Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Po - moduł manipulujący plikami po

SKŁADNIA

      use Locale::Po4a::Po;
      my $pofile=Locale::Po4a::Po->new();

      # Czytanie pliku po
      $pofile->read('plik.po');

      # Dodanie wpisu
      $pofile->push('msgid' => 'Hello', 'msgstr' => 'bonjour',
             'flags' => "wrap", 'reference'=>'file.c:46');

      # Wyciągnięcie tłumaczenia
      $pofile->gettext("Hello"); # zwraca 'bonjour'

      # Zapisanie z powrotem do pliku
      $pofile->write('inny_plik.po');

OPIS

    Locale::Po4a::Po jest modułem pozwalającym manipulować katalogami
    wiadomości. Można załadować i zapisać plik po (którego rozszerzeniem
    często jest po), można zbudować nowe wpisy w locie albo zażądać
    przetłumaczenia komunikatu.

    Bardziej całościowy opis katalogów wiadomości w formacie po i ich
    użycia można znaleźć w dokumentacji programu gettext.

    Ten moduł jest częścią projektu PO4A, którego celem jest użycie plików
    po (z założenia przeznaczonych do ułatwienia tłumaczenia komunikatów
    programu) do tłumaczenia wszystkiego, włączając dokumentację (strony
    podręcznika man, strony info), opisy pakietów, szablony debconfa i
    wszystkiego, co może korzystać z tego.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ TEN MODUŁ

    porefs
      Określa format odnośnika. Może to być: "none" - nie dodaje żadnych
      odnośników, "noline" - nie dodaje numeru linii, "full" - dodaje
      kompletne odnośniki.

Funkcje całego katalogu wiadomości

    new()
      Tworzy nowy katalog wiadomości. Jeśli podano argument, jest on
      nazwą pliku po, który powinien być załadowany.

    read($)
      Czyta plik po (o nazwie podanej jako argument). Wcześniej
      istniejące wpisy nie są usuwane, a nowe wpisy są dodawane na końcu
      katalogu.

    write($)
      Zapisuje bieżący katalog do podanego pliku.

    write_if_needed($$)
      Podobne do write, ale jeżeli pliki PO lub POT już istnieją, to
      wynik zostanie zapisany do pliku tymczasowego, który będzie
      porównany z istniejącym plikiem, aby sprawdzić, czy aktualizacja
      jest rzeczywiście potrzebna (pozwala to uniknąć zmieniania pliku
      POT tylko po to, by zaktualizować odnośniki lub pole
      POT-Creation-Date).

    gettextize($$)
      Funkcja tworzy jeden katalog przetłumaczonych wiadomości z dwóch
      katalogów - oryginału i tłumaczenia. Proces tej jest opisany w
      sekcji Proces przeksztacania do formatu gettext: jak to dziaa?
      podręcznika po4a(7).

    filter($)
      Funkcja wyodrębnia katalog wiadomości z istniejącego katalogu. W
      pliku wynikowym będą umieszczone tylko te wpisy, do których
      istnieje odniesienie w podanym pliku.

      Funkcja przetwarza swoje argumenty, generuje z nich definicję
      funkcji Perla, ewaluuje tę definicję i filtruje pola, dla których
      ta wygenerowana funkcja zwróci wartość true.

      Czasami uwielbiam Perla ;)

    to_utf8()
      Zmienia kodowanie wpisów msgstr pliku po do utf-8. Nic nie robi,
      jeśli w pliku po nie jest podane kodowanie znaków (wartość
      "CHARSET") albo gdy jest ono ustawione na utf-8 lub ascii.

Funkcje używające katalogu wiadomości do tłumaczeń

    gettext($%)
      Żąda przetłumaczenia przez bieżący katalog komunikatu podanego jako
      argument. Jeśli nie znaleziono tłumaczenia, funkcja zwróci
      oryginalny (nieprzetłumaczony) komunikat.

      Po komunikacie do przetłumaczenia można przekazać hasha z
      dodatkowymi argumentami. Poniżej podano poprawne wpisy:

      wrap
        wartość logiczna, określająca, czy białe znaki w tekście mają
        znaczenie. Jeśli tak, to funkcja kanonizuje tekst przed
        wyszukaniem tłumaczenia oraz zawija tekst wynikowy.

      wrapcol
        Kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).

    stats_get()
      Zwraca statystyki dotyczące stosunku trafień od ostatniego
      wywołania funkcji stats_clear(). Proszę zauważyć, że to nie są te
      same statystyki, które wypisuje msgfmt --statistic. Tutaj,
      statystyki dotyczą bieżącego użycia pliku po, a msgfmt podaje stan
      pliku. Przykład użycia:

        [klika użyć pliku po do tłumaczenia rzeczy]

        ($percent,$hit,$queries) = $pofile->stats_get();
        print "Do tej pory znaleźliśmy tłumaczenia $percent\% ($hit z $queries) komunikatów.\n";

    stats_clear()
      Czyści statystyki dotyczące trafienia gettexta.

Funkcje budujące katalog wiadomości

    push(%)
      Dodaje nowy wpis na koniec bieżącego katalogu. Argumenty powinny
      być przekazane w hashu. Dostępne klucze:

      msgid
        łańcuch znaków w oryginalnym języku.

      msgstr
        tłumaczenie.

      reference
        wskazanie, gdzie dany komunikat został znaleziony. Przykład
        plik.c:46 (w linii 46 pliku "plik.c"). W razie wielokrotnych
        wystąpień może być to lista rozdzielona znakami spacji.

      comment
        komentarz dodany tutaj ręcznie (przez tłumaczy). Format jest
        dowolny.

      automatic
        komentarz dodany automatycznie przez program wyciągający
        komunikaty. Szczegóły w opisie opcji --add-comments programu
        xgettext.

      flags
        rozdzielona spacjami lista wszystkich zdefiniowanych flag dla
        tego wpisu.

        Poprawne flagi: c-text, python-text, lisp-text, elisp-text,
        librep-text, smalltalk-text, java-text, awk-text,
        object-pascal-text, ycp-text, tcl-text, wrap, no-wrap i fuzzy.

        Ich znaczenie można znaleźć w dokumentacji pakietu gettext.

      type
        Jest to w większości argument wewnętrzny używany podczas
        przekształcania dokumentów do formatu gettext. Ideą jest
        przetworzenie do obiektu po zarówno oryginału, jak i
        tłumaczenia, scalenie ich, używając msgid jednego jako msgstr
        drugiego i msgid drugiego jako msgstr pierwszego. Aby mieć
        pewność, że wszystko jest OK, każdy msgid w obiekcie ma
        przypisany typ, oparty na strukturze dokumentu (jak "chap",
        "sect1", "p" w formacie docbook). Jeśli typy komunikatów nie są
        takie same, oznacza to, że struktura obu plików jest różna i
        proces kończy się błędem.

        Ta informacja jest zapisywana jako automatyczny komentarz w
        pliku po, ponieważ dostarcza tłumaczom kontekstu o
        komunikatach, które tłumaczą.

      wrap
        wartość logiczna, określająca, czy białe znaki mogą być
        scalane. Jeśli tak, komunikat przed użyciem będzie
        ujednolicony.

        Ta informacja jest zapisywana do pliku po z użyciem flagi
        "wrap" lub "no-wrap".

      wrapcol
        Kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).

        Ta informacja nie jest zapisywana w pliku po.

Różne funkcje

    count_entries()
      Zwraca liczbę wpisów w katalogu (nie licząc nagłówka).

    count_entries_doc()
      Zwraca liczbę wpisów w dokumencie. Komunikaty pojawiające się wiele
      razy w tym dokumencie będą policzone wiele razy.

    msgid($)
      Zwraca msgid o zadanym numerze.

    msgid_doc($)
      Zwraca msgid znajdujące się w dokumencie na podanej pozycji.

    get_charset()
      Zwraca kodowanie znaków określone w nagłówku pliku po. Jeśli nie
      zostało ustawione, to zwraca tekst "CHARSET".

    set_charset($)
      Ustawia kodowanie znaków nagłówka pliku po na wartość określoną
      przez pierwszy argument. Jeśli ta funkcja nie zostanie nigdy
      wywołana (i nie będzie przeczytany żaden plik mający podane
      kodowanie znaków), zostanie pozostawiona domyślna wartość, czyli
      "CHARSET". Ta wartość nie zmienia zachowania modułu, jest używana
      tylko do wypełnienia odpowiedniego pola nagłówka; zostanie także
      zwrócona przez get_charset().

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>