Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    CMSG_ALIGN, CMSG_SPACE, CMSG_NXTHDR, CMSG_FIRSTHDR - dostęp do danych
    pomocniczych

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>

    struct cmsghdr *CMSG_FIRSTHDR(struct msghdr *msgh);
    struct cmsghdr *CMSG_NXTHDR(struct msghdr *msgh, struct cmsghdr *cmsg);
    size_t CMSG_ALIGN(size_t length);
    size_t CMSG_SPACE(size_t length);
    size_t CMSG_LEN(size_t length);
    unsigned char *CMSG_DATA(struct cmsghdr *cmsg);

    struct cmsghdr {
        socklen_t  cmsg_len;  /* liczba bajtów danych, włączając nagłówek */
        int     cmsg_level; /* protokół źródłowy */
        int     cmsg_type; /* zależny od protokołu typ */
    /* następuje po nim unsigned charcmsg_data[]; */
    };

OPIS

    Makrodefinicje  te  służą do tworzenia i dostępu do komunikatów
    sterujących (zwanych również danymi pomocniczymi), które nie są częścią
    gniazda. Te informacje sterujące mogą zawierać: interfejs, przez który
    pakiet został odebrany, różne rzadko używane pola nagłówka, rozszerzony
    opis błędu, zestaw deskryptorów plików lub uwierzytelnień uniksowych.
    Na przykład, komunikaty sterujące mogą służyć do ustawiania dodatkowych
    pól nagłówka, takich jak opcje IP, dla wysyłanych pakietów. Dane
    pomocnicze są wysyłane poprzez wywołanie sendmsg(2) a otrzymywane
    poprzez wywołanie recvmsg(2).  Więcej informacji znajduje się na
    stronach podręcznika man dla tych poleceń.

    Dane pomocnicze są ciągiem struktur struct cmsghdr z dodanymi danymi.
    Dostęp do tego ciągu powinien się odbywać wyłącznie poprzez opisane na
    tej stronie podręcznika makrodefinicje, nigdy  zaś  bezpośrednio.
    Dostępne  rodzaje  komunikatów  sterujących  opisano  na stronach
    podręcznika dla poszczególnych protokołów. Maksymalny rozmiar bufora
    danych pomocniczych dla gniazda można ustawić za pomocą sysctl-a
    net.core.optmem_max; patrz socket(7).

    CMSG_FIRSTHDR zwraca wskaźnik do pierwszego cmsghdr w buforze danych
    pomocniczych związanym z przekazanym msghdr.

    CMSG_NXTHDR zwraca następny poprawny cmsghdr po przekazanym cmsghdr.
    Zwraca NULL, gdy brak dostatecznej ilości miejsca w buforze.

    CMSG_ALIGN, zadana długość, zwraca ją włączając niezbędne wyrównanie.
    Jest to wyrażenie stałe.

    CMSG_SPACE  zwraca  liczbę bajtów elementu pomocniczego włączając
    długość, jaką zajmują przekazane dane. Jest to wyrażenie stałe.

    CMSG_DATA zwraca wskaźnik do części cmsghdr zawierającej dane.

    CMSG_LEN zwraca wartość, która ma być przechowywana w elemencie
    cmsg_len  struktury cmsghdr, biorąc pod uwagę wszelkie niezbędne
    wyrównania. Jako argument pobiera długość danych. Jest to wyrażenie
    stałe.

    Aby utworzyć dane pomocnicze, należy najpierw zainicjalizować element
    msg_controllen  struktury  msghdr  długością  bufora  komunikatów
    sterujących.  Należy użyć CMSG_FIRSTHDR dla msghdr, aby otrzymać
    pierwszy komunikat sterujący oraz CMSG_NEXTHDR, aby otrzymać wszystkie
    następne.  Dla każdego komunikatu sterującego należy zainicjalizować
    cmsg_len (za pomocą CMSG_LEN), inne pola nagłówka cmsghdr oraz część
    zawierającą dane za pomocą CMSG_DATA. Ostatecznie pole msg_controllen
    struktury msghdr powinno zawierać sumę CMSG_SPACE  dla  długości
    wszystkich  komunikatów sterujących w buforze.  Więcej informacji
    dotyczących msghdr, znajduje się w recvmsg(2).

    Gdy bufor komunikatów sterujących jest za krótki, aby przechować
    wszystkie komunikaty, ustawiany jest znacznik MSG_CTRUNC elementu
    msg_flags struktury msghdr.

PRZYKŁAD

    Następujący kod poszukuje  opcji  IP_TTL  w  otrzymanym  buforze
    pomocniczym:

       struct msghdr msgh;
       struct cmsghdr *cmsg;
       int *ttlptr;
       int received_ttl;

       /* Otrzymywanie danych z zewnątrz do msgh */
       for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msgh);
          cmsg != NULL;
          cmsg = CMSG_NXTHDR(&msgh,cmsg) {
           if (cmsg->cmsg_level == SOL_IP
            && cmsg->cmsg_type == IP_TTL) {
               ttlptr = (int *) CMSG_DATA(cmsg);
               received_ttl = *ttlptr;
               break;
           }
       }
       if (cmsg == NULL) {
           /*
            * Błąd: IP_TTL not jest włączone, za mały bufor lub
            * błąd I/O.
            */
       }

    Poniższy kod przekazuje tablicę deskryptorów plików poprzez gniazdo
    Uniksa SCM_RIGHTS:

       struct msghdr msg = {0};
       struct cmsghdr *cmsg;
       int myfds[NUM_FD]; /* Zawiera przekazywane deskryptory plików. */
       char buf[CMSG_SPACE(sizeof myfds)]; /* bufor danych pomocniczych */
       int *fdptr;

       msg.msg_control = buf;
       msg.msg_controllen = sizeof buf;
       cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
       cmsg->cmsg_level = SOL_SOCKET;
       cmsg->cmsg_type = SCM_RIGHTS;
       cmsg->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(int) * NUM_FD);
       /* Inicjalizacja: */
       fdptr = (int *)CMSG_DATA(cmsg);
       memcpy(fdptr, myfds, NUM_FD * sizeof(int));
       /* Suma długości wszystkich komunikatów sterujących w buforze: */
       msg.msg_controllen = cmsg->cmsg_len;

UWAGI

    Dla przenośności, dostęp do danych pomocniczych powinien się odbywać
    jedynie  za pomocą opisanych tu makrodefinicji.  CMSG_ALIGN jest
    rozszerzeniem Linuksa i nie powinno być używane  w  przenośnych
    programach.

    W Linuksie, CMSG_LEN, CMSG_DATA, i CMSG_ALIGN są wyrażeniami stałymi
    (zakładając, że ich argument jest stały) - można to wykorzystać do
    zadeklarowania rozmiaru zmiennych globalnych. Jednakże, może się to
    okazać nieprzenośnym.

ZGODNE Z

    Ten model danych pomocniczych jest zgodny ze szkicem POSIX.1003.1g, z
    4.4BSD-Lite, z zaawansowanym API dla IPv6 opisanym w RFC2292 oraz ze
    specyfikacją Single Unix v2. CMSG_ALIGN jest rozszerzeniem Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

    sendmsg(2), recvmsg(2)

    RFC 2292