Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       shmop - operacje na segmentach pamięci wspólnej

SKŁADNIA

       #include <sys/types.h>
       #include <sys/shm.h>

       void *shmat(int shmid, const void *shmaddr, int shmflg);

       int shmdt(const void *shmaddr);

OPIS

       Funkcja  shmat dołącza segment pamięci wspólnej o deskryptorze shmid do
       przestrzeni adresowej procesu, który ją  wywołał.   Adres,  pod  którym
       segment ma być widoczny jest przekazywany parametrem shmaddr, przy czym
       system może przetworzyć ten adres w następujący sposób:

       Jeśli shmaddr jest równy NULL, wówczas system sam  wybierze  odpowiedni
       (nieużywany) adres, pod którym segment będzie widoczny.

       Jeśli shmaddr nie jest równy NULL i w shmflg przekazany został znacznik
       SHM_RND,  wówczas  segment  zostanie  dołączony  pod  adresem   shmaddr
       zaokrąglonym  w  dół  do  wielokrotności SHMLBA.  W innym razie shmaddr
       musi być wyrównanym do  granicy  strony  adresem,  pod  którym  nastąpi
       dołączenie segmentu.

       Jeśli w shmflg przekazany zostanie znacznik SHM_RDONLY, wówczas segment
       zostanie odwzorowany z zabezpieczeniem przed zapisem. Proces wywołujący
       shmat   musi  mieć  prawa  odczytu  segmentu.   W  przeciwnym  razie  w
       dołączanym segmencie możliwe są zarówno odczyt, jak i zapis, przy  czym
       proces  musi  mieć  prawa  do  odczytu i zapisu segmentu.  Nie istnieje
       pojęcie segmentu pamięci wspólnej tylko do zapisu.

       Znacznik  (specyficzny  dla  Linuksa)  SHM_REMAP,  który  może   zostać
       przekazany  w  shmflg  oznacza,  że  odwzorowanie tego segmentu powinno
       zastąpić jakiekolwiek  istniejące  wcześniej  odwzorowanie  w  zakresie
       rozpoczynającym  się  od  shmaddr  i rozciągającym na rozmiar segmentu.
       (Normalnie, gdy odwzorowanie  w  tym  zakresie  adresów  już  istnieje,
       powinien  wystąpić  błąd EINVAL.)  W tym przypadku shmaddr nie może byc
       równe NULL.

       Wartość brk procesu wywołującego funkcję  nie  jest  zmieniana  podczas
       dołączania  segmentu.   Segment  zostanie  automatycznie odłączony, gdy
       proces zakończy się.  Ten sam segment może być dołączony do przestrzeni
       adresowej  procesu  jako  "tylko  do odczytu" lub "do odczytu i zapisu"
       więcej niż raz.

       W wyniku pomyślnego wywołania shmat system operacyjny aktualizuje  pola
       struktury shmid_ds opisującej segment w następujący sposób:

              shm_atime zostaje przypisany aktualny czas.

              shm_lpid  zostanie przypisany identyfikator procesu wywołującego
              shmat.

              shm_nattch zostanie zwiększone o jeden.

       Należy zwrócić uwagę, że operacja powiedzie się nawet  jeśli  dołączany
       segment pamięci wspólnej jest zaznaczony do usunięcia.

       Funkcja  shmdt wyłącza segment pamięci wspólnej odwzorowany pod adresem
       podanym w shmaddr  z  przestrzeni  adresowej  procesu  wywołującego  tę
       funkcję.   Przekazany funkcji w parametrze shmaddr adres musi być równy
       adresowi zwróconemu wcześniej przez wywołanie shmat .

       W wyniku pomyślnego wywołania shmdt pola struktury shmid_ds  opisującej
       segment aktualizowane są w następujący sposób:

              shm_dtime przypisywany jest aktualny czas.

              shm_lpid  przypisywany  jest  identyfikator procesu wywołującego
              shmdt.

              shm_nattch jest zmniejszane o jeden. Jeśli pole to osiągnie 0  i
              segment  jest  zaznaczony  do  usunięcia,  wówczas  zostanie  on
              usunięty.

       Obszar  w  przestrzeni  adresowej  procesu  wywołującego  funkcję  jest
       zwalniany.

WYWOŁANIA SYSTEMOWE

       fork() W  wyniku  wywołania  fork() proces potomny dziedziczy dołączone
              segmenty pamięci wspólnej.

       exec() Po wykonaniu exec() wszystkie odwzorowane segmenty są  odłączane
              (nie są usuwane).

       exit() Po   wykonaniu   exit()  wszystkie  dołączone  segmenty  pamięci
              wspólnej są odłączane (nie są usuwane).

WARTOŚĆ ZWRACANA

       W przypadku wystąpienia błędu opydwie funkcje zwracają  -1  przypisując
       zmiennej  errno kod błędu.  W wyniku poprawnego wykonania funkcja shmat
       zwraca adres początku obszaru odwzorowania segmentu, natomiast  funkcja
       shmdt zwraca wartość 0.

BŁĘDY

       Gdy  shmat  zakończy się niepomyślnie, zmiennej errno przypisywana jest
       jedna z następujących wartości:

       EACCES     Proces wywołujący funkcję nie  ma  uprawnień  do  dołączenia
                  segmentu  w zadany sposób (do odczytu lub odczytu / zapisu).

       EINVAL     Niewłaściwa wartość parametru shmid, niewyrównana do granicy
                  strony  (i nie podano SHM_RND), niepoprawna wartość shmaddr,
                  nieudane  dołączenie  pod  adresem  brk  lub  został  podany
                  znacznik SHM_REMAP, podczas gdy shmaddr jest równe NULL.

       ENOMEM     Brak pamięci na deskryptor lub tablice stron.

       Funkcja shmdt może zakończyć się niepomyślnie tylko w sytuacji, gdy pod
       adresem shmaddr nie istnieje segment pamięci wspólnej. Wowczas  zmienna
       errno przyjmie wartość EINVAL.

UWAGI

       Używanie  shmat  z  shmaddr równym NULL jest zalecaną, przenośną motodą
       dołączania segmentu pamięci wspólnej.  Trzeba jednak być świadomym,  że
       ta  metoda  dołączania  segmentu  pamięci wspólnej może spowodować jego
       dołączenie pod różnymi adresami w różnych procesach.  W związku  z  tym
       wszystkie  wskaźniki  obsługiwane w pamięci wspólnej muszą być względne
       (zazwyczaj względem adresu początkowego segmentu), nie zaś bezwzględne.

       Dla wywołania shmat obowiązuje następujące ograniczenie systemowe:

       SHMLBA     Wartość,   której  wielokrotnością  musi  być  adres  dolnej
                  granicy segmentu.  Musi być wyrównana do granicy strony.   W
                  aktualnej implementacji SHMLBA jest równe PAGE_SIZE.

       Aktualna  implementacja  nie  ma  wewnętrznego  ograniczenia  na  ilość
       segmentów pamięci wspólnej dołączanych do jednego procesu (SHMSEG).

ZGODNE Z

       SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowy kod błędu EMFILE.  W SVID-v4 typ
       parametru  shmaddr  został  zmieniony  z  char * na const void *, a typ
       wyniku zwracanego przez shmat() z char * na void *.  (Linuksowe libc4 i
       libc5 zawierają prototypy char *; glibc2 zawiera void *.)

ZOBACZ TAKŻE

       brk(2), ipc(5), mmap(2), shmctl(2), shmget(2).