Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getpriority, setpriority - pobranie/ustawienie priorytetu programu
    podczas szeregowania zadań

SKŁADNIA

    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>

    int getpriority(int which, int who);
    int setpriority(int which, int who, int prio);

OPIS

    Priorytet procesu, grupy procesów, lub użytkownika podczas szeregowania
    zadań, wskazywany przez which i who jest uzyskiwany za pomocą wywołania
    getpriority a ustawiany za pomocą wywołania setpriority.  which jest
    jednym  z  PRIO_PROCESS,  PRIO_PGRP  lub  PRIO_USER, a who jest
    interpretowane względem which (identyfikator procesu dla PRIO_PROCESS,
    identyfikator grupy procesów dla PRIO_PGRP i identyfikator użytkownika
    dla PRIO_USER).  Zerowa wartość who określa (odpowiednio) proces
    wywołujący funkcję, jego grupę procesów lub rzeczywisty identyfikator
    użytkownika procesu wywołującego funksję.  prio jest wartością z
    zakresu  od  -20 do 20 (lecz zobacz UWAGI poniżej).  Domyślnym
    priorytetem jest 0; mniejsze priorytety  powodują  korzystniejsze
    traktowanie podczas szeregowania zadań.

    Funkcja  getpriority  zwraca najwyższą wartość (najniższą wartość
    numeryczną), spośród posiadanych przez  którykolwiek  z  podanych
    procesów. Funkcja setpriority ustawia priorytety wszystkich podanych
    procesów na wskazaną wartość. Jedynie superużytkownik może zmniejszać
    priorytety.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Ponieważ -1 jest legalną wartością spośród normalnie zwracanych przez
    getpriority, niezbędnym jest wyzerowanie zmiennej zewnętrznej errno
    przed wywołaniem tej funkcji i późniejsze sprawdzenie czy -1 oznaczało
    błąd, czy normalną wartość. Funkcja setpriority zwraca 0 jeśli nie
    było błędów lub -1 jeśli jakiś wystąpił.

BŁĘDY

    ESRCH Nie zlokalizowano żadnego procesu przy użyciu podanych wartości
       which i who.

    EINVAL which nie był jednym z PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP lub PRIO_USER.

    Oprócz powyższych błędów, dla setpriority mogą wystąpić:

    EPERM Proces został zlokalizowany, lecz ani jego efektywny, ani
       rzeczywisty  ID  użytkownika nie odpowiadał efektywnemu ID
       użytkownika wywołującego.

    EACCES Użytkownik nie będący superużytkownikiem  próbował  obniżyć
       priorytet procesu.

UWAGI

    Szczegółowe warunki wystąpienia błędu EPERM zależą od systemu. Powyżej
    opisano co mówi na ten temat SUSv3, z którym wydają sie być zgodne
    wszystkie systemy typu SYSV.  Linux wymaga, aby rzeczywisty lub
    efektywny ID użytkownika wywołującego zgadzał się z rzeczywistym
    użytkownikiem procesu who (zamiast z jego efektywnym ID użytkownika).
    Wszystkie systemy typu BSD (SunOS 4.1.3, Ultrix 4.2, BSD 4.3, FreeBSD
    4.3,  OpenBSD-2.5,  ...)  wymagają, aby efektywny ID użytkownika
    wywołującego zgadzał się z efektywnym ID użytkownika procesu who.

    Rezczywisty zakres priorytetów jest różny dla różnych wersji jądra.
    Linux wcześniejszy niż 1.3.36 miał -nieskończoność..15. Linux od 1.3.43
    ma -20..19, a funkcja systemowa getpriority zwraca 40..1 dla tych
    wartości (gdyż liczby ujemne są kodami błędów). Funkcja biblioteczna
    przekształca N na 20-N.

    Włączanie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane,  ale  zwiększa
    przenośność.  (Rzeczywiście,  <sys/resource.h> definiuje strukturę
    rusage zawierającą pola typu  struct  timeval  zdefiniowanego  w
    <sys/time.h>.)

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcje te pierwotnie pojawiły się w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE

    nice(1), fork(2), renice(8)