Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    times - pobiera czasy procesów

SKŁADNIA

    #include <sys/times.h>

    clock_t times(struct tms *buf);

OPIS

    times() przechowuje bieżące czasy wykonywania procesu w struct tms, do
    której prowadzi buf. struct tms jest zdefiniowana w <sys/times.h>
    następująco:

    struct tms {
       clock_t tms_utime; /* czas w przestrzeni użytkownika */
       clock_t tms_stime; /* czas systemowy */
       clock_t tms_cutime; /* czas w przestrzeni użytkownika dla dzieci*/
       clock_t tms_cstime; /* czas systemowy dzieci */
    };

    Pole tms_utime zawiera czas CPU spędzony na wykonywaniu instrukcji
    procesu wywołującego tę funkcję. Pole tms_stime zawiera czas CPU
    spędzony w systemie podczas wykonywania zadań zleconych przez proces.
    Pole tms_cutime zawiera sumę tms_utime i tms_cutime wartości dla
    wszystkich dzieci, na które proces czekał. Pole tms_cstime zawiera sumę
    wartości tms_stime i tms_cstime dla wszystkich dzieci, na które proces
    czekał.

    Czas zakończonych procesów-dzieci (i ich potomków) jest dodawany w
    momencie, gdy wait(2) lub waitpid(2) zwrócą ich identyfikatory procesu.
    W szczególności nigdy nie zostaną policzone czasy wnuków, na które
    dzieci nie poczekały.

    Wszystkie raportowane czasy są wyrażone w tikach zegara

WARTOŚĆ ZWRACANA

    times() zwraca liczbę tyknięć zegara, które upłynęły od pewnego
    wybranego punktu przeszłości. Dla Linuksa 2.4 i wcześniejszych tym
    punktem jest moment uruchomienia systemu. Od wersji 2.6 Linuksa tym
    punktem jest (2^32/HZ) - 300 (tj. około 429 milionów) sekund przed
    momentem uruchomienia systemu. Wartość zwracana może  przekroczyć
    dopuszczalny zakres typu clock_t. W razie błędu zwracane jest (clock_t)
    -1 i odpowiednio jest ustawiana wartość zmiennej errno.

UWAGI

    Liczbę tyknięć zegara na sekundę można uzyskać, używając
       sysconf(_SC_CLK_TCK);
    W standardzie POSIX-1996 symbol CLK_TCK (zdefiniowany w <time.h> jest
    uznany za starzejący się. Obecnie jest przestarzały.

    W wersjach Linuksa przed 2.6.9, jeżeli obsługa sygnału SIGCHLD jest
    ustawiona na SIG_IGN, to czasy zakończonych dzieci są automatycznie
    zawarte w polach tms_cstime i tms_cutime, mimo że POSIX 1003.1-2001
    określa, że tak się powinno się zdarzyć tylko wtedy, gdy proces czeka
    na swoje dzieci wywołując funkcję wait(). To niedostosowanie do
    standardu jest poprawione w Linuksie 2.6.9 i następnych wersjach.

    Pod Linuksem argument buf może mieć wartość NULL, w czego wyniku
    times() tylko zwróci wynik funkcji. Jednakże POSIX nie określa takiego
    zachowania i większość innych implementacji uniksowych wymaga, aby
    parametr buf nie był NULL-em.

    Proszę zauważyć, że clock(3) zwraca wartości typu clock_t, które są
    wyrażone nie w tyknięciach zegara, ale w CLOCKS_PER_SEC.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD

UWAGI HISTORYCZNE

    SVr1-3 zwraca long, a członkowie struktury są typu time_t, chociaż
    przechowują tyknięcia zegara, a nie sekundy od początku epoki. V7
    używał typu long dla członków struktury, ponieważ nie miał jeszcze
    wtedy typu time_t.

    W starszych systemach liczba tyknięć zegara na sekundę jest podawana w
    zmiennej HZ.

ZOBACZ TAKŻE

    time(1), getrusage(2), wait(2), clock(3), sysconf(3), time(7)