Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::TeX - Konwersja dokumentów TeX z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::TeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w
    formacie TeX do innych języków [używanych przez ludzi].

    Użytkownicy najprawdopodobniej powinni używać modułu LaTeX, który
    dziedziczy z modułu TeX i zawiera definicję częstych poleceń LaTeX.

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::TEX

    Tego modułu można bezpośrednio użyć do obsługi ogólnych dokumentów w
    formacie TeX. Podzieli on dokument na mniejsze bloki (akapity, bloki
    dosłowych tekstów, a nawet jeszcze mniejsze jak tytuły czy indeksy).

    Istnieje kilka opcji (opisanych w następnej sekcji), które mogą
    dostosować zachowanie do Twoich wymagań. Jeśli nie pasuje ono do
    formatu Twojego dokumentu, zachęcamy do napisania własnego modułu
    dziedziczącego z tego, opisującego szczegóły formatu. Szczegóły można
    znaleźć w sekcji "Pisanie modułów pochodnych" poniżej.

    Zachowanie modułu może być także zmieniane w pliku TeX za pomocą linii
    zaczynających się od "% po4a:". Takie zmiany są opisane w sekcji
    DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ TEN MODUŁ

    Opcje tego modułu:

    debug
      Uaktywnia debugowanie kilku wewnętrznych mechanizmów modułu.
      Informacje o tym, które części mogą być debugowane, można znaleźć w
      źródłach.

    no_wrap
      Rozdzielona przecinkami lista środowisk, które nie powinny być
      powtórnie zawijane.

      Proszę zauważyć, że środowiska verbatim i no_wrap się różnią. W
      blokach verbatim nie są analizowane polecenia ani komentarze.

      Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a
      założy, że to środowisko nie potrzebuje żadnych parametrów.

    exclude_include
      Rozdzielona dwukropkami lista plików, które nie powinny być
      włączane przez \input i \include.

    definicje
      Nazwa pliku zawierającego definicje dla po4a, jak to zdefiniowano w
      sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM. Można użyć
      tej opcji, jeśli nie jest możliwe umieszczenie definicja w
      tłumaczonym dokumencie.

    verbatim
      Rozdzielona przecinkami lista środowisk, które powinny być
      przetwarzane tak, jak zostały podane.

      Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a
      założy, że to środowisko nie potrzebuje żadnych parametrów.

    Użycie tych opcji pozwala zmienić zachowanie poleceń zdefiniowanych w
    domyślnych listach.

DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM

    Działanie modułu TeX może być zmieniane za pomocą linii zaczynających
    się od "% po4a:", które są interpretowane jako polecenia parsera.
    Rozpoznawane są następujące polecenia:

    % po4a: command polecenie1 alias polecenie2
      Mówi, że argumenty polecenia polecenie1 powinny być traktowane jako
      argumenty polecenia polecenie2.

    % po4a: polecenie polecenie1 parametry
      Pozwala szczegółowo opisać parametry polecenia polecenie1. Ta
      informacja zostanie użyta do sprawdzenia liczby i typów parametrów.

      Polecenie polecenie1 może być poprzedzone przez następujące znaki:

      gwiazdka (*)
        po4a wyciągnie to polecenie z akapitów (jeśli jest umieszczone
        na początku lub na końcu akapitu). Tłumacze będą musieli wtedy
        przetłumaczyć te parametry, które są oznaczone jako odpowiednie
        do tłumaczenia.

      plus (+)
        Tak jak w przypadku gwiazdki, to polecenie będzie wyodrębnione,
        jeżeli pojawi się na końcu bloku, ale jego parametry nie
        zostaną oddzielnie przetłumaczone. Tłumacz będzie musiał
        przetłumaczyć polecenie połączone ze wszystkimi jego
        parametrami. Pozwala to zachować więcej kontekstu i jest
        użyteczne dla wszystkich poleceń, przyjmujących jako parametr
        krótkie słowo, które może mieć wiele znaczeń (i tłumaczeń).

        Uwaga: w tym przypadku nie trzeba określać, które parametry
        należy tłumaczyć, ale po4a musi znać typ i liczbę parametrów.

      minus (-)
        W takim wypadku, polecenie nie zostanie wydobyte z żadnego
        bloku. Ale jeżeli pojawi się samodzielnie w bloku, to
        tłumaczowi zostaną pokazane tylko te parametry, które zostały
        zaznaczone jako możliwe do przetłumaczenia. Polecenia te
        zazwyczaj nie powinny być wydzielane z ich akapitów (aby
        zachować kontekst), ale nie ma żadnego powodu, żeby męczyć
        tłumacza nimi, jeśli cały komunikat jest zawarty w takim
        poleceniu.

      Argument parameters jest zbiorem nawiasów [] (określających
      argumenty opcjonalne) lub {} (określających argumenty wymagane).
      Aby wskazać, że parametr ma zostać przetłumaczony, można pomiędzy
      tymi nawiasami umieścić znak podkreślenia (_). Na przykład:
      % po4a: command *chapter [_]{_}

      To wskazuje, że polecenie chapter ma dwa parametry: opcjonalny
      (krótki tytuł) i obowiązkowy, oba muszą być przetłumaczone. Aby
      określić, że polecenie href ma dwa wymagane parametry, oraz że
      pierwszy z nich (URL) ma nie być przetłumaczony, oraz że polecenie
      to ma nie być oddzielone od otaczającego go akapitu (co pozwala
      tłumaczowi zmienić pozycję linku w zdaniu), można użyć:
      % po4a: command -href {}{_}

      W tym wypadku informacja wskazująca, które argumenty muszą być
      przetłumaczone jest używana tylko wtedy, gdy akapit jest utworzony
      tylko z tej komendy href.

    % po4a: environment rodowisko parametery
      Pozwala to zdefiniować parametry akceptowane przez środowisko
      rodowisko. Ta informacja później zostanie użyta do sprawdzenia
      liczby parametrów polecenia \begin oraz pozwala określić, które z
      nich mają być przetłumaczone. Składnia argumentu parametry jest
      taka sama, jak dla poleceń. Pierwszy parametr polecenia \begin
      jest nazwą środowiska. Lista parametrów nie może go zawierać. Kilka
      przykładów:
      % po4a: environment multicols {}
      % po4a: environment equation

      Tak jak dla poleceń rodowisko może być poprzedzone plusem (+), aby
      wskazać, że polecenie \begin musi być przetłumaczone wraz ze
      wszystkimi jego argumentami.

    % po4a: separator rodowisko "wyraenie_regularne"
      Wskazuje, że środowisko powinno być podzielone zgodnie z podanym
      wyrażeniem regularnym.

      Wyrażenie regularne jest ograniczone cudzysłowami. Nie powinno
      tworzyć żadnej wstecznych referencji. Jeśli potrzeba pogrupować, to
      należy użyć (?:). Może także wymagać kilku znaków cytowania.

      Na przykład moduł LaTeX używa wyrażenia regularnego "(?:&|\\\\)" ,
      aby osobno przetłumaczyć każdą komórkę tabeli (linie są rozdzielone
      przez '\\' a komórki przez '&').

      Środowisko jest rozszerzane do typu wyświetlanego pliku PO. Można
      tego użyć, aby pierwszy wymagany argument polecenia title podzielić
      na "\\\\". W tym przypadku środowiskiem jest title{#1}.

    % po4a: verbatim environment rodowisko
      Określa, że rodowisko jest środowiskiem dosłownym,tj. takim, w
      którym wszelkie komentarze i polecenia są ignorowane.

      Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a
      założy, że to środowisko nie potrzebuje żadnych parametrów.

PRACA Z MODUŁAMI POCHODNYMI

    pre_trans
    post_trans
    translate
      Funkcje opakowujące translate TransTractora filtrami uruchamianymi
      przed przetwarzaniem i po nim.

      Komentarze akapitu są wstawiane jako komentarz PO dla pierwszego
      tłumaczonego komunikatu dla tego akapitu.

    get_leading_command($buffer)
      Funkcja zwraca:

      Nazwę polecenia
        Jeżeli na początku podanego bufora nie znaleziono żadnego
        polecenia, tekst będzie pusty. Są brane pod uwagę tylko te
        polecenia, które można rozdzielić. Hash %separated_command
        zawiera ich listę.

      Wariant
        Określa użyty wariant. Na przykład gwiazdka (*) może być dodana
        na końcu sekcji poleceń, aby określić że nie powinny być
        numerowane. W tym przypadku pole to będzie zawierać "*". Jeśli
        wariant nie istnieje, pole będzie pustym łańcuchem znaków.

      Tablicę par (typ argumentu, argument)
        Typem argumentu może być albo "{" (dla argumentów wymaganych),
        albo "[" (dla argumentów opcjonalnych).

      Pozostały bufor
        Reszta bufora po usunięciu początkowego polecenia i jego
        argumentów. Jeśli nie znaleziono polecenia, oryginalny bufor
        jest zwracany niezmieniony w tym polu.

    get_trailing_command($buffer)
      To samo co, get_leading_command, ale dla poleceń z końca bufora.

    translate_buffer
      Rekurencyjnie tłumaczy bufor, wydzielając z niego początkowe i
      końcowe polecenia (które powinny być tłumaczone oddzielnie).

      Jeżeli w bieżącym środowisku zmienna %translate_buffer_env zawiera
      definicję funkcji, to ta funkcja zostanie użyta zamiast
      translate_buffer() do przetłumaczenia zawartości bufora.

    read
      Przeładowanie funkcji read TransTractora

    read_file
      Rekurencyjnie czyta plik, dodając te pliki włączane, które nie są
      wymienione w tablicy @exclude_include. Plik włączane są wyszukiwane
      w katalogu dokumentu źródłowego lub w katalogu określonym przez
      zmienną środowiskową TEXINPUTS.

      Poza częścią włączania plików, jest to przekopiowane z funkcji read
      TransTractora.

    parse_definition_file
      Procedura parsowania pliku zawierającego dyrektywę po4a (definicje
      nowych poleceń).

    parse_definition_line
      Przetwarza linię definicji w formacie "% po4a: ".

      Dalsze informacje można znaleźć w sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ
      OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM.

    is_closed
    docheader

FUNKCJE WEWNĘTRZNE, używane do pisania parserów

    Funkcje poleceń i środowiska pobierają następujące argumenty (oraz
    dodatkowo obiekt $self):

    Nazwę polecenia
    Wariant
    Tablica krotek (typ, argument)
    Bieżące środowisko

    Pierwsze 3 argumenty są wyodrębniane przez get_leading_command lub
    get_trailing_command.

    Funkcje poleceń i środowiska zwracają tłumaczenia poleceń z jego
    argumentami i nowe środowisko.

    Funkcje środowiska są wywoływane, jeśli znaleziono polecenie \begin. Są
    one wywoływane z poleceniem \begin i jego argumentami.

    Moduł TeX proponuje tylko jedną funkcję poleceń i jedną funkcję
    środowiska: generic_command i generic_environment.

    generic_command używa informacji podanych przez
    register_generic_command albo przez dodanie definicji w pliku TeX:
    % po4a: command polecenie1 parametry

    generic_environment używa informacji podanych przez
    register_generic_environment albo przez dodanie definicji w pliku TeX:
    % po4a: environment rodowisko parametery

    Obie funkcje tylko przetłumaczą parametry, które były określone jako
    możliwe do tłumaczenie (z ""). generic_environment doda nazwę
    środowiska do stosu środowiska, a generic_command doda nazwę polecenia,
    po której nastąpi identyfikator parametru (jak {#7} lub [#2]).

STATUS MODUŁU

    Moduł powinien być bardziej przetestowany.

    Było testowany na książce z dokumentacją Pythona.

LISTA RZECZY DO ZROBIENIA

    Automatyczne wykrywanie nowych poleceń
      Moduł TeX mógłby sparsować argumenty nowego polecenia i spróbować
      odgadnąć liczbę i typy argumentów oraz czy powinny być tłumaczone,
      czy też nie.

    Tłumaczenie separatora środowiska
      Kiedy jako separatora środowiska użyje się \item, to jego argument
      jest dołączany do następującego łańcucha znaków.

    Niektóre polecenia powinny być dodane do stosu środowiska.
      Te polecenia powinny być podawane w parach. Umożliwiłoby podawanie
      poleceń zaczynających lub kończących dosłowne środowisko.

    Inne
      Różne inne punkty są oznaczone w źródłach jako "TODO", czyli do
      zrobienia.

ZNANE BŁĘDY

    Różne punkty są oznaczone w źródłach jako "FIXME", czyli do
    poprawienia.

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::LaTeX(3pm).

AUTORZY

    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2004, 2005 by Nicolas FRANÇOIS
    <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).