Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    od - fájlok ömlesztése (dump) oktális és más formában

ÁTTEKINTÉS

    od [-abcdfhiloxv] [-s[bytes]] [-w[bytes]] [-A radix] [-j bytes] [-N
    bytes]  [-t  type]  [--skip-bytes=bytes]  [--address-radix=radix]
    [--read-bytes=bytes]    [--format=type]    [--output-duplicates]
    [--strings[=bytes]]  [--width[=bytes]]  [--traditional]  [--help]
    [--version] [file...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az od GNU változatát dokumentálja.

    Az od program a szabványos kimenetre írja a megadott fájlok, illetve
    `-' fájlnév esetén a szabványos bemenet tartalmát. A kimenet minden
    sora a bemeneti fájl offsetjét tartalmazza a baloldali oszlopban, utána
    egy  vagy  több oszlopnyi adat követi az opciók által megadott
    formátumban. (Offset = hány bájttal van az első bájt után az adott
    rész.)  Alapértelmezés szerint od a fájl offsetjeit oktálisan, az
    adatokat kétbájtos oktális számok formájában adja meg.

OPCIÓK

    -A, --address-radix=radix
       Az kiírt offsetek számrendszerének alapszámát adja meg. A radix
       az alábbiak valamelyike lehet:

       d   decimális (10-es alapú)

       o   oktális (8-as alapú)

       x   hexadecimális (16-os alapú)

       n   semmilyen: nem nyomtat offseteket.

    Az alapértelmezés az oktális.

    -j, --skip-bytes=bytes
       Átugrik bytes számú bájtot a bemenetből, mielőtt formázni és
       írni kezdene. Amennyiben bytes `0x' vagy `0X'-szel kezdődik,
       hexadecimálisként  kezeli;  különben  ha  `0'-val kezdődik,
       oktálisnak; másképpen decimálisnak veszi. Egy hozzáfűzött `b'
       512-es szorzót, egy `k' 1024-es szorzót, és az `m' 1048576-eset
       jelent.

    -N, --read-bytes=bytes
       Legfeljebb bytes bájtot ír ki minden bemeneti fájlból. Minden, a
       bytes értékhez fűzött elő- és utótagot ugyanúgy értelmez, mint a
       -j opciónál.

    -t, --format=type
       A kimeneti formátumot választja meg. A type egy string, amely az
       alábbi típusjelző karakterek közül egyből vagy többől áll.
       Egynél több típusjező karakter, vagy ezen opció többszöri
       használata esetén az od program minden kimeneti sort minden
       típusnak megfelelően kiír a típusjelző karakterek megadásának
       sorrendjében.

       a   megnevezett karakter (named character)

       c   ASCII karakter vagy fordított törtvonalas escape-sorozat
           (backslash escape)

       d   előjeles decimális

       f   lebegőpontos

       o   oktális

       u   előjel nélküli decimális

       x   hexadecimális

    Az `a' és `c' típusok kivételével megadható azon bájtok száma, amelyet
    az  od az egyes számok értelmezésekor felhasznál. Ezt a számot
    decimálisan a típusjelző karakter mögé írva kell megadnunk. Lehetőség
    van ezen kívül a méret megadására a C fordító belső adatméreteinek
    megfelelő karakterek használatával. Egészekre (d, o, u, x):

       C   karakter (char)

       S   rövid (short)

       I   egész (int)

       L   hosszú (long)

    Lebegőpontos értékre (f):

       F   lebegőpontos (float)

       D   duplapontos (double)

       L   hosszú duplapontos (long double)

    -v, --output-duplicates
       Kijelzi az egymást követő azonos sorokat is. Alapértelmezés
       szerint ugyanis ha két vagy több azonos kimeneti sor keletkezne,
       az od program csak az elsőt írja ki, és csak egy csillagjelet
       (`*') tesz ki a következő sorba, jelezvén, hogy azonos sorok
       következnek.

    -s, --strings[=bytes]
       A szokásos kimenet helyett csak a bemenet string konstansait
       írja ki. Stringnek a legalább bytes hosszúságú, ASCII grafikus
       (vagy formázó) karakterekből álló, NUL végződésű bájtsorozatokat
       veszi. A bytes elhagyásakor az alapértelemezett érték: 3.

    -w, --width[=bytes]
       Az egy sorba kiírandó bemeneti bájtok számát adja meg. Ez
       többszöröse kell legyen a megadott kimeneti formátumhoz tartozó
       méretek legkisebb közös többszörösének. bytes alapértelmezett
       értéke az opció megadása esetén 32, az opció nélkül pedig 16.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

    A következő néhány opciótérkép megadja a régi pre-POSIX formátum és a
    megfelelő POSIX-formátum közti kapcsolatokat. A GNU od elfogadja a régi
    és  új  stílusú  megadási módok tetszőleges kombinációját is. A
    formátummegadó opciók felgyülemlenek.

    -a   Karakteres kimenet. Egyenértékű -t a -val.

    -b   Oktális bájt kimenet. Egyenértékű -t oC -vel.

    -c   ASCII karakter vagy  fordított  törtvonalas  escape-sorozat
       (backslash escape) kimenet. Egyenértékű -t c -vel.

    -d   Előjel nélküli rövid decimális kimenet. Egyenértékű -t u2 -vel.

    -f   Lebegőpontos kimenet. Egyenértékű -t fF -fel.

    -h   Rövid hexadecimális kiemenet. Egyenértékű -t x2 -vel.

    -i   Rövid decimális kiemenet. Egyenértékű -t d2 -vel.

    -l   Hosszú decimális kimenet. Egyenértékű -t d4 -vel.

    -o   Rövid oktális kimenet. Egyenértékű -t o2 -vel.

    -x   Rövid hexadecimális kiemenet. Egyenértékű -t x2 -vel.

    --traditional
       Felismeri azokat az opciókat, amelyeket az od néhány régi, POSIX
       előtti változata értelmezett. Az
       od --traditional [file] [[+]offset[.][b] [[+]label[.][b]]]
       szintaxis  használható  legfeljebb  egy fájl és opcionális
       argumentumok megadásával, melyek egy offsetet és a label ál-
       kezdő címet határozzák meg. Alapértelmezés szerint offset egy
       oktális számként kerül értelmezésre, amely azt adja meg hány
       bemeneti bájtot kell a formázás és az írás előtt átugorni. Az
       esetleges követő tizedespont az offset értelmezését decimális
       számra módosítja. Ha nincs ez a decimális módosítás, de az
       offset  `0x'  vagy  `0X'-szel  kezdődik,  hexadecimálisként
       értelmezi. Követő `b' pedig 512-vel szorozza az offset értékét.
       A label argumentum ugyanúgy kerül értelmezésre, mint az offset,
       csak ez a kezdeti ál-címet adja meg. Az ál-címek a normális
       címek után zárójelben kerülnek kijelzésre.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>