Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Pod - Konwersja danych POD z/do plików PO

SKŁADNIA

      use Locale::Po4a::Pod;
      my $parser = Locale::Po4a::Pod->new (sentence => 0, width => 78);

      # Czytanie POD ze STDIN i zapisanie do STDOUT.
      $parser->parse_from_filehandle;

      # Czytanie POD z plik.pod i zapisanie do plik.txt.
      $parser->parse_from_file ('plik.pod', 'plik.txt');

OPIS

    Locale::Po4a::Pod jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w
    formacie POD (preferowany język dokumentowania programów napisanych w
    Perlu) do innych języków [używanych przez ludzi].

STATUS MODUŁU

    Myślę, że ten moduł jest stabilny jak skała, ma tylko jeden znany błąd:

    Mam problem z /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (i innymi stronami,
    patrz niżej) który zawiera:

     CE<lt>" #n"E<gt>

    Niestety, w wersji z po4a zostało to rozdzielone na spacji podczas
    zawijania. W wyniku, oryginalna strona podręcznika zawiera

    " #n"

    a mój zawiera

    "" #n""

    co jest logiczne, skoro "cośtam" jest przepisane jako "cośtam"

    Pełna lista stron mających ten problem na moim komputerze (z 564 stron;
    proszę zauważyć, że zależy to od wyboru kolumny zawijania):
    /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod /usr/share/perl/5.8.0/overload.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

STRUKTURY WEWNĘTRZNE

    Locale::Po4a::Pod, jako klasa dziedziczona z Pod::Parser, obsługuje te
    same interfejsy i metody. Wszystkie szczegóły można znaleźć w
    Pod::Parser; w skrócie: najpierw trzeba utworzyć parser, używając
    "Locale::Po4a::Pod->new()", a potem wywołać albo
    parse_from_filehandle() albo parse_from_file().

    new() może pobrać opcje, w postaci par klucz/wartość, kontrolujące
    zachowanie parsera. Następujące wspólne opcje są rozpoznawane przez
    wszystkie dzieci Pod::Parser:

    alt Jeśli ustawione na true, wybiera alternatywny format wyjścia,
      między innymi używa innego stylu nagłówka i oznacza wpisy "=item"
      dwukropkiem na lewym marginesie. Domyślną wartością jest false.

    kod Jeśli ustawione na true, części nie-POD pliku wejściowego będą
      dołączone do pliku wyjściowego. Użyteczne podczas oglądania
      dokumentu mającego bloki POD z POD przekształconym, a kodem
      pozostawionym bez zmian.

    indent
      Liczba spacji wcinania zwykłego tekstu i domyślne wcinanie bloków
      "=over". Domyślnie 4.

    loose
      Jeśli ustawione na true, po nagłówku "=head1" jest dodawana pusta
      linia. Jeśli ustawione na false (domyślnie), to nie jest wypisywana
      pusta linia po "=head1", ale jest wciąż wypisywana po "=head2".
      Jest to wartość domyślna, ponieważ jest to oczekiwane formatowanie
      stron podręcznika ekranowego. Podczas formatowania dowolnych
      dokumentów tekstowych, ustawienie tego na true może wygenerować
      przyjemniejsze wyjście.

    quotes
      Ustawia znaki cudzysłowu używane do otaczania tekstów C<>. Jeżeli
      wartością jest pojedynczy znak, to jest on używany jako lewy i
      prawy cudzysłów; jeśli są to dwa znaki, to pierwszy z nich jest
      lewym cudzysłowem, a drugi - prawym; jeśli są cztery znaki, to
      pierwsze dwa są lewym cudzysłowem, a kolejne dwa - prawym.

      Może to także przyjmować na specjalną wartość "none", określającą,
      że tekst C<> nie zostanie otoczony znakami cudzysłowu.

    sentence
      Jeśli jest ustawione na true, Locale::Po4a::Pod przyjmie, że każde
      zdanie kończy się dwoma spacjami i postara się to zachować. Jeśli
      ustawione na false, wszystkie kolejne białe znaki w niedosłownych
      akapitach są zamieniane na jedną spację. Domyślną wartością jest
      true.

    width
      Numer kolumny, według której zawijać tekst po jego prawej stronie.
      Domyślnie jest to 76.

ZOBACZ TAKŻE

    Pod::Parser, po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm),
    Locale::Po4a::Man(3pm),

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).