Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    readdir - odczytanie wpisu w katalogu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <linux/dirent.h>
    #include <linux/unistd.h>

    _syscall3(int, readdir, uint, fd, struct dirent *, dirp, uint, count);

    int readdir(unsigned int fd, struct dirent *dirp, unsigned int count);

OPIS

    Nie  jest  to funkcja, która cię interesuje. Opis implementacji
    interfejsu zgodnego z POSIX w bibliotece C znajduje się w readdir(3).
    Niniejsza strona opisuje goły interfejs wywołania systemowego, który
    może ulec zmianie i który został zastąpiony przez getdents(2).

    readdir odczytuje do wskazywanego przez dirp obszaru pamięci jedną
    strukturę dirent z katalogu, na który wskazuje fd. Parametr count jest
    ignorowany; odczytywana jest co najwyżej jedna struktura.

    Struktura dirent jest zadeklarowana następująco:

       struct dirent
       {
         long d_ino;         /* numer i-węzła */
         off_t d_off;        /* offset do tego dirent */
         unsigned short d_reclen;  /* długość tego d_name */
         char d_name [NAME_MAX+1];  /* nazwa pliku (zakończona znakiem NUL) */
       }

    d_ino jest numerem i-węzła.  d_off jest odległością od początku
    katalogu do tego wpisu dirent. d_reclen jest rozmiarem d_name, nie
    licząc kończącego znaku NUL. d_name jest zakończoną znakiem NUL nazwą
    pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 1. Po natrafieniu na koniec
    katalogu zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF Nieprawidłowy deskryptor fd.

    EFAULT Argument wskazuje poza przestrzeń adresową wywołującego procesu.

    EINVAL Bufor na wynik jest za mały.

    ENOENT Nie ma takiego katalogu.

    ENOTDIR
       Deksryptor pliku nie odnosi się do katalogu.

ZGODNE Z

    Tp wywołanie systemowe jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

    getdents(2), readdir(3)