Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sigaction - bada i zmienia akcję sygnału

SKŁADNIA

    #include <signal.h>

    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction
    *oldact);

OPIS

    Wywołanie systemowe sigaction() jest używane do zmieniania akcji, którą
    obiera proces po odebraniu określonego sygnału.

    signum określa sygnał i może być dowolnym prawidłowym sygnałem poza
    SIGKILL i SIGSTOP.

    Jeśli act jest niezerowe, to nowa akcja dla sygnału signum jest brana z
    act.  Jeśli oldact też jest niezerowe, to poprzednia akcja jest w nim
    zachowywana.

    Struktura sigaction jest zdefiniowana jako

       struct sigaction {
         void (*sa_handler)(int);
         void (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
         sigset_t sa_mask;
         int sa_flags;
         void (*sa_restorer)(void);
       }

    Na niektórych architekturach część tej struktury może być unią: nie
    należy ustawiać jednocześnie pól sa_handler oraz sa_sigaction.

    Element sa_restorer jest przedawniony i nie powinno się go używać.
    POSIX nie definiuje tego elementu.

    sa_handler podaje akcję, związaną z sygnałem signum i może to być m.in
    SIG_DFL dla akcji domyślnej, SIG_IGN dla akcji ignorowania lub wskaźnik
    do funkcji obsługującej sygnał. Funkcja ta ma jtylko eden argument, w
    którym będzie przekazany numer sygnału.

    Jeżeli wartość SA_SIGINFO jest podana w sa_flags, to sa_sigaction
    (zamiast sa_handler) określa funkcję obsługi sygnału dla signum.
    Funkcja ta otrzymuje numer sygnału jako pierwszy argument, wskaźnik do
    siginfo_t jako drugi argument oraz wskaźnik do ucontext_t (zrzutowany
    na void *) jako jej trzeci argument.

    sa_mask podaje maskę sygnałów, które powinny być blokowane podczas
    wywoływania handlera sygnałów. Dodatkowo, sygnał, który wywołał handler
    będzie zablokowany, chyba że użyto flagi SA_NODEFER.

    sa_flags podaje zbiór flag, które modyfikują zachowanie procesu obsługi
    sygnałów. Jest to zbiór wartości połączonych bitowym OR:

       SA_NOCLDSTOP
           Jeśli signum to SIGCHLD, nie odbieraj powiadomienia o
           zatrzymaniu procesu potomnego (np. gdy proces potomny
           otrzyma jeden z SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN lub SIGTTOU)
           lub o jego wznowieniu (np. po otrzymaniu SIGCONT) (patrz
           wait(2)).

       SA_NOCLDWAIT
           (Linux 2.6 i kolejne) Jeżeli signum to SIGCHLD, to
           procesy  potomne  po  ich  zakończeniu  nie  będą
           przekształcone w procesy-duchy (zombie). Patrz także
           waitpid(2).

       SA_RESETHAND
           Odtwórz akcję sygnałową do stanu domyślnego po wywołaniu
           handlera  sygnałów.  SA_ONESHOT  jest  przestarzałym,
           niestandardowym synonimem tej flagi.

       SA_ONSTACK
           Wywołaj handler sygnału, używając alternatywnego stosu
           ustawionego przez sigaltstack(2). Jeżeli ten alternatywny
           stos nie jest dostępny, zostanie użyty stos domyślny.

       SA_RESTART
           Daj zachowanie, kompatybilne z semantyką sygnałową BSD,
           czyniąc pewne wywołania systemowe odtwarzalnymi przez
           sygnały.

       SA_NODEFER
           Nie chroń sygnałów od bycia odebranymi z ich własnego
           handlera.SA_NOMASK jest przestarzałym, niestandardowym
           synonimem tej flagi.

       SA_SIGINFO
           Handler sygnałów pobiera 3 argumenty, a nie jeden. W typ
           przypadku zamiast ustawiać sa_handler należy ustawić
           sa_sigaction.  (Pole  sa_sigaction  zostało dodane w
           Linuksie 2.1.86).

    Parametr siginfo_t  z  sa_sigaction  jest  strukturą  zawierającą
    następujące elementy:

       siginfo_t {
         int   si_signo; /* Numer sygnału */
         int   si_errno; /* Wartość errno */
         int   si_code;  /* Kod sygnału */
         pid_t  si_pid;  /* Id procesu wysyłającego */
         uid_t  si_uid;  /* Rzeczywisty ID użytkownika wysyłającego procesu */
         int   si_status; /* Kod zakończenia lub sygnał */
         clock_t si_utime; /* Czas spędzony w przestrzeni użytkownika */
         clock_t si_stime; /* Czas spędzony w przestrzeni systemu */
         sigval_t si_value; /* Wartość sygnału */
         int   si_int;  /* sygnał POSIX.1b */
         void *  si_ptr;  /* sygnał POSIX.1b */
         void *  si_addr;  /* Adres pamięci, który spowodował błąd */
         int   si_band;  /* Zdarzenie grupy (band event) */
         int   si_fd;   /* Deskryptor pliku */
       }

    si_signo, si_errno i si_code są zdefiniowane dla wszystkich sygnałów.
    (si_signo nie jest używane pod Linuksem). Reszta tej struktury może być
    unią, tak że powinno się czytać tylko te pola, które mają znaczenie dla
    danego sygnału. Sygnały POSIX.1b i SIGCHLD wypełniają si_pid i si_uid.
    SIGCHLD wypełnia też si_status, si_utime i si_stime. si_int i si_ptr są
    określone przez nadawcę sygnału POSIX.1b. SIGILL, SIGFPE, SIGSEGV i
    SIGBUS wypełniają si_addr adresem błędu. SIGPOLL wypełnia si_band i
    si_fd.

    si_code określa, dlaczego sygnał został wysłany. Jest to wartość, a nie
    maska bitowa. Poniższa tabela pokazuje możliwe wartości dla każdego
    sygnału:

    +-----------------------------------------------------------------------+
    |                si_code                 |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |Wartość  | Źródło sygnału                      |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_USER  | kill(), sigsend() lub raise()               |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_KERNEL | Jądro                          |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_QUEUE  | sigqueue()                        |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_TIMER  | wygaśnięcie timera POSIX                 |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_MESGQ  | zmiana stanu kolejki komunikatów POSIX (od Linuksa 2.6.6) |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_ASYNCIO | ukończenie AIO                      |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_SIGIO  | kolejkowany SIGIO                     |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_TKILL  | tkill() lub tgkill() (od Linuksa 2.4.19)         |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+

    +-------------------------------------------+
    |         SIGILL          |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_ILLOPC | niedozwolony opcode      |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_ILLOPN | niedozwolony operand     |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_ILLADR | niedozwolony tryb adresowania |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_ILLTRP | niedozwolona pułapka     |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_PRVOPC | uprzywilejowany kod operacji |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_PRVREG | uprzywilejowany rejestr    |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_COPROC | błąd koprocesora       |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_BADSTK | wewnętrzny błąd stosu     |
    +-----------+-------------------------------+

    +------------------------------------------------------------------------+
    |                SIGFPE                 |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_INTDIV | dzielenie całkowite przez zero               |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_INTOVF | przepełnienie liczby całkowitej              |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTDIV | dzielenie wartości zmiennoprzecinkowej przez zero     |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTOVF | przekroczenie zakresu operacji zmiennoprzecinkowej     |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTUND | przekroczenie (w dół) zakresu operacji zmiennoprzecinkowej |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTRES | niedokładny wynik operacji zmiennoprzecinkowej       |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTINV | niepoprawna operacja zmiennoprzecinkowa          |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTSUB | dolny indeks poza zakresem                 |
    +-----------+------------------------------------------------------------+

    +---------------------------------------------------------+
    |            SIGSEGV             |
    +------------+--------------------------------------------+
    |SEGV_MAPERR | adres niemapowany do obiektu        |
    +------------+--------------------------------------------+
    |SEGV_ACCERR | niepoprawne uprawnienia mapowanego obiektu |
    +------------+--------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------+
    |           SIGBUS            |
    +-----------+----------------------------------------+
    |BUS_ADRALN | niepoprawne wyrównanie adresu     |
    +-----------+----------------------------------------+
    |BUS_ADRERR | nieistniejący adres fizyczny      |
    +-----------+----------------------------------------+
    |BUS_OBJERR | błąd sprzętowy specyficzny dla obiektu |
    +-----------+----------------------------------------+

    +---------------------------------------+
    |        SIGTRAP         |
    +-----------+---------------------------+
    |TRAP_BRKPT | punkt wstrzymania procesu |
    +-----------+---------------------------+
    |TRAP_TRACE | śledzony proces złapany  |
    +-----------+---------------------------+

    +-----------------------------------------------------------------------+
    |                SIGCHLD                 |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_EXITED  | proces-dziecko się zakończył              |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_KILLED  | proces-dziecko został zabity              |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_DUMPED  | potomek zakończył się w nienormalny sposób       |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |LD_TRAPPED  | śledzony potomek został złapany            |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_STOPPED  | proces-potomek został zatrzymany            |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_CONTINUED | zatrzymany potomek został wznowiony (od Linuksa 2.6.9) |
    +--------------+--------------------------------------------------------+

    +--------------------------------------------------+
    |           SIGPOLL           |
    +---------+----------------------------------------+
    |POLL_IN | dostępne dane na wejściu        |
    +---------+----------------------------------------+
    |POLL_OUT | dostępne bufory wyjścia        |
    +---------+----------------------------------------+
    |POLL_MSG | dostępna wiadomość na wejściu     |
    +---------+----------------------------------------+
    |POLL_ERR | błąd wejścia/wyjścia          |
    +---------+----------------------------------------+
    |POLL_PRI | dostępne wejście o wysokim priorytecie |
    +---------+----------------------------------------+
    |POLL_HUP | urządzenie odłączone          |
    +---------+----------------------------------------+

WARTOŚĆ ZWRACANA

    sigaction() zwraca 0, jeżeli zakończy się pomyślnie, lub -1, jeżeli
    wystąpi błąd.

BŁĘDY

    EFAULT act lub oldact wskazują na pamięć poza przestrzenią adresową
       procesu.

    EINVAL Podano nieprawidłowy sygnał. Będzie to też  generowane  w
       przypadku próby zmienienia akcji dla sygnałów SIGKILL lub
       SIGSTOP, które nie mogą być przechwycone lub zignorowane.

UWAGI

    Zgodnie z POSIX, zachowanie procesu po zignorowaniu sygnału SIGFPE,
    SIGILL lub SIGSEGV, niewygenerowanego przez kill() lub raise(), jest
    niezdefiniowane. Dzielenie liczby całkowitej przez zero ma wynik
    niezdefiniowany. Na niektórych architekturach generuje sygnał SIGFPE
    (Także dzielenie najmniejszej ujemnej liczby całkowitej przez -1 może
    wygenerować SIGFPE). Ignorowanie go może prowadzić do nieskończonej
    pętli.

    POSIX.1-1990 zabraniał ustawiania akcji dla SIGCHLD na  SIG_IGN.
    POSIX.1-2001 pozwala na to,tak że można użyć ignorowania SIGCHLD, żeby
    zapobiec tworzeniu procesów-duchów (patrz wait(2)). Niemniej jednak,
    historyczne zachowanie systemów BSD i SystemV w zakresie ignorowania
    SIGCHLD jest inne, tak więc jedyną całkowicie przenośną  metodą
    zapewnienia, że potomek po zakończeniu nie zostanie procesem-duchem
    jest przechwytywanie sygnału SIGCHLD i wywołanie funkcji wait(2) lub
    podobnej.

    POSIX.1-1990  określał  tylko SA_NOCLDSTOP. W POSIX.1-2001 dodano
    SA_NOCLDWAIT, SA_RESETHAND, SA_NODEFER oraz SA_SIGINFO. Używanie tych
    nowych wartości sa_flags może być mniej przenośne w aplikacjach
    przewidzianych do użycia w starszych implementacjach Uniksa.

    Obsługa SA_SIGINFO została dodana w Linuksie 2.2.

    Flaga SA_RESETHAND jest kompatybilna z flagą w SVr4 o tej samej nazwie.

    Flaga SA_NODEFER jest kompatybilna z podobną flagą z SVr4 dla jąder
    Linuksa 1.3.9 i nowszych.

    sigaction() może być wywoływany z drugim argumentem o wartości null,
    powodując w ten sposób zapytanie o bieżący handler sygnału. Może go też
    użyć do sprawdzenia, czy dany sygnał jest prawidłowy na obecnej
    maszynie. W tym celu należy zarówno drugi, jak i trzeci argument
    ustawić na null.

    Nie można zablokować sygnałów SIGKILL lub SIGSTOP (przez podanie ich w
    sa_mask. Próby takie zostaną zignorowane.

    Zobacz sigsetops(3) dla szczegółów o operacjach na zbiorach sygnałów.

BŁĘDY

    W jądrze 2.6.13 i wcześniejszych podanie SA_NODEFER w  sa_flags
    zapobiegało  maskowaniu  nie  tylko dostarczonego sygnału podczas
    wykonywania procedury obsługi sygnału, ale także sygnałów określonych w
    sa_mask. Ten błąd został poprawiony w 2.6.14.

ZGODNE Z

    POSIX, SVR4. SVr4 nie dokumentuje błędu EINTR.

NIEUDOKUMENTOWANE

    Przed wprowadzeniem SA_SIGINFO również było możliwe otrzymanie pewnych
    dodatkowych informacji - przez użycie sa_handler z drugim argumentem
    będącym typu struct sigcontext. Szczegóły można znaleźć w odpowiednich
    źródłach jądra. To użycie jest obecnie przestarzałe.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1), kill(2), pause(2), sigaltstack(2), signal(2), sigpending(2),
    sigprocmask(2),  sigqueue(2),  sigsuspend(2),  wait(2),  killpg(3),
    raise(3), siginterrupt(3), sigsetops(3), sigvec(3), core(5), signal(7)