Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    cacheflush - wypróżnienie zawartości bufora podręcznego z instrukcjami
    i/lub z danymi

SKŁADNIA

    #include <asm/cachectl.h>

    int cacheflush(char *addr, int nbytes, int cache);

OPIS

    cacheflush  wypróżnia  zawartość  wskazanego(-ych)  bufora(-ów)
    podręcznego(-ych) dla adresów przestrzeni użytkownika w zakresie od
    addr do (addr+nbytes-1). Parametr cache może być jednym z:

    ICACHE Wypróżnia bufor z instrukcjami.

    DCACHE Zapisuje z powrotem do pamięci i unieważnia dotknięte tym
       prawidłowe linie buforowe.

    BCACHE Identyczne z (ICACHE|DCACHE).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    cacheflush zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu, a -1 w wypadku błędu.
    Jeśli wystąpi błąd, errno będzie wskazywać jego rodzaj.

BŁĘDY

    EINVAL parametr cache nie jest jednym z ICACHE, DCACHE lub BCACHE.

    EFAULT Część lub cała przestrzeń od addr do (addr+nbytes-1) jest
       niedostępna.

BŁĘDY

    Obecna implementacja ignoruje parametry addr i nbytes. Dlatego zawsze
    wypróżniane są wszystkie bufory.

UWAGA

    To wywołanie jest dostępne tylko na systemach opartych o MIPS. Nie
    Powinno ono być używane w przenośnych programach.