Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    write - zapis do deskryptora pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

OPIS

    write zapisuje maksymalnie count bajtów do pliku wskazywanego przez
    deskryptor fd. Zapis następuje z bufora wskazywanego przez buf. POSIX
    wymaga, by read(), które może pojawić się po zakończeniu write(),
    zwróciło nowe dane. Należy zauważyć, że nie wszystkie systemy plików są
    zgodne z POSIX.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracana jest liczba zapisanych bajtów (zero
    oznacza nie zapisanie niczego). Po błędzie zwracane jest -1  i
    odpowiednio ustawiane errno. Jeśli count jest równe zero, a deskryptor
    pliku odnosi się do zwykłego pliku, zostanie zwrócone zero, nie
    powodując żadnych innych efektów.  Dla plików specjalnych wyniki są
    nieprzenośne.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku lub nie jest otwarty
       dla zapisu.

    EINVAL fd jest dowiązany do obiektu, który nie nadaje się do zapisu.

    EFAULT buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią adresową.

    EFBIG Wykonano  próbę zapisu do pliku przekraczającą zależny od
       implementacji maksymalny rozmiar pliku  lub  przekraczającą
       maksymalny  rozmian pliku dla danego procesu. Ewentualnie,
       wystąpiła próba zapisu na pozycji poza maksymalną dozwoloną
       pozycją w pliku.

    EPIPE fd jest podłączony do potoku, lub gniazda, którego koniec
       czytający jest zamknięty. Gdy wystąpi taka sytuacja, proces
       piszący również otrzyma sygnał SIGPIPE.  (Tak więc wartość
       zwracana podczas zapisu jest widoczna jedynie, gdy program
       przechwytuje blokuje lub ignoruje ten sygnał.)

    EAGAIN Wybrano nieblokujące we/wy (za pomocą O_NONBLOCK), a do potoku
       lub gniazda fd nie można natychmiast zapisać danych.

    EINTR Wywołanie  zostało  przerwane  sygnałem  przed  zapisaniem
       jakichkolwiek danych.

    ENOSPC Na urządzeniu zawierającym plik, do którego odnosi się fd, nie
       ma miejsca na dane.

    EIO  Podczas modyfikacji i-węzła wystąpił niskopoziomowy błąd we/wy.

    Mogą  wystąpić  również  inne błędy, zależne od rodzaju obiektu
    podłączonego do fd.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody
    błędów EDEADLK, ENOLCK, ENOLNK, ENOSR, ENXIO i ERANGE. Pod SVr4 zapis
    może zostać przerwany w każdej chwili, nie zaś tylko przed zapisaniem
    jakichkolwiek danych, zwracając EINTR.

NOTES

    Pomyślne zakończenie write nie gwarantuje, że dane zostały zapisane na
    dysku. W rzeczywistości, w niektórych błędnych implementacjach nie
    gwarantuje to nawet, że zostało zarezerwowane miejsce na dane. Jedynym
    sposobem, aby te rzeczy zapewnić jest wywołanie fsync(2) po zapisaniu
    wszytkich danych.

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), fcntl(2), fsync(2), ioctl(2), lseek(2), open(2), read(2),
    select(2), fwrite(3), writev(3)