Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    readv, writev - czytanie lub zapisywanie danych do wielu buforów

SKŁADNIA

    #include <sys/uio.h>

    ssize_t readv(int fd, const struct iovec *vector, int count);

    ssize_t writev(int fd, const struct iovec *vector, int count);

OPIS

    Funkcja readv() czyta liczbę count bloków z pliku skojarzonego z
    desktyptorem pliku fd do wielu buforów opisanych przez wektor vector.

    Funkcja writev() zapisuje co najwyżej count bloków opisanych przez
    wektor vector do pliku skojarzonego z deskryptorem pliku fd.

    Wskaźnik vector prowadzi do struktury struct iovec zdefiniowanej w
    pliku <sys/uio.h> następująco:

     struct iovec {
       void *iov_base;  /* Adres początkowy */
       size_t iov_len;  /* Liczba bajtów */
     };

    Bufory są przetwarzane w kolejności, w jakiej zostały podane.

    Funkcja readv() działa tak samo jak read(2) z tą różnicą,  że
    wypełnianych jest wiele buforów.

    Funkcja writev() działa tak samo jak write(2) z tą różnicą, że
    zapisywane dane pochodzą z wielu buforów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Gdy się powiodą, funkcja readv() zwraca liczbę przeczytanych bajtów, a
    funkcja writev() zwraca liczbę bajtów zapisanych. W przypadku błędu
    zwracane jest -1 i odpowiednio jest ustawiona zmienna errno.

BŁĘDY

    Zwracane błędy są takie same, jak w przypadku funkcji read(2)  i
    write(2). Dodatkowo zdefiniowany jest następujący błąd:

    EINVAL Suma wartości iov_len przekracza rozmiar ssize_t. Albo liczba
       count wektorów jest mniejsza niż zero  lub  większa  niż
       dopuszczalne maksimum.

ZGODNE Z

    4.4BSD (funkcje readv() i writev() początkowo pojawiły się w 4.2BSD),
    Unix98, POSIX 1003.1-2001. libc5 w Linuksie używała size_t jako typ
    parametru count oraz int jako typ wartości zwracanej przez te funkcje.

UWAGI DOTYCZĄCE IMPLEMENTACJI POD LINUKSEM

    Standard SUSv3 dopuszcza, aby implementacja wprowadziła ograniczenia na
    liczbę rekordów przekazywanych w parametrze vector. Limit ten jest
    określony jako wartość IOV_MAX w <limits.h>, a w czasie działania
    programu - jako wartość zwracana przez wywołanie sysconf(_SC_IOV_MAX).
    Pod Linuksem limit określony przez te mechanizmy wynosi 1024, co jest
    prawdziwym ograniczeniem jądra Linuksa. Jednakże funkcje glibc wykonują
    pewne dodatkowe działania po wykryciu, że odpowiednie  wywołanie
    systemowe zakończyło się błędem z powodu przekroczenia limitu. W takim
    wypadku funkcja readv() bibloteki glibc przydziela tymczasowy bufor,
    wystarczająco duży, by pomieścić wszystkie elementy określone przez
    vector, przekazuje ten bufor wywołaniu systemowemu read(), kopiuje dane
    z bufora tymczasowego do lokalizacji określonych przez vector, a
    następnie zwalnia pamięć bufora. Funkcja glibc dla writev() wykonuje
    analogiczne zadanie używając bufora tymczasowego i wywołania funkcji
    write().

BŁĘDY

    Nie jest  zalecane  mieszanie  wywołań  funkcji  operujących  na
    deskryptorach plików, takich jak readv() czy writev(), z funkcjami
    biblioteki stdio; rezultaty takiego mieszania nie są określone i
    najprawdopodobniej nie będą zgodne z oczekiwaniami.

ZOBACZ TAKŻE

    read(2), write(2)

                 2002-10-17             READV(2)