Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Man - Konwersja stron podręcznika z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Man jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w
    formacie nroff (język stron podręcznika ekranowego) do innych języków
    [używanych przez ludzi].

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::MAN

    Moduł bardzo się stara, aby ułatwić życie tłumacza. Dlatego tekst
    prezentowany tłumaczowi nie jest dosłowną kopią oryginalnego tekstu
    strony podręcznika. W istocie, ukrywane są surowe części formatu nroff,
    tak żeby tłumacze nie zrobili w nich bałaganu.

    Zawijanie tekstu

    Teksty niewciętych akapitów są automatycznie zawijane dla wygody
    tłumacza. Może to prowadzić do niewielkich różnic w wygenerowanym pliku
    wyjściowym, ponieważ reguły zawijania tekstu używane przez groffa nie
    są jasne. Na przykład dwie spacje po nawiasie są czasem zachowywane,
    podczas gdy reguły typografii [angielskiej - przyp. tłum.] wymagają
    zachowania dwóch spacji tylko po znaku kropki (no dobra, angielski nie
    jest moim natywnym językiem, więc nie jestem tego pewien. Jeśli masz
    jakieś inne informację, to prosimy o ich przekazanie).

    Tak czy owak, różnica będzie dotyczyła tylko rozmieszczenia dodatkowych
    spacji w zawiniętym tekście akapitu.

    Określanie czcionki

    Pierwsza zmiana dotyczy specyfikacji zmian czcionek. W nroffie istnieje
    kilka sposobów określenia, że podane słowo powinno być napisane
    czcionką małą, wytłuszczoną lub kursywą. W tekście do przetłumaczenia
    można to zrobić tylko na jeden sposób, zapożyczony z formatu pod
    (formatu dokumentacji Perla):

    I<tekst> -- kursywa
      odpowiednik \fItekst\fP lub ".I tekst"

    B<tekst> -- tekst wytłuszczony
      odpowiednik \fBtekst\fP lub ".B tekst"

    R<tekst> -- tekst zwykłą czcionką
      odpowiednik \fRtekst\fP

    CW<tekst<gt> -- tekst o stałej szerokości
      odpowiednik \f(CWtekst\fP lub ".CW tekst"

    Uwaga: CW nie jest dostępne dla wszystkich urządzeń groffa. Używanie go
    nie jest zalecane. Jest dostarczone dla wygody użytkownika.

    Automatyczna transliteracja znaków

    Po4a automatycznie zamienia niektóre znaki, aby ułatwić tłumaczenia lub
    przeglądanie tłumaczeń. Lista takich transliteracji:

    łączniki
      Łączniki (-) i znaki minusa (\-) w stronach podręcznika ekranowego
      są wszystkie transliterowane do zwykłych myślników (-) w pliku PO.
      Kiedy tłumaczenia są zapisywane w pliku wynikowym wszystkie
      myślniki są zamieniane na znaki minusa (\-).

      Tłumacze mogą wymusić wstawienie łącznika, używając w swoich
      tłumaczeniach kodu "\[hy]" groffa.

    spacje nierozdzielające
      Tłumacze mogą używać nierozdzielających spacji w swoich
      tłumaczeniach. Takie spacje nierozdzielające (0xA0 w latin1) będą
      przetłumaczone jako spacje nierozdzielające roff ("\ ").

    transliteracje cudzysłowów
      `` i '' są odpowiednio zamieniane na \*(lq i \*(rq.

      Aby uniknąć tych transliteracji, tłumacze mogą umieścić zerowej
      szerokości znak roffa (np. używając odpowiednio `\&` lub '\&').

    Wstawianie "<" i ">" w tłumaczeniach

    Ponieważ znaki te są używane do oddzielania części objętych zmianą
    czcionki, nie można ich używać wprost. Zamiast nich trzeba użyć E<lt> i
    E<gt> (jak w pod, po raz kolejny).

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ TEN MODUŁ

    Opcje tego modułu:

    debug
      Uaktywnia debugowanie kilku wewnętrznych mechanizmów modułu.
      Informacje o tym, które części mogą być debugowane, można znaleźć w
      źródłach.

    verbose
      Zwiększa gadatliwość.

    groff_code
      Ta opcja pozwala na zmianę zachowania modułu, kiedy napotka sekcję
      .de, .ie lub .if. Może przyjmować następujące wartości:

      fail
        Jest to domyślna wartość. Działanie modułu zakończy się błędem,
        jeżeli zostanie napotkana sekcja .de, .ie lub .if.

      verbatim
        Określa, że sekcje .de, .ie lub .if muszą być skopiowane bez
        zmian z oryginału do tłumaczonego dokumentu.

      translate
        Wskazuje sekcje .de, .ie lub .if jako możliwe do
        przetłumaczenia. Opcja powinna być używana tylko wtedy, gdy
        któraś z tych sekcji zawiera tekst do przetłumaczenia. W
        przeciwnym razie wskazane byłoby użycie verbatim.

    generated
      Ta opcja określa, że plik został wygenerowany z innego formatu , a
      po4a nie powinno próbować tego wykrywać. Pozwala to na używanie
      po4a właśnie na takich generowanych stronach podręcznika. Opcja nie
      pobiera żadnych argumentów.

    mdoc
      Ta opcja jest użyteczna tylko dla stron w formacie mdoc.

      Wybiera dokładniejszą obsługę formatu mdoc, nakazuję po4a
      nietłumaczenie sekcji "NAME" (NAZWA). Strony mdoc, zawierające
      przetłumaczoną sekcję "NAME", nie generują nagłówka ani stopki.

      Zgodnie ze stroną podręcznika groff_mdoc, wymagane są sekcje NAME
      (NAZWA), SYNOPSIS (SKŁADNIA)oraz DESCRIPTION (OPIS). Chociaż nie
      ma żadnych znanych problemów z przetłumaczonymi sekcjami SYNOPSIS
      czy DESCRIPTION, to ich tłumaczenie można również pominąć za
      pomocą:
      -o mdoc=NAME,SYNOPSIS,DESCRIPTION

      Kwestię mdoc można także rozwiązać, używając załącznika podobnego
      do poniższego:
      PO4A-HEADER:mode=before;position=^.Dd
      .TH DOCUMENT_TITLE 1 "Month day, year" OS "Section Name"

    Poniższe opcje pozwalają określić zachowanie nowego makra
    (zdefiniowanego poleceniem .de) albo makra nieobsługiwanego przez po4a.
    Przyjmują jako argument rozdzieloną przecinkami listę makr. Na
    przykład:

    -o noarg=FO,OB,AR -o translate_joined=BA,ZQ,UX

    Uwaga: jeśli po4a nie obsługuje danego makra, a uważasz, że jest to
    standardowe makro roff, proszę to zgłosić zespołowi deweloperów po4a.

    untranslated
      untranslated oznacza, że to makro (i wszystkie jego argumenty) nie
      muszą być tłumaczone.

    noarg
      noarg jest jak untranslated, poza tym, że po4a sprawdzi, że do tego
      makra nie dodano żadnego argumentu.

    translate_joined
      translate_joined oznacza, że po4a musi zaproponować tłumaczenie
      argumentów makra.

    translate_each
      translate_each powoduje, że argumenty będą także zaproponowane do
      tłumaczenia, z tym że każdy z nich będzie przetłumaczony osobno.

    no_wrap
      Opcja przyjmuje jako argument rozdzieloną przecinkami listę par
      pocztek:koniec, gdzie pocztek i koniec są poleceniami
      ograniczającymi początek i koniec sekcji, której tekst nie powinien
      być ponownie zawijany.

      Uwaga: nie jest sprawdzane, czy polecenie end ma odpowiadające
      polecenie begin; jakiekolwiek polecenie kończące zatrzyma tryb
      no_wrap. Jeżeli istnieje makro begin (odpowiednio end) nie mające
      pasującego end (odpowiednio begin), to można podać istniejące end
      (jak fi) lub begin (jak nf) jako zamiennik. Makra te (i ich
      argumenty) nie będą tłumaczone.

    inline
      Opcja pozwala na podanie rozdzielonej przecinkami listy makr, które
      nie mogą dzielić bieżącego akapitu. Komunikat do przetłumaczenia
      będzie wtedy zawierał foo <.bar baz qux> quux, gdzie bar jest
      poleceniem, które powinno być włączone do pliku, a baz qux - jego
      argumentami.

    unknown_macros
      Ta opcja określa zachowanie po4a po napotkaniu nieznanego makra.
      Domyślnie po4a wyświetli ostrzeżenie. Możliwe są następujące
      wartości: failed (wartość domyślna), untranslated, noarg,
      translate_joined, translate_each.

PISANIE STRON PODRĘCZNIKA ZGODNYCH Z PO4A::MAN

    Moduł wciąż ma dużo ograniczeń i zawsze będzie miał, ponieważ nie jest
    rzeczywistym interpreterem nroffa. Byłoby możliwe wykonanie
    rzeczywistego interpretera nroffa, aby umożliwić autorom używanie w
    swoich stronach wszystkich istniejących makr i tworzenie nowych, ale
    nie chcieliśmy tego robić. Byłoby to zbyt trudne, a przy tym raczej
    niepotrzebne. Uważamy, że jeżeli autorzy stron podręcznika chcą, żeby
    ich strony były przetłumaczone, to muszą tak przekształcić strony, by
    uprościć pracę tłumaczy.

    Tak więc, parser stron man zaimplementowany w po4a ma kilka znanych
    ograniczeń, których nie chcemy poprawiać, i będących pułapkami, których
    powinieneś unikać, jeśli chcesz, żeby tłumacze opiekowali się Twoją
    dokumentacją.

    Nie programuj w nroffie

    nroff jest kompletnym językiem programowania z definicjami makr,
    instrukcjami warunkowymi itd. Ponieważ parser nie jest
    pełnowartościowym interpreterem nroffa, zwróci błąd podczas
    przetwarzania stron zawierających te właściwości. (Na moim komputerze
    jest około 200 takich stron).

    Używaj prostego zbioru makr

    Wciąż istnieje kilka makr, których po4a nie obsługuje. Dzieje się tak
    dlatego, że nie znalazłem żadnej dokumentacji tych makr. Poniżej jest
    lista nieobsługiwanych makr znalezionych na moim komputerze. Proszę
    zauważyć, że ta lista nie jest pełna, ponieważ program kończy się,
    zwracając błąd, już po napotkaniu pierwszego nieznanego makra. Jeśli
    masz jakieś informacje o niektórych z nich, z przyjemnością dopiszę ich
    obsługę. Z powodu tych makr około 250 stron na moim komputerze nie jest
    dostępnych dla po4a::man.

    ..        ."       .AT       .b       .bank
    .BE       ..br      .Bu       .BUGS      .BY
    .ce       .dbmmanage   .do               .En
    .EP       .EX       .Fi       .hw       .i
    .Id       .l       .LO       .mf
    .N        .na       .NF       .nh       .nl
    .Nm       .ns       .NXR      .OPTIONS    .PB
    .pp       .PR       .PRE      .PU       .REq
    .RH       .rn       .S<       .sh       .SI
    .splitfont    .Sx       .T       .TF       .The
    .TT       .UC       .ul       .Vb       .zZ

    Ukrywanie tekstu przez po4a

    Czasem autor wie, że niektóre części strony podręcznika nie powinny być
    tłumaczone, więc nie powinny być przetwarzane przez po4a. Na przykład
    opcja może pobierać argument other oraz other może się także pojawić
    jako ostatni element listu. Pierwsze other nie powinno być tłumaczone,
    a drugie - powinno.

    W takim przypadku, aby po4a pominęło takie komunikaty, autor może użyć
    specjalnych konstrukcji groffa:

    .if !'po4a'hide' .B other

    (wymaga to podania opcji -o groff_code=verbatim)

    Aby to zautomatyzować, można zdefiniować nowe makro: .de
    IR_untranslated
    .  IR \\$@
    ..

    .IR_untranslated \-q ", " \-\-quiet

    (wymaga to podania opcji -o groff_code=verbatim i -o
    untranslated=IR_untranslated; przy tej konstrukcji warunek .if
    !'po4a'hide' staje się zbędny, ponieważ po4a nie przetwarza wnętrza
    definicji makra)

    lub używając aliasu:
    .als IR_untranslated IR

    .IR_untranslated \-q ", " \-\-quiet

    (wymaga to podania opcji -o untranslated=als,IR_untranslated)

    Wniosek

    Podsumowując tę sekcję, pamiętaj, żeby tworzyć proste strony
    podręcznika ekranowego i nie starać się być zbyt pomysłowym. Roff
    pozwala na wiele rzeczy, które nie są obsługiwane przez parser. Na
    przykład: nie rób bałaganu, używając \c do przerwania przetwarzania
    tekstu (jak to robi 40 stron podręcznika na moim komputerze). Albo:
    argumenty makr umieszczaj w tej samej linii, co samo makro. Wiem, że
    nroff dopuszcza rozdzielanie makr i ich argumentów, ale obsługiwanie
    tego zbytnio by skomplikowało parser.

    Oczywiście inną możliwością jest użycie innego formatu, bardziej
    przyjaznego tłumaczom (jak pod używający po4a::pod albo jednego z
    rodziny xml, np. sgml), ale nie jest to potrzebne dzięki po4a::man.
    Jeśli formatem źródłowym Twojej dokumentacji jest pod lub xml, to
    byłoby mądre, aby przetłumaczyć źródłowy format, a nie ten
    wygenerowany. W większości wypadków po4a::man rozpozna wygenerowane
    strony i wypisze odpowiednie ostrzeżenie. A nawet odmówi przetwarzana
    stron wygenerowanych przez Pod, ponieważ te strony są perfekcyjnie
    obsługiwane przez po4a::pod i ponieważ ich odpowiednik nroffa generuje
    wiele nowych makr, których nie chcę obsługiwać. Na moim komputerze 1432
    spośród 4323 stron jest wygenerowanych z formatu pod i będzie
    zignorowanych przez po4a::man.

    W większości wypadków, po4a::man wykryje problem i odmówi przetwarzania
    strony, wypisując odpowiedni komunikat. W kilku rzadkich wypadkach,
    program zakończy się bez żadnego ostrzeżenia, ale plik wynikowy będzie
    niepoprawny. Takie sytuacje są nazywane "błędami";) Jeśli spotkasz się
    z taką sytuacją, proszę to zgłosić wraz z odpowiednią poprawką, jeśli
    to możliwe...

STATUS MODUŁU

    Tego modułu można używać z większością istniejących stron podręcznika.

    Niektóre testy są regularnie uruchamiane na komputerach z Linuksem:

    o  odrzucono jedną trzecią stron ponieważ były one wygenerowane z
      innego formatu obsługiwanego przez po4a (np. pod lub SGML).

    o  10% pozostałych stron odrzucono z powodu błędu (np. nieobsługiwane
      makro groff).

    o  W końcu mniej niż 1% stron został zaakceptowany bez ostrzeżeń przez
      po4a, ale wystąpiły pewne poważne problemy (np. usunięte lub dodane
      słowa).

    o  Inne strony są zazwyczaj obsługiwane bez różnic bardziej istotnych
      niż różnice w liczbie spacji czy zawijaniu linii (problemy z
      czcionkami w mniej niż 10% przetworzonych stron).

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2008 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).