Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getgroups, setgroups - pobiera/ustawia listę identyfikatorów grup
    dodatkowych

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int getgroups(int size, gid_t list[]);

    #include <grp.h>

    int setgroups(size_t size, const gid_t *list);

OPIS

    getgroups
       Zwraca w list maksymalnie size dodatkowych ID grup. Nie jest
       określone, czy efektywny ID grupy procesu wywołującego będzie
       znajdować się na zwróconej liście. Tak więc, aplikacja powinna
       wywołać  również  getegid(2) i dodać lub usunąć otrzymaną
       wartość.)  Jeśli size jest równe zero, to list nie jest
       modyfikowane, lecz zwracana jest ogólna liczba dodatkowych grup
       procesu.

    setgroups
       Ustawia dodatkowe grupy procesu. Jedynie superużytkownik może
       tego dokonać.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    getgroups
       po pomyślnym zakończeniu zwraca liczbę grup dodatkowych. Po
       błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    setgroups
       po pomyślnym zakończeniu zwraca zero. Po błędzie zwracane jest
       -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT list ma nieprawidłowy adres.

    EPERM Dla setgroups, użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    EINVAL Dla setgroups, size jest większe niż NGROUPS (32 dla Linuksa
       2.0.32). Dla getgroups, size jest mniejsze niż liczba grup
       dodatkowych, ale niezerowe.

UWAGI

    Proces  może  posiadać  maksymalnie co najmniej NGROUPS_MAX grup
    dodatkowych oprócz efektywnego ID grupy. Zbiór grup dodatkowych jest
    dziedziczony po procesie rodzicielskim i może zostać zmieniony za
    pomocą setgroups.  Maksymalna liczba grup dodatkowych  może  być
    odczytana za pomocą sysconf(3):
      long ngroups_max;
      ngroups_max = sysconf(_SC_NGROUPS_MAX);
    Maksymalna zwracana przez getgroups wartość nie może być większa niż
    powiększona o jeden wartość otrzymana w powyższy sposób.

    Prototyp dla setgroups jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowane jest
    _BSD_SOURCE  (bezpośrednio,  albo  pośrednio  -  nie  definiując
    _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID (tylko wydanie 4; wywołań tych nie było w SVr3), X/OPEN,
    4.3BSD.  Funkcja getgroups istnieje w POSIX.1. Ponieważ setgroups
    wymaga przywilejów, nie jest opisana w POSIX.1.

ZOBACZ TAKŻE

    initgroups(3), getgid(2), setgid(2)