Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    accept - przyjmowanie połączenia na gnieździe

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int accept(int s, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

OPIS

    Funkcja  accept  jest  używana  z  połączeniowymi  typami gniazd
    (SOCK_STREAM, SOCK_SEQPACKET i SOCK_RDM). Wyciąga ona pierwsze żądanie
    połączenia z kolejki oczekujących połączeń, tworzy nowo podłączone
    gniazdo o tych samych właściwościach co s i alokuje nowy deskryptor
    pliku dla gniazda, który to deskryptor jest zwracany. Nowo utworzone
    gniazdo nie jest już w stanie nasłuchiwania.  Oryginalne gniazdo s
    pozostaje po wywołaniiu funkcji niezmienione. Należy zauważyć, że żadne
    znaczniki dotyczące deskryptora pliku (wszystko, co można ustawić za
    pomocą F_SETFL, jak stan nieblokujący czy asynchroniczny) nie są
    poprzez accept dziedziczone.

    Argument s jest gniazdem, które zostało utworzone wywołaniem socket(2),
    przywiązanym do adresu lokalnego z pomocą bind(2), i nasłuchującym
    połączeń po wywołaniu listen(2).

    Argument addr jest wskaźnikiem do struktury sockaddr. Do struktury tej
    jest wpisywany adres łączącej się jednostki, przekazany przez warstwę
    komunikacyjną. Dokładny format adresu przekazywanego w parametrze addr
    jest określony poprzez rodzinę gniazda (zobacz socket(2) i strony
    podręcznika dotyczące odpowiedniego protokołu). Argument addrlen jest
    parametrem wartościowo-wynikowym: powinien początkowo zawierać rozmiar
    struktury, na którą wskazuje addr; po zakończeniu będzie zawierał
    rzeczywistą długość zwracanego adresu (w bajtach). Gdy addr jest równe
    NULL, to nic nie jest wypełniane.

    Jeśli nie ma zalegających połączeń w kolejce, a gniazdo nie jest
    zaznaczone jako nieblokujące, to accept blokuje proces wywołujący aż do
    uzyskania połączenia. Gdy gniazdo jest zaznaczone jako nieblokujące i
    nie ma zalegających połączeń w kolejce, accept zwraca EAGAIN.

    Aby być informowanym o nadchodzących do gniazda połączeniach, można
    użyć select(2) lub poll(2). Podczas próby nowego połączenia zostanie
    dostarczone zdarzenie odczytywalności (readable) i wtedy można wywołać
    accept aby uzyskać gniazdo tego połączenia. Inaczej, można ustawić
    gniazdo tak, by dostarczało SIGIO za każdym razem, gdy się na nim coś
    zacznie dziać; szczegóły można znaleźć w socket(7).

    Dla niektórych protokołów wymagających bezpośredniego potwierdzania,
    takich jak DECNet, accept może być uważane za funkcję zdejmującą z
    kolejki następne żądanie połączenia, nie powodując potwierdzenia.
    Potwierdzenie można spowodować przez normalny odczyt, lub zapis na
    nowym deskryptorze pliku, a odrzucenie można spowodować, zamykając
    gniazdo. Obecnie pod Linuksem taką semantykę ma tylko DECNet.

UWAGI

    Nie zawsze po dostarczeniu SIGIO musi istnieć oczekujące połączenie. To
    samo  dotyczy  select(2)  i  poll(2),  zwracających  zdarzenie
    odczytywalności,  ponieważ połączenie mogło zostać usunięte przez
    asynchroniczny błąd sieci lub inny wątek, przed wywołaniem accept.
    Jeśli to się zdarzy, to wywołanie będzie blokować, oczekując następnego
    połączenia. Aby upewnić się, że accept nigdy nie będzie blokowało, s
    powinno mieć ustawiony znacznik O_NONBLOCK (zobacz socket(7)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wywołanie w przypadku błędu zwraca -1. Gdy zakończy sie pomyślnie
    zwraca nieujemną liczbę całkowitą, która jest deskryptorem przyjętego
    gniazda.

OBSŁUGA BŁĘDÓW

    Linuksowe accept przekazuje zalegające już na nowym gnieździe błędy
    sieciowe jako kod błędu z accept.  Zachowanie to różni się od
    implementacji gniazd w BSD. Dla sensownego działania, aplikacja powinna
    wykrywać po wykonaniu accept błędy sieciowe, zdefiniowane dla danego
    protokołu i traktować je jak EAGAIN, czyli ponawiać próbę. W wypadku
    TCP/IP są to ENETDOWN, EPROTO, ENOPROTOOPT,  EHOSTDOWN,  ENONET,
    EHOSTUNREACH, EOPNOTSUPP i ENETUNREACH.

BŁĘDY

    Funkcja accept musi zakończyć się niepomyślnie gdy:

    EAGAIN lub EWOULDBLOCK
       Gniazdo jest zaznaczone jako nieblokujące a brak jest połączeń,
       które mogłyby zostać przyjęte.

    EBADF Deskryptor jest nieprawidłowy.

    ENOTSOCK
       Deskryptor odnosi się do pliku, zamiast do gniazda.

    EOPNOTSUPP
       Przekazane gniazdo nie jest typu SOCK_STREAM.

    EINTR Funkcja systemowa została przerwana wskutek odebrania sygnału
       przed prawidłowym nawiązaniem połączenia.

    ECONNABORTED
       Połączenie zostało przerwane.

    EINVAL Gniazdo nie nasłuchuje połączeń.

    EMFILE Osiągnięte zostało ograniczenie liczby otwartych deskryptorów
       plików dla procesu.

    ENFILE Osiągnięte zostało systemowe ograniczenie liczby  otwartych
       deskryptorów plików.

    Funkcja accept może zakończyć się niepomyślnie gdy:

    EFAULT Parametr addr nie znajduje się w przestrzeni adresowej dostępnej
       do zapisu dla użytkownika.

    ENOBUFS, ENOMEM
       Jest niedostateczna ilość wolnej pamięci. Oznacza to zazwyczaj,
       że istnieje ograniczenie dla przydzielania pamięci na bufory
       gniazd, nie zaś że zabrakło pamięci w systemie.

    EPROTO Wystąpił błąd protokołu.

    W Linuksie accept może również zakończyć się niepomyślnie gdy:

    EPERM Reguły firewalla zabraniają połączenia.

    Dodatkowo, dla nowego gniazda mogą być zwracane błędy  sieciowe
    zdefiniowane
       dla danego protokołu. Różne jądra Linuksa mogą zwracać inne
       błędy,  takie  jak ENOSR, ESOCKTNOSUPPORT, EPROTONOSUPPORT,
       ETIMEDOUT. Wartość ERESTARTSYS może być obserwowana podczas
       śledzenia.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja accept pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2).
    Strona podręcznika BSD opisuje pięć możliwych zwracanych błędów (EBADF,
    ENOTSOCK,  EOPNOTSUPP, EWOULDBLOCK, EFAULT).  SUSv3 opisuje błędy
    EAGAIN, EBADF, ECONNABORTED, EINTR, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENOBUFS,
    ENOMEM, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EPROTO, EWOULDBLOCK.  SUSv2 opisuje
    dodatkowo błędy EFAULT i ENOSR.

    Linuksowe accept _nie_ dziedziczy znaczników gniazda, takich jak
    O_NONBLOCK.  Takie zachowanie różni się od innych implementacji gniazd
    BSD. Przenośne programy nie powinny zakładać takiego zachowania i
    zawsze ustawiać dla gniazda zwracanego przez accept wszystkie potrzebne
    znaczniki.

UWAGA

    Trzeci argument accept był pierwotnie zadeklarowany jako `int *' (i
    jest pod libc4 i libc5 oraz na wielu innych systemach, takich jak BSD
    4.*, SunOS 4, SGI); W szkicu standardu POSIX 1003.1g chciano to zmienić
    na `size_t *' i tak jest w SunOS 5. Późniejsze szkice POSIX używają tu
    `socklen_t *' i tak samo robią Single Unix Specification i glibc2.
    Cytując Linusa Torvaldsa: _Any_ sane library _must_ have "socklen_t" be
    the same size as int. Anything else breaks any BSD socket layer stuff.
    POSIX initially _did_ make it a size_t, and I (and hopefully others,
    but obviously not too many) complained to them very loudly indeed.
    Making it a size_t is completely broken, exactly because size_t very
    seldom is the same size as "int" on 64-bit architectures, for example.
    And it _has_ to be the same size as "int" because that's what the BSD
    socket interface is. Anyway, the POSIX people eventually got a clue,
    and created "socklen_t". They shouldn't have touched it in the first
    place, but once they did they felt it had to have a named type for some
    unfathomable reason (probably somebody didn't like losing face over
    having done the original stupid thing, so they silently just renamed
    their blunder).

ZOBACZ TAKŻE

    bind(2), connect(2), listen(2), select(2), socket(2)