Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    time - pobranie czasu w sekundach

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    time_t time(time_t *t);

OPIS

    time zwraca czas od 1 stycznia 1970r 00:00:00 GMT, mierzony w
    sekundach.

    Jeśli t nie jest równe NULL, to zwracana wartość jest również
    zapisywana w pamięci wskazywanej przez t.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku pomyślnego zakończenia, zwracana jest wartość liczbowa dla
    czasu w sekundach od Epoki. W przypadku błędu,  zwracane  jest
    ((time_t)-1) i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT t wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

UWAGI

    POSIX.1 definiuje liczb sekund od Epoki jako wartość, które ma być
    interpretowana jako liczba sekund pomiędzy zadanym czasem a Epoką,
    obliczona jako różnica czasów UTC z wykorzystaniem uproszczonego wzoru,
    w którym ignorowane są sekundy przestępne, a wszystkie lata podzielne
    przez 4 są przestępne. Wartość ta nie jest tym samym, co rzeczywista
    liczba sekund pomiędzy zadanym czasem a Epoką, gdyż istnieją sekundy
    przestępne  oraz  zegary nie muszą być synchronizowane z czasem
    standardowym. Ma to na celu spójną interpretację dla liczby sekund od
    Epoki; dodatkowe uzasadnienie można znaleźć w POSIX.1 Annex B 2.2.2.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
    W BSD 4.3 wywołanie to jest przedawnione z uwagi na gettimeofday(2).
    POSIX nie określa żadnych sytuacji błędnych.

ZOBACZ TAKŻE

    ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)