Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);

OPIS

    readlink umieszcza zawartość dowiązania symbolicznego path w buforze
    buf, którego wielkość wynosi bufsiz. readlink nie dokleja do bufora
    buf znaku NUL. W przypadku, gdy bufor jest za mały, aby pomieścić całą
    zawartość dowiązania, jest ona obcinana (do ilości znaków równej
    długości bufsiz).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wywołanie  to, gdy się zakończy pomyślnie, zwraca liczbę znaków
    umieszczonych w buforze, lub -1 w przypadku wystąpienia błędu. Kod
    błędu jest umieszczany w errno.

BŁĘDY

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

    EINVAL bufsiz nie jest dodatnie.

    ENAMETOOLONG
       Scieżka, lub składnik ścieżki były za długie.

    ENOENT Plik o podanej nazwie nie istnieje.

    EACCES Brak praw przeszukiwania dla składnika ścieżki.

    ELOOP Natrafiono  na  zbyt  wiele dowiązań symbolicznych podczas
       tłumaczenia ścieżki.

    EINVAL Podany plik nie jest dowiązaniem symbolicznym.

    EIO  Podczas odczytu z systemu plików wystąpił błąd we/wy.

    EFAULT buf wskazuje poza przydzieloną procesowi przestrzeń adresową.

    ENOMEM Zabrakło dostępnej pamięci kernela.

ZGODNE Z

    X/OPEN, 4.4BSD (funkcja readlink pojawiła się w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE

    stat(2), lstat(2), symlink(2)