Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::TransTractor - Ogólny moduł wyodrębniania tłumaczeń.

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Ta klasa jest przodkiem wszystkich parserów po4a używanych do
    przetwarzania dokumentu w poszukiwaniu komunikatów do przetłumaczenia,
    wyodrębniania ich do pliku po oraz zastępowania ich tłumaczeniami w
    wyjściowym dokumencie.

    Bardziej formalnie mówiąc, przyjmuje następujące argumenty jako
    wejście:

    - dokument do przetłumaczenia;

    - plik po zawierający tłumaczenia do użycia.

    Jako wynik dostajemy:

    - inny plik po, czego wynikiem jest wyciągnięcie komunikatów możliwych
     do przetłumaczenia z dokumentu wejściowego;

    - przetłumaczony dokument o takiej samej strukturze, co dokument
     wejściowy, ale ze wszystkimi komunikatami możliwymi do
     przetłumaczenia zamienionymi na tłumaczenia znalezione w wejściowym
     pliku po.

    Graficzna reprezentacja tego procesu:

     Dokument wejściowy --\             /--> Dokument wyjściowy
                \            /   (przetłumaczony)
                 +-> funkcja parse() ---+
                /            \
     Wejściowy po --------/             \--> Wyjściowy po
                                (wyodrębniony)

FUNKCJE, KTÓRE TWÓJ PARSER POWINIEN NADPISAĆ

    parse()
      Jest to miejsce, gdzie odbywa się cała praca: parsowanie dokumentów
      wejściowych, generowanie wyjścia, wyodrębnianie komunikatów do
      przetłumaczenia. Jest to bardzo proste, jeśli użyje się funkcji
      opisanych poniżej, w sekcji "FUNKCJE WEWNĘTRZNE". Patrz także
      sekcja "SKŁADNIA", zawierająca przykład.

      Ta funkcja jest wywoływana przez poniższą funkcję proces(), ale
      jeżeli wybierze się użycie funkcji new() i ręczenie się doda
      zawartość do dokumentu, trzeba będzie wywołać tę funkcję samemu.

    docheader()
      Funkcja zwraca nagłówek, który powinien zostać dodany do
      wygenerowanego dokumentu, odpowiednio przygotowany, tak żeby mógł
      być komentarzem w języku docelowym. Aby dowiedzieć się, do czego to
      służy, proszę przeczytać sekcję "Przekazywanie deweloperom wiedzy o
      tłumaczeniu" w po4a(7).

SKŁADNIA

    Następujący przykład przetwarza listę akapitów rozpoczynających się od
    "<p>". Dla uproszczenia, zakładamy, że dokument jest dobrze
    sformatowany, tj. występują tylko elementy "<p>" i są one umieszczone
    na samym początku każdego akapitu.

    sub parse {
     my $self = shift;

     PARAGRAPH: while (1) {
       my ($paragraph,$pararef)=("","");
       my $first=1;
       my ($line,$lref)=$self->shiftline();
       while (defined($line)) {
         if ($line =~ m/<p>/ && !$first--; ) {
           # Nie po raz pierwszy widzimy <p>.
           # Włóż z powrotem bieżącą linię do wejścia,
           # i dodaj zbudowany akapit do wyjścia
           $self->unshiftline($line,$lref);

           # Teraz, gdy dokument jest sformatowany, przetłumaczmy go:
           #  - Usunięcie początkowych tagów
           $paragraph =~ s/^<p>//s;

           #  - dodanie do wyjścia początkowego elementu (nieprzetłumaczonego)
           #   i reszty akapitu (przetłumaczonej)
           $self->pushline( "<p>"
                   . $document->translate($paragraph,$pararef)
                   );

           next PARAGRAPH;
         } else {
           # Dodanie do akapitu
           $paragraph .= $line;
           $pararef = $lref unless(length($pararef));
         }

         # Ponowna inicjacja pętli
         ($line,$lref)=$self->shiftline();
       }
       # Nie dostaliśmy zdefiniowanej linii? Koniec pliku wejściowego.
       return;
     }
    }

    Po zaimplementowaniu funkcji parsującej, można użyć własnych klas
    dokumentu, używając publicznego interfejsu zaprezentowanego w następnym
    rozdziale.

INTERFEJS PUBLICZNY dla skryptów używających Twojego parsera

    Konstruktor

    process(%)
      Funkcja zrobi w jednym uruchomieniu wszystko, co tylko trzeba
      zrobić z dokumentem po4a. Jej argumenty muszą być umieszczone w
      hashu. AKCJE:

      a. Czyta wszystkie pliki określone w po_in_name

      b. Czyta wszystkie oryginalne dokumenty określone w file_in_name

      c. Przetwarza (parsuje) dokument

      d. Dodaje i stosuje wszystkie podane załączniki

      e. Zapisuje przetłumaczony dokument do file_out_name (jeśli podano)

      f. Zapisuje wygenerowany plik po do po_out_name (jeśli podano)

      ARGUMENTY, poza tymi akceptowanymi przez new() (z oczekiwanym
      typem):

      file_in_name (@)
        Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać plik
        wejściowy.

      file_in_charset ($)
        Kodowanie znaków dokumentu wejściowego (jeśli nie podano,
        nastąpi próba określenia kodowania z dokumentu wejściowego).

      file_out_name ($)
        Nazwa pliku, do którego należy zapisać wynikowy dokument.

      file_out_charset ($)
        Kodowanie znaków wyjściowego dokumentu (jeśli nie podano,
        będzie użyte kodowanie znaków pliku po).

      po_in_name (@)
        Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać wejściowe
        pliki po zawierające tłumaczenia, które będą użyte podczas
        tłumaczenia dokumentu.

      po_out_name ($)
        Nazwa pliku, do którego powinien być zapisany wynikowy plik po,
        zawierający komunikaty wyciągnięte z dokumentu wejściowego.

      addendum (@)
        Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać pliki
        załączników.

      addendum_charset ($)
        Kodowanie znaków załączników.

    new(%)
      Tworzy nowy dokument Po4a. Akceptowane opcje (będące w hashu):

      verbose ($)
        Ustawia gadatliwość.

      debug ($)
        Ustawia debugowanie.

    Manipulowanie plikami z dokumentacją

    read($)
      Dodaje kolejny dokument wejściowy na koniec istniejącego dokumentu.
      Argumentem jest nazwa pliku do odczytania.

      Proszę zauważyć, że to niczego nie przetwarza. Należy użyć funkcji
      parse() po zakończeniu pakowania plików wejściowych do dokumentu.

    write($)
      Zapisuje przetłumaczony dokument do pliku o podanej nazwie.

    Manipulowanie plikami po

    readpo($)
      Dodaje zawartość pliku (którego nazwa jest podawana w argumencie)
      do istniejącego pliku wejściowego po. Stara zawartość nie jest
      tracona.

    writepo($)
      Zapisuje wygenerowany plik po do pliku o podanej nazwie.

    stats()
      Zwraca statystyki dotyczące tłumaczeń. Proszę zauważyć, że nie są
      to te same statystyki, które wypisuje msgfmt --statistic. Tutaj są
      to statystyki o obecnym wykorzystaniu pliku po, podczas gdy msgfmt
      wyświetla status tego pliku. Funkcja jest opakowaniem funkcji
      Locale::Po4a::Po::stats_get zastosowanej do wejściowego pliku po.
      Przykład użycia:

        [zwykłe użycie dokumentu po4a ...]

        ($percent,$hit,$queries) = $document->stats();
        print "Znaleźliśmy tłumaczenia $percent\% ($hit z $queries) komunikatów.\n";

    Manipulowanie załącznikami

    addendum($)
      Więcej informacji o tym, czym są załączniki, i jak tłumacze powinni
      je pisać, można znaleźć w po4a(7). Aby dodać załącznik do
      przetłumaczonego dokumentu, wystarczy po prostu tej funkcji
      przekazać nazwę pliku, w którym się znajduje, i gotowe ;)

      Funkcja zwraca liczbę nie będącą nullem lub błąd.

FUNKCJE WEWNĘTRZNE, używane do pisania parserów

    Pobieranie wejścia, dostarczanie wyjścia

    Dostarczone są cztery funkcje pobierania wejścia i zwracania wyjścia.
    Są one bardzo podobne do shift/unshift i push/pop. Pierwsza para
    dotyczy wejścia, a druga - wyjścia. Mnemonik: w wejściu interesuje Cię
    pierwsza linia, co daje shift, a w wyjściu chcesz dostać wynik na
    końcu, tak jak do robi push.

    shiftline()
      Funkcja zwraca kolejną linię z doc_in do przetworzenia oraz jej
      odnośnik (spakowany jako tablica).

    unshiftline($$)
      Zwraca z powrotem linię dokumentu wejściowego i jej odnośnik.

    pushline($)
      Dodaje nową linię na koniec doc_out.

    popline()
      Pobiera ostatnio wstawioną linię z doc_out.

    Zaznaczanie łańcuchów znaków jako możliwych do przetłumaczenia

    Dostarczona jest jedna funkcja obsługująca tekst, który powinien być
    przetłumaczony.

    translate($$$)
      Argumenty obowiązkowe:

      - Łańcuch znaków do przetłumaczenia

      - Odnośnik tego komunikatu (tj. pozycja w pliku wejściowym)

      - Typ tego komunikatu (tj. tekstowy opis jego roli w strukturze;
       używany w Locale::Po4a::Po::gettextization(); patrz także
       po4a(7), sekcja Proces przeksztacania do formatu gettext: jak to
       dziaa?)

      Funkcja przyjmuje także kilka dodatkowych argumentów. Muszą być
      zorganizowane jako hash. Na przykład:

       $self->translate("string","ref","type",
               'wrap' => 1);

      wrap
        flaga logiczna określająca, czy traktujemy białe znaki w
        komunikacie jako nieistotne. Jeśli tak, to funkcja przed
        wyszukaniem lub wyciągnięciem tłumaczenia kanonizuje komunikat,
        a następnie zawija tekst tłumaczenia.

      wrapcol
        Kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).

      comment
        Dodatkowy komentarz do dodania do wpisu.

      Akcje:

      - Dodaje nowy komunikat, odnośnik i typ do po_out.

      - Zwraca tłumaczenie tekstu (znalezione w po_in), tak że parser
       może zbudować doc_out.

      - Obsługuje kodowania znaków, aby zmienić kodowanie komunikatów
       przed wysłaniem do po_out i przed zwróceniem tłumaczeń.

    Różne funkcje

    verbose()
      Zwraca informację, czy podczas uruchomienia TransTractora, podano
      opcję verbose.

    debug()
      Zwraca informację, czy podczas uruchomienia TransTractora podano
      opcję debug.

    detected_charset($)
      Mówi TransTractorowi, że w dokumencie źródłowym wykryto nowe
      kodowanie znaków (podane jako pierwszy argument wywołania). Zwykle
      kodowanie może być odczytane z nagłówka dokumentu. Pozostawione
      będzie tylko pierwsze kodowanie znaków, pochodzące albo z
      argumentów funkcji process(), albo z dokumentu.

    get_out_charset()
      Funkcja zwraca kodowanie znaków, które powinno być użyte w
      dokumencie wyjściowym (zazwyczaj użyteczne do zamienienia wykrytego
      kodowania znaków dokumentu wejściowego, tam gdzie został
      znaleziony).

      Użyje wyjściowego kodowania znaków podanego w linii poleceń. Jeśli
      go nie podano, użyje kodowania znaków wejściowego pliku po, a
      jeżeli jako to kodowanie w pliku był ustawiony domyślny tekst
      "CHARSET", to zwróci kodowanie znaków wejściowego dokumentu, tak że
      nie zostanie przeprowadzona żadna konwersja kodowań.

    recode_skipped_text($)
      Funkcja zwraca tekst przekazany jako argument przekodowany z
      kodowania znaków dokumentu wejściowego na kodowanie znaków
      dokumentu wyjściowego. Nie jest to potrzebne podczas tłumaczenia
      komunikatu (translate() wszystko przekodowuje samodzielnie), ale
      wtedy, gdy pominięto komunikat z dokumentu wejściowego, a dokument
      wyjściowy powinien mieć spójne kodowanie znaków.

DALSZE WSKAZÓWKI

    Mankamentem obecnego TransTractora jest brak obsługi dokumentów
    zawierających wszystkie języki naraz, jak na przykład szablony debconf
    lub pliki .desktop.

    Aby rozwiązać ten problem, jedynymi potrzebnymi zmianami w interfejsie
    są:

    - pobieranie hasha jak po_in_name (lista dla języka)

    - dodawanie argumentu do przetłumaczenia, wskazując język docelowy

    - stworzenie funkcję pushline_all, która robiłaby pushline jej
     zawartości dla wszystkich języków, używając składni podobnej do
     składni map:

       $self->pushline_all({ "Description[".$langcode."]=".
                  $self->translate($line,$ref,$langcode)
                 });

    Zobaczymy, czy to wystarczy ;)

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>