Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    stat, fstat, lstat - pobiera status pliku

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>

    int stat(const char *path, struct stat *buf);
    int fstat(int filedes, struct stat *buf);
    int lstat(const char *path, struct stat *buf);

OPIS

    Funkcje te zwracają informacje o podanym pliku. Do uzyskania tej
    informacji nie są wymagane prawa dostępu do samego pliku, lecz -- w
    przypadku  stat()  i  lstat() -- konieczne są prawa wykonywania
    (przeszukiwania) do wszystkich katalogów na prowadzącej do pliku
    ścieżce path.

    stat() zwraca status pliku wskazywanego przez path, ładując go do
    argumentu buf.

    lstat() jest identyczny z stat(), lecz w przypadku gdy path jest
    linkiem symbolicznym, to zwraca status tego linka, a nie pliku, do
    którego się ten link odwołuje.

    fstat() jest identyczny z stat(), z tym wyjątkiem, że plik, którego
    status ma zwrócić, jest określony przez deskryptor pliku filedes.

    Wszystkie te funkcje zwracają strukturę stat, zawierającą następujące
    pola:

     struct stat {
       dev_t   st_dev;   /* ID urządzenia zawierającego plik */
       ino_t   st_ino;   /* numer i-węzła (inode) */
       umode_t  st_mode;   /* ochrona */
       nlink_t  st_nlink;  /* liczba dowiązań stałych (hardlinks) */
       uid_t   st_uid;   /* ID użytkownika właściciela */
       gid_t   st_gid;   /* ID grupy właściciela */
       dev_t   st_rdev;   /* ID urządzenia (jeśli plik specjalny) */
       off_t   st_size;   /* całkowity rozmiar w bajtach */
       blksize_t st_blksize; /* wielkość bloku dla I/O systemu plików */
       blkcnt_t st_blocks;  /* liczba zaalokowanych bloków */
       time_t  st_atime;  /* czas ostatniego dostępu */
       time_t  st_mtime;  /* czas ostatniej modyfikacji */
       time_t  st_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */
     };

    Pole st_dev określa urządzenie, na którym plik się znajduje.

    Pole st_rdev opisuje urządzenie reprezentowane  przez  ten  plik
    (i-węzeł).

    Pole st_size podaje rozmiar pliku w bajtach (jeżeli plik jest regularny
    lub jest dowiązaniem symbolicznym). Rozmiarem dowiązania symbolicznego
    jest długość ścieżki, na którą wskazuje, z wyłączeniem końcowego bajtu
    null.

    Pole st_sblocks określa liczbę bloków zajmowanych przez plik  w
    jednostkach  512-bajtowych.  (Liczba  ta  może  być mniejsza niż
    st_size/512, na przykład wtedy, gdy plik ma dziury).

    Pole st_blksize zawiera "preferowany" rozmiar bloku dla efektywnych
    operacji wejścia/wyjścia dla pliku (Zapis do pliku mniejszych kawałków
    może spowodować nieefektywne  operacje  odczyt-modyfikacja-powtórny
    zapis).

    Nie wszystkie systemy plików pod Linuksem obsługują wszystkie pola
    czasu. Niektóre systemy plików można zamontować w ten sposób, że dostęp
    do pliku nie powoduje uaktualnienia pola st_atime. (Patrz `noatime' w
    mount(8)).

    Pole st_atime jst zmieniane przez dostęp do pliku, np. przez execve(2),
    mknod(2), pipe(2), utime(2) i read(2) (w razie odczytania więcej niż
    zera bajtów). Inne procedury, jak mmap(2) mogą, ale nie muszą, zmienić
    st_atime.

    Zazwyczaj pole st_mtime jest zmieniane przez modyfikowanie pliku, np.
    przez mknod(2), truncate(2), utime(2) i write(2) (więcej niż zero
    bajtów). Co więcej st_mtime katalogu jest zmieniane przy tworzeniu
    plików w tym katalogu lub ich usuwaniu. Pole st_mtime nie jest
    zmieniane po zmianach właściciela, grupy, liczby twardych linków
    (hardlinks) czy praw dowiązań.

    Pole st_ctime jest zmieniane przy zapisywaniu lub ustawianiu informacji
    i-węzła (np. właściciela, grupy, liczby dowiązań, praw itp.).

    Zdefiniowane są następujące makra POSIX sprawdzające typ pliku przy
    użyciu pola st_mode:

       S_ISREG(m) czy plik jest regularny?

       S_ISDIR(m) katalog?

       S_ISCHR(m) urządzenie znakowe?

       S_ISBLK(m) urządzenie blokowe?

       S_ISFIFO(m) kolejka FIFO (potok nazwany)?

       S_ISLNK(m) dowiązanie symboliczne? (Nie w POSIX.1-1996).

       S_ISSOCK(m) gniazdo? (Nie w POSIX.1-1996).

    Dla pola st_mode zdefiniowano następujące flagi:

    S_IFMT   0170000  maska bitowa dla pól bitowych typu pliku
    S_IFSOCK  0140000  gniazdo
    S_IFLNK  0120000  dowiązanie symboliczne (symbolic link)
    S_IFREG  0100000  plik regularny
    S_IFBLK  0060000  urządzenie blokowe
    S_IFDIR  0040000  katalog
    S_IFCHR  0020000  urządzenie znakowe
    S_IFIFO  0010000  kolejka FIFO
    S_ISUID  0004000  bit `set UID'
    S_ISGID  0002000  bit `set-group-ID' (patrz niżej)
    S_ISVTX  0001000  bit `sticky' (patrz niżej)
    S_IRWXU  00700   maska praw dostępu właściciela pliku
    S_IRUSR  00400   właściciel ma prawa odczytu
    S_IWUSR  00200   właściciel ma prawa zapisu
    S_IXUSR  00100   właściciel ma prawa wykonania
    S_IRWXG  00070   maska praw dostępu dla grupy
    S_IRGRP  00040   grupa ma prawa odczytu
    S_IWGRP  00020   grupa ma prawa zapisu
    S_IXGRP  00010   grupa ma prawa wykonania
    S_IRWXO  00007   maska uprawnień dla innych (poza grupą)
    S_IROTH  00004   inni mają prawa odczytu

    S_IWOTH  00002   inni mają prawa zapisu
    S_IXOTH  00001   inni mają prawa wykonania

    Bit `set-group-ID' (S_ISGID) ma kilka specjalnych znaczeń. Ustawiony na
    katalogu oznacza, że dla tego katalogu powinna być używana semantyka
    BSD: pliki w nim utworzone dziedziczą identyfikator grupy z katalogu, a
    nie z efektywnego identyfikatora grupy procesu tworzącego plik, a
    tworzone katalogi będą miały także ustawiony bit S_ISGID. Dla pliku,
    który nie ma ustawionego bitu wykonywania dla grupy (S_IXGRP), bit
    `set-group-ID' oznacza obowiązkowe blokowanie pliku/rekordu.

    Bit `sticky' (S_ISVTX) ustawiony na katalogu oznacza, że  tylko
    właściciel pliku lub właściciel katalogu, lub proces uprzywilejowany
    może usunąć plik w tym katalogu lub zmienić nazwę tego pliku.

UWAGI LINUKSOWE

    Od wersji jądra struktura stat obsługuje nanosekundową dokładność
    wszystkich trzech pól czasowych. Glibc podaje nanosekundową część
    każdego z tych pól, używając albo st_atim.tv_nsec, jeżeli zdefiniowano
    makro _BSD_SOURCE lub _SVID_SOURCE, albo st_atimensec, jeżeli nie
    zdefiniowano żadnego z tych makr. W systemach plików, które nie
    obsługują takiej dokładności czasowej, wartości nanosekund w tych
    polach wynoszą 0.

    Dla większości plików w katalogu /proc, stat() w polu st_size zwraca 0,
    a nie rzeczywisty rozmiar pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po sukcesie zwracane jest zero. Po błędzie -1 i ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    EACCES Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z katalogów w ścieżce
       zaczynającej path. (Patrz także path_resolution(2)).

    EBADF filedes jest nieprawidłowy.

    EFAULT Niepoprawny adres.

    ELOOP Podczas rozwiązywania ścieżki napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       Zbyt długa nazwa pliku.

    ENOENT Składnik ścieżki path nie istnieje lub ścieżka jest pustym
       łańcuchem znaków.

    ENOMEM Brak pamięci (tj. pamięci jądra).

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

ZGODNE Z

    Funkcje stat() i fstat() są zgodne z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD.
    Funkcja  lstat() jest zgodna z 4.3BSD i SVr4. SVr4 dokumentuje
    następujące dodatkowe błędy fstat(): EINTR, ENOLINK i EOVERFLOW. SVr4
    dokumentuje następujące dodatkowe błędy stat() i lstat(): EINTR,
    EMULTIHOP, ENOLINK i EOVERFLOW. Używanie pól st_blocks i st_blksize
    może być mało przenośne. (Zostały wprowadzone w BSD, nie są podawane
    przez POSIX. Interpretacja różni się między systemami, a nawet na
    jednym systemie, jeżeli zaangażowane są montowania NFS).

    Standard POSIX  nie opisuje bitów S_IFMT, S_IFSOCK, S_IFLNK, S_IFREG,
    S_IFBLK, S_IFDIR, S_IFCHR, S_IFIFO, S_ISVTX, ale zamiast tego wymaga
    używania makr S_ISDIR(), itp. Makra S_ISLNK i S_ISSOCK nie występują w
    POSIX.1-1996, ale oba będą w następnej wersji standardu POSIX; pierwsze
    z tych makr jest wzięte z SVID, a drugie z SUSv2.

    Unix V7 (i kolejne systemy) miał S_IREAD, S_IWRITE, S_IEXEC, podczas
    gdy POSIX nakazuje używanie S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR.

INNE SYSTEMY

    Wartości, które były (lub nadal są) w użyciu w różnych systemach:

    szesnastkowo  nazwa   ls  ósemkowo  opis
    f000      S_IFMT     170000   maska bitowa dla pól bitowych typu pliku
    0000              000000   niedziałający i-węzeł w SCO, nieznany typ w BSD
                         SVID-v2 i XPG2 mają zarówno 0, jak i 0100000 dla zwykłego pliku
    1000      S_IFIFO  p|  010000   kolejka FIFO (potok nazwany)
    2000      S_IFCHR  c  020000   specjalny znakowy (V7)
    3000      S_IFMPC     030000   specjalny znakowy zwielokrotniony (V7)
    4000      S_IFDIR  d/  040000   katalog (V7)
    5000      S_IFNAM     050000   nazwany plik specjalny XENIXa
                         z dwoma podtypami, rozróżnianymi przez wartości 1,2 w st_rdev:
    0001      S_INSEM  s  000001   podtyp IFNAM semafora XENIX
    0002      S_INSHD  m  000002   podtyp IFNAM dzielonych danych XENIX
    6000      S_IFBLK  b  060000   specjalny blokowy (V7)
    7000      S_IFMPB     070000   specjalny blokowy zwielokrotniony (V7)
    8000      S_IFREG  -  100000   regularny (V7)
    9000      S_IFCMP     110000   skompresowany VxFS
    9000      S_IFNWK  n  110000   sieciowy specjalny (HP-UX)
    a000      S_IFLNK  l@  120000   dowiązanie symboliczne (BSD)
    b000      S_IFSHAD    130000   shadow i-węzeł ACL w Solarisie (niedost. w przestrz. użytkow.)
    c000      S_IFSOCK  s=  140000   gniazdo (BSD; także "S_IFSOC" na VxFS)
    d000      S_IFDOOR  D>  150000   drzwi Solarisa
    e000      S_IFWHT  w%  160000   BSD whiteout (nieużywane dla i-węzła)

    0200      S_ISVTX     001000   `bit sticky': zachowaj wyswappowany tekst nawet po użyciu(V7)
                         zarezerwowane (SVID-v2)
                         Dla niekatalogów: nie buforuj tego pliku (SunOS)
                         Dla katalogów: flaga ograniczonego usuwania (SVID-v4.2)
    0400      S_ISGID     002000   set-group-ID podczas wykonywania (V7)
                         dla katalogów: używaj semantyki BSD propagowania ID grupy
    0400      S_ENFMT     002000   egzekwowanie blokowanie plików SysV (dzielone z S_ISGID)
    0800      S_ISUID     004000   set-user-ID podczas wykonywania (V7)
    0800      S_CDF      004000   katalog jest plikiem zależnym od kontekstu (HP-UX)

    Polecenie `sticky' pojawiło się w wersji32V systemu AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

    chmod(2), chown(2), fstatat(2), readlink(2), utime(2), capabilities(7)