg_lspid; /*PID posledního volání msgsnd(2) */
        pid_t      msg_lrpid; /*PID posledního volání msgrcv(2) */
        time_t     msg_stime; /*čas posledního volání msgsnd(2) */
        time_t     msg_rtime; /*čas posledního volání msgrcv(2) */
        time_t     msg_ctime; /*čas poslední změny */
      };

    Struktura msg_perm typu ipc_perm specifikuje přístupová práva pro
         frontu událostí.

    msg_qnum  Počet zpráv ve frontě.

    msg_qbytes Maximální počet bytů ve zprávě pro tuto frontu.

    msg_lspid ID procesu, který poslední  vykonal  systémové  volání
         msgsnd(2).

    msg_lrpid ID  procesu,  který  poslední vykonal systémové volání
         msgrcv(2).

    msg_stime Čas posledního volání systémové služby msgsnd(2).

    msg_rtime Čas posledního volání systémové služby msgrcv(2).

    msg_ctime Čas poslední volání systémové služby, která změnila členy
         struktury msqid_ds.

  Sady semaforů
    Sada semaforů je jednoznačně identifikována kladným celým číslem (jejím
    semid) a má asociovanou datovou strukturu typu struct semid_ds,
    definovanou v <sys/sem.h>, obsahující následující členy:

      struct semid_ds {
        struct ipc_perm sem_perm;
        time_t     sem_otime; /* čas poslední operace */
        time_t     sem_ctime; /* čas poslední změny */
        unsigned long  sem_nsems; /* počet semaforů v sadě */
      };

    Struktura sem_perm typu ipc_perm specifikuje přístupová práva pro sadu
         semaforů.

    sem_otime Čas posledního volání systémové služby semop(2).

    sem_ctime Čas posledního volání systémové služby semctl(2), která
         změnila  předchozí strukturu nebo hodnotu některého ze
         semaforů ze sady.

    sem_nsems Počet semaforů v sadě.  Každý semafor je identifikován
         nezáporným číslem od 0 do sem_nsems-1.

    Semafor je datová struktura typu struct sem obsahující tyto členy:
      struct sem {
        int semval; /* hodnota semaforu */
        int sempid; /* PID poslední operace */
      }

    semval   Hodnota semaforu, nezáporné číslo.

    sempid   ID procesu, který naposledy měnil hodnotu tohoto semaforu.

  Segmenty sdílené paměti
    Segment sdílené paměti je jednoznačně identifikován kladným celým
    číslem (jeho shmid) a má asociovanou datovou strukturu typu struct
    shmid_ds, definovanou v <sys/shm.h>, obsahující následující členy:

      struct shmid_ds {
        struct ipc_perm shm_perm;
        size_t     shm_segsz; /* velikost segmentu */
        pid_t      shm_cpid;  /* PID tvůrce segmentu */
        pid_t      shm_lpid;  /* PID, poslední operace */
        shmatt_t    shm_nattch; /* počet připojených */
        time_t     shm_atime; /* čas posledního připojení */
        time_t     shm_dtime; /* čas posledního odpojení */
        time_t     shm_ctime; /* čas poslední změny */
      };

    Struktura shm_perm typu ipc_perm specifikuje přístupová práva pro
         segment sdílené paměti.

    shm_segsz Velikost segmentu v bytech.

    shm_cpid  ID procesu, který tento segment vytvořil.

    shm_lpid  ID procesu, který naposledy volal systémovou službu shmat(2)
         nebo shmdt(2).

    shm_nattch Počet připojených procesů.

    shm_atime Čas posledního volání systémové služby shmat(2).

    shm_dtime Čas posledního volání systémové služby shmdt(2).

    shm_ctime Čas posledního volání systémové služby shmctl(2), která
         změnila hodnotu shmid_ds.

DALŠÍ INFORMACE

    ipc(2), msgctl(2),  msgget(2),  msgrcv(2),  msgsnd(2),  semctl(2),
    semget(2), semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.