Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    chroot - zmiana katalogu głównego

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int chroot(const char *path);

OPIS

    chroot zmienia katalog główny na katalog podany w path. Ten katalog
    będzie używany do nazw ścieżek zaczynających się od /. Katalog główny
    jest dziedziczony przez wszystkie procesy potomne bieżącego procesu.

    Funkcję chroot(2) może wywołać tylko proces uprzywilejowany (pod
    Linuksem: ten ze zdolnością CAP_SYS_CHROOT).

    Funkcja ta zmienia tylko składniki w procesie rozwiązywania nazw plików
    i nie robi nic poza tym.

    Funkcja ta nie zmienia bieżącego katalogu roboczego, więc `.' może
    znajdować się poza drzewem zakorzenionym w `/'.  W szczególności,
    superużytkownik może uciec `uwięzienia w chroot' wykonując `mkdir foo;
    chroot foo; cd ..'.

    Funkcja ta nie zamyka otwartych deskryptorów plików, więc takie
    deskryptory  plików  mogą zezwalać na dostęp poza nowym drzewem
    zakorzenionym w `/'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. w przypadku błędu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

    Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane
    poniżej. Najogólniejsze błędy to:

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składowej ścieżki. (Patrz także
       path_resolution(2)).

    EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    EIO  Wystąpił błąd we/wy.

    ELOOP Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt  wiele  dowiązań
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składowa ścieżki path nie jest katalogiem.

    EPERM Efektywny UID nie jest zerem.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, 4.4BSD, X/OPEN. Ta funkcja nie jest częścią POSIX.1. SVr4
    dokumentuje dodatkowe błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP. X/OPEN nie
    dokumentuje błędów EIO, ENOMEM i EFAULT. Interfejs ten jest oznaczany
    jako spadek po X/OPEN.

UWAGI

    FreeBSD ma silniejszą funkcję systemową jail().

ZOBACZ TAKŻE

    chdir(2), path_resolution(2)