Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    bc - Lebegőpontos kalkulátor nyelv

ÁTTEKINTÉS

    bc [ -lws ] [ fjl ... ]

VERZIÓ

    Ez a kézikönyv lap a GNU bc 1.03-as verzióját írja le.

LEÍRÁS

    bc egy olyan nyelv, amely lebegőpontos számolást nyújt, interaktív
    végrehajtással. Van némi hasonlóság a C programozási nyelvvel. Egy
    standard matematikai könyvtár megadható parancssor paraméterként. Ha
    szükséges, a matematikai könyvtárat definiálni kell, mielőtt bármilyen
    más fájlt feldolgoznánk. A bc a megadott fájlokban levő kódot a megadás
    sorrenjében dolgozza fel. Miután minden fájlt feldolgozott a bc a
    szabványos  bemenetről  vár további utasításokat. Minden kódot a
    beolvasás pillanatában végrehajt. (Ha egy fájlban olyan utasítás
    található, amely megállítja a feldolgozót, a bc nem fog a szabványos
    bemenetről olvasni.

    A bc ezen implementációja sok bővítéssel  rendelkezik  a  POSIX
    standardhoz képest. Parancssor opcióval megadható, hogy a program
    ezeknél figyelmeztessen, vagy dobja vissza őket. Ez a dokumentum az
    ezen feldolgozó által elfogadott nyelvet írja le. A kiterjesztések
    természetesen jelölésre kerülnek.

OPCIÓK

    -l   Definiálja a standard matematikai könyvtárat.

    -w   Figyelmeztet a POSIX bc-hez képest használt kiterjesztésekre.

    -s   Csak a pontos POSIX bc nyelvet dolgozza fel.

SZÁMOK

    A bc legalapvetőbb eleme a szám. A számok pontossága bármekkora lehet.
    Ez a pontosság mind az egész, mind a tört részre vonatkozik. Minden
    szám belsőleg decimálisan tárolódik, és a számítások is decimálisan
    hajtódnak végre. (Ez a verzió az osztásnál és a szorzásnál csonkít.) A
    számoknak két jellemzője van, a hossz és a lépték. A hossz a
    szignifikáns decimális számjegyek számát jelenti, a lépték pedig a
    tizedspont után levőkét. Például:
        .000001 számnak a hossza és a léptéke is 6.
       míg az 1935.000 számnak a hossza 7, a léptéke 3.

VÁLTOZÓK

    A számokat két fajta változóban lehet tárolni, egyszerű változóban vagy
    tömbben. Mind az egyszerű, mind a tömbváltozónak van neve. A neveknek
    betűvel kell kezdődniük, ezt követhetik számok, betűk vagy aláhúzások.
    Minden betűnek kisbetűnek kell lennie. (A teljes alfanumerikus nevek
    már egy kiterjesztés. A POSIX bc-ben minden név egy kisbetűből áll.) A
    változó típusa a kontextusból tisztán kiderül, mivel minden tömb
    változót egy szögletes zárójel pár ([]) követ.

    Négy speciális változó van, scale, ibase, obase, és last. A scale azt
    definiálja, hogy néhány művelet a tizdes pont után hány számjegyet
    használjon. A scale alapértelmezett értéke 0. Az ibase és az obase
    definiálja a bemeneti és a kimeneti számrendszer konverziót. Az
    alapértelmezett számrendszer mind a bemenetre, mind a kimenetre 10-es.
    A last (kiterjesztés) változóban az utolsó kiírt érték szerepel. Ez
    később kerül részletezésre. Ezeknek vátlozóknak lehet értéket adni, de
    kifejezésben is használhatóak.

MEGJEGYZÉS

    A megjegyzések a bc-ben a /* karakterekkel kezdődnek és a */ karakterek
    jelzik a végét. A megjegyzések bárhol megjelenhetnek, és a bemenetben
    egy  szóközt  jelentenek.  (Ez azt jelenti, hogy a megjegyzések
    elhatárolnak más objektumokat. Például, egy megjegyzés nem lehet egy
    változónév közepén.) A megjegyzésekben bármennyi újsor lehet (sor
    vége), a megjegyzés kezdete és vége között.

KIFEJEZÉSEK

    A számokat kifejezésekkel és utasításokkal lehet manipulálni. Mivel a
    nyelvet interaktívra készítették, az utasítások és a kifejezések rögtön
    végrehajtódnak. Nincs "fő" program (main függvény). A kód olyan
    sorrendben hajtódik végre, ahogy a bc beolvassa. (A függvények, később
    kerülnek leírásra, a beolvasás sorrendjében kerülnek definiálásra.)

    Egy egyszerű kifejezés egy konstans. A bc a konstanst az ibase
    változóban megadott bemeneti számrendszer szerint decimális számmá
    konvertálja. (Kivétel a függvényeknél.) Az ibase érvényes értékei 2-től
    16-ig  terjednek. Ezen a határon túli értéket megadva az ibase
    változónak, a változó értéke 2 vagy 16 lesz. A bemenő számok a 0-9-ig
    és  az A-F-ig terjedő karaktereket tartalmazhatják.  (Megjegyzés:
    Nagybetűknek kell lenniük. A kisbetűk a változóknak vannak fenntartva.)
    Az egy számjegyű számoknak mindig a számjegy az értéke, az ibase
    változótól függetlenül (pl.: A = 10). A több számjegyű számoknál a bc
    az ibase-nél nagyobb számjegyeket bc - 1-re cseréli. Ezáltal, a FFF
    mindig a lehetó legnagyobb háromjegyű számot jelenti.

    A teljes kifejezések hasonlóak a többi magas szintű nyelvben levőkhöz.
    Mivel  csak  egyetlen típusú szám van, nincs szabály a típusok
    keverésének kezelésére. Minden kifejezésnek van egy pontossága. Ez az
    eredeti számokból, az elvégzett műveletekból és még sok egyébből
    tevődik össze, az értéke a scale változóban található. Ezen változó
    legális értékei a 0-tól a C nyelvben egész számnak megadható legnagyobb
    értékig terjednek.

    Itt következik a legalis kifejezések leírása, az "expr" a teljes
    kifejezésre, a "var" pedig egy egyszerű, vagy egy tömb változóra
    vonatkozik. Egy egyszerű változóra a
       name
    míg egy tömbre a
       name[expr]
    leírásával hivatkozhatunk.  Hacsak másként nem specifikáljuk,  az
    eredmény pontossága a kifejezések pontosságának a maximuma lesz.

    - expr Az eredmény a kifejezés negáltja.

    ++ var A változó értéke eggyel nő, és az eredmény a változó új értéke
       lesz.

    -- var A változó értéke eggyel csökken, és az eredmény a változó új
       értéke lesz.

    var ++ A kifejezés eredménye a változó eredeti értéke, majd a változó
       értéke nő eggyel.

    var -- A kifejezés eredménye a változó eredeti értéke, majd a változó
       értéke csökken eggyel.

    expr + expr
       Az eredmény a két kifejezés összege.

    expr - expr
       Az eredmény a két kifejezés különbsége.

    expr * expr
       Az eredmény a két kifejezés szorzata.

    expr / expr
       Az eredmény a két kifejezés hányadosa. Az eredmény pontosságát a
       scale változó értéke határozza meg.

    expr % expr
       Az eredmény a "maradék", amely  a  következőképpen  kerül
       kiszámolásra. Az a%b kiszámolásához először, kiszámolásra kerül
       az a/b, scale számjegyre. Az eredmény a következőképpen adódik:
       a-(a/b)*b, a pontossága a scale+scale(b) és scale(a) közül a
       nagyobb lesz. Ha a scale egyenlő nullával, vagy  mindkét
       kifejezés egész, a maradék is egész lesz.

    expr ^ expr
       Az eredmény az első kifejezés a másodikra emelve. A második
       kifejezésnek egésznek kell lennie. (Ha a második kifejezés nem
       egész, egy figyelmeztetés generálódik, és az érték egész értékre
       csonkolódik.) Az eredmény pontossága scale lesz, ha a kitevő
       negatív. Ha a kitevő pozitív, az eredmény pontossága az első
       kifejezés pontosságának és a kitevő értékének a szorzata és - az
       első kifejezés és a scale változó értéke közül a nagyobb - közül
       a kisebb lesz. (Pl. scale(a^b) = min(scale(a)*b, max( scale,
       scale(a))).)  Megjegyezendő, hogy az expr^0 mindig 1 értékkel
       tér vissza.

    ( expr )
       Ez  megváltoztatja  a  kifejezés  kiértékelésének  standard
       precedenciáját.

    var = expr
       A változó értéke a kifejezés lesz.

    var <op>= expr
       Ez ekvivalens a "var = var <op> expr" kifejezéssel, azzal a
       kivétellel, hogy a "var" rész csak egyszer értékelődik ki. Ez
       akkor okozhat különbséget, ha a "var" egy tömb.

    A relációs kifejezések speciális kifejezés fajták, amelyek mindig 0-t,
    vagy 1-et adnak vissza, 0-át, ha a reláció hamis, és 1-et, ha igaz.
    Ezek bármilyen legális kifejezésben megjelenhetnek.  (A bc POSIX
    változatában, hogy a relációs kifejezések csak if, while és for
    utasításokban szerepelhetnek, illetve csak egy tesztelésük lehetséges.)
    A relációs operátorok a következők:

    expr1 < expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 kisebb, mint az expr2.

    expr1 <= expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 kisebb, vagy egyenlő, mint az expr2.

    expr1 > expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nagyobb, mint az expr2.

    expr1 >= expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nagyobb, vagy egyenlő, mint az expr2.

    expr1 == expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 egyenlő az expr2-vel.

    expr1 != expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nem egyenlő az expr2-vel.

    A boolean műveletek is legálisak. ( A POSIX bc-ben nincsenek boolean
    műveletek.) Minden boolean műveletnek az értéke 0, vagy 1 (hamis, vagy
    igaz), mint a relációs műveleteknél. A boolean műveletek a következőek:

    !expr Az eredmény 1, ha a kifejezés 0.

    expr && expr
       Az eredmény 1, ha a mindkét kifejezés nem 0.

    expr || expr
       Az eredmény 1, ha a bármelyik kifejezés nem 0.

    A kifejezések precedenciája a következő (alacsonytól a magas felé):
       || operátor, balról asszociatív
       && operátor, balról asszociatív
       ! operátor, nem asszociatív
       Relációs operátorok, balról asszociatív
       Értékadó operátor, jobbról asszociatív
       + és - operátorok, balról associative
       *, / és % operátorok, balról asszociatív
       ^ operátor, jobbról asszociatív
       unáris - operátor, nem asszociatív
       ++ és -- operátorok, nem asszociatív

    Ez a precedencia úgy van megválasztva, hogy a POSIX bc alá programok is
    korrekten fussanak. Emiatt, a relációs és logikai operátorokat az
    értékadó operátoroknál néha szokatlan eredmény is kijöhet. Lásd a
    következő kifejezést:
       a = 3 < 5

    A legtöbb C programozó ezt úgy értelmezi, hogy a "3 < 5" (az értéke 1)
    kerül az "a" változóba. A bc itt a következőt csinálja, hozzárendeli a
    3-at az "a" változóhoz, majd a 3-at összehasonlítja az 5-tel. A
    legjobb, hogyha értékadó operátort használsz relációs, és logikai
    operátorokkal, akkor használsz zárójeleket.

    Van néhány egyéb speciális kifejezés, amelyet még a bc nyújt.  Ezek a
    felhasználó által definiálható függvények, és a standard függvények
    hívása. Ezek a következő alakban jelennek meg: name(parameters) A
    függvényekhez  lásd még a felhasználó által definiált függvények
    fejezetet. A standard függvények a következőek:

    length ( expression )
       A length függvény értéke a kifejezésben megadott szám értékes
       jegyeinek száma.

    read ( )
       A read függvény (kiterjesztés) beolvas egy számot a szabványos
       bemenetről, függetlenül attól, hogy a függvény hol található.
       Figyelmeztetés: ez problémát okozhat, ha mind a program, mind az
       adatok a standard bementről jönnek. A legjobb, ha ezt a
       függvényt csak előre megírt programoknál használjuk, amely
       adatokat kér a felhasználótól, de nem engedi meg, hogy a
       felhasználó program kódot is beírjon. A read függvény értéke a
       szabványos bemenetről beolvasott szám értéke, az ibase változó
       értékét, mint számrendszert használva a konverzió alapjául.

    scale ( expression )
       A scale függvény értéke a kifejezés tizedespont mögött szereplő
       számjegyeinek száma.

    sqrt ( expression )
       Az sqrt függvény értéke a kifejezés értékének a négyzetgyökével
       egyenlő. Ha a kifejezés negatív, egy futási hiba generálódik.

UTASÍTÁSOK

    Az utasítások (mint a legtöbb algebrai nyelvnél) határozzák meg a
    kifejezések kiértékelésének sorrendjét. A bc-ben az utasítások akkor
    hajtódnak végre, amint "arra mód van". A végrehajtás akkor történik
    meg, mikor az interpreter új sor karakterrel találkozik, illetve, mikor
    egy, vagy több komplett utasítás felépül. Ezen azonnali végrehajtás
    miatt, az újsorok nagyon fontosak a bc-ben. Valójában, mind  a
    pontosvessző, mind az újsor használható utasításelválasztóként. Egy
    rossz helyre rakott újsor szintaktikai hibát okoz. Mivel az újsorok
    utasítás elhatárolók, el lehet őket rejteni, a backslash karakter
    segítségével. A "\<nl>" karaktersorozattal, ahol az <nl> az újsort
    jelenti, az újsor csak egy szóközként jelenik meg a bc-ben. Egy
    utasítás lista a pontosvesszővel, vagy újsorral elválasztott utasítások
    sorozata.  Itt következnek a bc utasításai, és az, hogy mit csinálnak:
    (A szögletes zárójelbe ([]) zárt részek az utasításból elhagyhatóak.)

    expression
       Ez az utasítás kétféle képpen is megjelenhet. Az egyik, mikor a
       kifejezés  "<változó>  <értékadás> ...", ez egy értékadási
       utasítás.  Ha a kifejezés nem értékadási utasítás,  akkor
       kiértékelése után kapott eredmény kiírásra kerül a szabványos
       kimenetre. A szám kiírása után egy újsor is kiírásra kerül.
       Például, az "a=l" egy értékadási utasítás, míg az "(a=l)" egy
       kifejezés, amelyben van egy értékadás. Minden szám az obase
       változóban tárolt számrendszer alapján kerül kiírásra. Az obase
       változó legális értékei 2-től a BC_BASE_MAX konstansban tárolt
       értékig mehetnek. (Lásd még a HATÁRÉRTÉKEK fejezetet.) A 2-estől
       a 16-os számrendszerig a számok kiírása a szokásos módon
       történik.  16-osnál  nagyobb  számrendszereknél  a bc több
       karakterből álló számjegyeket használ, ahol minden magasabb
       számrendszerbeli számjegynek a tizes számrendszerbeli számképe
       íródik ki. A több karakteres számjegyeket egymástól a program
       szóközökkel választja el. Minden számjegy annyi karakterből áll,
       amennyi  az  "obase-1"  szám  kiírásához  kell,  10-es
       számrendszerben.  Mivel  a  számok  változó  pontosságúak,
       előfordulhat, hogy néhány szám kiírása nem fér ki egy sorba.
       Ezeket a hosszú számokat a program sorokra tördeli, a sorok
       végén egy-egy "\" karakterrel. Az egy sorba kiírt karakterek
       maximális száma 70. A bc interaktivitása miatt, az utolsó kiírt
       számot eltárolja egy speciális változóban. Így az utoljára kiírt
       szám megkapásához nem szükséges újra leírni az egész kifejezést,
       hanem csak a last változó értékét kell előszedni. A last
       változónak értéket is lehet adni, ez esetben a benne tárolt
       utolsó érték egyszerűen felülíródik. Ez az érték addig marad meg
       benne, amíg a következő szám kiírásra nem kerül, vagy más
       értéket nem adnak neki. (Némelyik implementáció megengedi, hogy
       a last változóra egy egyedüli ponttal ("."), amely nem része
       számnak, hivatkozzunk.)

    string A string a kimenetre íródik ki. A  stringek  idézőjellel
       kezdődnek, és bármilyen karaktert tartalmazhatnak a következő
       idézőjelig. Egyetlen karakter sem kerül értelmezésre, még az
       újsor karakter sem. A string kiírása után nem íródik ki újsor
       karakter.

    print list
       A print utasítás (kiterjesztés), a kiírás egy újabb módozatát
       kínálja.  A "list" egy string és kifejezés lista, vesszővel
       elválasztva. Minden string vagy kifejezés a lista sorrendjében
       íródik  ki.  Záró  újsor  nem  íródik  ki. A kifejezések
       kiértékelődnek, és az eredményük a last változóban tárolásra
       kerül. A stringek pedig egyszerűen kiírásra kerülnek, speciális
       karaktereket is tartalmazhatnak. A speciális karakterek  a
       backslalsh karakterrel kezdődnek (\). A speciális karakterek a
       következőek: "a" (figyelmeztetés, vagy bip), "b" (backspace),
       "f" (lapdobás), "n" (újsor), "r" (kocsi vissza), "q" (idézőjel),
       "t" (tabulátor) és "\" (backslash). Minden más, a backslash után
       levő karaktert figyelmen kívül hagy a program.

    { utasítás_lista }
       Ez  egy összetett utasítás. Ennek segítségével lehet több
       végrehajtandó utasítást egybekapcsolni.

    if ( kifejezés ) then utasítás1 [else utasítás2]
       Az if kiértékeli a kifejezést, és végrehajtja az utasítás1-et,
       vagy az utasítás2-t, a kifejezés értékétől függően. Ha a
       kifejezés eredménye nem nulla, az utasítás1 hajtódik végre. Ha
       az utasítás2 létezik, és a kifejezés eredménye nulla, az
       utasítás2 hajtódik végre. (Az else ág kiterjesztés.)

    while ( kifejezés ) utasítás
       A while utasítás mindaddig végrehajtja az utasítást, amíg a
       kifejezés eredménye nem nulla. Az utasítás minden végrehajtása
       előtt kiértékeli a kifejezést. A ciklus akkor fejeződik be, ha a
       kifejezés eredménye nulla lesz, vagy ha végrehajtódik egy break
       utasítás.

    for ( [kifejezés1] ; [kifejezés2] ; [kifejezés3] ) utasítás
       A for utasítás egy utasítás ismételt végrehajtását vezérli. A
       kifejezés1  a ciklus előtt kiértékelődik. A kifejezés2 az
       utasítás minden végrehajtása előtt kiértékelődik. Ha nem nulla,
       az utasítás végrehajtódik, ha nulla, a ciklus véget ér. Az
       utasítás minden végrehajtása után, a kifejezés3 kiértékelődik,
       mielőtt  a kifejezés2 kiszámolódna. Ha a kifejezés1 és a
       kifejezés3 hiányzik, a kiértékelődésük helyén semmi nem fog
       történni.  Ha a kifejezés2 hiányzik, az olyan, mintha a
       kifejezés2 helyén egy olyan kifejezés lenne, amelynek  az
       eredménye  mindig  1.  (Az  opcionális  kifejezések  egy
       kiterjesztés.) A következő ekvivalens kódokat  ad  a  for
       utasításra:
       kifejezés1;
       while (kifejezés2) {
         utasítás;
         kifejezés3;
       }

    break Ezzel az utasítással ki lehet lépni a legbelső while, vagy for
       utasításból.

    continue
       Ez az utasítás (kiterjesztés) azt eredményezi, hogy a legbelső
       for utasítás egy új ciklust kezd.

    halt  Ez  az  utasítás  (kiterjesztés),  ha  végrehajtódik,  azt
       eredményezi, hogy a bc kilép.

    return Nulla értékkel tér vissza egy függvényből (lásd még a függvények
       fejezetet).

    return ( expression )
       A kifejezés eredményével tér vissza a függvényből (lásd még a
       függvények fejezetet).

PSZEUDO UTASÍTÁSOK

    Ezek az utasítások a tradicionális értelemben nem utasítások. Nem
    hajtódnak végre. Funkciójukat "fordítási" időben fejtik ki.

    limits Kiírja  a  bc  adott  verziója  által használt határokat.
       Kiterjesztés.

    quit  Ha a quit utasítást beolvassa, a bc feldolgozó kilép. Nem
       számít, hogy az utasítás hol található (pl. az "if (0 == 1)
       quit" hatására is kilép a bc.)

    warranty
       Kiírja a figyelmeztető üzenetet. Kiterjesztés.

FÜGGVÉNYEK

    A függvényekkel definiálhatunk számításokat, amelyeket csak később
    kívánunk végrehajtani. A függvények a bc -ben mindig egy értéket
    számolnak, és azt visszaadják a hívónak. A függvény definíciója
    "dinamikus" abban az értelemben, hogy mindaddig definiálatlan, amíg a
    feldolgozó nem találkozik vele a bemeneten. Ez a definícó mindaddig
    használható,  amíg  egy  ugyanezen névű függvény definicóval nem
    találkozik.  Az új definíció felülírja a  régit.  Egy  függvény
    definíciója a következőképpen néz ki:
       define name ( parameters ) { newline
         auto_list  statement_list }
    A  függvényhívás  is  egy  kifejezés,  a  következő  formában:
    "name(parameters)".

    A paraméterek számok, vagy tömbök lehetnek (kiterjesztés). A függvény
    definícójában  nulla, vagy több paraméter definiálható, vesszővel
    elválasztva. A számok csak érték szerinti átadással, a tömbök csak cím
    szerinti átadással hívódnak meg. A tömböket a paraméterek között a
    "nv[]" módon kell specifikálni. A függvényhívásnál a szám paraméterek
    teljes kifejezések lehetnek. A tömböknél ugyanaz a jelölés használandó,
    mint a definiáláskor.  A nevesitett tömbök cím szerinti átadással
    kerülnek a függvényhez.  Mivel a függvény definíciója dinamikus, a
    paraméterek száma és típusa csak  a  hívás  pillanatában  kerül
    ellenőrzésre. Ha ebben eltérés mutatkozik, egy futási-hiba váltódik ki.
    Futási-hiba váltódik ki akkor is, ha egy nem létező függvényt hívunk
    meg.

    Az auto_list egy opcionális változó lista, amely "helyi" változókat
    tartalmazza. A szintaxisa: "auto nv, ... ;".  (A  pontosvessző
    opcionális.) Minden nv egy auto változó neve. Tömbök is definiálhatóak
    így, a szokásos módon. Ezek a változók a vermen kapnak helyet, a
    függvény belépése után.  A változók ezután inicializálásra kerülnek
    nulla kezdőértékkel, és a függvény végrehajtása során használhatóak.
    Amikor a függvény kilép, ezeket a változókat eltávolítja a veremből,
    így az eredeti értékük helyreállítódik. A paraméterek is auto változók,
    amelyek a függvény meghívásakor kapják meg értéküket. Az auto változók
    különböznek a tradícionális helyi változóktól a következő dologban: ha
    A meghívja a B függvényt, B látja az A auto változóit, hacsak B-ben
    nincs ugyanezen néven is auto változó definiálva. Azon tény miatt, hogy
    az auto változók és a paraméterek egy vermen kapnak helyet, a bc kezeli
    a rekurzív függvényeket is.

    A függvény törzse bc utasítások listája. Az utasításokat pontosvesszők,
    vagy újsorok választják el. A return utasítás hatására a függvény
    végrehajtása véget ér, és visszatér egy értékkel. Az első forma, a
    "return", 0-át ad vissza a hívónak, míg a második, "return ( kifejezs
    )", kiértékeli a kifejezést, és az eredményt adja vissza. A függvény
    végén, ha mást nem írunk ki, mindig van egy "return (0)", ez megkímél
    attól, hogy explicite ki kelljen írni a return utasítást.

    A függvényeknél megváltozik az ibase változó használata is. A függvény
    törzsében szereplő minden konstans, a függvény hívásakor használatos
    ibase alapján konvertálódik. Ha az ibase-t  megváltoztatjuk  egy
    függvényben, annak nem lesz hatása, kivéve a read standard függvényt,
    amely mindig az  ibase  aktuális  értékét  használja  a  számok
    konvertálásához.

MATEMATIKAI KÖNYVTÁR

    Ha a bc-t a -l opcióval indítjuk, a matematikai könyvtár betöltődik, és
    a pontosság 20-as lesz. A matematikai függvények azzal a pontossággal
    számolják ki az eredményt, amely a meghívásukkor be volt állítva. A
    matematikai könyvtár a következő függvényeket definiálja:

    s (x) Az x (radián) színusza.

    c (x) Az x (radián) koszínusza.

    a (x) Az x arkusz tangense.

    l (x) Az x természetes logaritmusa.

    e (x) Az e x-edik hatványa.

    j (n,x)
       Az n-ed rendű Bessel fuggvenye x-nek.

PÉLDÁK

    A /bin/sh-ban a következő utasítás visszaadja a "pi" értékét a pi
    környezeti változóban.

       pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Az itt következő példában a matematikai könyvtárban található hatvány
    függvény definícióját mutatjuk be. A függvény POSIX bc nyelven íródott.

       scale = 20

       /* Kihasználja a következó tényt: e^x = (e^(x/2))^2.
         Mikor az x elég kicsi, a következő sort használjuk:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* Ellenőrzi az x előjelét. */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* Elófeltétel. */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* Inicializálja a változókat. */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }

    A következő kód a bc kiterjesztett szolgáltatásait használja, egy
    egyszerű csekkfüzet egyenleg kiszámolására. Legjobb, ha ezt a programot
    fájlba lementjük, hogy többször is használhassuk anélkül, hogy újra be
    kelljen gépelni.

       scale=2
       print "\nCsekkfüzet program!\n"
       print " Emlékeztető, a letétek negatív tranzakciók.\n"
       print " Kilépés 0 összegű tranzakció bevitelével.\n\n"

       print "Kezdeti egyenleg? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "jelenlegi egyenleg = "; bal
        "tranzakció? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit

    A következő függvény a faktoriális rekurzív definíciója.

       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }

ELTÉRÉSEK

    A bc ezen verziója a POSIX P1003.2/D11 tervezete alapján készült és a
    tervezethez és a tradícionális implementációhoz képest sok bővítést és
    különbséget tartalmaz.  Ez nincs  implementálva  a  tradícionális
    dc(1)-ben.  Ez a verzió egy egyszerű feldolgozó, amely csak átfordítja
    a programot. Egy "nem dokumentált" kapcsoló (-c) kiírja az átfordított
    programot a szabványos kimenetre, és nem futtatja le. Ez főleg az
    értelmező nyomkövetésekor és a matematikai könyvtár előkészítésekor
    használatos.

    A különbségek legfőbb forrásai a kiterjesztések, hol egy szolgáltatás
    lett kiterjesztve, hogy több lehetősége legyen,  hol  pedig  új
    szolgáltatás  lett  létrehozva.  A  következó lista megmutatja a
    különbségeket és a kiterjesztéseket.

    LANG környezeti változó
       Ez a verzió nem követi a POSIX szabványt a LANG környezeti
       változó használatában, és minden környezeti változó az "LC_"
       prefixszel kezdődik.

    nevek A tradícionális és a POSIX bc -ben a funkciók, változók és
       tömbök nevei csak egy karakter hosszúak lehettek. Itt már több
       karaktert is használhatunk, de a neveknek betűvel kell kezdődni
       és csak betűket számokat és aláhúzásjeleket tartalmazhatnak.

    Stringek
       A stringek nem tartalmazhatnak NUL (ASCII nulla) karaktert. A
       POSIX szerint bármilyen karakter lehet egy stringben.

    last  A POSIX bc-ben nincs last változó. Néhány implementáció a pontot
       (.) használja erre a célra.

    összehasonlítások
       A POSIX bc csak az if, vagy a while utasításban enged meg
       összehasonlításokat, vagy a for utasítás második kifejezésében.
       Továbbá,  utasításonként  csak  egy  relációs operátor van
       megengedve.

    if utasítás, else ág
       A POSIX bc-ben nincs else ág.

    for utasítás
       A POSIX bc-ben minden kifejezésnek szerepelnie kell.

    &&, ||, !
       A POSIX bc-ben nincsenek logikai operátorok.

    read függvény
       A POSIX bc-ben nincs read függvény.

    print utasítás
       A POSIX bc-ben nincs print utasítás.

    continue utasítás
       A POSIX bc-ben nincs continue utasítás.

    tömb paraméterek
       A POSIX bc-ben nincsenek tömb paraméterek. Más implementációkban
       lehetnek.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       A POSIX bc-ben nincs szükség ezekre a "régi stílusú" értékadó
       operátorokra. Ez a verzió megengedi ezeket. Használd a limits
       utasítást, hogy megtudd, hogy az installált verzió megengedi-e
       ezeket. Ha igen, az "a =- 1" kifejezés csökkenti az a értékét
       1-gyel, egyébként pedig az a értékét beállítja -1-re.

    szóközök a számokban
       A bc más implementációi megengedik szóközök használatát a
       számokban. Például, az "x=1 3" kifejezés az x változóhoz
       hozzárendeli a 13-at.  Ebben a bc-ben ugyanez az utasítás
       szintaktikai hibát ad.

    hibák és végrehajtás
       Ez az impelmentáció különbözik a többitől abban, hogy mely
       kódokat hajtja végre, mikor egy szintaktikai, vagy más hibába
       belefut.  Ha egy  szintaktikai  hibát  talál  a  függvény
       definíciójában, a hibakezelő megpróbálja megtalálni az utasítás
       elejét, és folytatni a függvény feldolgozását. Ha a szintaktikai
       hiba a függvény törzsében következik be, a függvény nem lesz
       definiálva, és nem lehet  meghívni  sem.  Az  interaktív
       végrehajtási blokkokban levő szintaktikai hibák érvénytelenítik
       az egész blokkot. Egy végrehajtási blokknak minősül az az
       utasítássor, amely a következő soremelésig tart. Például:
       a = 1
       b = 2
    ez két végrehajtási blokk és
       { a = 1
        b = 2 }
    ez  egy. A futási-hibák hatására a jelenlegi blokk végrehajtása
    befejeződik. A futási-figyelmezetetés nem állítja  meg  a  blokk
    végrehajtását.

    Megszakítások
       Egy interaktív végrehajtás során, a SIGINT szignál (általában a
       terminálról érkező Control-C karakter generálja) hatására a
       jelenlegi blokk végrehajtása megszakad. Kijelzésre kerül egy
       "futási" hiba, hogy melyik függvény lett megszakítva. Miután
       minden futási struktúra kiürül, egy üzenet kerül kiírásra a
       felhasználó felé, hogy a bc kész további adatok fogadására.
       Minden korábban definiált függvény továbbra is definiálva marad,
       és minden nem-auto változóban a megszakításkori érték lesz.
       Minden auto változó (a függvények paraméterei is) törlésre kerül
       a kiürítési eljárás során. Nem-interaktív végrehajtáskor a
       SIGINT szignál az egész bc futását megszakítja.

HATÁROK

    A következő határok vannak beépítve ebbe a bc -be. Néhányuk egy
    installálással megváltoztatható. Az aktuális értékeik megszerzéséhez
    használd a limits utasítást.

    BC_BASE_MAX
       A legnagyobb kimeneti számrendszer, jelenleg 999. A maximum
       bemeneti számrendszer 16.

    BC_DIM_MAX
       Ez a jelenlegi pontossági határ, 655535. Az ön installációjában
       más lehet.

    BC_SCALE_MAX
       A tizedes pont előtti és utáni számjegyek számát az INT_MAX
       határozza meg.

    BC_STRING_MAX
       A karakterek maximális száma egy stringben INT_MAX.

    exponens
       A hatványozás operátor (^) kitevőjének maximum értékét  a
       LONG_MAX határozza meg.

    szorzás
       A szorzó rutin inkorrekt eredményt adhat, ha a számnak (LONG_MAX
       / 90)-nél több számjegye van. 32-bites long-nál ez 23,860,929
       számjegy.

    kód méret
       Minden függvénynek és a "fő" programnak is limitálva van a
       mérete 16384 byte lefordított kódban. Ez a határ (BC_MAX_SEGS)
       könnyen túlléphető, ha több, mint 16 1024 byte-os szegmensünk
       van.

    változó nevek
       A jelenlegi limit az egyedi nevekre 32767 mind az egyszerű
       változókra, mind a tömbökre és a függvényekre.

FÁJLOK

    A legtöbb installációban a bc-nek nincs szüksége egyéb fájlokra. Míg a
    végrehajtható program hossza fontos, illetve a C fordító nem tudja
    kezelni a nagyon hosszú stringeket, a bc a standard matematikai
    könyvtárat a /usr/local/lib/libmath.b fájlból olvassa be. (A fájl helye
    rendszerenként változhat, lehet /lib/libmath.b is.)

DIAGNOSZTIKA

    Ha egy a parancssorban szereplő fájl nem nyitható meg, a bc üzen, hogy
    a fájl nem elérhető, és kilép. Ugyanígy, a fordítási és a futási idejű
    diagnosztika is önmagyarázó.

HIBÁK

    A hibakezelés még nem túl jó.

SZERZŐ

    Philip A. Nelson
    phil@cs.wwu.edu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

    A   szerző   szeretné   megköszönni   Setve   Sommars-nak
    (Steve.Sommars@att.com), hogy  oly  nagy  mértékben  segített  az
    implementáció  tesztelésében.  Sok  nagyon  jó  tanácsot  adott.
    Segítségével egy sokkal jobb terméket sikerült létrehozni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Csehi András <acsehi@flexum.hu>

                    .                 bc(1)