Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    sshd - secure shell démon

POUŽITÍ

    sshd [-b bit] [-d ] [-f konfig_soubor] [-g login_grace_time]
    [-h host_key_file] [-i ] [-k key_gen_time] [-p port] [-q ] [-V version]

POPIS

    Program sshd (secure shell démon) je server pro ssh. Program ssh
    nahrazuje programy rlogin a rsh a zajišťuje bezpečnou šifrovanou
    komunikaci mezi dvěma nedůvěryhodnými počítači přes nezabezpečenou síť.
    Programy ssh a sshd jsou navrženy tak, aby jejich instalace a používání
    bylo co nejjednodušší.

    Sshd je démon, který vyřizuje spojení klientů. Normálně je startován
    při bootu ze souboru /etc/rc.local nebo jeho ekvivalentu. Pro každé
    přicházející spojení vytváří nový podproces. Tyto procesy-potomci
    zajišťují výměnu klíčů, šifrování, autentizaci, provedení příkazů, a
    výměnu dat.

    Sshd pracuje takto: Každý počítač má svůj vlastní RSA klíč (normálně
    1024 bitový), který je používán pro identifikaci počítače. Navíc když
    démon startuje, vygeneruje RSA klíč serveru (normálně 768 bitový).
    Tento klíč není nikdy ukládán na disk, a jestliže je používán, je znovu
    generován každou hodinu.

    Kdykoli se klient připojí na démona, démon pošle klientovi svůj veřejný
    klíč počítače. Klient jej porovná se svou databází, aby ověřil, že
    nebyl  změněn. Potom vygeneruje 256 bitové náhodné číslo, které
    zašifruje použitím obou výše zmíněných klíčů a výsledek pošle na
    server. Obě strany potom začnou používat toto náhodné číslo jako
    session klíč pro šifrování veškeré další komunikace konvenční šifrou v
    rámci celé session. V současnosti jsou podporovány šifry IDEA, DES,
    3DES, ARCFOUR, a TSS (rychlý doma navržený algoritmus). Implicitně je
    použita šifra IDEA.  Klient vybere jeden z algoritmů podporovaných
    serverem.

    Potom server a klient zahájí autentizační dialog. Klient se pokusí
    autentizovat  pomocí  .rhosts  autentizace,  .rhosts  autentizace
    kombinované s RSA autentizací počítače, RSA autentizace výzva-odpověď,
    TIS autentizace, nebo autentizace založené na přihlašovacím heslu.

    Rhosts  autentizace je normálně zakázána, protože je v principu
    nebezpečná, ale pokud je požadována, lze ji v konfiguračním souboru
    serveru povolit. Pokud nejsou zakázány služby rshd(8), rlogind(8),
    rexecd(8), a rexd (8) není bezpečnost systému použitím ssh zlepšena.
    Zákaz zmíněných služeb ovšem zcela znemožní přihlášení na tento stroj
    pomocí rlogin(1) a rsh(1)).

    Jestliže se klient úspěšně autentizuje, je zahájen dialog pro přípravu
    session. V tomto okamžiku může klient požadovat služby jako alokování
    pseudoterminálu, forwardování X11 spojení, forwardování TCP/IP spojení,
    nebo forwardování spojení pro autentizačního agenta bezpečným kanálem.

    Na závěr klient buď požaduje spuštění shellu nebo provedení příkazu.
    Obě strany potom vstoupí do režimu spojení. V tomto režimu může každá
    strana posílat kdykoli data, a tato data jsou forwardována mezi shellem
    nebo příkazem na straně serveru, a uživatelovým terminálem na straně
    klienta.

    Když uživatelský program skončí a všechna forwardovaná X11 a jiná
    spojení jsou uzavřena, server vrátí klientovi ukončovací kód příkazu a
    obě strany skončí.

    Program sshd může být zkonfigurován pomocí voleb v příkazovém řádku
    nebo pomocí konfiguračního souboru. Volby v příkazovém řádku mají
    přednost před hodnotami zadanými v konfiguračním souboru.

    Pokud je démonu sshd zaslán signál hangup (SIGHUP), načte znovu svůj
    konfigurační soubor.

VOLBY

    -b bit
       Určuje počet bitů v klíči serveru (implicitně 768).

    -d   Ladící  režim.  Server zapisuje podrobný ladící výstup do
       systémového logu a neběží v pozadí. Server také nebude vytvářet
       podprocesy a bude zpracovávat pouze jedno spojení. Tato volba je
       určena pouze pro ladění serveru.

    -f konfig_soubor
       Určuje   jméno   konfiguračního   souboru.   Implicitně
       /etc/ssh/sshd_config.

    -g login_grace_time
       Udává  časový limit, v němž se klienti musí autentizovat
       (implicitně 600 sekund). Jestliže klient neautentizuje uživatele
       během zadané doby, server odpojí klienta a skončí. Hodnota nula
       znamená žádný limit.

    -h host_key_file
       Určuje soubor, z něhož se čte klíč počítače  (implicitně
       /etc/ssh/ssh_host_key).  Tato volba musí být zadána, jestliže
       sshd není spuštěn jako root (normálně tento soubor není čitelný
       kýmkoli kromě roota).

    -i   Definuje, že sshd je spuštěn z inetd. Sshd normálně z inetd
       spouštěn není, protože než může odpovědět klientovi, musí
       vygenerovat klíč serveru, což může trvat desítky sekund. Pokud
       by klíč byl pokaždé znovu generován, klienti by museli čekat
       příliš dlouho. Pro klíče malé délky (například 512 bitů) však
       může být spuštění sshd z inetd možné.

    -k key_gen_time
       Určuje, jak často má být znovu  generován  klíč  serveru
       (implicitně 3600 sekund neboli 1 hodina). Důvodem pro poměrně
       časté generování klíče je, že i v případě, že by se počítače
       zmocnil cracker nebo by byl ukraden, nebude přibližně po hodině
       možné získat klíč pro dešifrování zachycené komunikace (klíč
       není nikde uložen). Hodnota nula znamená, že klíč nebude nikdy
       znovu generován.

    -p port
       Určuje číslo portu, na kterém server očekává spojení (implicitně
       22).

    -q   Tichý režim. Do systémového logu se nic nepíše. Normálně se tam
       zapisuje začátek, autentizace a ukončení každého spojení.  -V
       Režim kompatibility s SSH verze 2. Server při zadání této volby
       předpokládá, že řetězec s číslem verze už od klienta přečetl SSH
       démon verze 2 a proto nebude trvat na zaslání tohoto řetězce.

KONFIGURAČNÍ SOUBOR

    Program sshd znovu načítá konfiguraci ze souboru /etc/ssh/sshd_config
    (nebo souboru zadaného volbou -f na příkazovém řádku). Soubor obsahuje
    řádky s dvojicemi klíčové_slovo-hodnota. Řádky začínající

    Jsou povolena následující klíčová slova. V klíčových slovech se
    nerozlišují malá a velká písmena.

    AllowGroups
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků
       jmen skupin oddělených mezerami. Pokud je zadáno, je přihlášení
       povoleno pouze jestliže jméno primární  skupiny  uživatele
       vyhovuje některému ze vzorků. Ve vzorcích mohou být použity
       znaky '*' a '?' jako žolíky. Implicitně je povoleno přihlášení
       všech uživatelů.

       Pamatujte, že i v tomto případě musí být při přihlašování
       úspěšně  provedeny  všechny  ostatní  autentizační  kroky.
       AllowGroups a DenyGroups jsou dodatečná omezení.

    AllowHosts
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků
       jmen počítačů oddělených mezerou. Pokud je zadáno, přihlášení je
       povoleno pouze z počítačů, jejichž jméno vyhovuje některému ze
       vzorků. Ve vzorcích mohou být použity znaky '*' a '?' jako
       žolíky.  Normálně je pro získání kanonického jména počítače
       použito DNS. Jestliže jméno není nalezeno, bude jako jméno
       počítače použita IP adresa. Implicitně je povoleno připojení ze
       všech počítačů.

       Pamatujte, že sshd může být také zkonfigurováno pro použití
       tcp_wrapperu použitím konfigurační volby --with-libwrap při
       překladu.

    AccountExpireWarningDays
       Určuje, kolik dní před vypršením účtu se budou vypisovat
       varování o tom, že účet vyprší. Implicitní hodnota je 14 dní.
       Nastavení na 0 zakáže vypisování varování.

    AllowSHosts
       Klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen
       počítačů oddělených mezerami. Je-li zadáno, bude přihlíženo k
       položkám v souborech .shosts (a .rhosts a /etc/hosts.equiv)
       pouze u těch počítačů, jejichž jméno vyhovuje některému ze
       vzorků. Ve vzorcích mohou být použity znaky '*' a '?' jako
       žolíky. Pro získání kanonického jména strojů bude použito DNS.
       Pokud nelze kanonické jméno získat, bude jako jméno stroje
       použita jeho IP adresa. Implicitně je dovoleno připojení všem
       počítačům.

    AllowTcpForwarding
       Určuje, zda je povolen TCP forwarding.  Implicitní hodnota je
       "yes".  Pamatujte, že zákaz TCP forwardingu nijak nezlepší
       bezpečnost, protože uživatelé si mohou vždy nainstalovat vlastní
       forwardery.

    AllowUsers
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků
       jmen uživatelů nebo vzorků tvaru uživatel@stroj oddělených
       mezerami.  Stroj může být zadán buď doménovým jménem nebo IP
       adresou. Pokud je zadáno, bude přihlášení povoleno pouze pro
       uživatele, jejichž jména vyhovují některému ze vzorků. Ve
       vzorcích mohou být použity znaky uživatelů.

       Pamatujte, že všechny ostatní autentizační kroky musí být stále
       úspěšně provedeny. Volby AllowUsers a DenyUsers jsou dodatečná
       omezení.

    CheckMail
       Určuje, zda má sshd vypisovat informace, jestli uživatel má
       novou  poštu,  při interaktivním přihlášení. (Na některých
       systémech je tato informace vypisována shellem, nebo ze souboru
       /etc/profile nebo jeho ekvivalentu.)  Implicitní hodnota je
       "yes".

    DenyGroups
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků
       jmen skupin oddělených mezerami. Pokud je zadáno, je všem
       uživatelům, jejichž primární jméno skupiny vyhovuje některému ze
       vzorků, zakázáno přihlášení.

    DenyHosts
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků
       jmen počítačů oddělených mezerami. Pokud je zadáno, je zakázáno
       přihlášení ze všech počítačů, jejichž jméno vyhovuje některému
       ze vzorků.

    DenySHosts
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků
       jmen počítačů oddělených mezerami. Je-li zadáno budou ignorovány
       položky v souborech .shosts (a .rhosts a /etc/hosts.equiv) u
       strojů, jejichž jména vyhovují některému ze vzorků.

    DenyUsers
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků
       jmen uživatelů nebo vzorků tvaru uživatel@stroj oddělených
       mezerami.  Stroj může být zadán buď doménovým jménem nebo IP
       adresou. Pokud je zadáno, je všem uživatelům, jejichž jméno
       vyhovuje některému ze vzorků, zakázáno přihlášení.

    FascistLogging
       Určuje,  zda  použít  podrobné logování. Porušuje soukromí
       uživatelů a není doporučeno. Argument musí být "yes" nebo "none"
       (bez uvozovek). Implicitní hodnota je "none".

    ForcedEmptyPasswdChange
       Určuje, zda donutit uživatele ke změně hesla pokud je heslo
       prázdné (při prvním přihlášení). Argument musí být "yes" nebo
       "no" (bez uvozovek). Implicitní hodnota je "no".

    ForcedPasswdChange
       Určuje, zda nutit uživatele ke změně hesla pokud je heslo
       prošlé. Argument musí být "yes" nebo "no" (bez uvozovek).
       Implicitní hodnota je "yes".

    HostKey
       Určuje jméno souboru, který obsahuje soukromý klíč počítače
       (implicitně /etc/ssh/ssh_host_key).

    IdleTimeout čas
       Specifikuje dobu udržování nečinného spojení. Pokud v žádném
       kanálu používajícím určité ssh spojení neprobíhá po zadaný
       časový interval žádná komunikace, bude odpovídající podproces
       sshd zabit signálem SIGHUP a spojení bude uzavřeno. Časový limit
       je možné zadat v sekundách (písmeno s za číslem nebo pouze
       číslo), minutách (m), hodinách (h), dnech (d), nebo týdnech (w).

    IgnoreRhosts
       Určuje, že při autentizaci nabudou používány soubory rhosts a
       shosts.  Soubory /etc/hosts.equiv a /etc/ssh/shosts.equiv budou
       stále používány. Implicitní hodnota je "none".

    IgnoreRootRhosts
       Určuje, že při autentizaci uživatele root nabudou používány
       soubory  rhosts  a shosts. Implicitní hodnotou je hodnota
       IgnoreRhosts.

    KeepAlive
       Specifikuje, zda má systém posílat protistraně udržovací zprávy
       (keepalive messages). Budou-li posílány, server bude schopen
       odhalit ukončení spojení nebo havárii klienta. Nevýhodou je, že
       k  ukončení  spojení může dojít i při dočasném přerušení
       komunikace (způsobeném například krátkým výpadkem sítě), což je
       pro některé uživatele nepřijatelné. Na druhou stranu, pokud
       udržovací zprávy nejsou zasílány, mohou na serveru zůstat viset
       neukončená spojení, která zatěžují server.

       Implicitní hodnota je "yes" (posílat udržovací zprávy), při níž
       server bude informován o neočekávaných ukončeních spojení a bude
       uzavírat neaktivní session.

       Pro zákaz posílání udržovacích zpráv, musí být hodnota nastavena
       na "none" v konfiguračním souboru serveru i klienta.

    KerberosAuthentication
       Určuje, zda je povolena autentizace protokolem Kerberos V5. Může
       být  ve  formě  Kerberos  tiketů, nebo pokud je povolena
       PasswordAuthentication,  bude  přihlašovací  heslo  zadané
       uživatelem ověřováno pomocí Kerberos KDC nebo DCE Security
       Server. Implicitní hodnota je yes.

    KerberosOrLocalPasswd
       Jestliže je nastaveno a selže autentizace přihlašovacího hesla
       protokolem Kerberos, pak bude přihlašovací heslo ověřováno
       pomocí lokálního mechanismu, jakým je soubor /etc/passwd nebo
       SecurID. Implicitní hodnota je "no".

    KerberosTgtPassing
       Určuje, zda může být Kerberos V5 TGT forwardován na server.
       Implicitní hodnota je yes.

    KeyRegenerationInterval
       Klíč serveru je opakovaně automaticky generován po uplynutí
       zadaného času (v sekundách). Účelem změn klíče je znemožnit
       dešifrování zachyceného spojení  když by došlo k pozdějšímu
       proniknutí na počítač a krádeži klíčů. Klíč nikdy není nikde
       uložený. Je-li hodnota 0, klíč nebude nikdy znovu generován.
       Implicitní hodnota je 3600 (sekund).

    ListenAddress
       Určuje IP adresu rozhraní, na kterém je připojen server.

    LoginGraceTime
       Server se odpojí po uplynutí zadaného času, jestliže se uživatel
       nepřihlásí. Je-li hodnota 0,  není  žádný  časový  limit.
       Implicitní hodnota je 600 (sekund).

    PasswordAuthentication
       Určuje,  zda je povolena autentizace přihlašovacím heslem.
       Implicitní hodnota je "yes".

    PasswordExpireWarningDays
       Určuje, kolik dní před vypršením hesla vypisovat varování.
       Implicitní hodnota je 14 dní. Nastavení na 0 způsobí, že
       varování nebudou vypisována.

    PermitEmptyPasswords
       Jestliže je povolena autentizace přihlašovacím heslem, určuje
       tato položka, zda server dovolí přihlášení na účet, který má
       prázdné přihlašovací heslo. Implicitní hodnota je "yes".

    PermitRootLogin
       Určuje, zda může být pomocí ssh přihlášen root.  Může být
       nastaveno na "yes", "nopwd", nebo "none". Implicitní hodnota je
       "yes", která umožňuje, aby se uživatel root mohl přihlásit s
       použitím jakéhokoli autentizačního mechanismu povoleného pro
       jiné  uživatele.  Hodnota  "nopwd"  zakazuje  autentizaci
       přihlašovacím  heslem. Hodnota "none" zakazuje přihlašování
       uživatele root s  použitím jakékoli  autentizační  metody.
       (Hodnoty "nopwd" a "none" jsou ekvivalentní, pokud nejsou v
       domovském adresáři uživatele root soubory .rhosts, .shosts, nebo
       .ssh/authorized_keys.)

       Bez ohledu na hodnotu tohoto nastavení bude povoleno vzdálené
       provedení příkazu uživatelem root s RSA autentizací (tj. příkaz
       ssh musí obsahovat parametr "příkaz"). Užitečné například pro
       vzdálené zálohování.

    PidFile
       Určuje umístění souboru, který obsahuje process ID hlavního sshd
       démona (implicitně /etc/sshd.pid nebo /var/run/sshd.pid, podle
       systému).

    Port  Určuje číslo portu, na němž sshd očekává spojení. Implicitní
       hodnota je 22.

    PrintMotd
       Určuje, zda sshd bude vypisovat /etc/motd když se uživatel
       přihlásí interaktivně. (Na některých systémech se tento soubor
       vypisuje  zvláštním příkazem umístěným v /etc/profile nebo
       obdobném souboru.) Implicitní hodnota je "yes".

    QuietMode
       Určuje, zda sshd běží v tichém režimu. V tomto režimu se do log
       souboru vypisují pouze fatální chyby (fatal errors). Implicitní
       hodnota je "none".

    RandomSeed
       Definuje jméno souboru obsahující hnízdo náhodných čísel pro
       server; tento soubor je vytvořen automaticky a pravidelně je
       aktualizován. Implicitní hodnota je /etc/ssh/ssh_random_seed.

    RhostsAuthentication
       Určuje, zda je dostačující autentizace pomocí souborů rhosts
       nebo /etc/hosts.equiv. Normálně tato metoda nesmí být povolena,
       protože je nebezpečná. Místo  ní  by  měla  být  použita
       RhostsRSAAuthentication,  protože kromě normální autentizace
       používající soubory rhosts nebo /etc/hosts.equiv provádí RSA
       autentizaci počítače. Implicitní hodnota je "none".

    RhostsRSAAuthentication
       Určuje, zda je dovolena rhosts nebo /etc/hosts.equiv autentizace
       spolu s úspěšnou RSA autentizací počítače. Implicitní hodnota je
       "yes".

    RSAAuthentication
       Určuje, zda je povolena samotná RSA autentizace. Implicitní
       hodnota je "yes".

    ServerKeyBits
       Udává délku klíče serveru v bitech. Minimální hodnota je 512,
       implicitní 768.

    SilentDeny
       Určuje, zda odmítnutá spojení jsou odmítnuta tiše (pouze se
       uzavře spojení bez zanesení informací do logu), nebo zda bude
       zasláno klientovi chybové hlášení a pokus o spojení bude zanesen
       do logu.

    StrictModes
       Určuje, zda ssh bude kontrolovat práva a vlastníka uživatelova
       domovského adresáře a souboru rhosts před přihlášením. Obvykle
       žádoucí, protože začátečníci někdy omylem nechají svůj adresář
       nebo své soubory zapisovatelné pro všechny. Implicitní hodnota
       je "yes".

    SyslogFacility
       Udává jméno facility použité programem sshd pro  zanášení
       chybových hlášení do logu. Možné hodnoty jsou: DAEMON, USER,
       AUTH, LOCAL0, LOCAL1, LOCAL2, LOCAL3, LOCAL4, LOCAL5, LOCAL6,
       LOCAL7. Implicitní hodnota je DAEMON.

    TISAuthentication
       Určuje, zdali je povolena autentizace pomocí TIS authsrv(8).
       Implicitní hodnota je "none".

    Umask Nastaví implicitní hodnotu umask pro sshd a jeho podprocesy.
       Hodnota musí začínat číslicí 0, aby byla brána jako osmičkové
       číslo! Implicitně není umask nastavena.

    X11Forwarding
       Určuje, zda X11 je povoleno forwardování. Implicitní hodnota je
       "yes".  Pamatujte,  že  zákaz  X11  forwardování nezlepší
       bezpečnost, protože uživatelé si mohou vždy nainstalovat svoje
       vlastní forwardery.

    X11DisplayOffset
       Určuje první číslo displeje použitelné pro X11 forwarding.
       Slouží k tomu, aby se čísla  displejů  používaných  sshd
       nepřekrývala s čísly používanými skutečnými X11 servery.

    XAuthLocation
       Určuje cestu k programu xauth.

PROCES PŘIHLAŠOVÁNÍ

    Když se uživatel úspěšně přihlásí, sshd provede následující akce:

    1.   Jestliže je přihlášen na tty, a nebyl zadán žádný příkaz, vypíše
       čas posledního přihlášení a obsah souboru /etc/motd (pokud není
       zakázáno v konfiguračním souboru nebo souborem $HOME/.hushlogin;
       viz sekce SOUBORY).

    2.   Jestliže je přihlášen na tty, zaznamená čas přihlášení.

    3.   Zkontroluje /etc/nologin; pokud existuje, vypíše jeho obsah a
       skončí (není-li uživatel root).

    4.   Přepne na normální uživatelova práva.

    5.   Nastaví základní prostředí.

    6.   Načte soubor /etc/environment, pokud existuje.

    7.   Načte $HOME/.ssh/environment, pokud existuje.

    8.   Přepne se do uživatelova domovského adresáře.

    9.   Jestliže  existuje  soubor  $HOME/.ssh/rc, interpretuje jej
       (uživatelovým shellem); jinak jestliže existuje /etc/ssh/sshrc,
       interpretuje jej (shellem /bin/sh); jinak spustí xauth. Soubory
       "rc" jsou dány X11 autentizačním protokolem a cookie  na
       standardní vstupu.

    10.  Spustí uživatelův shell nebo příkaz.

FORMÁT SOUBORU AUTHORIZED_KEYS

    Soubor $HOME/.ssh/authorized_keys obsahuje seznam RSA klíčů pro RSA
    autentizaci. Každý řádek souboru obsahuje jeden klíč (prázdné řádky a
    řádky začínající znakem '#' jsou ignorovány jako komentáře). Každý
    řádek sestává z následujících položek, oddělených mezerami: volby,
    počet bitů, exponent, modulo, komentář. Položka volby je nepovinná;
    pokud řádek začíná číslem, položka není přítomna (položka volba nikdy
    nezačíná číslem). Položky počet bitů, exponent, modulo a komentář
    definují RSA klíč; položka komentář není povinná, ale může být užitečná
    pro uživatele pro identifikaci klíče.

    Pamatujte, že řádky v tomto souboru jsou obvykle několik stovek bytů
    dlouhé (díky velikosti položky modulo RSA klíče). Uživatel je ale
    nemusí opisovat, stačí pouze zkopírovat soubor identity.pub a editovat
    jej.

    Položka volby (pokud jsou přítomné) sestávají ze seznamu  voleb
    oddělených čárkami. Nesmí obsahovat žádné mezery, kromě mezer uvnitř
    uvozovek. Ve jménech voleb se nerozlišují malá a velká písmena. Jsou
    podporovány následující volby: jsou supported:

     from="seznam-vzorků"
       Určuje, že kromě RSA autentizace, musí být kanonické jméno
       vzdáleného počítače uvedeno v seznamu-vzorků. Seznam  může
       obsahovat několik položek oddělených čárkou. Každá položka může
       obsahovat znaky jestliže kanonické jméno počítače vyhovuje
       takovému vzorku, klíč nebude akceptován. Účelem této volby je
       další zvýšení bezpečnosti: RSA autentizace nedůvěřuje adrese
       nebo jménu serveru ani ničemu jinému kromě klíče; nicméně pokud
       někdo ukradne klíč, bude se jeho použitím moci přihlásit
       odkudkoli. Tato dodatečná volba dále ztěžuje použití ukradeného
       klíče (kromě získání klíče musí být zfalšováno ještě jméno
       serveru nebo routeru).

     command="příkaz"
       Požaduje provedení zadaného příkazu kdykoli je tento klíč použit
       pro autentizaci. Uživatelem zadaný příkaz bude ignorován. Tento
       příkaz  bude  spuštěn  na pseudoterminálu jestliže spojení
       pseudoterminál požaduje; jinak bude spuštěn bez tty. Uvozovky v
       příkazu musí být uvedeny znakem obrácené lomítko. Tato volba
       může být vhodná pro omezení, aby s jistým RSA klíčem bylo možné
       provést pouze určitou konkrétní operaci. Příklade by mohl být
       klíč, který umožní vzdálené zálohování, ale nic jiného. Klient
       může specifikovat TCP/IP nebo X11 forwardování, pokud není
       explicitně zakázáno.

     environment="NAME=hodnota"
       Určuje výraz, který má být přidán do prostředí při přihlašování
       s tímto klíčem. Hodnoty proměnných prostředí nastavené tímto
       způsobem mají přednost před implicitními hodnotami. Je povoleno
       více voleb tohoto typu.

     idle-timeout=čas
       Specifikuje dobu udržování nečinného spojení. Pokud v žádném
       kanálu používajícím určité ssh spojení neprobíhá po zadaný
       časový interval žádná komunikace, bude odpovídající podproces
       sshd zabit signálem SIGHUP a spojení bude uzavřeno. Časový limit
       je možné zadat v sekundách (písmeno s za číslem nebo pouze
       číslo), minutách (m), hodinách (h), dnech (d), nebo týdnech (w).

     no-port-forwarding
       Zakáže TCP/IP forwardování když je tento klíč použit pro
       autentizaci. Jakékoli požadavky na forwardování portu z klient
       vrátí chybu. Může být použito například ve spojení s volbou
       příkaz.

     no-X11-forwarding
       Zakáže X11 forwardování když je tento  klíč  použit  pro
       autentizaci.  Jakékoli požadavky na forwardování X11 spojení z
       klienta vrátí chybu.

       no-agent-forwarding
       Zakáže forwardování pro autentizačního agenta když je tento klíč
       použit pro autentizaci.

       no-pty
       Zabrání přidělení pseudoterminálu (požadavek na přidělení pty
       skončí chybou).

  Příklady
    1024 33 12121...312314325 ylo@foo.bar

    z="*.niksula.hut.fi,!pc.niksula.hut.fi" 1024 35 23...2334 ylo@niksula

    command="dump /home",no-pty,no-port-forwarding  1024  33  23...2323
    backup.hut.fi

SSH S TCP WRAPPERY

    Pokud  je  sshd zkompilováno s knihovnami tcp wrapperu, soubory
    host.allow/deny ovlivňují, kdo se může připojit na porty forwardované
    programem sshd.

    Jména programů v souborech hosts.allow/deny jsou sshdfwd-<sluba>,
    sshdfwd-<slo-portu> a sshdfwd-X11 pro forwardování portů, které ssh
    klient nebo server očekává.

    Pokud má nějaký port přiřazeno jméno služby, musí být použito toto
    jméno.

SSH_KNOWN_HOSTS FILE FORMAT

    Soubory /etc/ssh/ssh_known_hosts a $HOME/.ssh/known_hosts  obsahují
    veřejné klíče všech známých počítačů. První ze souborů (platí pro
    všechny uživatele) připravuje správce, zatímco soubory pro jednotlivé
    uživatele jsou spravovány automaticky: kdykoli se uživatel připojí na
    neznámý počítač, bude klíč tohoto počítače přidán do uživatelského
    souboru.    Doporučeným    způsobem    vytvoření    souboru
    /etc/ssh/ssh_known_hosts je použití příkazu make-ssh-known-hosts.

    Každý řádek v těchto souborech obsahuje následující položky: jména
    počítačů, délka klíče v bitech, exponent, modulo a komentář. Pole jsou
    oddělena mezerami.

    Jména počítačů je seznam vzorků oddělených čárkami (znaky '*' a '?'
    fungují jako žolíky); každý vzorek se porovnává s kanonickým jménem
    počítače (když se autentizuje klient) nebo se jménem zadaným uživatelem
    (když se autentizuje server). Znak vykřičník '!' před vzorkem znamená
    negaci: jestliže jméno počítače vyhovuje negovanému vzorku, nebude
    přijato (tímto řádkem) i když vyhovuje jinému vzorku na řádku.

    Délka klíče v bitech, exponent a modulo jsou hodnoty charakterizující
    přímo klíč počítače; mohou být  získány  například  ze  souboru
    /etc/ssh/ssh_host_key.pub.  Nepovinné pole komentáře může zabírat
    zbytek řádku, a nemá žádný význam.

    Řádky začínající znakem '#' a prázdné řádky jsou ignorovány jako
    komentáře.

    Autentizace počítače je úspěšná jestliže jakýkoli z řádků, který
    obsahuje vzorek vyhovující jménu počítače, má správný klíč. Proto je
    přípustné (ale nedoporučené) mít několik řádků nebo různé klíče
    počítačů pro stejná jména. K tomu nevyhnutelně dojde, když budou v
    souboru použita zkrácená jména počítačů z jiné domény. Je možné, že
    soubory budou obsahovat konfliktní informace; autentizace bude úspěšná,
    jestliže v některém ze souborů bude nalezena platná informace.

    Pamatujte, že řádky v těchto souborech mají typicky stovky znaků
    dlouhé, a určitě je nikdo nebude zadávat ručně. Místo toho je možné je
    generovat  skriptem  (viz make-ssh-known-hosts(1)), nebo je možné
    zkopírovat soubory /etc/ssh/ssh_host_key.pub a na začátek řádku přidat
    jméno počítače.

  Příklady
    closenet,closenet.hut.fi,...,130.233.208.41   1024   37  159...93
    closenet.hut.fi

SOUBORY

    /etc/ssh/sshd_config
       Obsahuje konfigurační data pro sshd.  Tento soubor musí být
       zapisovatelný pouze uživatelem root, ale je doporučeno (i když
       nikoli nezbytné), aby byl čitelný pro všechny.

    /etc/ssh/ssh_host_key
       Obsahuje soukromý  klíč  počítače.  Normálně  je  vytvořen
       automaticky příkazem "make install", ale může být vytvořen i
       ručně použitím příkazu ssh-keygen(1). Soubor musí být vlastněný
       uživatelem root, čitelný pouze pro uživatele root, a nedostupný
       pro ostatní.

    /etc/ssh/ssh_host_key.pub
       Obsahuje veřejný klíč počítače. Normálně je vytvořen automaticky
       příkazem "make install", ale může být vytvořen i ručně. Musí být
       čitelný pro všechny, ale zapisovatelný pouze uživatelem root.
       Jeho obsah musí odpovídat soukromému klíči. Tento soubor není je
       skutečnosti vůbec používán; slouží pouze k tomu, aby jeho obsah
       mohli uživatelé přidat do souborů se známými počítači na jiných
       počítačích.

    /etc/ssh/ssh_random_seed
       Soubor obsahuje hnízdo pro generátor náhodných čísel. Musí být
       přístupný pouze uživateli root.

    /var/run/sshd.pid
       Obsahuje číslo hlavního procesu sshd (jestliže existuje několik
       démonů běžících na různých portech,  bude  obsahovat  pid
       posledního odstartovaného sshd procesu). Obsah tohoto souboru
       není senzitivní; může být čitelný pro všechny.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Obsahuje seznam RSA klíčů, které mohou být  použity  pro
       přihlášení  na  uživatelův  účet. Soubor musí být čitelný
       uživatelem root (což může na některých strojích znamenat, že
       bude čitelný pro všechny, jestliže uživatelův domovský adresář
       je na disku NFS). Je však doporučeno, aby soubor nebyl čitelný
       pro nikoho kromě uživatele root. Formát tohoto souboru je
       popsaný výše.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts a $HOME/.ssh/known_hosts
       Tyto soubory jsou použity při kontrole veřejného klíče počítače
       při použití autentizace pomocí souborů rhosts spojené s ověřením
       RSA klíče počítače. Klíč musí být uveden v jednom z těchto
       souborů.  (Klient používá stejné soubory pro verifikaci, že
       vzdálený počítač je ten, ke kterému se chtěl připojit.) Soubory
       musí  být  zapisovatelné pouze uživatelem root, respektive
       vlastníkem.  /etc/ssh/ssh_known_hosts musí být čitelný  pro
       všechny, a $HOME/.ssh/known_hosts může ale nemusí být čitelný
       pro všechny.

    /etc/nologin
       Jestliže tento soubor existuje, sshd bude se moci přihlásit
       pouze uživatel root. Obsah souboru bude vypsán komukoli, kdo se
       pokusí přihlásit, a ne-root spojení budou odmítnuta.  Soubor
       musí být čitelný pro všechny.

    $HOME/.rhosts
       Tento soubor obsahuje dvojice počítač-jméno uživatele, oddělené
       mezerou, na  každém  řádku  jeden.  Daným  uživatelům  na
       odpovídajících  počítačích  je  povoleno  přihlášení  bez
       přihlašovacího hesla. Stejný soubor je použit programem rlogind
       a rshd.  Rozdíl mezi ssh a rlogind a rshd je v tom, že kromě
       ověření jména počítače pomocí domain name serveru požadují RSA
       autentizaci počítače (pokud nejsou přeloženy s konfigurační
       volbou --s-rhosts). Soubor musí  být  zapisovatelný  pouze
       uživatelem; doporučuje se, aby nebyl čitelný pro nikoho jiného.

       V souboru je také možné použít netgroups. Jak jméno počítače tak
       uživatele může být ve formě +@groupname pro uvedení všech
       počítačů nebo všech uživatelů ve skupině.

    $HOME/.shosts
       Pro ssh se používá tento soubor přesně stejným způsobem jako
       .rhosts.  Protože však není používán programy rlogind a rshd,
       bude umožňovat pouze přístup pomocí ssh.

    /etc/hosts.equiv
       Tento soubor je použitý při autentizaci pomocí souboru .rhosts.
       V nejjednodušší formě obsahuje jména počítačů, na každém řádku
       jedno. Uživatelům z těchto počítačů je povoleno přihlášení bez
       uvedení hesla za podmínky, že mají stejné uživatelské jméno na
       obou strojích. Pokud je jméno počítače následováno jménem
       uživatele,  bude se moci příslušný uživatel přihlásit pod
       jakýmkoli jménem na tomto stroji (kromě uživatele root). navíc
       může být použito +@group pro zadání netgroups. Negované položky
       začínají znakem '-'.

       Jestliže dvojice klientský počítač/uživatel je úspěšně nalezena
       v tomto souboru, bude automaticky povoleno přihlášení, pokud
       uživatelská jména na klientu a serveru jsou stejná. Navíc je
       normálně požadována úspěšná RSA autentizace počítače. Tento
       soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem root; doporučuje
       se, aby byl čitelný pro všechny.

       Varování: Téměř nikdy není dobré uvádět v souboru hosts.equiv
       jména uživatelů. Znamená to, že uvedení uživatelé se mohou
       přihlásit jako kdokoli (včetně uživatelů bin, daemon, adm, a
       jiných uživatelů, kteří vlastní kritické programy a adresáře.
       Použití jména uživatele prakticky zajišťuje uživateli přístup
       roota. Jediné rozumné použití uživatelských jmen je proto v
       negovaných položkách.  Pamatujte, že toto varování se také
       vztahuje na rsh/rlogin.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Tento soubor je zpracováván přesně stejně jako /etc/hosts.equiv.
       Může být užitečný v prostředích, kde se používá jak rsh/rlogin
       tak ssh.

    /etc/environment
       Tento soubor (jestliže existuje) je načten  do  prostředí
       (environmentu) při přihlášení. Může obsahovat pouze prázdné
       řádky, komentářové řádky (začínající znaky '#'), a řádky ve
       tvaru jméno=hodnota. Tento soubor je zpracováván ve všech
       systémech (normální rsh/rlogin jej zpracovávají pouze na AIX).
       Soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem root, a musí být
       čitelný pro všechny.

    $HOME/.ssh/environment
       Tento soubor je načten do prostředí po /etc/environment. Má
       stejný formát. Soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem;
       nemusí být čitelný nikým jiným.

    $HOME/.ssh/rc
       Jestliže tento soubor existuje, bude interpretován uživatelovým
       shellem po načtení souborů environment, ale před spuštěním
       uživatelova shellu nebo příkazu. Jestliže se používá  X11
       spoofing, přijme pár "proto cookie" ze standardního vstupu (a
       proměnnou prostředí DISPLAY). Proto musí v tomto případě vyvolat
       xauth.

       Primárním  účelem  tohoto  souboru  je  spustit  jakékoli
       inicializační rutiny, které mohou být potřebné než je dostupný
       uživatelův domovský adresář. Příkladem může být použití AFS.

       Soubor pravděpodobně bude obsahovat nějaký inicializační kód
       následovaný něčím jako "if read proto cookie; then echo add
       $DISPLAY $proto $cookie | xauth -q -; fi".

       Jestliže tento soubor neexistuje, bude spuštěn /etc/ssh/sshrc, a
       jestliže neexistuje ani ten, bude použito xauth pro uložení
       cookie.

       Soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem, a nemusí být
       čitelný nikým jiným.

    /etc/ssh/sshrc
       Má stejný význam jako $HOME/.ssh/rc, ale spouští se pomocí
       /bin/sh.  Tento  soubor  může  být použit pro specifikaci
       inicializací prováděných při přihlášení libovolného uživatele k
       danému stroji.  Soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem
       root, a musí být čitelný pro všechny.

    /etc/ssh/sshd_tis.map
       Vytvoří mapování mezi a lokálním  uživatelským  jménem  a
       odpovídajícím jménem v TIS databáze. Každý řádek obsahuje
       lokální jméno následované znakem ":" následovaným odpovídajícím
       jménem. Jestliže soubor neexistuje nebo uživatel není nalezen,
       předpokládá se že odpovídající jméno v TIS databáze je stejný.

INSTALACE

    Program sshd se normálně spouští jako root. Jestliže není spuštěn jako
    root, může být použit pouze pro přihlašování uživatele, kterým je
    spuštěn, a pokud systém používá  /etc/shadows,  nebude  fungovat
    autentizace přihlašovacím heslem. Také musí být použit alternativní
    soubor s klíčem počítače.

    Program sshd se normálně startuje ze souboru /etc/rc.local nebo
    ekvivalentního při bootu systému.

    Byla vynaložena značná práce, aby byl program sshd bezpečný. Pokud
    přesto objevíte bezpečnostní problém, oznamte to prosím ihned na
    <ssh-bugs@cs.hut.fi>.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Informace o nových verzích, mailing listech, a podobně můžete nalézt na
    domovské WWW stránce programu ssh na http://www.cs.hut.fi/ssh.

VIZ TAKÉ

    ssh(1),  make-ssh-known-hosts(1),  ssh-keygen(1),   ssh-agent(1),
    ssh-add(1), scp(1), rlogin(1), rsh(1)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/